Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Gooise Meren 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Gooise Meren 2021

Besluit van de raad van de gemeente Gooise Meren tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Gooise Meren 2021.

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 december, zaaknummer 2031497;

gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Gooise Meren 2021

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 . Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Gooise Meren 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2021.

De voorzitter

De griffier