Verordening winkeltijden Waalwijk 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Waalwijk 2021

De Raad van Waalwijk,

gelezen het voorstel van het College van Waalwijk, d.d. 6 oktober 2020,

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet,

gezien de door de fracties van de VVD, GroenLinksaf en LokaalBelang ingediende motie, welke in de raadsvergadering van 9 juli 2020 met meerderheid van stemmen is aangenomen, in welke motie het college verzocht wordt de raad een verordening winkeltijden voor te leggen met het volgende regime:

1. Voor alle kernen (Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik) geen restricties op te leggen en het aan de ondernemingen over te laten hoe zij wensen om te gaan met de openstelling op zondagen.

besluit vast te stellen:

‘Verordening winkeltijden Waalwijk 2021’

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag,

  tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de wet;

 • -

  het college: het College van Waalwijk.

Artikel 2. Vrijstelling voor zon- en feestdagen

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet vervatte verboden zijn vrijgesteld de winkels die gevestigd zijn in de volgende delen van de gemeente:

  • a.

   kern Waalwijk;

  • b.

   kern Waspik;

  • c.

   kern Sprang-Capelle.

 • 2.

  Voor zover niet geregeld in de vrijstellingen als verwoord in artikel 2, het eerste lid, zijn voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet vervatte verboden vrijgesteld de navolgende winkels:

  • a.

   een winkel in een benzinestation, mits in die winkel de omzet uit de verkoop van goederen grotendeels wordt behaald uit de verkoop van brandstof en smeermiddelen voor voertuigen en van benodigdheden voor gebruik, reiniging of spoedeisende reparaties van voertuigen alsmede accessoires daarvoor;

  • b.

   een winkel waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband worden verkocht;

  • c.

   een winkel waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen te koop worden aangeboden of verkocht dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment;

  • d.

   een winkel in een gebouw waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met daar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen worden verkocht vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling, de uitvoering of een evenement tot een uur na afloop daarvan;

  • e.

   een winkel in een museum;

  • f.

   een winkel in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover niet vrijgesteld in artikel 2 van deze verordening.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie en/of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen beperkingen of voorschriften worden verbonden.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beschikt op een aanvraag tot ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het kan de in het eerste lid bedoelde beschikking voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar zijn oordeel noodzakelijk maakt in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening winkeltijden Waalwijk 2014” wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden Waalwijk 2014 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als een ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorwaarden.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Waalwijk 2014, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

 • 4.

  Na de inwerkingtreding van deze verordening berust de ‘Aanwijzing toezichthoudende bevoegdheden ambtenaren Verordening winkeltijden Waalwijk 2014 van 11 maart 2015 ’ mede op artikel 6 van de Verordening Winkeltijden 2021.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op één dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening winkeltijden Waalwijk 2021.”

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 19 november 2020,

Ondertekening

DE RAAD VAN WAALWIJK

de griffier, de voorzitter,

G.H. Kocken, drs. A.M.P. Kleijngeld