Regeling vervallen per 14-03-2024

Subsidieregeling circulair verwaarden

Geldend van 30-06-2023 t/m 13-03-2024

Intitulé

Subsidieregeling circulair verwaarden

Gelet op RV 20.0005 / B&W 20.0007 Strategie ‘Op weg naar een circulair Leiden’ (d.d. 12-03-2020), B&W 20.0362 Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2021 (d.d. 14-07-2020;

alsmede gelet op artikel 2, eerste lid, aanhef en onder j. en tweede lid, in samenhang met artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening (2012);

Besluit het college vast te stellen de volgende regeling

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a)

  Subsidieaanvrager: indiener van een initiatief op het gebied van circulair verwaarden door middel van een subsidieaanvraag

 • b)

  ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden;

 • c)

  Beoordelingscommissie: een commissie bestaande uit een vertegenwoordiger uit een kennisinstelling, uit een ondernemersplatform en uit een financiële organisatie, met een door hen uit hun midden aan te wijzen voorzitter, die ambtelijk wordt bijgestaan door een secretaris;

 • d)

  Circulair verwaarden: het zo lang mogelijk en met zo hoog mogelijk behoud van waarde in de economie houden van materiaal- en grondstofstromen;

 • e)

  Subsidiebedrag: het bedrag dat voor het initiatief wordt toegekend;

 • f)

  Subsidiebudget circulair verwaarden: het beschikbare budget voor initiatieven circulair verwaarden dat beschikbaar is binnen de opgave circulaire economie;

 • g)

  College: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden.

Artikel 2. Toepassing ASV

De ASV is van toepassing voor zover daarvan in deze regeling niet is afgeweken.

Artikel 3. Grondslag en werkingssfeer

 • 1. Het college kan een subsidie verlenen ten behoeve van initiatieven op het gebied van circulair verwaarden van materiaal- en grondstofstromen in Leiden.

 • 2. De subsidie kan worden aangevraagd door bewoners(organisaties), maatschappelijke organisaties en ondernemers(-verenigingen).

 • 3. De subsidieaanvrager dient in Leiden woonachtig te zijn en/of aantoonbaar ondernemend te zijn in Leiden.

 • 4. De subsidie kan worden aangevraagd in maximaal zes subsidierondes, maar slechts eenmaal voor een initiatief worden toegekend.

Artikel 4. De subsidie

De maximaal aan een initiatief toe te kennen subsidie bedraagt € 15.000,-.

Artikel 5. Subsidieverplichtingen

Het te subsidiëren initiatief dient te starten binnen 3 maanden na de dag van de subsidietoekenning. Deze termijn kan op verzoek met ten hoogste 3 maanden worden verlengd.

Artikel 6. Aanvraagprocedure en subsidiebeschikking

 • 1. Een aanvraag om subsidie kan in zes rondes worden ingediend tot uiterlijk 10 januari 2021, 10 september 2021, 10 januari 2022, 10 september 2022 en 10 januari 2023 en 1 oktober 2023.

 • 2. Een aanvraag om subsidie dient door de indiener schriftelijk dan wel digitaal te worden ingediend bij het college op een daartoe beschikbaar gesteld formulier en dient in ieder geval vergezeld te gaan van de daarop gevraagde gegevens.

 • 3. Naast het in het tweede lid bedoelde aanvraagformulier dient de aanvraag te zijn voorzien van:

  • a.

   een gespecifieerde beschrijving van het initiatief en activiteiten;

  • b.

   een overzicht van de samenwerkingspartner(s) en hun inhoudelijke bijdrage aan de activiteiten;

  • c.

   een begroting van de kosten met indien van toepassing opgave van medefinanciering, alsook de eventuele bijdrage van derden.

 • 4. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in het tweede en derde lid stelt het college de aanvrager in de gelegenheid om uiterlijk 1 week na sluitingsdatum de door hem aan te geven ontbrekende gegevens te overleggen. Indien de gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn zijn overgelegd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

 • 5. Het initiatief dat voldoet aan het eerste, tweede en derde lid, wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie op basis van de in de bijlage van deze regeling opgenomen gewogen criteria.

 • 6. Op basis van de beoordelingen worden per subsidieronde maximaal 10 aanvragers in elkaars aanwezigheid in de gelegenheid gesteld hun initiatief in een pitch aan de beoordelingscommissie te presenteren.

 • 7. Op basis van de pitches bepaalt de beoordelingscommissie gemotiveerd of de gevraagde subsidie kan worden toegekend, waarbij rekening gehouden wordt met het maximale budget in de betreffende ronde.

 • 8. De aanvrager ontvangt binnen twee weken na de pitch bijeenkomst een schriftelijke beslissing op de aanvraag. De beslissing wordt namens het college door de voorzitter van de beoordelingscommissie ondertekend.

 • 9. Een toegekende subsidie wordt bij voorschot uitbetaald.

Artikel 7. Beslistermijn

 • 1. Het college beslist binnen 8 weken na de sluitingsdatum van de betreffende subsidieronde op het al dan niet toekennen van de subsidie aanvraag.

 • 2. De in het eerste lid genoemde termijn kan eenmalig met maximaal 4 weken worden verlengd.

Artikel 8 Verantwoording en vaststelling subsidies tot en met € 5.000

 • 1. Subsidies tot en met € 5.000 worden door het college:

  • a.

   direct vastgesteld of;

  • b.

   ambtshalve vastgesteld binnen 13 weken, vanaf de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht.

 • 2. Bij een ambtshalve vaststelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, kan het college de aanvrager verplichten om op de door haar aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 9 Verantwoording en vaststelling subsidies boven € 5.000

 • 1. Indien de subsidieverlening meer bedraagt dan € 5.000, dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na verricht zijn van de activiteiten een aanvraag tot vaststelling in bij het college

 • 2. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;

  • b.

   een financieel verslag, waaruit de aan de verrichte activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven blijken. De subsidie van gemeente is in het financieel verslag duidelijk weergegeven.

 • 3. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast.

Artikel 10. Jaarlijks subsidiebudget circulair verwaarden

 • 1. Voor de subsidie is in de periode 2020-2022 een bedrag van in totaal € 180.000,- beschikbaar; zijnde € 45.000,- per subsidieronde. In de periode 2023 is een bedrag van in totaal € 45.000,- beschikbaar voor de subsidieronde van 10 januari 2023. In de periode najaar 2023 is een subsidieplafond van in totaal € 45.000,- beschikbaar voor de subsidieronde van 1 oktober 2023.

 • 2. De aanvraag voor subsidie wordt geweigerd indien toekenning zou leiden tot overschrijding van het maximale budget per subsidieronde.

 • 3. Het subsidiebudget kan worden verhoogd of verlaagd voor zover de vaststelling van de gemeentelijke begroting daartoe noopt. De aanpassing wordt in dat geval binnen vier weken na de vaststelling van de gemeentelijke begroting bekend gemaakt.

Artikel 11. Weigeringsgronden

Een subsidie op grond van deze regeling wordt, behalve volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht of de ASV, geweigerd indien niet voldaan is aan de voorwaarden en criteria genoemd in deze regeling.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, één of meer bepalingen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 13. Inwerkingstreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking van deze regeling.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 juli 2024.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling circulair verwaarden”

Ondertekening