Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Stein 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Stein 2021

De raad van de gemeente Stein;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2020;

gelet op artikel 6, tweede lid, 7, 8a, 9 en 10 van de van de Participatiewet, alsmede de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Stein 2021

Artikel 1. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1. Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2. Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet;

  • b.

   die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen, en

  • c.

   die persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

 • 3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan het college adviseren met betrekking tot het oordeel of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie. Het UWV neemt daarbij de in het tweede lid neergelegde criteria in acht.

Artikel 2. Vaststelling loonwaarde

 • 1. Het college maakt gebruik van een gevalideerde methodiek om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021 en de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Stein 2018 wordt met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Stein 2021.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 8 oktober 2020.

De raad voornoemd.

De griffier,

T. Pierik

De voorzitter,

Leurs-Mordang