Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)

Geldend van 09-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2021)

De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020, punt nr. ..;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

In de gemeente worden onder de naam "leges" rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart, vervangende identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

De leges worden niet geheven voor:

 • 1. bewijs van in leven zijn, strekkende tot uitbetaling van pensioenen, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provinciën, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

 • 2. beschikkingen op verzoekschriften om ontheffing of teruggaaf van plaatselijke belastingen;

 • 3. de stukken en diensten, waarvan kosteloze afgifte, verstrekking of verlening bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeente is opgelegd;

 • 4. de stukken, door openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet .

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelaf¬druk, zegel, nota of ander schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving; ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan; op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2. De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4 wordt toegezonden, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Abonnement voor de rechten

 • 1. Een abonnement voor het verstrekken van diensten wordt geacht te zijn ingegaan op de dag, waarop de verschuldigde leges zijn voldaan, tenzij een andere datum wordt overeengekomen.

 • 2. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling der leges van een niet of niet ten volle gebruikt abonnement vindt niet plaats.

 • 3. De verkregen inlichtingen mogen slechts met toestemming van het gemeentebestuur worden gepubliceerd of anderszins bekend gemaakt, aan derden worden verstrekt of ten behoeve van derden worden verwerkt.

Artikel 8 Teruggaaf

Aanspraak op teruggaaf van betaalde leges is geregeld in de tarieventabel.

Artikel 9 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De verordening op de heffing en de invordering van leges 2020 van 12 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2021".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 12 november 2020.

griffier,

O.E. de Vries

De voorzitter,

drs. L. J. Gebben

Bijlage 1: Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2021 Tytsjerksteradiel

Indeling tarieventabel

 
 
 
 
 
 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 
 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 
 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 
 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 
 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 
 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 
 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 
 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 
 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 
 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 
 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 
 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 
 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen en Ventvergunningen

 
 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 
 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 
 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 
 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en andere nutsvoorzieningen

 
 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 
 

Hoofdstuk 20 Diversen

 
 
 
 
 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 
 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 
 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 
 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 
 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 
 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 
 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 
 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T-diel

 
 
 
 
 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 
 
 

2020

2021

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 
 

1.1.1

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetten van een geregistreerd partnerschap in huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte:

 
 

1.1.1.1

op maandag t/m vrijdag

€ 306,00

€ 311,00

1.1.1.2

op zaterdag

€ 536,00

€ 545,00

1.1.1.3

op zondag of op een erkende christelijke of nationale feestdag

€ 612,00

€ 622,00

1.1.2

voor administratiekosten voor het wijzigen van de datum of het tijdstip voor een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van één van de beide

€ 15,30

€ 15,55

1.1.3

voor het verstrekken van een huwelijks- of partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan:

 
 

1.1.3.1

voor een normale uitvoering

€ 17,35

€ 17,65

1.1.3.2

voor luxere uitvoering

€ 27,55

€ 28,00

1.1.4

voor het beschikbaar stellen van een getuige door de gemeente, per getuige

€ 18,35

€ 18,65

1.1.5

voor het beoordelen van de geschiktheid van een incidentele locatie

€ 153,00

€ 155,60

1.1.6

voor alle overige diensten tijdens de huwelijksvoltrekking of partnerschapregistratie (bijv. digitale uitzending)

€ 129,55

€ 131,75

1.1.7

Indien voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap door derden kosten in rekening worden gebracht bij de gemeente, dan worden deze doorberekend aan het bruidspaar/partners.

 
 

1.1.8

voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier arbeid of gedeelte daarvan

€ 15,20

€ 15,45

1.1.9

 
 
 

1.1.9.1

een uittreksel of afschrift uit het register van de Burgerlijke stand

€ 13,80

€ 14,00

1.1.9.2

een attestatie de vita

€ 13,80

€ 14,00

1.1.9.3

een verklaring van huwelijksbevoegdheid voor gebruik in het buitenland

€ 24,30

€ 24,60

1.1.9.4

kosteloze voltrekking geldt op de volgende dagen en tijden:dinsdag en woensdag, 9.00 uur

 
 
 

Indien het Ministerie van Binnenlandse Zaken lagere tarieven vast stelt dan in dit hoofdstuk vermeld, dan komen die tarieven in de plaats van onderstaande tarieven.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 
 
 

Indien het Ministerie van Binnenlandse Zaken lagere tarieven vast stelt dan in dit hoofdstuk vermeld, dan komen die tarieven in de plaats van onderstaande tarieven. (29okt.20niet bekend)

 
 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

€ 74,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

€ 56,55

 
 
 
 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

€ 74,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

€ 56,55

 
 
 
 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

€ 74,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

€ 56,55

 
 
 
 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 55,35

€ 56,55

 
 
 
 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,30

€ 64,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 30,70

€ 32,90

1.2.5.3

voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart (i.v.m. uitreisverbod) periode 5 jaar

€ 30,70

€ 32,90

1.2.6

voor een spoedlevering van de in onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 49,85

€ 50,90

1.2.7

toeslag voor het (thuis) bezorgen van reisdocument of NIK

€ 15,70

€ 16,05

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 
 
 

Indien het Ministerie van Binnenlandse Zaken lagere tarieven vaststelt dan in dit hoofdstuk vermeld, dan komen die tarieven in de plaats van onderstaande tarieven.

 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs of voor de bemiddeling bij de omwisseling van een buitenlands rijbewijs

€ 40,65

€ 41,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

€ 34,10

1.3.3

voor de verstrekking van een aanvraagformulier voor een bij een rijbewijsaanvraag over te leggen geneeskundige verklaring, worden de kosten van het CBR in rekening gebracht.

€ 37,80

€ 37,80

1.3.4.1

ingeval van vermissing van een rijbewijs wordt het betreffende tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs verhoogd met

€ 15,10

€ 15,35

1.3.4.2

personen die buiten hun schuld hun rijbewijs zijn kwijtgeraakt worden vrijgesteld. Dit kan onder anderen blijken uit het proces-verbaal van de politie, zulks ter beoordeling aan de gemeente.

 
 
 

Na invoering wet digitale overheid (wdo) komt er € 3,50 bij boven op het genoemde tarief bij 1.3.1

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen (BRP)

 
 
 
 
 
 
 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 1.4.2 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor debasisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

1.4

Het tarief bedraagt:

 
 

1.4.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 
 

1.4.1.1

voor een uittreksel

€ 13,80

€ 14,00

1.4.1.2

voor een uittreksel, indien deze is aangevraagd via DIGID

€ 8,20

€ 8,35

1.4.1.3

voor een "bewijs van in leven zijn"

€ 13,80

€ 14,00

1.4.1.4

voor een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd voor reispapier

€ 13,80

€ 14,00

1.4.1.5

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 van het Besluit basisregistratie personen, het maximumtarief zoals dat is opgenomen in artikel 10 van de Regelingbasisregistratie personen.

€ 7,50

€ 7,65

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen vande basisregistratie personen,voor ieder daaraan besteed kwartier of een deel daarvan

€ 15,20

€ 15,45

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien het Ministerie van Binnenlandse Zaken lagere tarieven vaststelt dan in dit hoofdstuk vermeld, dan komen die tarieven in de plaats van genoemde onderstaande tarieven.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister n.v.t.

 
 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (vervallen in 2019)

€ 13,80

vervalllen

 
 
 
 

1.6.1

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens N.v.t

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 
 

1.7.1

Vertalen Friestalige stukken in het Nederlands voor belangstellenden

 
 

1.7.2

bladzijden 1 t/m 5 c.q. de eerste 5 bladzijden gratis

 
 

1.7.3

bladzijden 6 t/m 13 c.q. de volgende 8 bladzijden

€ 6,20

€ 6,30

1.7.4

bladzijde 14 en volgende, per bladzijde

€ 6,20

€ 6,30

1.7.5

Verklaringen algemeen

€ 18,05

€ 18,35

1.7.6

het verstrekken van:

 
 

1.7.7

exemplaar van A.P.V.

€ 13,00

€ 13,20

1.7.8

een toelichting van de onder 1.7.6.1 genoemde A.P.V.

€ 19,60

€ 19,95

1.7.9

een exemplaar van een aanvulling en/of wijziging van de A.P.V. van de gemeente

kostprijs

kostprijs

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.8.1.1

het verstrekken van een dorpsplattegrond

€ 3,70

€ 3,75

1.8.1.2

verstrekken van een gemeentelijke plattegrond

€ 4,05

€ 4,10

1.8.1.3

het verstrekken van kaarten en tekeningen, dan wel kopieën of lichtdrukken daarvan, voorzover niet elders in deze tabel genoemd, per kaart, tekening, lichtdruk of kopie met een formaat van

 
 

1.8.1.4

A4

€ 6,00

€ 6,10

1.8.1.5

A3

€ 6,00

€ 6,10

1.8.1.6

A2

€ 10,00

€ 10,15

1.8.1.7

A1

€ 14,00

€ 14,25

1.8.1.8

A0

€ 20,00

€ 20,35

1.8.1.9

Indien de informatie, vermeld bij 1.8.1 tot en met 1.8.1.3, digitaal wordt verstrekt, bedraagt het tarief

 
 

1.8.1.10

het verstrekken van BGT- bestanden en vervolg producten

 
 

1.8.1.11

A. tekening op papier:

€ 10,20

€ 10,35

1.8.1.12

1. formaat A4 of A3

€ 38,05

€ 38,70

1.8.1.13

2. ander formaat

€ 50,80

€ 51,65

1.8.1.14

B. tekening op polyester:

 
 

1.8.1.15

C. digitaal:

 
 

1.8.1.16

1. vaste kosten, per levering

€ 26,15

€ 26,60

1.8.1.17

en voor;

 
 

1.8.1.18

landelijk gebied per ha

€ 5,40

€ 5,50

1.8.1.19

bebouwd gebied per ha

€ 52,75

€ 53,65

 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.2

Verstrekken verordeningen en plannen krachtens de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 
 

1.8.2.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, verordeningen:

 
 

1.8.2.2

een verordening ex artikel 6.23 Wro

€ 1,70

€ 1,75

1.8.2.3

een procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade ex art. 6.7 Wro

€ 1,70

€ 1,75

1.8.2.4

een beheersverordening ex art. 3.38 van de Wro

kostprijs

kostprijs

1.8.2.5

een structuurvisie ex art. 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening

kostprijs

kostprijs

1.8.2.6

een voor-ontwerp, een ontwerp, een vastgesteld bestemmingsplan ex art. 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (in analoge vorm)

kostprijs

kostprijs

1.8.2.7

een voor-ontwerp, een ontwerp, een vastgesteld bestemmingsplan ex art. 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (voor zover beschikbaar, in digitale vorm, op cd-rom, anders dan voor het buitengebied)

€ 50,00

€ 50,00

1.8.2.8

een voor-ontwerp, een ontwerp, een vastgesteld bestemmingsplan ex art. 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (voor zover beschikbaar, in digitale vorm, op cd-rom, voor het buitengebied:

€ 250,00

€ 250,00

1.8.2.9

een uitwerkings- of wijzigings-plan ex art. 3.6.1 onder a of b van de Wet ruimtelijke ordening (in analoge vorm)

kostprijs

kostprijs

1.8.2.10

een uitwerkings- of wijzigings-plan ex art. 3.6.1 onder a of b van de Wet ruimtelijke ordening (voor zover beschikbaar, in digitale vorm, op cd-rom)

€ 25,00

€ 25,00

1.8.2.11

een exploitatieplan ex art. 6.12 van de Wro (in analoge vorm)

kostprijs

kostprijs

1.8.2.12

een exploitatieplan ex art. 6.12 van de Wro (in digitale vorm)

€ 25,00

€ 25,00

1.8.2.13

een voorbereidingsbesluit ex art. 3.7 van de Wro

kostprijs

kostprijs

1.8.3.2

een bouwverordening bedoeld in hoofdstuk II van de Woningwet

€ 29,10

€ 29,60

1.8.3.3

het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 4,80

€ 4,90

 

het adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 4,80

€ 4,90

 
 
 
 

1.8.4

Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke Beperkingen

 
 

1.8.4.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uitreksel uit

€ 4,80

€ 4,90

1.8.4.2

gemeentelijke gebouwen registratie BAG per adres of object

€ 4,80

€ 4,90

1.8.4.3

de legger als bedoeld in art 27 van de Wegenwet

€ 4,80

€ 4,90

1.8.4.4

inschrijving in het register bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Monumentenwet 1988

€ 4,80

€ 4,90

1.8.4.5

register als bedoeld in artikel 57 eerste lid van de Woningwet

€ 4,80

€ 4,90

1.8.4.6

de kadastrale massale output

€ 4,80

€ 4,90

 

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9 eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperking

 
 
 

(inzage is kosteloos)

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Overige publieksdiensten

 
 
 
 
 
 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

€ 41,35

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 13,80

€ 14,00

1.9.3

het verkrijgen van een waarmerking op een stuk/document

€ 13,80

€ 14,00

1.9.4

het ter legalisatie opsturen van een stuk/document

€ 13,80

€ 14,00

 
 
 
 

1.9.5

afgeven van naturalisatie of optie verklaring, jaar:

2020

2021

1.9.5.1

enkelvoudige optie

€ 191,00

€ 196,00

1.9.5.2

gemeenschappelijke optie

€ 326,00

€ 335,00

1.9.5.3

optie medeopterende minderjarige

€ 21,00

€ 22,00

1.9.5.4

naturalisatie, enkelvoudig verlaagd tarief

€ 670,00

€ 688,00

1.9.5.5

naturalisatie, gemeenschappelijk verlaagd tarief

€ 920,00

€ 945,00

1.9.5.6

naturalisatie, enkelvoudig standaard tarief

€ 901,00

€ 925,00

1.9.5.7

naturalisatie, gemeenschappelijk standaard tarief

€ 1.150,00

€ 1.181,00

1.9.5.8

meenaturaliserende minderjarige kinderen

€ 133,00

€ 137,00

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 
 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,20

€ 15,45

1.10.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

€ 0,05

€ 0,05

1.10.2.2

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per A-4 pagina

€ 0,10

€ 0,10

1.10.2.3

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per A-3 pagina

€ 13,00

€ 13,20

 

een boekwerk/inventarisatie gemeentelijk archiefmateriaal

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014 N.v.t.

 
 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.11.2

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

 
 

1.11.3

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisverstingswet 2014

 
 

1.11.4

tot het verlenen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onderdeel a, van de Huisvestingswet

 
 

1.11.5

tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onderdeel b, van de Huisvestingswet

 
 

1.11.6

tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onderdeel c, van de Huisvestingswet

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 
 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 61,95

€ 63,00

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie N.v.t.

 
 

1.13.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

 
 
 

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 
 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning:

 
 

1.14.1.2

voor het hebben van een standplaats op particulier terrein:

€ 21,75

€ 22,10

 

indien een standplaats wordt ingenomen op openbaar terrein:

€ 23,70

€ 24,10

1.14.2

Tevens wordt een tarief geheven voor de standplaats zie de tarieventabel bij Verordening standplaatsgeld.

 
 

1.14.3

voor een seizoenstandplaats voor "koek en zopie" (18 weken)

€ 76,00

€ 77,30

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 
 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.15.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 21,75

€ 22,10

1.15.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 21,75

€ 22,10

1.15.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1.1 bedoelde ontheffing

€ 21,75

€ 22,10

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 
 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.16.2

voor het aanwezig hebben van 1 of meer speelautomaten als bedoeld in artikel 30" Wet op de Kansspelen", per aanvraag

€ 90,50

€ 90,50

1.16.3

naast het tarief genoemd hierboven onder 1.16.2. voor één speelautomaat

€ 136,00

€ 136,00

1.16.4

naast het tarief genoemd hierboven onder 1.16.2. voor twee speelautomaten

€ 272,00

€ 272,00

1.16.5

Indien de vergunning binnen vier jaar wordt beëindigd worden bedragen naar evenredigheid herbepaald, waarbij uitgegaan wordt van € 90,50 per kalenderjaar

 
 

1.16.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 21,75

€ 22,10

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 
 

1.17.1

Het tarief voor het inbehandleing nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 1.45 Wet Kinderopvang (Wko) voor:

 
 

1.17.2

het in exploitatie nemen van één kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45,lid1 van de Wko.

€ 1.530,00

€ 1.556,00

1.17.3

het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45,lid 2, Wko.

€ 510,00

€ 518,65

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en andere nutsvoorzieningen

 
 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

€ 218,70

€ 222,40

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden in en op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen anders dan bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

€ 218,70

€ 222,42

1.18.3

Indien het betret werkzaamheden binnen de bebouwde kom, voor zover de werkzaamheden plaats vinden in of op openbare gemeentegrond, worden de tarieven genoemd onder 1.18.1 en 1.18.2, per strekkende meter sleuflengte voor elke meter boven de 250 meter verhoogd met:

€ 0,22

€ 0,22

1.18.4

Indien het betret werkzaamheden buiten de bebouwde kom, voor zover de werkzaamheden plaats vinden in of op openbare gemeentegrond, worden de tarieven genoemd onder 1.18.1 en 1.18.2, per strekkende meter sleuflengte voor elke meter boven de 250 meter verhoogd met:

€ 0,11

€ 0,11

1.18.5

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 87,25

€ 88,75

1.18.6

De in 1.18.1 tot en met 1.18.5 genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht als de aanvraag meer dan 5000 strekkende meter sleuflengte betreft. Dan wordt een bedrag in rekening gebracht als opgenomen in een ter zake opgestelde en door het college van B&W goedgekeurde projectbegroting, waarin de geraamde kosten voor de behandeling van de melding worden vastgesteld. Indien een projectbegroting is uitgbracht wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. (kostprijs)

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 
 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 36,10

€ 36,70

1.19.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 36,10

€ 36,70

1.19.3.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 
 

1.19.3.2

voor het ondergaan van een medische keuring

€ 63,25

€ 64,35

1.19.3.3

voor het verkrijgen van een gehandicapten parkeerkaart

€ 28,00

€ 28,50

1.19.3.4

bij verlenging of vermissing van de gehandicaptenparkeerkaart wordt in rekening gebracht

€ 28,00

€ 28,50

 
 
 
 

1.20

Hoofdstuk 20 Diversen (ontheffing en vergunning APV)

 
 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.20.2

tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 4.41 en 4.28 van de A.P.V. (afvalstoffen)

€ 37,65

€ 38,30

1.21

om milieu informatie waarbij de behandeling meer tijd in beslag neemt dan 15 minuten (kwartier) wordt voor elk kwartier (langer) of een deel daarvan het tarief in rekening gebracht van (verdrag van Arhus)

€ 18,40

€ 18,70

1.21.1

tot een vergunning als bedoeld in artikel 2.10 a van de APV. (sandwich/driehoeksborden etc.)

vervallen

nvt

1.21.2

voor een periode van maximaal 7 dagen

vervallen

nvt

1.22

voor een periode langer dan 7 dagen , het tarief genoemd bij 1.21.1 en voor elke gehele of gedeeltelijke week langer (maximaal 14 dagen) een tarief van:

vervallen

nvt

1.22.1

het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10 a. van de A.P.V.(tijdelijke handelsreclame, anders dan sandwich/driehoeksborden)

vervallen

nvt

1.22.2

tijdelijke reclame voor een periode van maximaal 7 dagen

vervallen

nvt

1.23

voor een periode langer dan 7 dagen het tarief genoemd bij 1.22.1 en voor elke gehele of gedeeltelijke week langer een tarief van

vervallen

nvt

1.23.1

Voor het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 5.27 lid 4 van de A.P.V. (ligplaatsen)

 
 

1.23.2

t.b.v. beroepsmatige vaartuigen

€ 142,45

€ 144,85

 

t.b.v. recreatieve vaartuigen

€ 18,40

€ 18,70

 
 
 
 

1.24.

Beschikking/vergunning algemeen

 
 

1.24.1

het afgeven van een gunstige beschikking op verzoekschriften, van een vergunning of een ontheffing, een toestemming n.a.v. een kennisgeving, dan wel een ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voorzover deze stukken niet afzonderlijk en met name in deze tabel zijn genoemd: per beschikking en maximale periode van 7 dagen

€ 18,40

€ 18,70

1.24.2

Het verlenen van een vergunning voor een periode langer dan één week, tarief 1.24.1 en daarboven voor elke of gedeeltelijke week na de eerste week een bedrag van

€ 5,85

€ 5,95

 

voor een geheel kalenderjaar

€ 315,00

€ 320,35

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 
 
 
 

2020

2021

2.1.1

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 
 

2.1.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 
 

aanlegkosten:

 
 

2.1.1.2

[de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 
 

bouwkosten:

 
 
 

De standaard bouwkosten indien het een bouwwerk betreft dat hierna in deze tabel is benoemd. De standaardbouwkosten worden bepaald door per categorie de bruto inhoud van het bouwwerk te berekenen conform de NEN-2580 (mei 2007) en te vermenigvuldigen met de hierna genoemde vastgestelde prijzen per m3 per categorie. zie tabel categorieën punt 2.1.4.

 
 

2.1.1.3

Voor de overige niet benoemde categorieën bouwwerken worden de bouwkosten(excl btw) als uitgangspunt genomen. Dit is de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; Indien de aanvrager de bouwkosten naar het oordeel van burgmeester en wethouders te laag heeft opgegeven of wanneer deze in gebreke is gebleven een raming van die kosten te overleggen, geven burgemeester en wethouders toepassing aan het bepaalde in artikel 11, 2e lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

 
 
 

sloopkosten:

 
 

2.1.1.4

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 

2.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.4

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2020

2021

 

Standaardbouwkosten per categorie: per m3

 
 
 

1. Woningen/appartementen

€ 240,00

€ 240,00

 

2. Vergroten woning/appartement

€ 317,00

€ 317,00

 

3. Interne verbouwing

€ 124,00

€ 124,00

 

4. Bijgebouwen (garage/berging) aanbouw of vrijstaand

€ 80,00

€ 80,00

 

5. Stallen

€ 31,00

€ 31,00

 

6. Werktuigenberging/kapschuur

€ 21,00

€ 21,00

 

7. Bedrijfshallen, geïsoleerd lichte industrie

€ 31,00

€ 31,00

 

8. Bedrijfshallen, industrie functie

€ 42,00

€ 42,00

 

9. Kantoren/winkels/horeca

€ 278,00

€ 278,00

 

10. Grootschalige detailhandel/Verkoophallen

€ 198,00

€ 198,00

 

11. Scholen/Sporthallen

€ 243,00

€ 243,00

 

12. Verpleeghuizen/Zorg

€ 248,00

€ 248,00

 
 
 
 

2.2

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

geen leges

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

2.2.2

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

 
 
 

om beoordeling van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning:

 
 
 
 
 
 

2.3

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, geldt het tarief volgens onderstaande staffel. De legeskosten betreft een optelsom van de hierna te berekenen bedragen in de staffel. Tevens het bedrag respectievelijk overig genoemde tarieven, van toepassing in dit hoofdstuk.

 
 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten minder dan € 10.000,00 bedragen, geldt een vast bedrag:

€ 250,00

€ 250,00

2.3.1.1.3

daarnaast voor het deel bouwkosten van € 10.000,00 tot € 45.500,00 wordt berekend:

2,12%

2,12%

2.3.1.1.4

daarnaast voor het deel bouwkosten van € 45.500,00 tot € 135.000,00 wordt berekend:

1,68%

1,68%

2.3.1.1.5

daarnaast voor het deel bouwkosten van € 135.000,00 tot € 250.000,00 wordt berekend:

1,50%

1,50%

2.3.1.1.6

daarnaast voor het deel bouwkosten van € 250.000,00 tot € 500.000,00 wordt berekend:

1,29%

1,29%

2.3.1.1.7

daarnaast voor het deel bouwkosten van € 500.000,00 of meer wordt berekend:

1,08%

1,08%

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten minder dan € 5000,00 bedragen, geldt een vast bedrag: (maakt geen deel uit van bovenstaande staffel)

€ 125,00

€ 125,00

2.3.1.1.9

In afwijking van bovenstaande tarieven bedraagt het tarief voor een bouwactiviteit als bedoeld artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo voor de bouw van een infrastructureelwerk werk als een brug, tunnel, viaduct, sluis, hoogspanningsmasten e.d. het aangegeven percentage met een minimum van € 250,00.

0,43%

0,43%

2.3.1.1.10

In afwijking van bovenstaande tarieven bedraagt het tarief voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo voor de opstelling van zonnepanelen

€ 200,00

€ 200,00

 

Het tarief dat voortvloeit uit de berekening in onderdeel 2.3.1.1 wordt verminderd met 10% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting uit artikel 3.1 lid 2 Wro. Deze vermindering is omdat op grond van lid 4 van dit artikel voor diensten die verband houden met dit bestemmingsplan geen rechten mogen worden ingevorderd.

 
 

2.3.1.2

Extra welstandstoets

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 34,05

€ 34,65

 
 
 
 

2.3.1.3

Beoordeling bodemrapport

 
 

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 34,05

€ 34,65

 

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 34,05

€ 34,65

 
 
 
 

2.3.1.4

Verplicht advies agrarische commissie

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€ 34,05

€ 34,65

 
 
 
 

2.3.1.5

Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

€ 146,05

€ 148,55

 
 
 
 

2.3.1.6

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 146,05

€ 148,55

 
 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

vastbedrag:

€ 365,15

€ 371,35

 
 
 
 

2.3.2.2

Beoordeling bodemrapport

 
 
 

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.

€ 34,05

€ 34,65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 
 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 146,05

€ 148,65

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 146,05

€ 148,65

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse grote afwijking):

€ 2.754,00

€ 2.800,85

2.3.3.3.1

daarnaast wordt voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 2.12, lid 3 Wabo in rekening gebracht:

€ 2.225,15

€ 2.262,98

2.3.3.3.2.

“In afwijking van bovenstaande tarieven wordt, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast én er sprake is van een aanvraag die valt onder de “Lijst van categorieën van gevallen als bedoeld in artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel is vereist” berekend:”

€ 146,05

€ 148,55

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast, en de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft vastgesteld op basis van een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan

€ 146,05

€ 148,55

2.3.3.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 146,05

€ 148,55

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 146,05

€ 148,55

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 146,05

€ 148,55

2.3.3.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 146,05

€ 148,55

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 146,05

€ 148,55

 
 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 146,05

€ 148,55

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 146,05

€ 148,55

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse grote afwijking):

€ 2.754,00

€ 2.800,85

2.3.4.3.1

daarnaast wordt voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 2.12, lid 3 Wabo in rekening gebracht:

€ 2.225,15

€ 2.263,00

2.3.4.3.2

In afwijking van bovenstaande tarieven wordt, indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast én er sprake is van een aanvraag die valt onder de “Lijst van categorieën van gevallen als bedoeld in artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel is vereist” berekend:”

€ 146,05

€ 148,55

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast, en de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft vastgesteld op basis van een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan

€ 146,05

€ 148,55

2.3.4.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 146,05

€ 148,55

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 146,05

€ 148,55

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 146,05

€ 148,55

2.3.4.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 146,05

€ 148,55

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 146,05

€ 148,55

 
 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

A.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

B

Indien de inrichting dag- of nachtverblijf biedt aan meer dan 10 en minder 50 personen

€ 73,10

€ 74,35

C

Indien de inrichting dag- of nachtverblijf biedt aan meer dan 50 en minder 100 personen

€ 1.608,40

€ 1.635,75

2.3.6

Indien de inrichting dag- of nachtverblijf biedt aan meer dan 100 personen

€ 2.339,45

€ 2.379,20

2.3.6.1

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 
 

2.3.6.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening 2014 van de Gemeente Tytsjerksteradiel aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.6.1.2

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

 
 
 

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

 
 
 

(restauratie) kosten minder dan € 4.538,00

€ 73,10

€ 74,35

 

(restauratie) kosten meer dan € 4.538,00 maar minder kosten dan € 13.613,00

€ 219,05

€ 222,75

 

(restauratie) kosten meer dan € 13.613,00

€ 438,10

€ 445,55

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

 
 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 365,15

€ 371,35

2.3.7.2

Beoordeling bodemrapport

 
 

2.3.7.3

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.7.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 2.3.1.3.2 of 2.3.2.2 zelf toepassing vinden.

€ 34,05

€ 34,65

 

Asbesthoudende materialen

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

geen leges

geen leges

 
 
 
 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 48,80

€ 49,65

 

Uitweg/inrit

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 48,80

€ 49,65

2.3.10

Naast de hierboven genoemde leges wordt een standaard vergoeding voor aanleg doorberekend incl.btw. Voor de uitvoering van extra werkzaamheden wordt een tarief per m2 incl. btw. (kostprijs) doorberekend.

kostprijs

kostprijs

 

Kappen

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

geen leges

geen leges

2.3.11

Handelsreclame

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame, waarvoor op grond van een bepaling in artikel 4.15.a van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning is vereist als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 154,95

€ 157,60

 
 
 
 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet Natuurbescherming 2017

 
 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 38,60

€ 39,25

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in Wet Natuurbescherming 2017

€ 38,60

€ 39,25

 
 
 
 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Fauna activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van Besluit omgevingsrecht, bedraagt het tarief

€ 38,60

€ 39,25

 
 
 
 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

2.3.14.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.3.14.2

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 170,25

€ 173,15

2.3.14.2.1

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 170,25

€ 173,15

2.3.14.2.2

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 170,25

€ 173,15

 

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 170,25

€ 173,15

 
 
 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft en voor zover het een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.3.1 betreft waarvoor middels een aanvraag eerste fase nog geen technische toets wordt uitgevoerd (dus alleen wordt getoetst aan bestemmingsplan en welstand) 60% van het in artikel 2.3.1 genoemde tarief.

 
 
 

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft en voor zover het een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.3.1 betreft waarvoor middels een aanvraag tweede fase nog geen technische toets wordt uitgevoerd (toetsing aan bestemmingsplan en welstand heeft in de eerste fase al plaatsgevonden) 40% van het in artikel 2.3.1 genoemde tarief.

 
 
 
 
 
 

2.3.16

Advies

 
 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 
 

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 

2.3.16.2

Beoordeling bodemrapport

 
 

2.3.16.2.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.16.2.2

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

geen leges

geen leges

2.3.16.2.3

voor de beoordeling van een archelogisch bodemrapportmilieukundig bodemrapport

geen leges

geen leges

2.3.16.2.4

voor het uitvoeren van een bodemkundig historisch onderzoek en/of het verstrekken van standaard bodeminformatie ten behoeve van taxatierapporten, bodemonderzoek etc. bedraagt het tarief

€ 36,45

€ 37,05

2.3.17.

Advies

 
 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief , indien daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgmeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.17.2

Indien in een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling fgenomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

2.3.18.

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.18.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 453,90

€ 461,60

 

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

kostprijs

kostprijs

 
 
 
 

2.4.1

Hoofdstuk 4 Vermindering

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 
 
 
 
 

2.5.1

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 
 
 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

 
 

2.5.1.2

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

70%

70%

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan

 
 

2.5.2

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

40%

40%

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

2.5.3

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: (van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges)

30%

30%

2.5.3.1

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

80%

80%

2.5.3.2

bepaald op grond van die onderdelen betreffende activiteit en de hier verschuldigde leges.

 
 
 

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

2.5.4

 
 
 
 

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 
 

Een bedrag minder dan € 250,00 wordt niet teruggegeven.

 
 

2.5.5

 
 
 
 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 
 
 
 
 

2.6

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 198,55

€ 201,95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 136,15

€ 138,46

 
 
 
 

2.8

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.754,00

€ 2.800,80

 

daarnaast wordt voor het opstellen van een plantoelichting in rekening gebracht:

€ 2.225,15

€ 2.263,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 1.096,55

€ 1.115,20

2.8.3

Voor de genoemde plannen benodigde onderzoeken m.b.t. flora/fauna, bodem en geluid etc. worden de kosten in rekening gebracht op basis van:

kostprijs

kostprijs

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een wijziging van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening betrekking hebbend op boomwallen en houtsingels:

€ 365,15

€ 371,35

 
 
 
 

2.9

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 
 
 

Er geldt geen tarief voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in het Bouwbesluit 2012.

geen leges

geen leges

 
 
 
 

2.10

Hoofdstuk 10 Overig In deze titel niet benoemde beschikking

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 170,25

€ 173,15

 
 
 
 

2.11

Hoofdstuk 11 Vrijstellingen

 
 

2.11

Er zijn geen leges verschuldigd in gevallen waarbij de aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of planologisch afwijkend gebruik is ingediend door een maatschappelijke of culturele organisatie of (sport) verenigingen. Genoemde organisaties dienen te bestaan uit vrijwilligers en uit statuten of een vergelijkbaar document moet de niet- commerciële/non-profit doelstelling blijken. Daarnaast gelden onderstaande bepalingen.

 
 

2.11.1

De vrijstelling bedoeld in 2.6 is van toepassing op activiteiten waarmee geen of maximaal een bedrag van € 15.000,00 aan bouwkosten zijn gemoeid.

 
 

2.11.2

Onder de hierboven bedoelde activeiten worden zowel tijdelijke als permanente activiteiten verstaan.

 
 

2.11.3

Voor activiteiten hierboven bedoeld waarmee meer dan € 15.000,00 aan bouwkosten zijn gemoeid wordt bij de bedoelde aanvragers € 145,00, per aanvraag in rekening gebracht.

 
 
 
 
 
 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

2020

2021

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet

€ 371,25

€ 377,55

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 lid 1 van de Drank- en Horecawet

€ 21,75

€ 22,10

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de APV

€ 146,40

€ 148,90

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet of i.v.m. een kleine wijziging op de verleende vergunning als bedoeld bij punt 3.1.3

€ 21,75

€ 22,10

3.1.5

Het verlenen van een ontheffing tot het na het geldende sluitingsuur geopend houden van voor het publiek toegankelijke lokaliteiten als bedoeld in artikel 2.29 van de A.P.V.:

 
 

3.1.6

voor een periode van maximaal 7 dagen

€ 21,75

€ 22,10

3.1.7

Het verlenen van een ontheffing voor een periode langer dan één week, tarief 3.1.5 en daarboven voor elke of gedeeltelijke week na de eerste week een bedrag van

€ 5,85

€ 5,95

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren van evenementen of markten

 
 

3.2.1

Het afgeven van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 
 

3.2.1.1

een periode van maximaal 7 dagen voor evenementen tot 500 bezoekers

€ 21,75

€ 22,10

3.2.1.2

een periode van maximaal 7 dagen voor evenementen tot 500 bezoekers waarbij de activiteit plaatsvindt in een tent/gebouw > 150 personen

€ 101,50

€ 103,25

3.2.1.3

een periode van maximaal 7 dagen voor evenementen met meer dan 500 bezoekers

€ 89,00

€ 90,50

3.2.1.4

een periode van maximaal 7 dagen voor evenementen met meer dan 500 bezoekers waarbij de activiteit plaatsvindt in een tent/gebouw > 150 personen en voor circussen

€ 167,65

€ 170,50

3.2.1.5

Het verlenen van een vergunning voor een periode langer dan één week, tarief genoemd onder respectievelijk 3.2.1.3 en 3.2.1.4 en daarboven voor elke of gedeeltelijke week na de eerste week een bedrag van

€ 5,85

€ 5,95

3.2.1.6

Voor het afgeven van een vergunning, voor het houden van een braderie, als bedoeld in artikel 2.24 van de A.P.V. bedoeld voor braderieën van 25 kramen of meer m.m.v ambulante handel (rest valt onder standaard vergunning)

€ 94,80

€ 96,40

3.2.2

Er worden geen leges in rekening gebracht voor:

 
 

3.2.2.1

a. evenementen/activiteiten ten bate van "goede doelen"

 
 

3.2.2.2

b. het afgeven van een verklaring van geen bezwaar

 
 

3.2.2.3

c. het verlenen van toestemming n.a.v. kennisgeving/melding

 
 

3.2.2.4

d.publicatiekosten betreffende vergunningen en /of ontheffingen voor evenementen, besloten feesten, Drank& Horeca en Horeca exploitatie vergunningen worden niet in rekening gebracht.

 
 
 
 
 
 

3.3

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 
 

3.3.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 

een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 3 van de APV artikel 3.1 e.v.

€ 649,40

€ 660,45

 
 
 
 

3.4

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte N.v.t.

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

 
 
 
 
 
 

3.5

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening N.v.t.

 
 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing of vergunning als bedoeld in de <Leefmilieuverordening … [naam gebied]>:

 
 

3.5.2

indien het betreft <activiteit vermelden>

 
 
 

enz.

 
 
 
 
 
 

3.6

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening N.v.t.

 
 
 
 
 
 

3.7

Hoofdstuk 7 Overige vergunningen/ontheffingen

 
 

3.7.1

In verband met geluidhinder op grond van artikel 4:6 A.P.V.:

 
 

3.7.2

Het verlenen van een vergunning voor een periode van maximaal 7 dagen

€ 21,75

€ 22,10

3.7.3

Het verlenen van een vergunning voor een periode langer dan één week, tarief 3.7.1 en daarboven voor elke of gedeeltelijke week na de eerste week een bedrag van

€ 5,85

€ 5,95

3.7.4

voor een geheel kalenderjaar

€ 315,00

€ 320,35

 

Als geluidhinder onderdeel is van een evenement wordt geen leges in rekening gebracht

 
 
 
 
 
 

3.9

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 
 

Het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 21,75

€ 22,10

 
 
 
 

Overige

Van toepassing op alle titels

 
 
 

Het college kan artikel 63 AWR toepassen en tegemoetkomen aan eventuele onbillijkheden van overwegende aard in de heffingen en belastingen.

 
 
 

Terugbetaling van leges vindt plaats indien de activiteit of het evenement niet doorgaat en de vergunning aanvrager een ideeële instelling zonder winst oogmerk betreft zoals een vereninging of stichting.

 
 
 

Tarieven vastgesteld in rijksregelgeving door Ministerie van Binnenlandse zaken afgegeven en onderdeel in deze tarieventabel worden tussentijds aangepast en in rekening gebracht indien de regelgeving na 1 januari 2019 van kracht wordt.

 
 

Behoort bij Raadsbesluit d.d. 12 november 2020

De raadsgriffier,