Wijzigingsverordening APV i.v.m. carbid-schieten

Geldend van 11-12-2020 t/m heden

Intitulé

Wijzigingsverordening APV i.v.m. carbid-schieten

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 3 december 2020:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2020;

gelet op de artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet;

gezien het advies van het Veiligheidsberaad d.d. 23 november 2020 en het Regionaal Beleidsteam d.d. 25 november 2020;

BESLUIT

Artikel 1

De Algemene plaatselijke verordening, vastgesteld d.d. 7 februari 2019, wordt als volgt gewijzigd:

A

De titel van afdeling 13 van hoofdstuk 2 wijzigt van “Vuurwerk” naar “Vuurwerk en carbidschieten”

B

Na artikel 2:73 worden twee nieuwe artikelen toegevoegd, namelijk:

Artikel 2:73a Carbidschieten

1. Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water, of een gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in de periode van 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar.

3. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:73b Vervoeren of bij zich hebben van carbid of soortgelijke stoffen

1. Het is verboden op een openbare plaats carbid of soortgelijke stoffen [of voorwerpen] als bedoeld in artikel 2:73a te vervoeren of bij zich te hebben, waarvan gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder deze worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze zullen worden gebruikt in strijd met het bepaalde in artikel 2:73a.

2. Het verbod is niet van toepassing op degenen aan wie carbid is afgeleverd gedurende de tijd die nodig is om thuis te komen, noch op degene die aannemelijk maakt dat hij het carbid nodig heeft in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 3 december 2020

De griffier,

A. Gosling

De voorzitter,

J.P.M. Klijs