Subsidieregeling Covid19-proof maken voor culturele organisaties, vrijwilligersorganisaties Jeugd en buurt- en dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2020

Geldend van 01-06-2021 t/m 01-11-2021

Intitulé

Subsidieregeling Covid19-proof maken voor culturele organisaties, vrijwilligersorganisaties Jeugd en buurt- en dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

overwegende dat de Covid19-19 pandemie van grote invloed is op het culturele- en maatschappelijke leven en organisaties en instellingen zwaar getroffen worden door de Covid-19 pandemie;

overwegende dat de gemeente Westerkwartier een aantal sectoren tegemoet wil komen voor het inrichten van de organisaties van de anderhalve-meter-economie die niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming voor de anderhalve-meter-regeling provincie Groningen 2020;

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T :

vast te stellen de Subsidieregeling Covid19-proof maken voor culturele organisaties, vrijwilligersorganisaties Jeugd en dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2020.

Artikel 1 algemene subsidieverordening van toepassing

Deze nadere regels geven uitvoering aan de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het verlenen van een tegemoetkoming als gevolg van de Covid-19 pandemie. De subsidieregeling is van toepassing tijdens de periode dat de gemeente Westerkwartier gebruik kan maken van compensatiemaatregelen van de Rijksoverheid.

Artikel 3 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Covid-19 pandemie: de periode dat het Covid-19 virus actief is in onze samenleving en dit gevolgen heeft voor de financiële situatie voor instellingen en organisaties;

 • b.

  aanvraagformulier: een door het college vastgesteld (digitaal) formulier voor het aanvragen van een tegemoetkoming zoals in deze regeling wordt bedoeld;

 • c.

  eenmalige subsidie: een subsidie die incidenteel wordt verstrekt ter compensatie binnen de vastgestelde periode, passend binnen deze subsidieregeling;

 • d.

  subsidieontvanger: de rechtspersoon die de subsidie ontvangt;

 • e.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende de periode maximaal beschikbaar is.

Artikel 4 Doel

Doel van de regeling is om de kleine culturele- en maatschappelijke organisaties, zoals de lokale vrijwilligersorganisaties Jeugd, de lokale culturele instellingen en de buurt- en dorpshuizen van de gemeente Westerkwartier te ondersteunen bij het herinrichten van hun instantie/organisatie aan de anderhalvemeter-economie.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  culturele instellingen/ organisaties (waaronder musea, theater, podia e.d.);

 • b.

  buurt- en dorpshuizen;

 • c.

  vrijwilligersorganisaties Jeugd (waaronder scouting, speeltuinverenigingen, dierenweides e.d.)

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van noodzakelijke aanpassingen die door een kleine culturele- en of maatschappelijke instantie of organisatie vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag zijn gemaakt bij het aanpassen van de onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  aan de aanvrager op grond van deze regeling reeds een subsidie is verstrekt;

 • b.

  de aanvrager op grond van de provinciale subsidieregeling “De anderhalve-meter-regeling Provincie Groningen 2020” reeds een subsidie is verstrekt;

 • c.

  de subsidiabele kosten hoger zijn dan € 1.000,-;

 • d.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd financieel en praktisch niet uitvoerbaar zijn gezien de beperkingen door COVID-19 en/of ten tijde van de aanvraag niet voldoen aan de geldende RIVM-richtlijnen zoals deze zijn vermeld op de website www.rivm.nl;

 • e.

  de onkosten niet zijn gemaakt in de periode van 15 maart 2020 tot 1 oktober 2021.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19;

 • b.

  kosten van verrichte werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan voor 15 maart 2020.

Artikel 9 De subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt ingediend bij de gemeente Westerkwartier via het daarvoor ontwikkelde formulier, dat bereikbaar is via www.westerkwartier.nl.

 • 2. Daarnaast bevat een subsidieaanvraag de volgende documenten:

  • a.

   een beschrijving van de verrichte maatregelen en werkzaamheden bij het herinrichten van een onderneming/organisatie aan de anderhalve-meter-economie;

  • b.

   de facturen;

  • c.

   een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud.

Artikel 10 Subsidieplafond

Het college stelt een subsidieplafond voor deze regeling vast op € 20.000.

Artikel 11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt voor subsidiabele kosten tot € 100,00 een volledige tegemoetkoming van de kosten en daarboven 50% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidie van € 500,00.

Artikel 12 Beslistermijn

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 wordt er binnen een termijn van 6 weken beslist op een subsidieaanvraag. Indien de financiële situatie van de subsidieaanvrager verder onderzoek behoeft, kan deze termijn worden verlengd met 6 weken.

Artikel 13 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 14 Subsidievaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Covid19-proof maken voor culturele organisaties, vrijwilligersorganisaties Jeugd en buurt- dorpshuizen gemeente Westerkwartier 2020.

Artikel 16 Inwerkingtreding

De subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2021 en eindigt op 1 november 2021. De subsidieregeling heeft terugwerkende kracht tot 1 december 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 24 november 2020

A. van der Tuuk, burgemeester

A. Schulting, secretaris