Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020

Geldend van 01-12-2020 t/m heden

Intitulé

Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020 met kenmerk 1790564-215027-PDC19;

constaterende dat hiermee een intensieve en bijzondere periode wordt afgesloten waarin de voorzitters van de veiligheidsregio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestrijding van Covid 19;

besluit:

Artikel 1

  • 1.

    De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020 wordt ingetrokken.

  • 2.

    Het Aanwijzingsbesluit toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van 6 mei 2020 wordt ingetrokken.

  • 3.

    Het Handhavingskader Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.vrbzo.nl en treedt in werking met ingang van 1 december 2020.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 18 november 2020.

Vastgesteld op 30 november 2020 te Eindhoven

De voorzitter van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

J.A. Jorritsma

Toelichting

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november 2020 in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Dit intrekkingsbesluit wordt bekendgemaakt door plaatsing op www.vrbzo.nl. Van dit intrekkingsbesluit wordt voorts mededeling gedaan in het publicatieblad van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.