Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2021

Geldend van 08-10-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden;

gelet op artikel 3 van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’;

b e s l u i t:

vast te stellen de hiernavolgende ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2021’

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • a.

  Sportvereniging: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt het in clubverband beoefenen van een sport, die statutair gevestigd is in Heusden, geen onderneming drijft als bedoeld in artikel 2 eerste lid onder e van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en aangesloten is bij een sportbond die lid is van de vereniging NOC*NSF.

 • b.

  Beheerstichting: een stichting die hoofdzakelijk is belast met het beheer van de bij één of meer sportverenigingen in gebruik zijnde sportaccommodatie;

 • c.

  Jeugdlid: een inwoner van de gemeente Heusden die op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar vier jaar of ouder is en nog geen achttien jaar is.

Artikel 2: Specifieke subsidievoorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten:

 • 1.

  Instellingen statutair gevestigd zijn in de gemeente Heusden. Voor subsidie komen ook in aanmerking de regionaal werkende professionele instellingen waarmee de gemeente Heusden een overeenkomst heeft gesloten met het oog op bepaalde activiteiten of die door middel van een samenwerkingsverband met omliggende gemeenten in stand worden gehouden.

 • 2.

  De activiteiten specifiek gericht zijn op (de inwoners van) de gemeente Heusden.

 • 3.

  Het aantal bij de activiteiten betrokken deelnemers/leden dat woonachtig is in de gemeente Heusden, exclusief leiding, tenminste vijftien bedraagt op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar.

 • 4.

  Voor de vaststelling van de subsidiegrondslag op basis van het aantal leden alleen de actieve leden meegeteld worden die op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar lid zijn en ook woonachtig zijn in de gemeente Heusden.

 • 5.

  Bij verenigingen die gesubsidieerd worden op basis van het inwonersaantal van de gemeente of een kern wordt het inwonersaantal op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar meegeteld.

Artikel 3: Subsidieaanvraag

Naast de in artikel 7 van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’ genoemde bescheiden gaat een subsidieaanvraag die gebaseerd is op het aantal leden, vergezeld van een ledenlijst met vermelding van naam, woonplaats en geboortedatum.

Artikel 4: Volkscultuur

4.1: Beleidsdoel

Het bewaren en/of uitdragen van oude en hedendaagse culturele waarden. Het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang.

4.2: Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die oude en hedendaagse culturele waarden bewaren en/of uitdragen.

4.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  gilden en schutsen;

 • -

  carnavalsverenigingen voor het organiseren van een carnavalsoptocht (het betreft hier de overkoepelende carnavalsvereniging per kern);

 • -

  vrouwenverenigingen. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen subsidie beschikbaar gesteld wordt aan een koepelorganisatie waarvan de individuele lidorganisaties al subsidie verkrijgen;

 • -

  majorettenverenigingen;

 • -

  oranjeverenigingen voor het organiseren van koningsdagactiviteiten (per kern wordt slechts één oranjevereniging gesubsidieerd);

 • -

  sinterklaascomités voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas (per kern wordt slechts één Sinterklaascomité gesubsidieerd).

4.4: Subsidiegrondslagen

Gilden, Schutsen, Carnavalsverenigingen,Vrouwenverenigingen en Majorettenverenigingen

Een waarderingssubsidie van € 465,-.

Oranjeverenigingen

Een waarderingssubsidie van € 884,- voor kernen met minder dan 5.000 inwoners.

Een waarderingssubsidie van € 2.210,- voor kernen met meer dan 5.000 inwoners.

Sinterklaascomités

Een waarderingssubsidie van € 309,- voor kernen met minder dan 5.000 inwoners.

Een waarderingssubsidie van € 1.326,- voor kernen met meer dan 5.000 inwoners.

Artikel 5: Oudheidkunde en musea

5.1: Beleidsdoel

Het in stand houden van de historische en culturele waarden van de verschillende kernen, zodat inwoners van Heusden de lokale geschiedenis kunnen beleven.

5.2: Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van lezingen en studieavonden, het verzamelen en bewaren van voor de geschiedenis van Heusden waardevolle zaken, het publiceren van onderzoeksresultaten, periodieken en/of boekwerken en het exposeren van het cultuurgoed.

5.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  oudheidkundige musea;

 • -

  heemkundekringen.

5.4: Subsidiegrondslagen

Oudheidkundige musea en Heemkundekringen

Een waarderingssubsidie van € 1.767,-.

Artikel 6: Muziek en toneel

6.1: Beleidsdoel

Het bevorderen van ontplooiing en creativiteit van degenen die deelnemen aan activiteiten (actief) en het versterken van de sociale samenhang voor deelnemers en degenen die uitvoeringen bijwonen (receptief).

6.2: Subsidiabele activiteiten

In groepsverband muziek-, toneel-, zang, dans- en musical beoefenen door amateurkunstverenigingen.

6.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  harmonie- en fanfarekorpsen;

 • -

  overige muziekverenigingen;

 • -

  zangverenigingen;

 • -

  muziektheater / musicalverenigingen;

 • -

  toneelverenigingen;

 • -

  taptoe.

6.4: Subsidiegrondslagen

Harmonie- en fanfarekorpsen

 • 1.

  Een waarderingssubsidie van € 4.419,- voor harmonieën en fanfarekorpsen die in de 1e of 2e divisie spelen.

 • 2.

  Een waarderingssubsidie van € 2.652,- voor harmonieën en fanfarekorpsen die in de 3e divisie of lager spelen.

 • 3.

  Naast de in lid 1 en lid 2 genoemde waarderingssubsidies, een extra waarderingssubsidie van € 2.652,- voor harmonieën en fanfarekorpsen met meer dan 150 leden.

 • 4.

  Een waarderingssubsidie van € 75,05 per jeugdlid.

Musicalverenigingen en toneelverenigingen

Een waarderingssubsidie van € 1.767,-.

Een waarderingssubsidie van € 75,05 per jeugdlid.

Zangverenigingen en overige muziekverenigingen

Een waarderingsubsidie van € 708,-.

Een waarderingssubsidie van € 75,05 per jeugdlid.

Taptoe

Een waarderingssubsidie van € 981,- voor het organiseren van een taptoe.

6.5 Aanvullende subsidievoorwaarden

1. Het verzorgen van minimaal één openbaar optreden in de gemeente per jaar.

2. Harmonieën en fanfarekorpsen dienen bij de subsidieaanvraag een verklaring te overleggen van de overkoepelende bond waaruit blijkt in welke divisie men speelt.

Artikel 7: Creatieve vorming

7.1: Beleidsdoel

Het bevorderen van actieve kunst- en cultuurparticipatie door educatieve vorming.

7.2: Subsidiabele activiteiten

Het aanbieden van onderwijs op het gebied van zang, muziek, dans, theater en beeldende vorming.

7.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  Centrum voor de kunsten Het Pieck;

 • -

  creativiteitscentra.

7.4: Subsidiegrondslagen

Centrum voor de Kunsten Het Pieck

Een budgetsubsidie. Afspraken hierover worden uitgewerkt in een prestatieovereenkomst.

Creativiteitscentra

 • -

  Een waarderingssubsidie van € 11.050,- voor creativiteitscentra met minder dan 25 cursussen/creatieve activiteiten per jaar.

 • -

  Een waarderingssubsidie van € 17.680,- voor creativiteitscentra met 25 of meer cursussen/creatieve activiteiten per jaar.

Artikel 8: Kunst en Cultuur

8.1: Beleidsdoel

Bevorderen dat meer inwoners van de gemeente Heusden in aanraking komen met kunst en cultuur.

8.2: Subsidiabele activiteiten

Filmvoorstellingen, kindervoorstellingen, theatervoorstellingen, kunstmanifestaties, kleinschalige culturele evenementen en grootschalige culturele evenementen met een (boven) regionale uitstraling.

8.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  organisaties die culturele voorstellingen en/of concerten verzorgen; organisaties die kunstmanifestaties en grootschalige culturele evenementen organiseren.

8.4: Subsidiegrondslagen

Stichting De Voorste Venne

Een budgetsubsidie voor de exploitatie van het cultureel centrum. 

Grootschalige culturele evenementen

Een waarderingssubsidie van € 2.651,- voor het organiseren van een grootschalig cultureel evenement met een (boven)regionale uitstraling.

Kleinschalige culturele evenementen

Een waarderingssubsidie van € 2.651,- voor het op basis van een jaarprogramma, op regelmatige basis organiseren van kleinschalige culturele voorstellingen en/of concerten. Onder ‘op regelmatige basis’ wordt verstaan het (twee)wekelijks organiseren van culturele voorstellingen met een minimum van vijftien voorstellingen per jaar.

Kunstmanifestaties

Een waarderingssubsidie van € 664,- voor één openbare, voor iedereen toegankelijke kunstmanifestatie.

Een waarderingssubsidie van € 1.326,- voor twee of meer openbare, voor iedereen toegankelijke kunstmanifestaties.

Artikel 9: Openbaar bibliotheekwerk

9.1: Beleidsdoel

Inwoners van Heusden in staat stellen kennis te verwerven en zich te ontwikkelen en daarnaast ontspanning en ontmoeting bieden door leesbevordering.

9.2: Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die betrekking hebben op de vijf kernfuncties van bibliotheken:

 • 1.

  kennis- en informatievoorziening;

 • 2.

  educatie;

 • 3.

  cultuur;

 • 4.

  lezen en literatuur;

 • 5.

  ontmoeting en debat.

9.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  Stichting Openbare Bibliotheek Heusden.

9.4: Subsidiegrondslagen

Stichting Openbare Bibliotheek Heusden

Een budgetsubsidie. Afspraken hierover worden uitgewerkt in een prestatieovereenkomst.

Artikel 10: Toerisme en recreatie

10.1: Beleidsdoel

Het stimuleren en faciliteren dat inwoners en bezoekers van de gemeente Heusden goede informatie en toegang hebben tot lokale toeristische en recreatieve voorzieningen en evenementen die in de gemeente Heusden plaatsvinden.

10.2: Subsidiabele activiteiten

Het aanbieden van informatie over en het faciliteren van toegang tot lokale toeristische en recreatieve voorzieningen en evenementen.

10.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  Regionaal Bureau voor Toerisme

10.4: Subsidiegrondslagen

Regionaal Bureau voor Toerisme

Een budgetsubsidie. Afspraken worden vastgelegd in een meerjaren convenant en in jaarlijkse uitvoeringsafspraken.

Artikel 11: Peuterspeelzaalwerk

11.1: Beleidsdoel

Bereiken van peuters met kortdurende peuteropvang en doelgroeppeuters met voorschoolse educatie als voorbereiding op een goede start op de basisschool.

11.2: Subsidiabele activiteiten

De subsidiabele activiteiten staan beschreven in de ‘Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Heusden 2020’.

11.3: Doelgroepen

De volgende instellingen kunnen voor een structurele subsidie in aanmerking komen:

 • -

  kinderopvangorganisaties die het product kortdurende peuteropvang en voorschoolse educatie aanbieden en kinderopvangorganisaties die hele of halve dagen kinderopvang met minimaal zestien uur voorschoolse educatie aanbieden aan doelgroeppeuters.

11.4: Subsidiegrondslagen

Kinderopvangorganisaties

Een budgetsubsidie. Afspraken hierover worden per instelling uitgewerkt in een subsidiebeschikking.

Artikel 12: Sport

12.1: Beleidsdoel

 • a.

  Het stimuleren en bevorderen van het actief beoefenen van binnen- en buitensport, zowel in recreatief- als in competitieverband, voor het verkrijgen van vaardigheden, ontspanning, lichamelijke ontwikkeling en het leggen van sociale contacten.

 • b.

  Het eigenaarsgedeelte van de onroerendezaakbelasting voor sportverenigingen en beheerstichtingen te compenseren, als gevolg van geprivatiseerde basissportvoorzieningen. Sportkantines zijn uitgesloten van deze regeling.

12.2: Subsidiabele activiteiten

 • a.

  Sportactiviteiten in clubverband gericht op jeugdigen tot achttien jaar.

 • b.

  Het verschuldigde en betaalde eigenaarsgedeelte onroerendezaakbelasting, die aan een sportvereniging of beheerstichting is opgelegd met een op zijn naam gestelde aanslag.

12.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  sportverenigingen

 • -

  beheerstichtingen

12.4: Aanvullende subsidievoorwaarden

 • a.

  Een aanvraag als bedoeld in artikel 12.1 lid b moet voor 1 juli van het jaar waarop de verschuldigde onroerendezaakbelasting betrekking heeft, door het college zijn ontvangen.

 • b.

  Een aanvraag als bedoeld in artikel 12.1 lid b wordt schriftelijk ingediend. De aanvraag dient in ieder geval de naam van de persoon of de personen die de sportvereniging of beheerstichting rechtens mag of mogen vertegenwoordigen, het adres en bankrekeningnummer te bevatten.

 • c.

  Een aanvraag als bedoeld in artikel 12.1 lid b gaat vergezeld van:

 • -

  een kopie van de aanslag onroerende zaakbelasting,

 • -

  een kopie van een document waaruit blijkt dat de belasting is betaald.

 • d.

  de subsidie als bedoeld in artikel 12.1 lid b treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

12.5: Subsidiegrondslagen

Sportactiviteiten

Een basisbedrag per sportvereniging. Voor een sportvereniging met:

20-49 jeugdleden € 236,-

50-99 jeugdleden € 428,-

100-149 jeugdleden € 616,-

150-199 jeugdleden € 806,-

200-399 jeugdleden € 900,-

400-599 jeugdleden € 949,-

> 600 jeugdleden € 997,-

Een waarderingssubsidie per jeugdlid van € 9,52.

Compensatie onroerendezaakbelasting

100% van het eigenaarsgedeelte van de verschuldigde onroerendezaakbelasting.

Artikel 13: Maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en advies

13.1: Beleidsdoel

Streven naar een op welzijn gerichte samenleving waarin inwoners zichzelf en anderen helpen en waarin mensen sociaal en economisch zelfredzaam zijn, een participatiesamenleving. Daarbij gaan we in eerste instantie uit van de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk. Voor een kleinere groep (kwetsbare) inwoners die (tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk) niet zelfstandig kunnen zijn bieden we tijdelijk mogelijke ondersteuning.

13.2 Subsidiabele activiteiten

Het betreft een integrale aanpak van sociaal-maatschappelijke activiteiten voor zowel volwassenen als jongeren met maatschappelijke problematiek en/of een beperking. Te denken valt aan maatschappelijke begeleiding, rechtshulp, sociaal-culturele activiteiten gericht op ontspanning en ontmoeting en preventieve activiteiten en diensten gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en participatie.

13.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  O3 (ContourdeTwern, Farent, MEE en GGD);

 • -

  stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidoost;

 • -

  stichting Eigen-Wijs Heusden;

 • -

  stichting Rechtswinkel De Langstraat;

 • -

  zwemvereniging De Dobbertjes;

 • -

  stichting Vluchtelingenwerk Heusden;

 • -

  stichting Fietsmaatjes Heusden

13.4: Subsidiegrondslagen

O3 en Stichting Vluchtelingenwerk Heusden

Een budgetsubsidie. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de uit te voeren activiteiten.

Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidoost

Een waarderingssubsidie van € 0,21 per inwoner voor slachtofferhulp.

Stichting Eigen-Wijs Heusden

Een waarderingsubsidie van € 4.926,-.

Stichting Rechtswinkel De Langstraat

Een waarderingssubsidie van € 2.114,- voor het bieden van gratis juridische hulp en advies en al hetgeen daarmee samenhangt, door rechtenstudenten, tijdens wekelijkse inloopspreekuren, aan inwoners van de gemeente Heusden.

Zwemvereniging De Dobbertjes

Een waarderingssubsidie van € 676,- voor het organiseren van zwemactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, gericht op ontspanning en ontmoeting.

Stichting Fietsmaatjes Heusden 

Een waarderingssubsidie van € 850,- voor het organiseren van fietsactiviteiten met duofietsen voor mensen met een beperking die graag willen fietsen maar dit zelfstandig niet meer kunnen.

Artikel 14: (vrijwillig) Jeugd- en Jongerenwerk

14.1: Beleidsdoel

Het bieden van ontmoeting en een zinvolle en leerzame vrijetijdsbesteding aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar.

14.2: Subsidiabele activiteiten

Activiteiten behorend bij de kernactiviteiten van de betreffende organisatie die zijn gericht op het bieden van ontmoeting en een zinvolle en leerzame vrijetijdsbesteding aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar.

14.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  scoutinggroepen/Jong Nederland;

 • -

  jeugdvakantiewerk;

 • -

  speel-o-theken;

 • -

  wandel avondvier- en driedaagse.

14.4: Subsidiegrondslagen

Scoutinggroepen/Jong Nederland

Een waarderingssubsidie bestaande uit:

 • a.

  een basisbedrag van € 660,-;

 • b.

  een bedrag van € 43,75 per jeugdlid.

Jeugdvakantiewerk

Een waarderingssubsidie van € 703,-.

Speel-o-theken

Een waarderingssubsidie bestaande uit:

 • a.

  een basisbedrag van € 1.759,-;

 • b.

  een bedrag van € 21,89 per familie//lid van de speel-o-theek.

Wandel Avondvier- en driedaagse

Een waarderingssubsidie van € 207,-.

Artikel 15: Ouderenwerk

15.1: Beleidsdoel

Het bieden van ontspanning en ontmoeting aan ouderen en mensen met een lichamelijke beperking woonachtig in de gemeente Heusden zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en actief kunnen meedoen in de samenleving.

15.2: Subsidiabele activiteiten

Activiteiten voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking gericht op ontspanning, ontmoeting en zelfredzaamheid.

15.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  Senioren Raad Gemeente Heusden;

 • -

  Zonnebloem;

 • -

  ouderenverenigingen.

15.4: Subsidiegrondslagen

Senioren Raad Gemeente Heusden

Een waarderingssubsidie van € 1.759,-.

Zonnebloem

Een waarderingssubsidie van € 1.075,-.

Ouderenverenigingen

Een waarderingssubsidie op basis van het aantal leden:

 • a.

  ouderenverenigingen tot en met 250 leden € 967,-;

 • b.

  ouderenverenigingen van 251 tot en met 1000 leden € 1.407,-;

 • c.

  ouderenverenigingen van 1001 of meer leden € 2.902,-.

Artikel 16: Ontmoetingsfunctie dorpen en buurten

16.1: Beleidsdoel

De ontmoeting tussen mensen te faciliteren, activiteiten voor ontmoeting te stimuleren en een effectiever en efficiënter gebruik en beheer van accommodaties te realiseren.

16.2: Subsidiabele activiteiten

Het aanbieden van faciliteiten en activiteiten in het kader van opvang, ontplooiing, ontspanning en ontmoeting in dorpshuizen en ouderensociëteiten.

16.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  O3;

 • -

  dorps- en buurthuizen;

 • -

  dorpsvereniging Hedikhuizen.

16.4: Subsidiegrondslagen

O3

Een budgetsubsidie voor het beheer van de buurthuizen in Drunen, Oudheusden en Vlijmen-Vliedberg en Vlijmen-Dorp. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de uit te voeren activiteiten.

Dorps- en buurthuizen en dorpsvereniging Hedikhuizen

 • 1.

  Een waarderingssubsidie van € 15.855,- per kern voor de ontmoetingsfunctie in dorpshuizen en ouderensocieteiten in de kernen: Haarsteeg, Elshout, Nieuwkuijk en Heusden-Vesting.

 • 2.

  Een waarderingssubsidie van € 5.285,- voor de ontmoetingsfunctie in de kern Herpt.

 • 3.

  Een waarderingssubsidie van € 1.586,- voor de ontmoetingsfunctie in de kern Hedikhuizen.

 • 4.

  Een waarderingssubsidie van € 1.057,- voor de ontmoetingsfunctie in de kern Heesbeen.

 • 5.

  Een waarderingssubsidie van € 528,- voor de ontmoetingsfunctie in de kern Doeveren.

Artikel 17: Mondiale solidariteit

17.1: Beleidsdoel

Ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van Derde Wereldlanden.

17.2: Subsidiabele activiteiten

 • -

  Herstellen en opknappen van gereedschap.

 • -

  Verzending ervan naar verschillende projecten in Derde Wereldlanden.

17.3: Doelgroepen

De volgende doelgroep(en) komen in aanmerking voor een structurele subsidie voor het product mondiale solidariteit:

 • -

  stichting Gered Gereedschap Heusden.

17.4: Subsidiegrondslagen

Stichting Gered Gereedschap Heusden

Een waarderingssubsidie van € 4.886,-.

Artikel 18: Voorzieningen armoedebeleid

18.1: Beleidsdoel

Het bieden van tijdelijke ondersteuning in situaties waarin het gemeentelijke armoedebeleid door bijzondere omstandigheden onvoldoende uitkomst biedt.

18.2: Subsidiabele activiteiten

 • -

  Het tijdelijk verstrekken van voedselpakketten aan huishoudens waarvoor Farent of Vluchtelingenwerk Heusden een indicatie heeft afgegeven.

 • -

  Activititeiten in het kader van armoedebestrijding.

18.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  stichting Voedselbank ’s-Hertogenbosch;

 • -

  Voedselbrigade Oudheusden;

 • -

  stichting Leergeld Heusden.

18.4: Subsidiegrondslagen

Stichting Voedselbank ’s-Hertogenbosch

Een waarderingssubsidie van € 84,57 per voedselpakket per jaar. Peildatum is 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar.

Voedselbrigade Oudheusden

Een waarderingssubsidie van € 1.057,-

Stichting Leergeld Heusden

Een budgetsubsidie. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de uit te voeren activiteiten.

Artikel 19: Volksgezondheid

19.1: Beleidsdoel

Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

Het Hartveilig houden van de gemeente Heusden en zo het aantal sterfgevallen vanwege hartstilstand te verminderen.

19.2: Subsidiabele activiteiten

 • -

  Het op peil houden en opleiden van EHBO-ers. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen in de gemeente Heusden en het verlenen van ondersteuning bij evenementen in de gemeente Heusden.

 • -

  Het vervangen van 24 uur per dag publiek beschikbare AED’s, die zijn aangemeld bij HartslagNu.

19.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  EHBO-verenigingen;

 • -

  Stichting Hartveilig Heusden.

19.4 Aanvullende subsidievoorwaarden

Voor Stichting Hartveilig Heusden gelden de volgende aanvullende subsidievoorwaarden:

 • -

  Stichting Hartveilig Heusden verstrekt een bijdrage voor de vervanging van een AED die de levensduur heeft bereikt;

 • -

  de AED’s welke worden vervangen moeten aangemeld blijven c.q. worden bij HartslagNu;

 • -

  de AED-houder beheert de AED en zorgt voor het onderhoud;

 • -

  de AED-houder betaalt de bijkomende, terugkerende kosten;

 • -

  Stichting Hartveilig Heusden verstrekt jaarlijks bij de subsidieaanvraag een overzicht van de uitgevoerde activiteiten in het voorgaande jaar.

19.5: Subsidiegrondslagen

EHBO-verenigingen

Een waarderingssubsidie op basis van het aantal leden van EHBO-verenigingen:

 • a.

  verenigingen tot en met 100 leden € 1.224,-;

 • b.

  verenigingen van 101 tot en met 250 leden € 2.443,-;

 • c.

  verenigingen van 251 of meer leden € 4.887,-.

Stichting Hartveilig Heusden

Een waarderingssubsidie van € 3.500,-.

Artikel 20: Economie

20.1: Beleidsdoel

De positie en kwaliteit van het centrum in een kern van de gemeente Heusden te versterken en aan te passen aan de wensen en behoeften van inwoners, bezoekers en ondernemers.

20.2: Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in het centrum van een kern van de gemeente Heusden.

20.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -

  organisaties voor centrummanagement in de gemeente Heusden.

20.4: Subsidiegrondslagen

Organisaties voor centrummanagement in de gemeente Heusden

Een waarderingssubsidie bestaande uit de werkelijke opbrengsten van de reclamebelasting in het subsidiejaar, in het werkgebied van centrummanagement minus de door de gemeente werkelijk gemaakte perceptiekosten voor de invordering van en de eventuele bezwaren tegen de reclamebelasting.

Artikel 21: Jaarthema

21.1: Beleidsdoel

a. Het realiseren van verbinding tussen organisatoren van activiteiten en evenementen door in te zetten op een gezamenlijk gekozen jaarthema;

b. Het met een eenmalige bijdrage ondersteunen van activiteiten en evenementen die inhoudelijk passen in het vastgestelde jaarthema voor het betreffende jaar.

c. Inwoners een breed en herkenbaar aanbod van activiteiten en evenementen aan te bieden dat aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners.

21.2: Subsidiabele activiteiten

Activiteiten en evenementen op het terrein van cultuur, historie, sport en bewegen en welzijn die passen in het vastgestelde jaarthema. 

21.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een projectsubsidie:

 • -

  instellingen, verenigingen en overige rechtspersonen uit de gemeente Heusden.

21.4: Subsidiebudget

Voor activiteiten en evenementen die passen in het jaarthema is jaarlijks in totaal een subsidiebudget van € 45.000 beschikbaar.

21.5: Proces

a. het college bepaalt een jaarthema in het jaar voorafgaand aan het betreffende themajaar; hiervoor vraagt het college aan inwoners om ideeën voor thema’s;

b. het college bekrachtigt het gekozen jaarthema;

c. het college biedt gelegenheid voor het indienen van initiatieven voor een jaarthema;

d. in september/ oktober volgt er een gezamenlijk overleg met alle initiatiefnemers gefaciliteerd door de gemeente. In dit overleg geven de initiatiefnemers aan hoe het totaal budget verdeeld kan gaan worden en stemmen zij de activiteiten en evenementen af;

e. eind oktober/ begin november volgt de formele toekenning van de subsidie door het college.

21.6 Uitzonderingsclausule

Het college heeft de bevoegdheid om in incidentele gevallen activiteiten die een duidelijke meerwaarde hebben voor de gemeente Heusden, maar die niet aansluiten bij het jaarthema, financieel te ondersteunen.

Artikel 22

 • 1.

  De bedragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling zijn gebaseerd op het prijspeil 2021.

 • 2.

  Het college kan deze bedragen jaarlijks aanpassen op grond van generieke kortingen of indexeringen.

Artikel 23: Indexering

 • 1.

  Waarderingssubsidies zullen jaarlijks worden geïndexeerd met hetzelfde algemene indexcijfer dat wordt toegepast in de gemeentebegroting.

 • 2.

  Budgetsubsidies worden jaarlijks geïndexeerd met een percentage dat door het college wordt vastgesteld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de subsidiecomponent voor personeelskosten (75% van het subsidiebudget) en de overige subsidiecomponenten (25% van het subsidiebudget).

 • a.

  Voor de overige subsidiecomponenten geldt het algemene indexcijfer dat wordt toegepast in de gemeentebegroting.

 • b.

  In de subsidiecomponent voor personeelskosten wordt rekening gehouden met de verwachte loonontwikkeling. Voor deze indexering wordt aangesloten bij de gemiddelde CBS-index voor CAO-lonen in de gesubsidieerde sector (http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/prijzen/cijfers/default.htm ). Door het CBS worden de indexcijfers maandelijks verstrekt.

 • c.

  Voor de vaststelling van het indexcijfer voor de subsidie van het daaropvolgend jaar wordt uitgegaan van het gemiddelde van de indexcijfers over de periode van een jaar. De indexering voor een volgend jaar wordt bepaald aan het begin van de tweede helft van het voorafgaande jaar (dit houdt in dat de maandbedragen van augustus 2019 tot en met juli 2020 gebruikt worden voor de index per januari 2021 en zo verder).

 • d.

  Instellingen met personeel in dienst die budgetsubsidie ontvangen, zijn hierdoor in staat schommelingen in de loonontwikkeling op te vangen.

Artikel 24: Beschikbare middelen

Het college kan de subsidiegrondslagen jaarlijks aanpassen op basis van de door de gemeenteraad, bij de vaststelling van de gemeentebegroting, beschikbaar gestelde middelen of andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 25: Reservevorming

 • 1.

  Het is gesubsidieerde instellingen toegestaan reserve te vormen, op voorwaarde dat de afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd.

 • 2.

  Instellingen met een budgetsubsidie mogen een reserve opbouwen tot maximaal 15% van het exploitatiesaldo.

 • 3.

  Opgebouwde reserves dienen in eerste instantie te worden aangewend voor het afdekken van risico’s.

 • 4.

  Daarnaast kunnen zogenaamde bestemmingsreserves worden gevormd. De maximale hoogte hiervan moet in verhouding staan tot het doel waarvoor de reserve is opgebouwd.

 • 5.

  In de jaarrekening van de instelling moeten de opbouw en de reserve duidelijk worden verantwoord.

Artikel 26: Slotbepalingen

 • 1.

  De ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018’, vastgesteld op 6 februari 2018, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  Deze subsidieregeling is voor het eerst van toepassing op subsidie aangevraagd voor het jaar 2021.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2021’.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden d.d. 1 december 2020.

*


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

de secretaris,

[Cel 2]

de burgemeester,

[Rij 2]

[Cel 1]

mr. H.J.M. Timmermans

[Cel 2]

drs. W. van Hees