Verordening commissie straatnaamgeving gemeente Westerkwartier 2020

Geldend van 11-12-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening commissie straatnaamgeving gemeente Westerkwartier 2020

De raad van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het voorstel Vaststellen Verordening commissie straatnaamgeving gemeente Westerkwartier 2020;

gelet op de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de Verordening commissie straatnaamgeving gemeente Westerkwartier 2020.

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie die adviseert aan het college inzake het toekennen van straatnaamgeving, wijzigen en intrekken van namen aan wijken, buurten, delen van de openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen, bouwwerken, verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en bouwprojecten. Hierna te noemen de commissie.

Artikel 2 Taak

De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over:

 • a.

  de verdeling van de gemeente in wijken en buurten;

 • b.

  het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken, bouwwerken, verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en bouwprojecten.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1. De commissie bestaat uit:

  • a.

   een medewerker van het Team Gegevensbeheer;

  • b.

   vier deskundigen met een aardrijkskundige of geschiedkundige achtergrond uit het Westerkwartier;

  • c.

   een medewerker van het Team Wonen.

 • 2. De leden worden door het college benoemd.

 • 3. De leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden.

 • 4. Het lid dat de hoedanigheid op grond waarvan hij lid van de commissie is verliest, treedt op dat moment af als commissielid.

 • 5. De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de commissie, die zo spoedig mogelijk maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

 • 6. Leden, niet zijnde medewerkers van de gemeente, krijgen per vergadering een vergoeding gebaseerd op artikel 3.4.1 lid 1 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, inwonersklasse 50.001-100.000.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1. De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2. De voorzitter heeft in de commissie stemrecht.

Artikel 5 Secretaris

 • 1. Het college wijst de ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de commissie aan.

 • 2. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 3. De secretaris dient de commissie desgevraagd van advies.

Artikel 6 Wijze van vergaderen

De commissie komt bijeen:

 • a.

  wanneer de voorzitter dit nodig acht;

 • b.

  op verzoek van het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  op schriftelijk verzoek van een lid van de commissie onder opgaaf van de reden.

Artikel 7 Niet openbaar

De commissie vergadert en adviseert niet in het openbaar.

Artikel 8 Oproeping

De oproeping voor de vergadering geschiedt door of namens de voorzitter. De agenda en vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

Artikel 9 Quorum

 • 1. De commissie vergadert niet indien niet de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter en tenminste de helft van het aantal leden, tegenwoordig zijn.

 • 2. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 3. De adviezen van de commissie worden opgesteld bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter.

 • 4. De secretaris heeft een adviserende stem.

Artikel 10 Deskundigen

De voorzitter is, eigener beweging of daartoe uitgenodigd door de commissie, bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

Artikel 11

Het advies van de commissie aan het college bevat voor zover relevant de zienswijzen van de leden van de commissie.

Artikel 12 Tekenen van stukken

 • 1. De stukken van de commissie worden ondertekend door de voorzitter. De voorzitter kan de secretaris machtigen bepaalde stukken namens hem te ondertekenen.

 • 2. De stukken van procedurele aard worden door de secretaris ondertekend.

Artikel 13 Slotbepaling

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening commissie straatnaamgeving gemeente Westerkwartier 2020.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2 december 2020.

A. van der Tuuk, voorzitter

J.L. de Jong, griffier