Besluit Groene Kaart gemeente Waalre

Geldend van 05-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit Groene Kaart gemeente Waalre

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

gelet op artikel 4.11 van de APV;

Overwegende dat:

  • Bomen van belang zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving

  • Het college bevoegd is om de waardevolle boomvlakken en waardevolle houtopstanden aan te wijzen en te beschermen.

  • Het college particuliere bomen in de gemeente Waalre heeft beoordeeld aan de hand van de volgende punten; boomsoort, boomgrootte, levensverwachting, groeivorm, ruimtelijke betekenis en bijzondere(cultuurhistorische) betekenis.

  • De eigenaren van de waardevolle bomen de mogelijkheid hebben gekregen te reageren op het besluit.

  • De reacties van de eigenaren zijn meegenomen in de besluitvorming.

Besluit vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit

“Groene Kaart Waalre”

Artikel 1 Groene Kaart

De Groene Kaart voor de bescherming van de houtopstanden bestaat uit;

  • de Groene Kaart zoals opgenomen in bijlage 1

  • het bijbehorende register zoals opgenomen in bijlage 2.

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  • Op moment van inwerkingtreding van dit besluit wordt de Groene kaart vastgesteld op 14 april 2020 ingetrokken.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Groene Kaart gemeente Waalre”.

Bezwaarmogelijkheid

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre.

In het door u ondertekende bezwaarschrift moet in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving (of een kopie) van het bestreden besluit en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden.

Het besluit treedt in werking, ook als er bezwaar wordt gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant een voorlopige voorziening vragen. Het adres is postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 27-10-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre,

de secretaris, de burgemeester,

M.W. de Brouwer dr. A.J.W. Boelhouwer

Waarnemend gemeentesecretaris van Waalre Waarnemend burgemeester van Waalre

Bijlage 1 Groene Kaart

foto

Bijlage 2 Register

foto