Regeling vervallen per 02-03-2022

Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders Goeree-Overflakkee

Geldend van 09-12-2020 t/m 01-03-2022 met terugwerkende kracht vanaf 17-03-2020

Intitulé

Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat de gemeenteraad zich ten doel heeft gesteld om amateursportaanbieders op Goeree-Overflakkee die in economisch opzicht getroffen zijn door de uitbraak van het COVID-19-virus (gedeeltelijk) te compenseren voor de inkomstenderving, teneinde bij te dragen aan de mogelijkheden tot voortzetting van de sportactiviteiten en verbetering van het toekomstperspectief van de amateursportorganisatie ten opzichte van de door corona ontstane situatie;

dat hiertoe door de gemeenteraad op 16 juli 2020 een steunfonds is ingesteld met als doel om inkomstenderving van maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk binnen het grondgebied van de gemeente Goeree-Overflakkee te compenseren;

dat de algemene subsidieverordening van de gemeente Goeree-Overflakkee geen grondslag biedt voor deze tegemoetkoming en dat derhalve een separate uitvoeringsregeling nodig is om een juridische titel te verschaffen en voorwaarden vast te stellen op grond waarvan een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk een financiële bijdrage kan aanvragen;

dat de gemeente met deze tijdelijke voorziening haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt om gedupeerde maatschappelijke organisaties te ondersteunen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de navolgende regeling: Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvrager: een sportorganisatie, zoals nader beschreven in artikel 3 van deze regeling, die voor een subsidie in aanmerking wil komen en daartoe een aanvraag indient;

 • compensatieregelingen: compensatieregelingen in relatie tot het COVID-19-virus vanuit Rijksoverheid en andere organisaties, waarbij te denken valt aan TOGS/ TASO/ NOW/ TVL/ compensatie Sportbond e.a.;

 • steunfonds sport: deze subsidieregeling.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen, verstrekkingen en vaststellingen van subsidies door burgemeester en wethouders naar aanleiding van subsidieaanvragen door aanvragers die een compensatie willen ontvangen voor de inkomstenderving in het jaar 2020.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1. De volgende organisaties komen voor subsidie vanuit deze regeling in aanmerking:

  • a.

   amateursportaanbieders binnensport, zijnde sportorganisaties zonder winstoogmerk, gevestigd in de gemeente Goeree-Overflakkee en die vaste gebruiker zijn van een binnensportaccommodatie op Goeree-Overflakkee;

  • b.

   amateursportaanbieders buitensport, zijnde sportorganisaties zonder winstoogmerk, gevestigd in de gemeente Goeree-Overflakkee en die vaste hoofdgebruiker zijn van een gemeentelijke buitensportaccommodatie op Goeree-Overflakkee, welke onderdeel uit hebben gemaakt van de gemeentelijke aanvraag Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19.

 • 2. Commerciële sportaanbieders zijn uitgesloten om een bijdrage vanuit het steunfonds sport te ontvangen. Voor deze organisaties gelden andere landelijke compensatieregelingen, als wel de Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen ondernemers Goeree-Overflakkee waarop mogelijk een beroep kan worden gedaan.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1. Om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit het steunfonds sport dient er sprake te zijn van financieel negatieve effecten in het jaar 2020 die een direct gevolg zijn van de maatregelen samenhangend met het COVID-19-virus.

 • 2. De compensatiebijdrage dient beschouwd te worden als een bijdrage ter gedeeltelijke compensatie van de financieel negatieve effecten in het jaar 2020.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1. Amateursportaanbieders kunnen vanaf publicatie van deze subsidieregeling een subsidie aanvragen door middel van het door burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier behorende bij deze regeling.

 • 2. Via het aanvraagformulier wordt inzichtelijk gemaakt welke financiële effecten het COVID-19-virus in het jaar 2020 op de aanvrager heeft en wat het (verwachte) financieel resultaat in het jaar 2020 is. Hierbij wordt aansluiting gevonden bij de oorspronkelijke begroting(en) en representatieve cijfers van voorgaande jaren.

 • 3. Er dient kenbaar gemaakt te worden welke aanvullende maatregelen de sportaanbieder getroffen heeft om het financieel resultaat in 2020 positief te beïnvloeden.

 • 4. Eventueel ontvangen tegemoetkomingen uit landelijke compensatieregelingen dienen kenbaar gemaakt te worden en verwerkt te zijn in het (verwachte) financieel resultaat over 2020.

 • 5. Amateursportaanbieders binnensport hoeven niet alle in dit artikel opgesomde gegevens kenbaar te maken om in aanmerking te komen voor subsidie. Het aanvraagformulier duidt het onderscheid in vragen ten aanzien van amateursportaanbieders binnensport en buitensport.

 • 6. Een aanvraag dient voor 1 februari 2021 schriftelijk ingediend te zijn.

Artikel 6 Vorm en hoogte van de steun

 • 1. Een sportorganisatie kan eenmalig een subsidie op grond van deze regeling worden verleend.

 • 2. Er wordt het volgende onderscheid gemaakt tussen de samenstelling van subsidie ten aanzien van binnensportaanbieders en buitensportaanbieders:

  • a.

   amateursportaanbieders binnensport:

   • 1°.

    Aan sportaanbieders die vaste huurder zijn van een gemeentelijke binnensportaccommodatie, al dan niet onder exploitatie van een derde partij, zijn de huurlasten over de maanden maart, april en mei 2020 (vanaf het moment waarop tijdelijk geen gebruik van de sportaccommodaties gemaakt kon worden) bij besluit van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020 reeds kwijtgescholden.

   • 2°.

    Binnensportaanbieders die gedurende de periode dat er beperkingen van toepassing waren op de sportbeoefening in 2020, kosten gemaakt hebben om toch in sportaanbod te kunnen voorzien of die op andere wijze financieel negatieve effecten in het jaar 2020 ervaren hebben, die een direct gevolg zijn van de maatregelen samenhangend met het COVID-19-virus, kunnen een beroep doen op een subsidie van € 250,-. Het betreft kosten samenhangend met de ontsmetting van materialen en handen, aanschaf of inhuur van materialen, huur van buitenaccommodatie en gemiste of lagere inkomsten vanuit activiteiten.

   • 3°.

    Per binnensportaanbieder wordt maximaal één bijdrage van € 250,- verleend.

   • 4°.

    Als een binnensportaanbieder besloten heeft tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van de reguliere contributie aan zijn leden, dan komt hij niet in aanmerking voor subsidie. Op de kwijtschelding van de huur als bedoeld in het tweede lid 2, onder a, sub 1º, is dit niet van toepassing.

  • b.

   amateursportaanbieders buitensport:

   • 1°.

    Aan sportaanbieders die vaste huurder zijn van een gemeentelijke buitensportaccommodatie zijn de huurlasten over de maanden maart, april en mei 2020 bij besluit van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020 reeds kwijtgescholden. Financiële verrekening van deze kwijtschelding vindt plaats binnen de toekenning van een subsidie vanuit deze subsidieregeling.

   • 2°.

    Voor de buitensportaanbieders welke in aanmerking komen voor een subsidie is per tak van sport een maximum te ontvangen bedrag vastgesteld. Dit bedrag is mede gebaseerd op reguliere huurlasten, onderhoudskosten en kantine inkomsten. De volgende takken van sport worden onderscheiden; voetbal, tennis, honk- en softbal, hockey en korfbal.

   • 3°.

    Voor de dertien voetbalverenigingen geldt de volgende opbouw van het maximaal te ontvangen bedrag:

    • een basisbijdrage van € 5.000,- per vereniging;

    • een percentage van een bedrag van € 50.000,- gelijk aan het percentage actieve leden binnen de eigen vereniging, ten opzichte van alle actieve leden bij de dertien voetbalverenigingen; en

    • een percentage van een bedrag van € 50.000,- gelijk aan het percentage aantal voetbalvelden in gebruik binnen de eigen vereniging, ten opzichte van het totaal aantal velden in gebruik bij de dertien voetbalverenigingen.

   • 4°.

    Bij beoordeling van de subsidieaanvraag op grond van deze regeling wordt met betrekking tot de in het tweede lid, onder b, sub 3º, opgenomen criteria uitgegaan van gegevens van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond en binnen de gemeente Goeree-Overflakkee beschikbare gegevens.

   • 5°.

    Als er sprake is van kwijtschelding van contributies en andere deelnamegelden aan leden over de periode waarin er geen of aangepast aanbod vanuit de buitensportaanbieder geboden kon worden, dient dit op het aanvraagformulier kenbaar gemaakt te worden en wordt het betreffende bedrag in mindering gebracht op de anderszins te ontvangen subsidie.

   • 6°.

    Indien de beoogde te verlenen subsidie hoger is dan het (verwachte) negatieve financiële resultaat over 2020, kan besloten worden de te verlenen subsidie bij te stellen tot het niveau van het resultaat over 2020.

 • 3. Een sportaanbieder komt in aanmerking voor maximaal één bijdrage, uit een van de geboden aanvraagmogelijkheden.

Artikel 7 Voorwaarden

 • 1. Aanvrager dient op verantwoorde wijze invulling te geven aan de financiële omstandigheden die als gevolg van het COVID-19-virus ontstaan. Hij neemt hiertoe zelf maatregelen.

 • 2. Aanvrager dient gebruik te maken van de beschikbare en van toepassing zijnde compensatieregelingen in relatie tot het COVID-19-virus vanuit Rijksoverheid en andere organisaties.

 • 3. Indien geconstateerd wordt dat de mogelijkheden tot beroep op landelijke compensatie niet ten volle benut zijn door een aanvrager, kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot een korting op de subsidie vanuit het steunfonds sport.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,- voor het Steunfonds coronamaatregelen voor behoud sociaal aanbod, welk bedrag moet worden verdeeld onder de volgende deelgebieden:

 • a.

  cultuur;

 • b.

  verenigingsgebouwen met en zonder sportzalen;

 • c.

  SRGO-accommodaties;

 • d.

  binnen- en buitensportverenigingen;

 • e.

  overige sociaal culturele verenigingen en afgelaste evenementen welke georganiseerd worden door een vrijwilligersorganisatie;

een en ander met dien verstande dat subsidieverlening op basis van een van de ter zake vastgestelde regelingen, strekt tot vermindering van de voor de andere deelterreinen beschikbare middelen.

Artikel 9 Beoordeling en besluit aanvragen

 • 1. Aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen.

 • 2. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking plaats op basis van tijdstip van binnenkomen van de complete aanvraag.

 • 3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen vier weken na de dag van ontvangst op de aanvraag.

 • 4. De beslistermijn kan eenmalig met twee weken worden verlengd.

 • 5. Gelijktijdig met de verlening van de subsidie vindt vaststelling plaats, conform artikel 13, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015.

Artikel 10 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen van deze regeling afwijken voor zover toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 17 maart 2020.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling steunfonds coronamaatregelen amateursportaanbieders Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld op 1 december 2020 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Ondertekening