Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Purmerend 2020

Geldend van 05-12-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Purmerend 2020

De raad van de gemeente Purmerend;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 13 november 2020, nr. 1535201;

B E S L U I T:

1. De volgende verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Purmerend 2020 vast te stellen:

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Purmerend 2020

Artikel 1 Taak

Er is een commissie die tot taak heeft de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden

Artikel 2 Samenstelling Commissie

1. de commissie bestaat uit 3 leden, zijnde zoals in het reglement van orde voor de raad Purmerend 2019 art 4 lid 1 bedoelde leden van het presidium

2. de voorzitter is de plaatsvervangend voorzitter van de raad

3. de commissie kent geen plaatsvervangende leden

4. bij structurele verhindering van een lid, kan zijn lidmaatschap van de vertrouwenscommissie worden overgedragen aan een plaatsvervangend lid van het presidium

Artikel 3 Ambtelijke ondersteuning

1. de griffier is secretaris van de commissie en geeft uit dien hoofde ambtelijke ondersteuning aan de commissie

2. de secretaris is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht

Artikel 4 Adviseur

1. de raad kan een of meer wethouders en/of de gemeentesecretaris als adviseur toevoegen aan de commissie

2. een adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie

3. een adviseur is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht

Artikel 5 Geheimhouding

1. Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de wet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot eenieder die van de informatie kennis draagt.

2. De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge de wet besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht.

3. Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van "geheim" door de voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd. Stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van "geheim" gezonden aan de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De secretaris ziet erop toe dat de geheimhouding in deze procesgang wordt gegarandeerd.

4. Aan degenen die geen lid zijn van de commissie wordt ingevolge de wet geen informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek.

5. De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

6. De geheimhoudingsplicht blijft ingevolge de wet ook in het geval de commissie wordt ontbonden van kracht.

Artikel 6 Vergaderingen

1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 2 leden dit noodzakelijk achten.

2. De commissie vergadert slechts als ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is.

3. De voorzitter bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering. De voorzitter roept de volgende personen schriftelijk tot de vergadering op:

  • a.

    de leden van de commissie;

  • b.

    de adviseur, indien aan de commissie toegevoegd;

  • c.

    de burgemeester, indien een gesprek met hem plaatsvindt.

Artikel 7 Stemmingen

De commissie streeft naar consensus. De commissie besluit over de vaststelling van een concept-aanbeveling bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Indien de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het verslag opgenomen.

Artikel 8 Informatie over en gesprek met de burgemeester

1. de commissie maakt vooraf aan de burgemeester, de gemeenteraad en de commissaris van de Koning kenbaar op basis van welke informatiebronnen zij zich een oordeel zal vormen over het functioneren van de burgemeester.

2. voordat haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

3. Indien ter zake van het functioneren van de burgemeester in de in het tweede lid bedoelde overleg afspraken zijn gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze in het verslag van bevindingen vermeld. De commissie zendt het verslag ook aan de burgemeester.

Artikel 9 Verslag

de commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en de commissaris van de Koning. Het verslag van bevindingen bevat ten minste:

a. een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

b. een concept-aanbeveling met een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie;

c. het verslag van het gesprek tussen de commissie en de burgemeester, zoals bedoeld in artikel 8 lid 2.

Artikel 10 Archivering

1. de secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de herbenoemingsprocedure alle archiefbescheiden onverwijld in een enveloppe worden verzegeld en gerubriceerd als "geheim", en worden geplaatst in de daartoe aangewezen archiefruimte.

2. de secretaris van de commissie draagt er bij de herbenoemingsprocedure zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid, onderdeel a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

Artikel 11 Ontbinding

1. De commissie blijft in stand zolang zij niet wordt ontbonden.

2. De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de burgemeester bij Koninklijk besluit is herbenoemd.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Purmerend 2020

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 26 november 2020

de voorzitter,

D. Bijl

de griffier,

R.J.C. van der Laan