Verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Westerkwartier 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Westerkwartier 2021

De raad van de gemeente Westerkwartier;

overwegende dat gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke diensten die in hun opdracht werken, zich bij de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving met oog voor de maatschappelijke functies daarvan, waar die zorg gestalte krijgt in de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht, voor de gezamenlijke opgave gesteld zien om in landelijk verband de kwaliteit van deze vergunningverlening, toezicht en handhaving te bevorderen, te borgen en te beoordelen en dat het met het oog daarop wenselijk is om regels vast te stellen, in onderlinge afstemming op het niveau van Omgevingsdienst Groningen, door de deelnemende gemeenten en provincie;

overwegende dat het uitgangspunt voor de kwaliteitsbevordering in ieder geval de in landelijke samenwerking opgestelde kwaliteitscriteria 2.1 zijn die op basis van technische en maatschappelijke ontwikkelingen indien daartoe aanleiding is met betrokken partijen in landelijke afstemming zullen worden aangepast;

overwegende dat de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Winsum en Zuidhorn een Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving hadden vastgesteld, die gehoord Gedeputeerde Staten tot stand gekomen was;

overwegende dat deze verordeningen van de voormalige gemeenten op grond van het bepaalde in de Wet Arhi per 1 januari 2021 van rechtswege komen te vervallen;

overwegende dat het derhalve nodig is een Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de gemeente Westerkwartier vast te stellen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 5.4, eerste lid, 5.5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Westerkwartier 2021

Paragraaf 1

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  uitvoering en handhaving: vergunningverlening, toezicht en handhaving

 • -

  betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald dat (een van de artikelen van) hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

 • -

  kwaliteitscriteria: de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de vergunningverlening, toezicht en handhaving van de betrokken wetten zijn belast.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Paragraaf 2

Kwaliteit

Artikel 3 Betrokkenheid van de raad

De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van de voor de gemeente vastgestelde beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Artikel 4 Kwaliteitsdoelen

 • 1. Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht gestelde doelen.

 • 2. De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, bedoeld in artikel 2, hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën;

Artikel 5 Kwaliteitsborging

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de kwaliteitscriteria voor de kwaliteit van uitvoering en handhaving vast, alsmede de daaruit voortvloeiende uitvoeringskaders.

 • 2. Het kwaliteitsniveau voor uitvoering en handhaving is minimaal gelijk aan de kwaliteitscriteria.

 • 3. Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de in het eerste lid bedoelde kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 4. Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 5. Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Paragraaf 3

Slotbepalingen

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Westerkwartier 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2 december 2020

A. van der Tuuk, Voorzitter

J.L. de Jong, Griffier