Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Publieke Gezondheid

Geldend van 05-12-2020 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet Publieke Gezondheid

De burgemeester van de gemeente Veldhoven;

overwegende,

dat op 1 december 2020 de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in werking is getreden,

dat met deze wet de Wet publieke gezondheid is gewijzigd door het toevoegen van hoofdstuk VA “tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19”,

dat het, met het oog op de naleving van de bepalingen bij of kachtens de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 c.q. hoofdstuk VA van de Wet publieke gezondheid (tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19) van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen;

gelet op artikel 5:11 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT:

  • I.

  • a.

    de toezichthouders werkzaam bij de afdeling Mens en Omgeving

  • b.

    de toezichthouders die zijn aangewezen als onbezoldigd ambtenaar van de afdeling Mens en Omgeving

aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of kachtens de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 c.q. hoofdstuk VA van de Wet publieke gezondheid (tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19), voor zover die bepalingen betrekking hebben op aangelegenheden ten aanzien waarvan de burgemeester bevoegd is.

  • II.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 december 2020.

Veldhoven, 2 december 2020

De burgemeester,

Marcel Delhez

Ondertekening