Regeling vervallen per 01-01-2012

Nadere regels voor graven en asbezorging

Geldend van 10-10-2007 t/m 31-12-2011

Intitulé

Nadere regels voor graven en asbezorging

NADERE REGELS VOOR GRAVEN EN ASBEZORGINGBurgemeester en wethouders van Bronckhorst;gelet op artikel 10 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Bronckhorst;besluiten vast te stellen de:Nadere regels voor de graven en de asbezorging

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de algemene begraafplaatsen in de gemeente Bronckhorst

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: - het doen begraven en begraven houden - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen - het verstrooien van as.

 • c.

  algemeen graf: een graf in beheer bij de gemeente waarin aan eenieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken, het bijzetten van asbussen of urnen of het doen verstrooien van as.

 • d.

  urnenmuur: muur ter berging van urnen in af te dekken eigen nissen in die muur.

 • e.

  eigen urnennis nis in de urnenmuur ter plaatsing van asbussen met of zonder urnen.

 • f.

  eigen urnengraf een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen of het doen verstrooien van as van een gecremeerd lijk

 • g.

  algemeen urnengraf een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen of tot het doen verstrooien van een gecremeerd lijk.

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

 • j.

  strooiveld: aangewezen gedeelte op een begraafplaats waar as van gecremeerde lijken kunnen worden verstrooid.

Artikel 2 Indeling en uitgifte van graven

 • 1 Op de begraafplaats te Vorden kunnen twee lijkkisten boven elkaar worden geplaatst. op het 1e, 3e, 4e en 5e gedeelte; op het 2e gedeelte is voor nieuwe graven éénlaags begraven mogelijk;

 • 2 Op de begraafplaatsen te Zelhem, Wichmond en Steenderen kunnen twee lijkkisten boven elkaar worden geplaatst. 

 • 3 Op de begraafplaats te Hengelo kunnen in het nieuwe gedeelte twee lijkkisten boven elkaar worden geplaatst; op het oude gedeelte kunnen drie lijkkisten boven elkaar worden geplaatst. 

 • 4 in de algemene graven mogen, indien mogelijk, twee lijkkisten boven elkaar worden geplaatst, of, in plaats van een lijkkist, zes asbussen met of zonder urnen worden bijgezet of as van zes overledenen worden verstrooid 

Artikel 3 afmetingen graven

Eigen graven hebben een afmeting van omstreeks 200x120 cm. Eigen urnengraven hebben een afmeting van omstreeks 80x80 cm. Een eigen kindergraf heeft een afmeting van omstreeks 120x180 cm. Een eigen babygraf heeft een afmeting van omstreeks 60x120 cm.

Artikel 4 baby- en kindergraven

Op de begraafplaatsen kunnen, zo mogelijk op speciaal daarvoor aangewezen gedeelten, eigen kinder- en babygraven worden uitgegeven.

Artikel 5 De bezorging van as

In de eigen urnengraven mogen vier asbussen met of zonder urn worden geplaatst.

In plaats van een lijkkist mogen in eigen graven zes asbussen met of zonder urn worden geplaatst of kan de as van maximaal zes gecremeerde lijken worden verstrooid.

In de bovenlaag van een eigen graf mogen maximaal zes asbussen met of zonder urn worden geplaatst of kan de as van maximaal zes gecremeerde lijken worden verstrooid.

In algemene urnengraven mogen vier asbussen, met of zonder urn, worden bijgezet voor een termijn van 20 jaar.

In een eigen nis in de urnenmuur mogen twee asbussen, met of zonder urn, worden bijgezet.

Op een daartoe aangewezen strooiveld op een begraafplaats mag de as van gecremeerde lijken worden verstrooid.

Artikel 6

Deze nadere regels voor graven en asbezorging treden in werking op de dag na die van bekendmaking op de gemeentelijke informatiepagina in het nieuws- en advertentieblad “Contact.”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2007; de secretaris,                                                        de burgemeester,
 
P.C.M. van Gog                                                     H.A.J. Aalderink