Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757721589 (DOS-2016-0005086) houdende regels omtrent vaststelling van het Openstellingsbesluit Programma Groen doet goed Zuid-Holland 2021 (Openstellingsbesluit Programma Groen doet goed 2021)

Geldend van 11-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757721589 (DOS-2016-0005086) houdende regels omtrent vaststelling van het Openstellingsbesluit Programma Groen doet goed Zuid-Holland 2021 (Openstellingsbesluit Programma Groen doet goed 2021)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 2.11.2, tweede lid, van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om het gebruik te stimuleren van bestaande groengebieden en recreatieve routes door het vergroten van natuurkennis, natuurbeleving en waterbeleving te stimuleren bij kinderen uit versteende wijken.

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit Programma Groen doet goed 2021

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

 • c.

  Programma Groen doet goed 2021: het Programma Groen doet goed 2021 opgesteld door het netwerk van Groen doet goed.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op

  • a.

   natuureducatie, natuurbeleving en waterbeleving (Uitvoeringsproject);

  • b.

   gezamenlijke organisatie om efficiënt natuureducatie, natuurbeleving en waterbeleving uit te voeren (koepelproject).

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, draagt bij:

  • a.

   aan het vergroten van de groenbeleving en de betrokkenheid van de Zuid-Hollandse burger bij het groen; of

  • b.

   aan het vergroten waterbeleving als uitwerking van het thema “Gezond en veilig Zuid-Holland” uit het coalitieakkoord en het Gezamenlijk uitvoeringsprogramma Waterrecreatie.

Artikel 3 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, kan worden ingediend van 1 januari 2021 tot en met 4 maart 2021.

Artikel 4 Deelplafond

Het deelplafond voor de activiteiten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt € 300.000,00.

Artikel 5 Doelgroep

 • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • a.

   publiekrechtelijke rechtspersonen, die binnen het netwerk van Programma Groen doet goed 2021 de rol van ‘Makelaar Groen doet goed’ hebben;

  • b.

   stichtingen, die binnen het netwerk van het Programma Groen doet goed 2021 de rol van ‘Makelaar Groen doet goed’ hebben.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b wordt uitsluitend versterkt aan Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid.

Artikel 6 Aanvraag vereisten

 • 1. Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, vergezeld van:

  • a.

   een opgave van het aantal kinderen dat per activiteit wordt bereikt;

  • b.

   een beschrijving van de wijze waarop de kinderen uit versteende wijken bereikt en betrokken worden bij de activiteiten;

  • c.

   een opgave over aan welke campagnes wordt bijgedragen.

 • 2. Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, vergezeld van:

  • a.

   een opgave per cursus van het aantal deelnemers en het aandeel vrijwilligers, en

  • b.

   een opgave van het aantal en soort gezamenlijke producten er worden ontwikkeld.

Artikel 7 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 2.11.5 van de Srg wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit niet uitvoerbaar is vanwege wettelijke of praktische belemmeringen;

 • b.

  voor dezelfde activiteit op grond van een andere provinciale regeling subsidie is gevraagd of verstrekt;

 • c.

  geen financiële bijdrage vanuit een gemeente is voor een aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder a.

Artikel 8 Subsidievereiste

In aanvulling op artikel 2.11.6 van de Srg wordt om voor subsidie in aanmerking te komen, voldaan de volgende vereisten:

 • a.

  voor een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a: er is minimaal 50% cofinanciering en deze cofinanciering is (deels) vanuit de gemeente beschikbaar gesteld.

 • b.

  voor een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b: er is minimaal 10% cofinanciering.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a komen de volgende kosten in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   personeelskosten;

  • b.

   vervoerskosten;

  • c.

   materiaalkosten.

 • 2. Voor een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b komen de volgende kosten in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   personeelskosten;

  • b.

   kosten cursussen;

  • c.

   materiaalkosten;

  • d.

   communicatie kosten;

  • e.

   kosten coördinatie.

Artikel 10 Niet-subsidiabele kosten

De kosten voor aanleg van groen zoals speelnatuur/groenblauw schoolplein komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 11 Verdeling en subsidiehoogte

Indien het totale aangevraagde bedrag per openstelling hoger is dan het deelplafond van de openstelling wordt de hoogte van de subsidie per aanvraag als volgt berekend: de verhouding van het deelplafond ten opzichte van het totaal gevraagde bedrag aan subsidies wordt vermenigvuldigd met het gevraagde bedrag met dien verstande dat de subsidie nooit hoger kan zijn dan het gevraagde bedrag.

Artikel 12 Staatssteun

Indien de subsidie is aan te merken als steunmaatregel in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352) van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 Verplichtingen

Artikel 2.11.11 van de Subsidieregeling Groen 2016 is niet van toepassing op dit openstellingsbesluit.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 15 Werkingsduur

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 maart 2023, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verstrekt.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Programma Groen doet goed 2021.

Ondertekening

Den Haag 8 december 2020

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting

De startnotitie Sport en Recreatie vormt de basis voor het provinciaal sport- en recreatiebeleid en richt zich op het stimuleren van onze bewoners om in hun vrije tijd meer naar buiten te gaan en te bewegen. Meer buiten zijn en bewegen bestrijdt bewegingsarmoede en overgewicht en draagt bij aan gezondheid, vitaliteit en geluk. Via de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 (paragraaf 2.11) zet de Provincie zich in om de groene ruimte voor bewegen aantrekkelijker te maken door een kwaliteitsverbetering. Onderdeel hiervan is het actief informeren van en gebruik stimuleren door de inwoners van Zuid-Holland over de mogelijkheden van groen ruimte.

Eén van de vragen, die in de startnotitie wordt beantwoord, is: Hoe kunnen wij van meerwaarde zijn voor het bereiken van een kindvriendelijke (0-18 jaar) en beweegvriendelijke ruimte? Het programma Groen doet goed geeft invulling aan deze vraag door het verbinden van kinderen (4-12 jaar) met de groene ruimte. Daarbij ligt de focus op kinderen uit versteende wijken, omdat deze kinderen ondervertegenwoordigd zijn bij het bezoeken van recreatie- en natuurgebieden.

Programma Groen doet goed

Programma Groen doet goed is 2012 gestart als maatschappelijk initiatief, waarin het gebruik van de provinciale buitengebieden door de verstedelijkte Zuid-Hollandse kinderen (4-12 jaar) gestimuleerd wordt.

Aan dit initiatief hebben in 2013 tien Zuid-Hollandse gemeenten, alle terreinbeherende organisaties in Zuid-Holland, IVN en de Provincie Zuid-Holland zich verbonden. Hieruit is het Groen doet goed-netwerk ontstaan.

Bij het begin van het programma was er per gemeente één ambtenaar als lokale trekker verantwoordelijk voor het bouwen van een sterk, lokaal netwerk, het werven van nieuwe partners en het schrijven en indienen van het plan voor het uitvoeringsproject. Een uitvoeringsproject is gericht op vergroten natuurkennis, natuurbeleving en waterbeleving door kinderen door het organiseren van activiteiten. De afgelopen jaren is deze taak vaak belegd bij zelfstandige stichtingen en is dit gegroeid naar een makelaarsrol binnen het netwerk.

Binnen het programma verzorgt het IVN de afstemming en voert de onderdelen, die efficiënter zijn om gezamenlijk op te pakken zoals communicatiestrategie, opleiden vrijwilligers en de coördinatie van het programma uit. Deze overkoepelende activiteiten vallen onder het koepelproject.

In 2020 liep het impulsprogramma van de provincie af. Echter de wens om kinderen in contact te laten komen met de natuur en deze te laten beleven was nog steeds actueel. Na inspraak in de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu is in 2020 een doorstart gemaakt met het programma. Bij de doorstart is besloten om met campagnes te werken. Hierdoor wordt het zichtbaarder dat de lokale uitvoeringsprojecten behoren tot het programma. Onder een campagne wordt binnen het programma verstaan een bundeling van activiteiten, die vallen binnen een thema. Zo is voor de invulling van het thema waterrecreatie is de campagne Het Spettert! opgezet. Voor alle projecten geldt dat inzet van vrijwilligers gezien wordt als cofinanciering.

Zuid-Holland wilt een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren.

Artikel 11 Verdeling en subsidiehoogte

Het artikel moet als volgt gelezen worden: Binnen het programma Groen doet goed 2021 verdelen de aanvragers het bedrag genoemd in artikel 4 over de projecten. Hierbij komt het totale aangevraagde bedrag (A) niet hoger uit dan het bedrag genoemd in artikel 4. De formule voor de subsidieverstrekking is in dit geval als volgt: A x (300.000/300.000) = A

Indien er andere bedragen worden aangevraagd wordt dezelfde formule gehanteerd. Hierbij geldt dat als er bijvoorbeeld één partij meer aanvraagt, dan krijgt iedereen een beetje minder.

Bijvoorbeeld A x (300.000/ 333.333) = 0,9 A. Als één partij niet of minder aanvraagt wordt het maximale aangevraagde bedrag verstrekt.