Subsidieregeling amateurkunst, cultuur, sport, welzijn, gezondheid en onderwijs gemeente Westerkwartier 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Subsidieregeling amateurkunst, cultuur, sport, welzijn, gezondheid en onderwijs gemeente Westerkwartier 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T :

de Subsidieregeling amateurkunst, cultuur, sport, welzijn, gezondheid en onderwijs gemeente Westerkwartier 2021 vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Algemene subsidieverordening van toepassing

Deze nadere regels geven uitvoering aan de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op de verlening van subsidies voor eenmalige en jaarlijks terugkerende activiteiten op het gebied van amateurkunst, cultuur, sport, welzijn, gezondheid en onderwijs.

Artikel 3 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraagformulier: een door het college vastgesteld (digitaal) formulier voor het aanvragen van een subsidie zoals in deze subsidieregeling bedoeld;

 • b.

  eenmalige subsidie: een subsidie die incidenteel wordt verstrekt voor een activiteit passend binnen deze subsidieregeling;

 • c.

  jaarlijkse subsidie: een subsidie die structureel van aard is en elk jaar wordt verstrekt aan activiteiten die passen binnen deze subsidieregeling;

 • d.

  subsidieontvanger: de rechtspersoon die de subsidie ontvangt;

 • e.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaalde periode maximaal beschikbaar is voor het verstrekken van de subsidies (artikel 5 Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019);

 • f.

  waarderingssubsidie: een waardering voor stichtingen, verenigingen en belangengroepen voor de uitvoering van bepaalde sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt.

Artikel 4 Voorwaarden
 • 1. De activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd moet zich richten op de inwoners van de gemeente Westerkwartier of aanwijsbaar een relatie hebben met (activiteiten van) inwoners van de gemeente Westerkwartier.

 • 2. Een subsidie wordt alleen verleend aan rechtspersonen die zonder winstoogmerk werkzaam zijn.

 • 3. Een eenmalige subsidie wordt alleen toegekend indien de subsidieontvanger voor ten minste 50% van de begrote kosten zelf cofinanciering zoekt of zelf een aanzienlijke bijdrage levert.

 • 4. Een subsidie is altijd een aanvulling op de eigen inkomsten van een organisatie. Subsidieontvangers dienen een wezenlijke eigen bijdrage te leveren. Het betreft hierbij bijvoorbeeld contributie, entree, zelfwerkzaamheid, fondsen, sponsoring etc.

 • 5. Kosten voor energie, consumpties, catering, representatiekosten en -vergoedingen, reisjes en uitstapjes worden niet gesubsidieerd.

 • 6. Initiatieven waar het doel van is om geld in te zamelen voor een goed doel komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Hoofdstuk 2 Amateurkunst en cultuur

§ 1

Muziekverenigingen

Artikel 5 Doel

Het doel van het subsidiëren van muziekverenigingen is het stimuleren en ontplooien van muziek bij de inwoners in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 6 Definitie
 • 1. Onder lid wordt verstaan: een persoon die contributie betaalt om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de vereniging.

 • 2. Onder jeugdlid wordt verstaan: een lid van een vereniging die op de peildatum jonger dan 18 jaar is.

Artikel 7 Eisen aan muziekverenigingen
 • 1. Onder muziekverenigingen wordt het volgende verstaan:

  • a.

   amateurblaasorkesten;

  • b.

   amateurmars- en showorkesten.

 • 2. Muziekverenigingen dienen aangesloten te zijn bij een landelijke koepelorganisatie.

 • 3. Om in aanmerking te komen voor een jaarlijkse subsidie dient de muziekvereniging eerst twee jaar aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • a.

   de vereniging is gevestigd in de gemeente Westerkwartier en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   de vereniging vraagt een redelijke contributie van zijn actieve leden, dit ter beoordeling van het college;

  • c.

   deskundige leiding mag een vergoeding krijgen voor hun werk, de actieve leden niet.

 • 4. Voor het ontvangen van een jaarlijkse subsidie dient de muziekvereniging een inspanning te leveren in de vorm van een openbaar concert of voorstelling, waarbij in ieder geval kinderen in contact worden gebracht met kunst en cultuur.

 • 5. Uit de begroting van de muziekvereniging dient de financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 6. Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient een vereniging leden te hebben die contributie betalen voor deelname aan de activiteiten van een vereniging.

 • 7. De aanvraag voor een subsidie dient via het aanvraagformulier te zijn gedaan.

Artikel 8 Niet subsidiabele kosten
 • 1. Er wordt geen subsidie verstrekt voor nieuwe uniformen, accommodatiekosten, opleidingskosten of vieringen van jubilea.

Artikel 9 Subsidiebedrag
 • 1. Muziekverenigingen met minder dan 50 leden ontvangen een jaarlijkse subsidie van €1950.

 • 2. Muziekverenigingen met meer dan 50 leden ontvangen een jaarlijkse subsidie van €2650.

 • 3. Muziekverenigingen ontvangen voor jeugdleden een subsidie van 15 euro per jeugdlid.

 • 4. Showorkesten/showbands komen aanvullend in aanmerking voor een subsidie van 500 euro voor de meerkosten die zij maken voor transport, uniformen en opslag.

§ 2

Muziekevenementen

Artikel 10 Muziekevenementen

Het doel van het subsidiëren van muziekevenementen is het stimuleren en ontplooien van muziek activiteiten in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 11 Eisen aan muziekevenementen
 • 1. Muziekevenementen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie, mits in het betreffende kalenderjaar een editie plaatsvindt. Het evenement dient:

  • a.

   een bovenlokale functie te hebben;

  • b.

   activiteiten voor kinderen te hebben;

  • c.

   toegankelijk te zijn voor minder validen;

  • d.

   openbaar toegankelijk te zijn en gehouden te worden binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier.

 • 2. Uit de begroting en activiteitenplan dient de financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 3. De aanvraag dient voorafgaand aan het muziekevenement via het aanvraagformulier te zijn gedaan.

Artikel 12 Subsidiabele kosten / subsidiebedrag
 • 1. Muziekevenementen kunnen een bijdrage in de kosten krijgen:

  • a.

   direct gerelateerd zijn aan het evenement zoals: artiesten, accommodatie, organisatie, materiaal en communicatie.

 • 2. De subsidie voor muziekevenementen bedraagt maximaal €1.000.

§ 3

Kunst en culturele activiteiten

Artikel 13 Doel

Het doel van het verlenen van subsidie aan de kunst en culturele activiteiten is het stimuleren en ontplooien van een divers en breed aanbod van kunst- en culturele activiteiten in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 14 Eisen aan de kunst en culturele activiteiten
 • 1. Kunst en culturele initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige subsidie, mits één of meerdere elementen van onderstaande activiteiten erin zitten:

  • a.

   activiteiten die de cultuur en identiteit van het Westerkwartier uitdragen;

  • b.

   activiteiten die ervoor zorgen dat iedereen in de gemeente Westerkwartier kan meedoen (inclusiviteit);

  • c.

   activiteiten die erop gericht zijn om kinderen in contact te brengen met kunst en cultuur.

 • 2. De activiteit is openbaar toegankelijk en vindt binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier plaats.

 • 3. Een subsidie is altijd een aanvulling op de eigen inkomsten van een organisatie. Subsidieontvangers dienen een wezenlijke eigen bijdrage te leveren. Het betreft hierbij bijvoorbeeld contributie, entree, zelfwerkzaamheid, fondsen, sponsoring etc.

 • 4. Muziekverenigingen die een jaarlijkse subsidie ontvangen komen alleen in aanmerking voor een éénmalige subsidie als de activiteit die zij organiseren los staat van de normale werkzaamheden waar ze de jaarlijkse subsidie voor ontvangen.

 • 5. Activiteiten op gebied van kunst en cultuur met een focus op de cultuur en identiteit van het Westerkwartier, inclusiviteit en/of kinderen in contact brengen met kunst en cultuur kunnen in aanmerking komen voor een subsidie voor maximaal twee jaren. Na het tweede jaar moet de activiteit zonder subsidie van de gemeente door kunnen gaan.

 • 6. Het college kan afwijken van de termijn van twee jaar indien de activiteit van dusdanig toegevoegde waarde is dat het een bijzondere positie in het Westerkwartier heeft. Dit is ter beoordeling aan het college.

 • 7. De aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit via het aanvraagformulier te zijn gedaan.

Artikel 15 Niet subsidiabele kosten
 • 1. Er worden geen sponsorcontracten aangegaan met verenigingen of stichtingen actief in de gemeente Westerkwartier.

 • 2. Kunst- en cultuuractiviteiten die onderdeel zijn van een onderwijsprogramma worden niet gesubsidieerd.

 • 3. Er wordt geen subsidie verstrekt voor nieuwe uniformen, accommodatiekosten, opleidingskosten of vieringen van jubilea.

Artikel 16 Jaarlijkse cultuursubsidie
 • 1. Stichting Plack komt in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie van €5.000.

 • 2. Stichting Poëziepaleis komt in aanmerking voor een jaarlijkse subsidie van €5.000.

Hoofdstuk 3 Sport

§ 1

Sportevenementen

Artikel 17 Sportevenementen

Het doel van het subsidiëren van sportevenementen is het stimuleren en ontplooien van een divers beweeg aanbod in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 18 Eisen aan sportevenementen
 • 1. Sportevenementen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie, mits in het betreffende jaar een editie plaatsvindt. Het evenement dient:

  • a.

   een bovenlokale functie te hebben;

  • b.

   activiteiten voor kinderen te hebben;

  • c.

   openbaar toegankelijk te zijn en gehouden te worden binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier.

 • 2. Uit de begroting en activiteitenplan dient de financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 3. De aanvraag dient voorafgaand aan het sportevenement via het aanvraagformulier te zijn gedaan.

Artikel 19 Subsidiabele kosten / subsidiebedrag
 • 1. Sportevenementen kunnen een bijdrage in de kosten krijgen:

  • a.

   direct gerelateerd zijn aan het evenement zoals: accommodatie, organisatie, materiaal en communicatie.

 • 2. De subsidie voor sportevenementen bedraagt maximaal €1000 euro.

§ 2

Sportinitiatieven

Artikel 20 Sportinitiatieven

Het doel van het subsidiëren van sportinitiatieven is het stimuleren van inclusief sport en bewegen en vanaf jongs af aan vaardig in bewegen ondersteunen in de opstartfase.

Artikel 21 Eisen aan sportinitiatieven
 • 1. Sport initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een éénmalige subsidie, mits één of meerdere elementen van onderstaande activiteiten erin zitten:

  • a.

   activiteiten die zich focussen op inclusief sport en bewegen, waarbij iedereen kan meedoen:

   • 1°.

    het sport- en beweegaanbod is voor (kwetsbare) inwoners bereikbaar en toegankelijk;

   • 2°.

    participatie en integratie van kwetsbare doelgroepen bevorderen met sport en bewegen;

  • b.

   activiteiten die zich richten op jongs af aan vaardig in beweging zijn:

   • 1°.

    bewegen en sporten wordt een vast onderdeel van het dagelijks leven van kinderen.

 • 2. De activiteit is openbaar toegankelijk en vindt binnen de grenzen van de gemeente Westerkwartier plaats.

 • 3. Uit de begroting en activiteitenplan dient de financiële noodzaak voor een bijdrage vanuit de gemeente naar voren te komen. Er moet blijken welke opbrengsten en uitgaven er zijn.

 • 4. Een subsidie is altijd een aanvulling op de eigen inkomsten van een organisatie. Subsidieontvangers dienen een wezenlijke eigen bijdrage te leveren. Het betreft hierbij bijvoorbeeld contributie, entree, zelfwerkzaamheid, fondsen, sponsoring etc.

 • 5. Voor het organiseren van een hippisch evenement, bijvoorbeeld een dressuur- en/of springwedstrijd of tuigpaardenconcours is per organisatie eenmaal per jaar 250 euro beschikbaar, mits er in dat jaar een editie plaatsvindt.

 • 6. Activiteiten op gebied van sport met een focus op inclusiviteit en van jongs af aan vaardig in bewegen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie voor maximaal twee jaren. Na het tweede jaar moet de activiteit zonder subsidie van de gemeente door kunnen gaan.

 • 7. Het college kan afwijken van de termijn van twee jaar indien de activiteit van dusdanig toegevoegde waarde is dat het een bijzondere positie in het Westerkwartier heeft. Dit is ter beoordeling aan het college.

 • 8. De aanvraag dient voorafgaand aan de activiteit via het aanvraagformulier te zijn gedaan.

Artikel 22 Niet subsidiabele kosten
 • 1. De gemeente verstrekt geen subsidie voor:

  • a.

   nieuwe kleding/uniformen, materialen, opleidingskosten, vieringen van jubilea of kosten voor deelname aan toernooien.

  • b.

   sportactiviteiten die onderdeel zijn van een onderwijsprogramma.

 • 2. Er worden geen sponsorcontracten aangegaan met verenigingen actief in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 23 Subsidie voor sportaccommodaties
 • 1. In afwachting van de harmonisatie van het sportaccommodatiebeleid in de gemeente Westerkwartier kunnen verenigingen in de voormalige gemeente Grootegast die een accommodatie huren van een exploitant, niet zijnde de gemeente Westerkwartier, een jaarlijkse subsidie van 22,5% krijgen als bijdrage voor de huur van sportzalen of sportvelden. Voor de huur van kleedkamers en/of kantine wordt geen bijdrage verstrekt.

 • 2. De 22,5% subsidie wordt gebaseerd op de huur die door de exploitant in rekening wordt gebracht aan de vereniging. Er wordt gerekend met de huuruitgaven van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd.

Hoofdstuk 4 Welzijn en gezondheid

Artikel 24 Welzijn en gezondheid

Het doel van het verlenen van subsidie op welzijns- en gezondheidsgebied is het bevorderen van inclusiviteit en positieve gezondheid in de gemeente Westerkwartier.

Artikel 25 Jaarlijkse waarderingssubsidie
 • 1. Stichting Zorgbelang Groningen komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van €1800 euro per kalenderjaar ten behoeve van Onderling Sterk Leek-Tolbert en Onderling Sterk Zuidhorn.

 • 2. Stichting Alzheimer Nederland komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van €750 euro per kalenderjaar ten behoeve van Alzheimercafé gemeente Westerkwartier.

 • 3. Het Platform Toegankelijk Westerkwartier komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van €5.000 per kalenderjaar.

 • 4. Stichting Zingevingsfestival komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van €250 euro per kalenderjaar.

 • 5. Seniorenvereniging Westerkwartier, stichting ouderenraad gemeente Grootegast, PCOB Zuidhorn en werkgroep ouderenbonden PCOB en ANBO komen ieder in aanmerking voor een waarderingssubsidie van €600 euro per kalenderjaar.

 • 6. EHBO-verenigingen in de gemeente Westerkwartier die zijn aangesloten bij de Koninklijke EHBO komen in aanmerking voor een waarderingssubsidie van €150 per kalenderjaar.

Hoofdstuk 5 Onderwijs

Artikel 26 Burgerschapsvorming

Voor het voortgezet onderwijs met een vestigingsplaats in de gemeente Westerkwartier is er voor leerlingen die afkomstig zijn uit de gemeente Westerkwartier een subsidie van €12,50 per leerling in het kader van burgerschapsvorming.

Hoofdstuk 6 Rechtmatigheid

Artikel 27 Rechtmatigheid
 • 1. Bij het ondertekenen van het aanvraagformulier verklaart een vereniging of stichting dat de aangeleverde gegevens betrouwbaar zijn.

 • 2. Een vereniging of stichting kan worden verplicht om mee te werken aan de beoordeling van de betrouwbaarheid en geldigheid van de verstrekte gegevens.

 • 3. Het college kan specifieke controlemaatregelen bij de vereniging of stichting uitvoeren om de aangeleverde gegevens te controleren.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule

Artikel 28 Hardheidsclausule

Het college kan van deze verordening afwijken voor zover toepassing van de verordening leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk 8 Overgangsrecht

Artikel 29 Overgangsrecht

Het bedrag aan jaarlijkse subsidie die een vereniging of stichting in kalenderjaar 2021 zal ontvangen, wordt gelijkgesteld aan het bedrag dat zij in 2020 heeft ontvangen. Dit geldt enkel voor de jaarlijkse subsidies aan de verenigingen en stichtingen die er in het jaar 2021 onder deze nieuwe regeling op achteruit gaan. Verenigingen en stichtingen die in het jaar 2021 onder deze nieuwe regeling vooruit gaan, zullen het verhoogde bedrag ontvangen.

Artikel 30 Afbouwregeling

Voor verenigingen en stichtingen van wie het bedrag van de jaarlijkse subsidie voor 2020 hoger lag dan zij onder deze nieuwe regeling zullen ontvangen wordt een afbouwregeling gehanteerd:

 • a.

  Als de vereniging of stichting tussen de €0 en €500 euro achteruit gaat, wordt 2021 als afbouwjaar gehanteerd. Vanaf 2022 ontvangt zij de jaarlijkse subsidie onder de nieuwe regeling, indien zij daar recht op heeft.

 • b.

  Als de vereniging of stichting tussen de €500 en €1000 euro achteruit gaat, worden 2021 en 2022 als afbouwjaren gehanteerd. De subsidie wordt vanaf 2022 in evenredige stappen afgebouwd. Vanaf 2023 ontvangt zij de jaarlijkse subsidie onder de nieuwe regeling, indien zij daar recht op heeft.

 • c.

  Als de vereniging of stichting meer dan €1000 euro achteruit gaat, worden 2021, 2022 en 2023 als afbouwjaren gehanteerd. De subsidie wordt vanaf 2022 in evenredige stappen afgebouwd. Vanaf 2024 ontvangt zij de jaarlijkse subsidie onder de nieuwe regeling, indien zij daar recht op heeft.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 31 Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling amateurkunst, cultuur, sport, welzijn, gezondheid en onderwijs gemeente Westerkwartier 2021.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2021.

Ondertekening

Aldus besloten op 24 november 2020,

Het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris