Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757721589 (DOS-2016-0005086) houdende regels omtrent het deelplafond voor 2021 voor paragraaf 2.11.2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, paragraaf 2.11 onderdeel het beheer van ruiter- en menpaden Zuid-Holland (Besluit deelplafond 2021 voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden Zuid-Holland)

Geldend van 11-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 8 december 2020, PZH-2020-757721589 (DOS-2016-0005086) houdende regels omtrent het deelplafond voor 2021 voor paragraaf 2.11.2 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, paragraaf 2.11 onderdeel het beheer van ruiter- en menpaden Zuid-Holland (Besluit deelplafond 2021 voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden Zuid-Holland)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafond 2021 voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden Zuid-Holland

Artikel 1 Hoogte deelplafond

Het deelplafond voor 2021 voor het beheer van ruiter- en menpaden zoals benoemd in Subsidieregeling Groen 2016 artikel 2.11.2, eerste lid, onderdeel c. van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 vast te stellen op € 110.000,00.

Artikel 2 Wijze van verdeling

Het deelplafond wordt verdeeld op basis van volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als:

Besluit deelplafond 2021 voor herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden Zuid-Holland

Ondertekening

Den Haag, 8 december 2020

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting

Met de subsidie voor het beheer van ruiter- en menpaden worden ruiter recreatie en toerisme bevorderd. Met het ruiter- en menpadenplan wordt uitvoering gegeven aan meer ruiters in het groen, waarmee de mogelijkheden voor paardrijden in het buitengebied sterk worden verbeterd.

Fase 1. van het ruiter- en menpadenplan heeft zich gericht zich op het herstellen van de bestaande ruiter- en menpaden, namelijk het uitvoeren van groot onderhoud. Na de herstelwerkzaamheden is de subsidie voor het beheer gericht op het reguliere onderhoud om de kwaliteit van de opgeknapte ruiter- en menpaden te waarborgen.