Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de stimulering voor duurzame terrasverwarming (Tijdelijke stimuleringsregeling duurzame terrasverwarming)

Geldend van 10-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent de stimulering voor duurzame terrasverwarming (Tijdelijke stimuleringsregeling duurzame terrasverwarming)

Het college van Burgemeester en wethouders van Leiden,

gelet op artikel 2, tweede lid, van de Algemene Subsidie Verordening Leiden 2012,

Besluit vast te stellen de navolgende

Tijdelijke stimuleringsregeling duurzame terrasverwarming

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • b.

  subsidie: geldelijke bijdrage ter stimulering en (gedeeltelijke) bekostiging;

 • c.

  subsidieplafond: het bedrag dat voor de in deze regeling bepaalde periode ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens deze regeling;

Artikel 2 Doel regeling

In het kader van duurzaamheid is het verwarmen van een terras alleen toegestaan met duurzame vormen van terrasverwarming, zoals dekentjes, verwarmde stoelkussens en elektrische verwarming met timer. Gelet op de financiële tegenslag van de horecaondernemers vanwege de coronamaatregelen, komt het college met deze regeling horecaondernemers tegemoet in de kosten van duurzame terrasverwarming. Op deze manier worden de horecaondernemers gesteund om hun terras op een duurzame manier te verwarmen en de terrassen op koudere momenten aangenaam te maken voor gasten.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt voor de looptijd van deze regeling eenmalig een subsidieplafond van €50.000,- vast;

 • 2. Het college rangschikt aanvragen in volgorde van ontvangst, waarbij aanvragen met dezelfde ontvangstdatum worden gerangschikt door loting voor zover op die datum het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 3. Volgens de rangschikking, bedoeld in het tweede lid, komt de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor subsidie in aanmerking.

Artikel 4 Reikwijdte

 • 1. De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor duurzame terrasverwarming ten behoeve van het eigen terras.

 • 2. Het college kan de subsidie verstrekken aan een ondernemer van een in Leiden gevestigde horecagelegenheid met een vergunning voor een terras voor de kosten van de aanschaf van:

  • a.

   dekentjes;

  • b.

   zwakstroomoplossingen met detector (bijvoorbeeld verwarmde stoelkussens);

  • c.

   elektrische verwarming met bediening per lamp en (ingebouwde of losse) timer die zorgt voor automatische uitschakeling na bijvoorbeeld 15 of 20 minuten.

 • 3. De factuurdatum mag niet ouder zijn dan 26 oktober 2020.

 • 4. De subsidie kan worden teruggevorderd bij misbruik van de regeling of bij intrekking van de terrasvergunning.

Artikel 5 Bedrag subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de aanschafprijs van de in artikel 4 lid 2 genoemde producten, exclusief de mogelijk in rekening gebrachte BTW.

 • 2. Het maximum subsidiebedrag is €1.500 per horecagelegenheid.

Artikel 6 De aanvragen

 • 1. De subsidie kan digitaal worden aangevraagd via een mail naar horeca@leiden.nl.

 • 2. Bij de aanvraag dient een kopie van de originele aankoopfactuur te worden meegestuurd.

 • 3. Op de factuur dient kenbaar te zijn voor welke horecagelegenheid de producten, genoemd in artikel 4 lid 2, zijn aangeschaft.

 • 4. De facturen dienen per horecagelegenheid/-vestiging te worden ingeleverd, dus geen verzamelfactuur voor horecaondernemers met meerdere vestigingen.

 • 5. Bij de aanvraag dient fotomateriaal van de geïnstalleerde duurzame terrasverwarming te worden meegestuurd.

 • 6. De aanvrager dient op daartoe strekkend verzoek de originele aankoopfactuur en een betalingsbewijs te tonen.

Artikel 7 Subsidievaststelling

 • 1. De aanvragen worden behandeld zoals in artikel 3 lid 2 staat beschreven.

 • 2. Het college beslist binnen 3 weken op de aanvraag. Het besluit ontvangt de horecaondernemer in een subsidievaststelling.

 • 3. De toegekende subsidie wordt gezien de aard van de regeling zo mogelijk binnen 8 weken na vaststelling van het college, maar uiterlijk binnen 13 weken, betaalbaar gesteld.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1. De subsidie wordt geweigerd als deze niet voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 • 2. De subsidie wordt geweigerd als het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, één of meer bepalingen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na die van zijn bekendmaking.

 • 2. Deze regeling geldt vanaf het moment van inwerkingtreding tot het moment van het bereiken van het subsidieplafond.

Artikel 11

Deze regeling kan worden aangehaald als Tijdelijke stimuleringsregeling duurzame terrasverwarming .

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Leiden

in vergadering van 24-11-2020.

De burgemeester

De gemeentesecretaris