Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 06-01-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 oktober 2020 inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges 2021;

overwegende dat het noodzakelijk is om een nieuwe, integrale Verordening op de heffing en invordering van leges vast te stellen in verband met wijzigingen van de tarieven;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h en 229, eerste lid, aanhef en onder b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende

Verordening op de heffing en invordering van leges 2021

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n1e) dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument,

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeven van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen en meldingen als bedoeld in titel 2 van de tarieftabel, wanneer het gaat om bouw-, sloop- c.q. aanlegwerkzaamheden waarvoor op grond van de betreffende wet- en regelgeving geen vergunningplicht geldt;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen als bedoeld in titel 2 van de tarieftabel, wanneer het gaat om bouwwerkzaamheden waarvoor op grond van de betreffende wet- en regelgeving een vergunningplicht geldt uitsluitend vanwege de aldaar geldende status van monument of beschermd stadsgezicht.

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om omgevingsvergunning, als bedoeld in titel 2, die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder f (rijksmonument) of h (sloop binnen beschermd stadsgezicht) of als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid onder b. (monument), c. (beschermd stadsgezicht) of g. (vellen houtopstand) van de Wabo.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, webtekst of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen),

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Overgangsrecht

De "Legesverordening 2020" vastgesteld op 12 november 2019, laatstelijk gewijzigd op 15 april 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 12 Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2021".

 • 2.

  De taxatieboekjes, als genoemd in artikel 2.1.1.5 van de Tarieventabel liggen voor ieder ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 210 november 2020.

De griffier, De voorzitter,

A.E.T. Wepster A.W. Kolff

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2021

Indeling tarieventabel

Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister (vervallen)

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (vervallen)

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken (n.v.t.)

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie (n.v.t.)

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen (vervallen)

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet (vervallen)

Hoofdstuk 16

Kansspelen

Hoofdstuk 17

Kinderopvang (n.v.t.)

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20

Kabels en Leidingen

Hoofdstuk 21

Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Vermindering

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9

Sloopmelding (n.v.t.)

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 11

Niet in behandeling nemen

Hoofdstuk 12

Overschrijving

Hoofdstuk 13

Verlenging (n.v.t.)

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Vergunningen APV (Organiseren evenementen of markten et cetera)

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening (n.v.t.)

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening (n.v.t.)

Hoofdstuk 7

Overige vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen of teruggaafbepalingen

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

1.1.1

Zonder toespraak in de trouwkamer van het Stadskantoor op

1.1.1.1

maandag om 09:00 uur en 09:30 uur

Gratis

1.1.1.2

maandag tot en met donderdag tussen 10:00 uur – 17:00 uur

€ 231,00

1.1.2

Met toespraak in het Stadhuis op

1.1.2.1

maandag tot en met donderdag tussen 09:00 uur en 20:00 uur

€ 533,00

1.1.2.2

vrijdag tussen 09:00 uur en 20:00 uur

€ 748,00

1.1.2.3

zaterdag tussen 09:00 uur en 20:00 uur

€1.007,00

1.1.2.4

zondag tussen 09:00 uur en 20.00 uur

€1.608,00

1.1.2.5

maandag tot en met zondag tussen 20:00 uur en 09:00 uur

€1.608,00

1.1.3

Met toespraak op een locatie van uw eigen keuze op

1.1.3.1

maandag tot en met donderdag tussen 09:00 uur en 20:00 uur

€ 425,00

1.1.3.2

vrijdag tussen 09:00 uur en 20:00 uur

€ 640,00

1.1.3.3

zaterdag tussen 09:00 uur en 20:00 uur

€ 898,00

1.1.3.4

zondag tussen 09:00 uur en 20.00 uur

€1.608,00

1.1.3.5

maandag tot en met zondag tussen 20:00 uur en 09:00 uur

€1.608,00

1.1.4

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedraagt:

€ 425,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of registratieboekje in:

1.1.5.1

standaard uitvoering

€ 27,45

1.1.5.2

luxe uitvoering

€ 38,20

1.1.5.3

luxe leer uitvoering

€ 43,05

1.1.6

Het tarief bedraagt voor

1.1.6.1

het beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of een partnerschapsregistratie, per getuige

€ 29,55

1.1.6.2

het reserveren van extra tijd bij de voltrekking, per 30 minuten of gedeelte daarvan

€ 53,80

1.1.6.3

het verwerken van een binnen 4 weken voor de geplande datum van voltrekking doorgegeven wijziging van dag, tijd, locatie of getuige

€ 85,55

1.1.7

Afzegging

1.1.7.1

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak geen doorgang vindt en de afmelding niet minstens 4 weken voorafgaand aan de geplande datum aan de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is met dien verstande dat altijd verschuldigd blijft

€ 85,55

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€73,23

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€55,37

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€73,23

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€55,37

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€73,23

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€55,37

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€55,37

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€58,31

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€30,73

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€49,86

1.2.7

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen:

€ 4,95

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€40,65

1.3.2

Het tarief voor de afgifte van een rijbewijs zoals bedoeld in het eerste lid, wordt, bij een aanvraag in verband met beschadiging of vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

€31,75

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

€34,10

1.3.4

Het tarief voor het bezorgen van het in onderdeel 1.3.1 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.3 genoemde bedragen:

€ 4,95

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen of het afgeven van een afschrift, uit de Basisregistratie personen, voor zover niet elders in titel 1 vermeld

€11,65

1.4.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de Basisregistratie personen bedraagt per verstrekking:

 

1.4.2.1

betreffende door de aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, of groepen van personen ten behoeve waarvan één of meer kaartverzamelingen en/of registers geheel of gedeeltelijk visueel moeten worden doorlopen per 30 minuten of gedeelte daarvan

€56,20

1.4.2.2

betreffende door de aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen, ten behoeve waarvan de bestanden van de Basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg moeten worden gelezen:

 

1.4.2.2.1

voor de eerste honderd inlichtingen

€95,40

1.4.2.2.2

vermeerderd per inlichting

 

voor de 101e tot en met de 1.000e met:

€ 0,80

 

voor de 1.001e tot en met de 2.000e met:

€ 0,55

 

voor de 2.001e tot en met de 4.000e met:

€ 0,35

 

voor de 4.001e tot en met de 7.000e met:

€ 0,25

 

voor de 7.001e tot en met de 10.000e met:

€ 0,15

 

voor de 10.001e en volgende met:

€ 0,10

1.4.3

voor het vooraf informeren van de geselecteerde personen en het bieden van gelegenheid geen toestemming te verlenen tot de gegevensverstrekking per geselecteerde persoon

€ 3,40

1.4.4

De in dit hoofdstuk bedoelde leges worden, indien de dienst daadwerkelijk is verricht, ook geheven als de gevraagde inlichting niet leidt tot het door de aanvrager beoogde doel of als geen inlichting zoals gewenst kan worden verstrekt.

 

1.4.5

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een afschrift van de persoonslijst uit de Basisregistratie personen bedragen

€15,95

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Vervallen.

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Vervallen.

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Kopieën van (delen van) bestemmingsplannen, structuurvisies, inpassingsplannen, projectbesluiten, beheersverordeningen en/of ontheffingen

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.8.1.1

tot het verstrekken van diverse gegevens met betrekking tot ruimtelijke plannen, vergunningen en ontheffingen in de zin van de Wet ruimtelijke ordening voor elk daaraan te besteden half uur of gedeelte daarvan: met een maximum van twee uren

€ 56,20

1.8.1.2

tot het verstrekken van ruimtelijke plannen, vergunningen en ontheffingen in de zin van de Wet ruimtelijke ordening:

1.8.1.2.1

op klein formaat A4 per pagina

€ 0,40

1.8.1.2.2

voor een plankaart van het formaat A0 zwart/wit

€ 19,50

1.8.1.2.3

voor een plankaart van het formaat A0 kleur

€ 26,15

1.8.1.3

tot het verstrekken van kopieën van delen van een bestemmingsplan (plankaart, voorschriften of toelichting) per pagina:

zwart/wit A4-formaat

zwart/wit A3-formaat

kleur A4-formaat

kleur A3-formaat

€ 0,40

€ 0,70

€ 1,40

€ 2,10

1.8.2

In aanvulling op het bepaalde in de onderdelen 1.8.1 tot en met 1.8.3 worden, indien de bescheiden worden toegezonden, de leges verhoogd met portokosten en administratiekosten

€ 16,10

Incidenteel raadplegen van het vastgoedbestand

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van het gemeentelijke administratieve vastgoedbestand, per adres/perceel

€ 12,50

Reproducties uit het vastgoedbestand

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van reproducties uit de digitale grootschalige topografische basisbestanden bedragen per afdruk:

1.8.4.1

Formaat A4

€ 12,50

1.8.4.2

Formaat A3

€ 18,70

1.8.4.3

Formaat A2

€ 24,95

1.8.4.4

Formaat A1

€ 31,35

1.8.5

Huisnummering

1.8.5.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van aparte huisnummers voor zonder bouwvergunning te verzelfstandigen onderdelen van een bestaand bouwwerk bedragen

€ 196,00

vermeerderd met per vastgesteld huisnummer:

€ 32,60

met een maximum van

€1.308,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Verklaringen omtrent personen

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van:

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

een legalisatie van een handtekening

€ 11,65

1.9.3

een bewijs van in leven zijn (in de Nederlandse taal)

€ 11,65

Hoofdstuk 10 Inzage archief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in het archief, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan, ongeacht het resultaat met een maximum van twee uren

€28,20

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van reproducties:

1.10.2.1

voor elk aan de vervaardiging besteed kwartier of gedeelte daarvan met een maximum van twee uren

€28,20

1.10.2.2

een fotokopie per afdruk op formaat:

A-4

A-3

€ 0,35

€ 0,70

1.10.2.3

een kopie van geluids- en filmfragmenten per half uur afspeeltijd of gedeelte daarvan met een levertijd van drie weken:

inclusief CD of DVD

€33,30

1.10.2.4

bij een spoedbestelling geldt in alle gevallen een verdubbeling van de tarieven

1.10.2.5

administratie- en portokosten voor toezending per post, per zending (bij buitenlandse opdrachten worden de bankkosten doorberekend)

€ 6,30

1.10.3

Het tarief bedraagt voor de medewerking aan tentoonstellingen:

de loonkosten voor conserverende handelingen voor elk daaraan te besteden kwartier of gedeelte daarvan met een maximum van zestien uur

€28,20

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van verzoeken met betrekking tot het verkrijgen van gegevens over onroerende zaken, voor ieder daaraan besteed kwartier ongeacht het resultaat met een maximum van twee uren

€28,20

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 2.1.2 van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2019

€66,90

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 56,35

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€113,00

1.12.3

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1 en 1.12.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Vervallen.

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Vervallen.

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een periode van vijf jaar:

1.16.1.1

voor één kansspelautomaat

€226,50

1.16.1.2

voor twee of meer kansspelautomaten een vast bedrag van

€ 90,50

vermeerderd met

per kansspelautomaat

€136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de tenaamstelling van een vergunning als bedoeld in 1.16.1

€ 22,10

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de kansspelen

€ 27,05

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

1.16.4.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2:39 B van de Algemene Plaatselijke verordening Dordrecht

€745,00

1.16.4.2

het wijzigen van de leidinggevende op een verleende vergunning als bedoeld in onderdeel 1.16.4.1

€111,00

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

1.18.1

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden, als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, bedraagt

€371,00

1.18.1.1

Het basistarief in onderdeel 1.18.1 wordt voor de strekkende meters tracé binnen de bebouwde kom als volgt verhoogd:

1.18.1.1.1

voor de meters tot en met 100 meter, per strekkende meter

€ 3,70

1.18.1.1.2

plus voor de meters vanaf 101 tot en met 1.000 meter, per strekkende meter

€ 1,85

1.18.1.1.3

plus voor de meters vanaf 1.001 meter, per strekkende meter

€ 1,10

1.18.1.1.4

Het basistarief in onderdeel 1.18.1 wordt voor de strekkende meters tracé buiten de bebouwde kom verhoogd per strekkende meter met:

€ 0,20

1.18.1.2

Bij niet uitvoeren van het straatwerk door de gemeente worden de tarieven in onderdeel 1.18.1.1 verhoogd met

€ 0,35

1.18.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding betrekking hebbend op een lengte van minder dan 10 meter en van bijzondere aard en/of het plaatsen van apparatuur bedraagt in afwijking van onderdeel 1.18.1

€111,00

1.18.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding betrekking hebbend op werkzaamheden van niet-ingrijpende aard als bedoeld in artikel 2, lid 4 van Telecommunicatieverordening Dordrecht bedraagt in afwijking van onderdeel 1.18.1:

€ 42,35

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en Voertuigreglement

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.19.1.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 40,50

1.19.1.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met inachtneming van de Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht,

- met een geldigheid van één dag, of een gedeelte daarvan

€ 5,00

- met een geldigheid van één jaar of een gedeelte daarvan

€ 17,20

1.19.1.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, anders dan bedoeld in de onderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2

€ 60,45

1.19.1.4

een ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen als bedoeld in artikel 5:8, lid 5 Algemene plaatselijke Verordening

€ 60,45

1.19.1.5

een verlenging van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 2, lid 4 van de Verordening Ontheffingen autovrij gebied Dordrecht

€ 17,20

1.19.1.6

een wijziging van een kenteken op de RVV-ontheffing

€ 7,50

1.19.1.7

een duplicaat (ontheffingsbewijs) van het taxivignet

€ 7,50

1.19.1.8

een duplicaat van het ontheffingsbewijs RVV-ontheffing

€ 60,45

1.19.1.9

een taxivignet als bedoeld in het verkeersbesluit van 3 juni 2016 inzake de taxistandplaatsen bij Dordrecht CS

€ 17,20

 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.2.1

tot het verkrijgen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het BABW waarbij een geneeskundig onderzoek als bedoeld in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart noodzakelijk is

€ 88,75

1.19.2.2

tot het verkrijgen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het BABW waarbij geen geneeskundig onderzoek als bedoeld in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart noodzakelijk is

€ 58,50

1.19.2.3

tot het verkrijgen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 29 van het BABW

€ 23,20

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het ten behoeve van aanvrager:

 

1.19.3.1

plaatsen van een verkeersbord en een kentekenbord waarmee een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven (artikel 29 BABW)

€249,00

1.19.3.2

vervangen van een kentekenbord op een gereserveerde gehandicapten-parkeerplaats (artikel 29 BABW)

€ 55,90

1.19.3.3

De leges, bedoeld in de onderdelen 1.19.2.3 en 1.19.3.1 worden niet geheven van de gehandicapte die WVG-geïndiceerd is voor gebruik van de eigen- of bruikleenauto.

 

Hoofdstuk 20 Kabels en leidingen

1.20.1

Het basistarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de Leidingenverordening bedraagt:

€371,00

1.20.1.1

Het basistarief in onderdeel 1.20.1 wordt voor de strekkende meters tracé binnen de bebouwde kom als volgt verhoogd:

1.20.1.1.1

voor de meters tot en met 100 meter, per strekkende meter:

€ 3,70

1.20.1.1.2

plus voor de meters vanaf 101 tot en met 1.000 meter, per strekkende meter

€ 1,85

1.20.1.1.3

plus voor de meters vanaf 1.001, per strekkende meter

€ 1,10

1.20.1.1.4

Het basistarief in onderdeel 1.20.1 wordt voor de strekkende meters tracé buiten de bebouwde kom verhoogd per strekkende meter met:

€ 0,20

1.20.1.2

Bij niet uitvoeren van het straatwerk door de gemeente worden de tarieven in onderdeel 1.20.1.1 verhoogd met

€ 0,35

1.20.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betrekking hebbend op een lengte van minder dan 10 meter en van bijzondere aard en/of het plaatsen van apparatuur bedraagt in afwijking van onderdeel 1.20.1

€111,00

1.20.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betrekking hebbend op werkzaamheden van niet-ingrijpende aard als bedoeld in artikel 5, lid 4 van de Leidingenverordening Dordrecht bedraagt in afwijking van onderdeel 1.20.1:

€ 42,35

Hoofdstuk 21 Diversen

Ontheffingen

1.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van:

1.21.1.1

het verbod zich te begeven of te bevinden op afgezet terrein als bedoeld in artikel 2:1, lid 4 APV

€ 17,40

1.21.1.2

de sluitingstijden van inrichtingen als bedoeld in artikel 2:29, lid 4 sub a APV

€ 74,60

1.21.1.3

de sluitingstijden van inrichtingen, als bedoeld in artikel 2:29, lid 4 sub b APV, voor een incidentele ontheffing

€ 28,00

1.21.1.4

het verbod op het parkeren van bedrijfsvoertuigen als bedoeld in artikel 5:2, lid 4 APV

€ 17,80

1.21.1.5

het verbod op het parkeren van een voertuig dat voor recreatie- of andere verkeersdoeleinden wordt gebruikt als bedoeld in artikel 5:6, lid 2 APV

€ 17,80

1.21.1.6

het verbod op het veroorzaken van geluidshinder als bedoeld in artikel 4:6, lid 2 APV

€ 28,00

1.21.1.7

het verbod op het rijden met een motorvoertuig, een bromfiets, een fiets of een paard in natuurgebieden als bedoeld in artikel 5:33, lid 5 APV

€ 63,25

1.21.1.8

op grond van het Lozingenbesluit Wet Bodembescherming

€1.633,00

1.21.1.9

als bedoeld in artikel 7 van de vaartuigenverordening

€ 61,10

Teruggaafbepaling

1.21.2

Van de overeenkomstig de onderdelen 1.16.1 t/m 1.16.4.2 en 1.21.1 t/m 1.21.1.10 geheven bedragen wordt de helft terugbetaald, indien:

1.21.2.1

a. op een verzoek afwijzend wordt beschikt;

b. het verzoek wordt ingetrokken, voordat de vergunning, ontheffing of verklaring is verleend.

1.21.2.2

Terugbetaling van de leges als bedoeld in 1.21.2 geschiedt alleen als de aanvrager binnen 14 dagen na dagtekening van de in het eerste lid, sub a genoemde afwijzende beschikking of binnen 14 dagen na de in het eerste lid, sub b genoemde intrekking schriftelijk een verzoek om terugbetaling van de leges heeft ingediend.

Beschikkingen, afschriften, uittreksels en minuten

1.21.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.21.3.1

een stuk op grond van de Wet openbaarheid van bestuur per pagina

1.21.3.1.1

op papier van A4-formaat zwart/wit

€ 0,40

1.21.3.1.2

op papier van A3-formaat zwart/wit

€0,70

1.21.3.1.3

op papier van A4-formaat kleur

€ 1,40

1.21.3.1.4

op papier van A3-formaat kleur

€ 2,10

1.21.3.2

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina of gedeelte daarvan

€ 4,90

1.21.3.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere belastingverordening van deze gemeente of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per beschikking voor ieder daaraan besteed half uur:

€ 55,45

met een maximum van 2 uur

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

2.1.1.4

In afwijking van artikel 2.1.1.2 geldt als grondslag voor de vaststelling van de bouwkosten voor een tijdelijk bouwwerk:

 

2.1.1.4.1

indien het een bouwwerk betreft dat qua constructie niet bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de aannemingssom dan wel een raming van de bouwkosten vastgesteld als omschreven in artikel 2.1.1.2;

 

2.1.1.4.2

indien het een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de plaatsingskosten vermeerderd met de huurkosten van het bouwwerk berekend over de beoogde instandhoudingtermijn. Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting;

 

2.1.1.4.3

indien het niet een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de som van de plaatsingskosten en de aanschaf-, leverings- en (ver)bouwkosten van het bouwwerk. Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting;

 

2.1.1.5

De in artikelen 2.1.1.2 en 2.1.1.4.1 bedoelde kosten worden bij een in de artikelen 2.1.1.2 en 2.1.1.4.1 bedoelde raming vastgesteld met gebruikmaking van de taxatieboekjes 2021 voor de vastgoedmarkt van Vakmedianet. In geval deze taxatieboekjes niet voorzien in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd- zullen de bouwkosten ervan door de aanvrager middels een open begroting aannemelijk moeten worden gemaakt;

2.1.1.6

Bij vaststelling van de in artikelen 2.1.1.1, 2.1.1.2 en 2.1.1.4 bedoelde kosten wordt geen rekening gehouden met verlagende factoren (zoals zelfwerkzaamheid, eigen materialen of personeel, gebruikte materialen etc.), maar wordt de prijs gehanteerd die aan een willekeurige derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het uitvoeren van het werk;

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld;

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

tot het beoordelen van een conceptaanvraag (vooroverleg) om een omgevingsvergunning:

50%

met een minimum van:

€393,00

en een maximum van:

€1.315,00

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

4,45%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 255,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

€ 8.900,00

 

vermeerderd met:

3,87%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 200.000,00;

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

€20.510,00

 

vermeerderd met:

3,31%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 500.000,00;

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen:

€37.060,00

 

vermeerderd met:

2,72%

 

van de bouwkosten boven de grens € 1.000.000,00;

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000,00 tot € 5.000.000,00 bedragen:

€64.260,00

 

vermeerderd met:

2,17%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 2.000.000,00;

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer bedragen:

€129.360,00

 

vermeerderd met:

1,61%

 

van de bouwkosten boven de grens van € 5.000.000,00 met een maximum van:

€356.491,00

Proefproject Wet Kwaliteitsborging

2.3.1.1.7

Indien een aanvrager deelneemt aan het proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging, en voldoet aan de gestelde eisen, wordt het bedrag dat verschuldigd is aan leges, die voortvloeien uit paragraaf 2.3.1, verlaagd met:

2.3.1.1.7.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

75%

2.3.1.1.7.2

indien de bouwkosten € 200.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

60%

2.3.1.1.7.3

indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen:

40%

Extra welstandstoets

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 357,00

2.3.1.3

Gereserveerd.

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

11,65%

 

met een minimum van:

€ 151,00

 

en een maximum van:

€ 467,00

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 1.189,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

4,85%

 

van de aanlegkosten,

 

 

met een minimum van:

€ 308,00

 

en een maximum van:

€ 64.095,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit en/of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit en/of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a en/of onder b van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 557,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 836,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.564,00

2.3.3.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.113,00

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

 € 1.113,00

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 1.113,00

2.3.3.7

De in dit artikel genoemde leges worden ook in rekening gebracht wanneer de genoemde procedures vooruitlopend op de aanvraag om omgevingsvergunning t.b.v. die aanvraag werd gestart of werd doorlopen.

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit en/of aanlegactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouw- en/of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 1º van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 557,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 836,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.564,00

2.3.4.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.113,00

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.113,00

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 1.113,00

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.5.1

basisbedrag

€ 322,00

2.3.5.2

vermeerderd met een toeslag die is gerelateerd aan de gebruiksoppervlakte van het bouwwerk:

 

 

- niet meer dan 100 m²

€ 224,00

 

- meer dan 100 m², maar niet meer dan 500 m², per m²

€ 2,35

 

- meer dan 500 m², maar niet meer dan 2.000 m²

€ 768,00

 

plus, per m²

€ 0,75

 

- meer dan 2.000 m², maar niet meer dan 5.000 m²

€ 2.060,00

 

plus, per m²

€ 0,14

 

- meer dan 5.000 m²

€ 2.641,00

 

plus, per m²

€ 0,03

2.3.6

Gereserveerd.

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder g van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 625,00

 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 605,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale verordeningen of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 426,00

2.3.10

Handelsreclame

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h en i, van de Wabo in samenhang met artikel 4:14 van de Algemene plaatselijke verordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 270,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10 A van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, bij een oppervlakte van ingebruikname van:

 

 

- 1 m2 tot en met 9 m2:

€ 44,50

 

- 10 m2 tot en met 99 m2:

€ 177,00

 

- 100 m2 en meer:

€ 446,00

2.3.12

Gereserveerd.

 

2.3.13

Flora en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 1.116,00

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder i van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 645,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 645,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14.3

Procedure hogere grenswaarde

 

2.3.14.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning alleen kan worden verleend na vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder, worden de leges als bedoeld in 2.3.1 2.3.3 en 2.3.4 verhoogd met:

€ 1.201,00

 

Wanneer deze zgn. procedure hogere grenswaarden wordt gevolgd op basis van een herziening van het bestemmingsplan blijft de berekening van de te heffen leges buiten beschouwing.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 888,00

2.3.16.2

Indien, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, geen onderzoeksrapport als bedoeld in onderdeel 2.3.16 is vereist, maar kan worden volstaan met een plan van aanpak waarin wordt beschreven hoe er met vrijkomende grond wordt omgegaan, bedragen de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van dit plan van aanpak:

€ 523,00

2.3.16.3

Er worden geen leges bodemtoets berekend indien de grond voor het bouwplan na vergunningverlening door de gemeente aan de vergunninghouder wordt overgedragen.

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling

 

 

nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Onder aftrek van een bedrag van:

€264,00

Als voorwaarde voor de hiervoor genoemde vermindering geldt dat deze aanvraag binnen 26 weken na de beoordeling van de conceptaanvraag of het vooroverleg moet zijn ingediend en er sprake is van een gelijke aanvraag.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen ervan:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

Wanneer de intrekking plaatsvindt op advies van de gemeente, worden deze leges eenmalig verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor hetzelfde (bouw)plan op dezelfde locatie, indien deze aanvraag wordt ingediend binnen 12 weken na ontvangst van het intrekkingsverzoek.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw of aanlegactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw of aanlegactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Minimumbedrag bij teruggaaf

 

 

Een bedrag minder dan:

€264,00

 

wordt niet teruggegeven.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid onder b van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€290,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€1.276,00

Het bepaalde in 2.7 vindt geen toepassing indien de wijziging zodanig is dat van een nieuw (bouw)plan sprake is.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.8.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.8.1 of 2.8.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€449,00

Hoofdstuk 11 Niet in behandeling nemen

2.11.1

Indien een verzoek tot aanvraag om vooroverleg, beoordeling van een conceptaanvraag of aanvraag om omgevingsvergunning, ook na een verzoek tot aanvulling, wegens onvolledigheid niet verder kan worden behandeld, wordt:

van de op grond van 2.2, 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10 en/of 2.3.11 verschuldigde leges in rekening gebracht.

50%

2.11.2

De overeenkomstig 2.11.1 geheven leges worden eenmalig verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor hetzelfde (bouw)plan op dezelfde locatie, onder aftrek van:

indien deze aanvraag wordt ingediend binnen 12 weken na de mededeling (van de beslissing) om de aanvraag niet verder in behandeling te nemen.

€605,00

Hoofdstuk 12 Overschrijving

2.12

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning:

€ 212,00

Hoofdstuk 13 Verlenging

Niet van toepassing.

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

3.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€306,00

3.1.2

tot het wijzigen van de persoon van de leidinggevende, niet zijnde de exploitant, op het aanhangsel van een verleende vergunning als bedoeld in onderdeel 3.1.1

€115,00

3.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod tot het uitoefenen van een horecabedrijf zonder daartoe strekkende vergunning als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 17,85

Hoofdstuk 2 Vergunningen APV (Organiseren evenementen of markten etc.)

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor

3.2.1.1

Oud artikel vervallen

3.2.1.2

het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 APV zijnde een braderie, beurs, autoshow, bruidshow, circus of een Pasar Malam en het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 APV

€129,00

3.2.1.3

het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 APV voor zover niet vallende onder 3.2.1.2 en 3.2.1.4

€ 64,75

3.2.1.4

het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 APV (niet vallende onder 3.2.1.2 en 3.2.1.3) waarvan de aard of de publieksaantrekkende werking vanuit een oogpunt van openbare orde en veiligheid dusdanig grootschalig is dat daarin zonder nadere ordening niet kan worden voorzien

€459,00

3.2.1.5

het exploiteren van een inrichting als bedoeld in artikel 2:28 APV

€762,00

3.2.1.6

het wijzigen van de persoon van de leidinggevende op het aanhangsel van de verleende vergunning, niet zijnde de houder van de inrichting, het toevoegen of wijzigen van een lokaliteit of een terras als bedoeld in artikel 2:34 A APV

€115,00

3.2.1.7

het exploiteren van een inrichting als bedoeld in artikel 2:28 APV inclusief een bij de inrichting behorend terras als bedoeld in artikel 2:34 A APV

€876,00

3.2.1.8

het exploiteren van een terras als bedoeld in artikel 2:34 A APV

€114,00

3.2.1.9

het houden van een collecte (inzameling van geld of goederen) als bedoeld in artikel 5:13 APV

€ 63,70

3.2.1.10

het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 APV

€ 49,85

3.2.1.11

het plaatsen van voorwerpen op, onder, in, boven of aan een openbare plaats of openbaar water als bedoeld in artikel 2:10 A APV; waarbij een oppervlakte in gebruik wordt genomen van:

1 m2 tot en met 9 m²

€ 44,50

10 m2 tot en met 99 m²

€177,00

100 m² en meer

€446,00

3.2.1.12

Venten als bedoeld in artikel 5:15 APV

€ 40,40

3.2.1.13

De onder 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.5, 3.2.1.6 en 3.2.1.8 genoemde bedragen worden verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten van het advies van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aan het college van burgemeester en wethouders, berekend aan de hand van het begrote aantal daarmee gemoeide uren tegen een tarief van:

per kwartier of een gedeelte daarvan.

€ 28,20

3.2.1.14

Indien bij een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in het tweede lid, de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor:

3.3.1

het exploiteren van een seksinrichting als bedoeld in artikel 3:4 APV

€883,00

3.3.2

het wijzigen van de persoon van de leidinggevende, niet zijnde de exploitant, op het aanhangsel van een verleende vergunning als bedoeld in artikel 3:4 APV

€117,00

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a van de Huisvestingswet 2014

€228,00

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b van de Huisvestingswet 2014

€228,00

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c van de Huisvestingswet 2014

€228,00

3.4.4

tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d van de Huisvestingswet 2014

€228,00

3.4.5

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€327,00

vermeerderd met

per te vormen appartementsrecht of afzonderlijke woning.

€ 65,40

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

Niet van toepassing.

Hoofdstuk 7 Overige vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of teruggaafbepalingen

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing van:

3.7.1.1

het verbod om ten behoeve van publiek op te treden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur, gids of straatmuzikant als bedoeld in artikel 2:9 APV

€ 17,75

3.7.1.2

het verbod op het parkeren van reclamevoertuigen als bedoeld in artikel 5:7 APV

€ 17,75

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van:

3.7.2.1

het verbod om afvalstoffen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben, als bedoeld in artikel 22 van de Afvalstoffenverordening Dordrecht

€313,00

3.7.2.2

het verbod tot het buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu, als bedoeld in artikel 16 van de Afvalstoffenverordening Dordrecht

€313,00

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, tot het verlenen van:

3.7.3.1

een eenmalige ontheffing

€234,00

3.7.3.2

een vervolgontheffing

€141,00

Teruggaafbepaling

3.7.4

Van de overeenkomstig de in de hoofdstukken 1, 2 en 3 van titel III begrepen onderdelen geheven bedragen wordt de helft terugbetaald, indien:

3.7.4.1

a. op een verzoek afwijzend wordt beschikt;

b. het verzoek wordt ingetrokken, voordat de vergunning, ontheffing of verklaring is verleend.

3.7.4.2

Terugbetaling van de leges als bedoeld in 3.7.4 geschiedt alleen als de aanvrager binnen 14 dagen na dagtekening van de in het eerste lid, sub a genoemde afwijzende beschikking of binnen 14 dagen na de in het eerste lid, sub b genoemde intrekking schriftelijk een verzoek om terugbetaling van de leges heeft ingediend.

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking voor ieder daaraan besteed half uur:

met een maximum van 2 uur.

€ 56,35

Behorende bij raadsbesluit van …………… 2020.

De griffier,

A.E.T. Wepster