Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de reductie van energiegebruik van huiseigenaren (SubsidieRegeling Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Achtkarspelen, versie 2 (november 2020))

Geldend van 09-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de reductie van energiegebruik van huiseigenaren (SubsidieRegeling Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Achtkarspelen, versie 2 (november 2020))

Het college van de gemeente Achtkarspelen:

Overwegende dat:

 • a.

  de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties op 13 december 2019 onder kenmerk 2019-620801 positief heeft beschikt op de aanvraag voor de Regeling Reductie Energiegebruik die door de gemeente Tytsjerksteradiel tevens als penvoerder namens de gemeente Achtkarspelen is ingediend;

 • b.

  er een specifieke uitkering van € 425.000,-- inclusief BTW aan de gemeente Tytsjerksteradiel is toegekend;

 • c.

  dit bedrag overeenkomstig artikel 2 van de Rijksregeling is bedoeld voor reductie van energiegebruik in woningen in particulier eigendom in de gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen teneinde de Co2 uitstoot te verlagen door of ter ondersteuning van:

  • o

   het energiezuinig in laten regelen van verwarmingssystemen en radiatoren door de particuliere eigenaar van de woning; en

  • o

   het adviseren over en stimuleren van andere energiebesparende maatregelen die een particuliere eigenaar van een woning kan uitvoeren of kan laten uitvoeren.

 • d.

  aan de aanvraag het collegebesluit van de gemeente Tytsjerksteradiel van 7 november 2019 en de gemeente Achtkarspelen van 12 november 2019 met bijhorend plan van aanpak “Geef gas met energie” ten grondslag ligt;

 • e.

  de gemeente Tytsjerksteradiel penvoerder en budgethouder is.

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in artikel 2, vierde lid van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Achtkarspelen 2016;

BESLUIT:

 • 1.

  dat de gemeente Tytsjerksteradiel als budgethouder het bedrag van € 187.500,-- van de toegekende specifieke uitkering overeenkomstig onderstaande regeling en een voor Achtkarspelen vergelijkbare regeling ter beschikking stelt;

 • 2.

  de “subsidieregeling reductie energiegebruik (RRE) huiseigenaren Achtkarspelen” in te trekken;

 • 3.

  de hierna volgende “subsidieregeling reductie energiegebruik (RRE) huiseigenaren Achtkarspelen versie 2 (november 2020)” vast te stellen:

reductie energiegebruik (RRE) huiseigenaren Achtkarspelen versie 2 (november 2020)

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1: Begripsbepalingen

In aanvulling op de Algemene subsidieverordening wordt voor de toepassing van deze regeling verstaan onder:

 • a.

  Aanvraagformulier: het door het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen opgestelde formulier dat zolang deze regeling openstaat op www.energieloket.net kan worden verkregen;

 • b.

  Aanvrager: particulier die het recht van eigendom op de woning in de gemeente Achtkarspelen heeft dan wel verkrijgt en daarin zijn hoofdverblijf heeft en de aanvraag indient. In geval van meerdere particuliere eigenaren zijn de gezamenlijke eigenaren aanvrager.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen.

 • d.

  Deelnemende bedrijven: De op www.energieloket.net vermelde lijst van bedrijven die aan deze regeling deelnemen;

 • e.

  Doorstroomboiler, doorstromer of instant heater: voorziening voor warm tapwater dat wordt verwarmd met een elektrisch element zonder dat daarbij warm water wordt opgeslagen;

 • f.

  Hybride warmtepomp: een elektrische warmtepomp die samen met een (al aanwezige) cv-ketel zorgt voor de verwarming van de woning;

 • g.

  Inregelen: het (waterzijdig) uitbalanceren van het verwarmingssysteem waardoor de woning efficiënter wordt verwarmd en de stookkosten lager zijn;

 • h.

  Luchtwarmtepomp: Een elektrische warmtepomp die de cv ketel geheel vervangt en de woning gasvrij verwarmd en mogelijk ook in warm water kan voorzien;

 • i.

  Maatregelen: maatregelen die in deze regeling zijn genoemd ter reductie van energiegebruik in woningen in particulier eigendom teneinde de Co2 uitstoot te verlagen door of ter ondersteuning van:

  • het energiezuinig in laten regelen van verwarmingssystemen en radiatoren door de particuliere eigenaar van de woning; en

  • het adviseren over en stimuleren van andere energiebesparende maatregelen die een particuliere eigenaar van een woning kan uitvoeren of kan laten uitvoeren.

 • j.

  Subsidie-ontvanger: aanvrager wiens op grond van deze regeling ingediende aanvraag is gehonoreerd en die op grond van een verkregen waardebon aanspraak kan maken op subsidie.

 • k.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is gesteld op grond van deze regeling.

 • l.

  Subsidievaststelling: het besluit van het college waarbij de hoogte van de verleende subsidie wordt vastgesteld en

 • m.

  Subsidieverlening: het besluit van het college om een waardebon ter beschikking te stellen waarmee aanspraak op een subsidie kan worden gemaakt;

 • n.

  Waardebon: een uniek door het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen op aanvraag afgegeven document, dat de aanvrager kan inleveren bij de aan deze regeling deelnemende bedrijven ten behoeve van een op de waardebon vermelde korting op een product of dienst;

 • o.

  Woning: een voor 1 juli 2018 vergund gebouw dat voor bewoning is bestemd of een afzonderlijk gedeelte van een bestaand gebouw, welk gedeelte tot bewoning is bestemd, en als een zelfstandige woning als bedoeld in artikel 7:234 BW wordt aangemerkt en door de aanvrager als hoofdverblijf wordt gebruikt of gaat worden gebruikt en op het moment van aanvragen nog door middel van een gasgestookt toestel wordt verwarmd.

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEVERSTREKKING

§ 2.1 Algemeen

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen kan op aanvraag waardebonnen verstrekken voor de in deze regeling genoemde maatregelen ter reductie van het energieverbruik in de bestaande in Achtkarspelen gelegen woning van aanvrager.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1. Aanvragen kunnen tot 1 maart 2021 worden ingediend en voor de uitvoering van deze regeling en een gelijke regeling voor Tytsjerksteradiel is in totaal een bedrag van € 187.500,-- beschikbaar, welk bedrag als volgt over een product of dienst wordt verdeeld:

  • a.

   Radiatorfolie of -ventilatoren of voorinstelbare -kranen, voetventielen of onderblokken: 500 waardebonnen van € 150,--

  • b.

   Inregelen: 250 waardebonnen van € 250,--

  • c.

   Doorstroomboiler: 200 waardebonnen van € 250,--

 • 2. De subsidie in de vorm van waardebonnen wordt als volgt verdeeld:

  • a.

   subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

  • b.

   Wanneer de aanvrager vanwege ontbrekende informatie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst van de aanvraag de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

 • 1. Voor de volgende producten of diensten kan, zolang het totale subsidieplafond en de subsidieplafonds per product of dienst niet is bereikt voor een in artikel 3 lid 1 genoemde maatregel die is genomen nadat deze regeling in werking is getreden, tot 1 maart 2021 per woning een aanvraag om één waardebon worden ingediend:

  • (A)

   Bij een woning verwarmd met reeds aanwezige CV-radiatoren en een gasverbruik van meer dan 1.000 m3 gas**

   Voor:

   radiatorfolie, - ventilatoren of voorinstelbare -kranen, voetventielen of onderblokken

   Bij:

   Een minimale besteding aan deze producten van € 250,--

   Ter waarde van:

   De waardebon vertegenwoordigt een waarde van € 150,--

  • (B)

   Bij een woning verwarmd met reeds aanwezige CV-radiatoren en een gasverbruik van meer dan 1.500 m3 gas**

   Voor:

   radiatorfolie, - ventilatoren of voorinstelbare -kranen, voetventielen of onderblokken

   Bij:

   Een minimale besteding aan deze producten van € 250,--

   Ter waarde van:

   De waardebon vertegenwoordigt een waarde van € 150,--

   Of

   Voor:

   het waterzijdig inregelen van de bestaande CV installatie

   Ter waarde van:

   De waardebon vertegenwoordigt een waarde van € 250,--

  • C

   Bij een na de inwerkingtreding van deze verordening aangeschafte (hybride) warmtepomp

   Voor:

   Een doorstroomboiler

   Bij:

   Aantonen dat na in werking treding van deze verordening een (hybride) warmtepomp is aangeschaft of met getekende offerte met leveringsdatum voor 1 juni 2021 zal worden aangeschaft en in aanvulling daarop een doorstroomboiler wordt aangeschaft

   Ter waarde van:

   De waardebon vertegenwoordigt een waarde van € 250,--

** gasverbruik kan worden aangetoond door een overzicht van het nutsbedrijf op het betreffende adres over een aansluitende periode van 12 maanden na 1 januari 2019

 • 2. De waardebonnen zijn niet voor geld inwisselbaar maar kunnen bij de deelnemende bedrijven worden ingewisseld waarbij een korting op het product of de dienst wordt gegeven gelijk aan het bedrag van de waardebon;

 • 3. Alleen originele waardebonnen worden geaccepteerd;

 • 4. Waardebonnen die niet tijdig zijn ingeleverd verliezen automatisch hun waarde;

 • 5. Per woning kan 1 waardebon worden aangevraagd.

Artikel 5. Bijzondere bevoegdheid van college van b&w van Tytsjerksteradiel

 • 1. Het college is bevoegd om wanneer hiervoor gegronde redenen zijn het aantal waardebonnen, de op de waardebon vermelde bedragen of subsidieplafonds per product of dienst aan te passen;

 • 2. besluiten om deze regeling aan te passen worden niet eerder geëffectueerd dan nadat beide colleges hiermee hebben ingestemd;

 • 3. op aanvragen die voor een besluit als bedoeld in artikel 5 lid 1 zijn ingediend blijft de regeling van toepassing die op het moment van aanvragen geldt. Wanneer nog niet op de aanvraag is beslist kan ook deze regeling worden toegepast indien dit voor de aanvrager een gunstiger besluit betekent.

Artikel 6: Bevoegdheid van college

Het college is bevoegd om:

 • 1.

  aanvullende informatie te vragen die nodig is ter beoordeling van de aanvraag;

 • 2.

  aan een toekenningsbesluit nadere voorwaarden en verplichtingen te verbinden waaronder in ieder geval wordt verstaan dat aanvrager bij zijn aanvraag inzicht geeft in de totale energielast over 2019 (de historische verbruikscijfers) en zich verplicht om dit inzicht in 2021 (de verbruikscijfers nadat de maatregelen zijn toegepast) wederom te verstrekken.

§ 2.2 Aanvraag

Artikel 7. Wijze van indiening

Een aanvraag om subsidie dient digitaal te worden ingediend via het energieloket van beide gemeenten via de website www.energieloket.net. Hulp bij het indienen van een digitale aanvraag kan op afspraak worden verleend door de balie Bouwen en Wenjen van de beide gemeenten.

Artikel 8. In te dienen bescheiden

 • 1. Bij een aanvraag om subsidie te verlenen wordt gebruik gemaakt van het digitale aanvraagformulier;

 • 2. In de aanvraag vermeldt de aanvrager in ieder geval:

  • a.

   de naam en het adres van de aanvrager;

  • b.

   het adres van de woning indien deze afwijkt van het woonadres van de aanvrager;

  • c.

   de datum van de subsidieaanvraag;

  • d.

   het energieverbruik over 2019;

  • e.

   een keuze voor de waardebon waarvoor aanvrager in aanmerking wil komen;

  • f.

   indien voor het verkrijgen van de waardebon van toepassing: de factuur van een aangeschafte luchtwarmtepomp of hybride warmtepomp, de doorstroomboiler of het inregelen van de bestaande CV installatie.

Artikel 9: Afhandeling ontvangst aanvraag

 • 1. De ontvangst van de aanvraag wordt digitaal bevestigd;

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken volledig te maken. De datum van ontvangst van de aanvraag is de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen;

 • 3. Is de aanvraag na het bieden van de gelegenheid tot aanvulling nog steeds onvolledig, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en van dit besluit wordt aanvrager schriftelijk in kennis gesteld;

§ 2.3 Verlening

Artikel 10. Beslistermijn

Het college beslist binnen twee weken na ontvangst op een ingediende aanvraag.

Artikel 11. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:48 en artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college van burgemeester en wethouders een aanvraag om subsidie te verlenen in ieder geval af indien:

 • 1.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren doordat het totale subsidieplafond is bereikt of het subsidieplafond per product of dienst is bereikt;

 • 2.

  Er gegronde redenen bestaan om aan te nemen of kan worden vastgesteld dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze regeling kan worden voldaan;

 • 3.

  De aanvraag is ingediend voor maatregelen die al zijn getroffen voor de datum dat deze regeling in werking is getreden tenzij artikel 5 lid 3 kan worden toegepast;

 • 4.

  De aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking zal leiden;

 • 5.

  Aanvrager niet de eigenaar of mede-eigenaar van de woning is;

Artikel 12. Subsidiebedrag

 • 1. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van waardebonnen waarbij de waardebonnen de volgende waarde vertegenwoordigen:

  • a.

   Waardebon radiatorfolie, - ventilatoren of voorinstelbare -kranen, voetventiel of onderblok: € 150,--

  • b.

   Waardebon inregelen: € 250,--

  • c.

   Waardebon doorstroomboiler: € 250,--

Artikel 13. Termijn voor de uitvoering

 • 1. De waardebon moet voor 15 maart 2021 bij een aangesloten bedrijf zijn ingewisseld. De geldigheidsdatum is op de waardebonnen vermeld;

Artikel 14. Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1. De beschikking vermeldt in ieder geval

  • a.

   Waarvoor de waardebon is verstrekt;

  • b.

   Het unieke nummer van de waardebon;

  • c.

   De termijn waarbinnen de waardebon moet worden verzilverd;

  • d.

   De verplichting om gegevens over het energieverbruik in 2021 te verstrekken;

 • 2. Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorwaarden, voorschriften en verplichtingen verbinden.

§ 2.4 Verantwoording en vaststelling

Artikel 15. Verantwoording over getroffen maatregelen

 • 1. Subsidie-ontvanger dient aan te kunnen tonen dat de maatregel waarvoor de subsidie is verleend is uitgevoerd en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden, voorschriften en verplichtingen;

 • 2. Een door de gemeente aangewezen inspecteur dient op verzoek in de gelegenheid te worden gesteld de getroffen maatregelen ter plaatse te inspecteren.

Artikel 16. Lagere vaststelling

De subsidie zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:46 Awb op nihil worden gesteld en de waarde van de waardebon zal bij de aanvrager worden teruggevorderd indien:

 • 1.

  de maatregel waarvoor subsidie is verleend niet is uitgevoerd;

 • 2.

  de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden voorschriften, voorwaarden of verplichtingen waaronder o.a. valt het buiten de in artikel 13 lid 1 genoemde termijn inleveren van de waardebon;

 • 3.

  de subsidie-ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidie zou hebben geleid;

 • 4.

  de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of behoorde te weten;

Artikel 17. Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze regeling nadere regels vaststellen.

Artikel 18. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 12 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel moet in het besluit gemotiveerd worden.

Artikel 19. In werkingtreding en looptijd

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie en vervalt op 15 maart 2021 of zoveel eerder indien het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 20. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “SubsidieRegeling Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Achtkarspelen, versie 2 (2020)”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen van 22 november 2020

secretaris,

dhr. J.B.R. Wijma

burgemeester,

dhr. mr. O.F. Brouwer