Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent de parkeerontheffing van grote voertuigen (Beleidsregels parkeerontheffing grote voertuigen)

Geldend van 04-12-2020 t/m 05-04-2024

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent de parkeerontheffing van grote voertuigen (Beleidsregels parkeerontheffing grote voertuigen)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

gelet op artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert (APV);

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

vast te stellen de:

Beleidsregels parkeerontheffing grote voertuigen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1. RVV 1990:

  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459;

 • 2. Wegenverkeerswet 1994:

  de Wegenverkeerswet van 21 april 1994, Stb 475;

 • 3. Groot voertuig:

  een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6.00 meter of een hoogte van meer dan 2.4 meter, een oplegger dan wel een aanhangwagen, ongeacht hun lengte; als bedoeld in Artikel 5.8 lid 1 APV;

 • 4. Parkeren:

  het doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen;

 • 5. Grote voertuigen parkeerplaats:

  een parkeerplaats op de weg waarop met een groot voertuig mag worden geparkeerd met ontheffing. De volgende weggedeelten zijn aangewezen als locaties waar met een ontheffing met een groot voertuig geparkeerd mag worden:

  • 1.

   Weert:

   • I.

    Graafschap Hornelaan (vanaf de Franciscuslaan tot aan de Graafschap Hornelaan 116);

   • II.

    Industriekade (het parkeerterrein tussen Haveneind en de Havenweg).

  • 2.

   Stramproy

   • I.

    Hoverveld.

 • 6. Gereserveerde parkeerplaatsen grote voertuigen:

  parkeerplaatsen op een afgesloten terrein van de gemeente Weert waarop met een groot voertuig mag worden geparkeerd door de eigenaar van een groot voertuig. Om toegang te krijgen tot de gereserveerde parkeerplaatsen dient de eigenaar van het voertuig een sleutel aan te vragen. Het college heeft daarbij het recht om een aanvraag af te wijzen wanneer geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn op het terrein. Het volgende parkeerterrein is aangewezen als terrein met gereserveerde parkeerplaatsen:

  • 1.

   Weert

   • I.

    Suffolkweg (het parkeerterrein ter hoogte van Ringbaan-Noord).

 • 7. Aanvrager:

  de aanvrager van een ontheffing;

 • 8. College:

  college van burgemeester en wethouders;

 • 9. Ontheffing:

  een door het college verleende ontheffing (van het verbod om een groot voertuig op de weg te parkeren) krachtens welke het is toegestaan een in deze ontheffing bedoelde groot voertuig te parkeren op een parkeerplaats voor grote voertuigen;

 • 10. Ontheffing houder:

  de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie op grond van het bepaalde in deze beleidsregels ontheffing is verleend tot het parkeren van een groot voertuig op een parkeerplaats voor grote voertuigen;

Artikel 2 - Ontheffing

 • 1. Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verlenen voor het parkeren van een groot voertuig op een parkeerplaats voor grote voertuigen;

 • 2. Een ontheffing wordt uitsluitend verleend aan:

  • a.

   een aanvrager met 1 groot voertuig in eigendom die uitsluitend werkzaam is als zelfstandig chauffeur en woonachtig is in de gemeente Weert;

  • b.

   een aanvrager woonachtig in de gemeente Weert en werkzaam als vrachtautochauffeur bij een bedrijf dat gevestigd is buiten de gemeente Weert;

  • c.

   een aanvrager, in dienst van, of eigenaar van een bedrijf gevestigd in de gemeente Weert met maximaal 3 grote voertuigen in eigendom.

 • 3. De ontheffing houder is per kalenderjaar leges verschuldigd overeenkomstig de geldende Legesverordening van de gemeente Weert;

 • 4. Aan een bedrijf als bedoeld in lid 2 sub c worden maximaal 3 ontheffingen verleend. In alle andere gevallen wordt maximaal 1 ontheffing verleend;

 • 5. Een ontheffing wordt verstrekt op basis van de naam van de aanvrager, merk, type en kenteken van het grote voertuig;

 • 6. In afwijking van het gestelde in lid 5 kunnen meerdere kentekens vermeld worden op de ontheffing indien de ontheffing houder kan aantonen dat de ontheffing houder van frequent wisselende grote voertuigen gebruik maakt. Dit wordt duidelijk op de ontheffing aangegeven;

 • 7. Een verleende ontheffing is persoonsgebonden of verbonden aan een rechtspersoon en kan derhalve niet worden overgeschreven op naam van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;

 • 8. De ontheffing houder is verplicht om elke wijziging, die van belang is voor het toekennen van de ontheffing, schriftelijk te melden. Hierop zal de ontheffing door het college, indien van toepassing, worden aangepast of worden ingetrokken;

 • 9. Het college kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden, die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte;

Artikel 3 - Beslistermijn

 • 1. Het college beslist binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag om ontheffing;

 • 2. Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met ten hoogste zes weken verlengen;

 • 3. Van een verlenging van de termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 4 – Toekenningsduur

 • 1. De ontheffing geldt voor één kalenderjaar of het resterende deel daarvan;

 • 2. Een ontheffing, als bedoeld in artikel 2, wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd;

 • 3. Opzegging van de ontheffing dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 5 – Gebruik ontheffing

 • 1. De houder van de ontheffing is verplicht de ontheffing zodanig achter de voorruit van het voertuig aan te brengen dat deze vanaf de buitenzijde van het voertuig goed zichtbaar en leesbaar is.

Artikel 6 – Intrekking of wijziging

 • 1. Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen:

  • a.

   Op verzoek van de ontheffing houder;

  • b.

   Wanneer de ontheffing houder geen beroep of bedrijf meer uitoefent binnen de gemeente Weert;

  • c.

   Wanneer de ontheffing houder niet meer woonachtig is in de gemeente Weert;

  • d.

   Wanneer de ontheffing houder de mogelijkheid heeft om het voertuig op eigen terrein of op het terrein van de werkgever te parkeren;

  • e.

   Wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

  • f.

   Wanneer het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

  • g.

   Wanneer de ontheffing houder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn ontheffing heeft voldaan;

  • h.

   Wanneer de ontheffing houder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften en/of voorwaarden;

  • i.

   Wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

  • j.

   Om redenen van openbaar belang;

  • k.

   In geval van overlijden van de ontheffing houder;

  • l.

   In geval van faillissement van de ontheffing houder of de werkgever van de ontheffing houder.

Artikel 7 – Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking;

 • 2. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels parkeerontheffing grote voertuigen”.

Ondertekening

Weert, 24 november 2020

burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

M.J.M. Meertens

gemeentesecretaris

C.C. Leppink - Schuitema

Burgemeester