Regeling vervallen per 17-12-2021

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels omtrent Gladheidbestrijding 2020-2021

Geldend van 04-12-2020 t/m 16-12-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas houdende regels omtrent Gladheidbestrijding 2020-2021

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Binnen de gemeente Horst a/d Maas heeft het team Openbare Werken de taak de gladheidbestrijding uit te voeren als gevolg van opvriezen, ijzel of sneeuwval om een veilige doorgang van het verkeer mogelijk te maken. Om de coördinatie hierbij met andere teams en belanghebbenden mogelijk te maken, is dit gladheidbestrijdingsplan opgesteld. Dit plan bevat de afspraken met betrekking tot de werkwijze en de werkregelingen, alsmede een opsomming van de wegen, die als eerste begaanbaar moeten zijn.

Bij de totstandkoming van dit plan is tevens rekening gehouden met de leidende principes, die door de gemeenteraad van Horst aan de Maas op 21 september 2010 zijn vastgesteld in hun Visie op de Toekomst. Met dit plan kunnen de burgers het vertrouwen hebben, dat de gemeente voldoet aan haar inspanningsverplichting door met de haar beschikbare middelen te zorgen voor een goed begaanbare weg. Tegelijkertijd wordt er een beroep gedaan op de zelfredzaamheid en participatie van de burgers om ten tijde van bijvoorbeeld sneeuwval mee te werken aan het schoonhouden van de voetpaden. Ook wordt samengewerkt met de omliggende wegbeheerders om de bestrijding zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

1.2 Doelstelling

1.2.1 Beleid

Het beleid van de gemeente is er op gericht om met behulp van dit gladheidbestrijdingsplan door preventieve bestrijding te voorkomen dat gladheid van de wegen bij winterse omstandigheden de veiligheid van de weggebruiker onaanvaardbaar in gevaar brengt.

afbeelding binnen de regeling

1.2.2 Methode van de gladheidbestrijding

Gladheid kan op twee verschillende manieren worden bestreden, te weten preventief of curatief. Bij preventief strooien wordt dooimiddel aangebracht voordat het wegdek glad wordt. Bij curatief strooien is er sprake van het bestrijden van gladheid die al aanwezig is.

Het beleid van de gemeente Horst a/d Maas is gericht op een preventieve gladheidbestrijding.

Met behulp van een gladheidmeldsysteem wordt bepaald wanneer er kans op optredende gladheid is. Ten behoeve van de advisering door middel van dit systeem is een contract gesloten met Meteoconsult, waarbij in voorkomende gevallen in overleg met de dienstdoende meteoroloog wordt bepaald of er een kans is op gladheid.

1.2.3 Preventief strooien

Bij preventief strooien, dus strooien voordat het glad is, kan sprake zijn van zowel een droge als een natte weg. Omdat de gemeente zoveel mogelijk preventief strooit, wordt gebruik gemaakt van de natzoutmethode. Op een droge weg heeft preventief natzoutstrooien een groot voordeel, het zout kleeft n.l. aan de weg. Bij preventief droogzoutstrooien bestaat het risico dat door de wind en/ of verkeer het zout (deels) van de weg verdwijnt. Een hogere dosering zou hiervoor een oplossing kunnen zijn, maar dit is uit oogpunt van schade voor het milieu en efficiëntie ongewenst.

1.2.4 Curatief strooien

Curatief strooien vindt plaats terwijl het wegdek al glad is. Een curatieve strooiactie op sneeuw kan zowel volgens de droogzout- als de natzoutmethode gebeuren. Op ijzel of aangereden sneeuw is de verdeling van het zout bij droog strooien minder goed, omdat het zout van de weg kan rollen / stuiteren. Voorts speelt bij curatief strooien ook het probleem van verwaaiing van het zout. Ook bij curatief strooien zal daarom vrijwel altijd voor de natzoutmethode worden gekozen.

afbeelding binnen de regeling

1.2.5 Inzet gladheidbestrijdingsploeg

Bij de uitvoering van de gladheidbestrijding komen verschillende soorten gladheid voor, zoals bevriezing, ijzel, sneeuw en combinaties hiervan. Afhankelijk van het soort gladheid wordt door de gladheidcoördinator bepaald op welke wijze de gladheid wordt bestreden. Een preventieve strooiactie wordt mede op basis van het advies door de meteoroloog van Meteoconsult zoveel mogelijk overdag of in de avonduren uitgevoerd. Bij bevriezing van het wegdek hoeft daardoor in principe tussen 01.00 en 05.00 uur geen gladheid te worden bestreden. Bij overige optredende gladheid is de ploeg van gladheidbestrijders 24 uur per dag inzetbaar.

Gelet op de veiligheid en de aansprakelijkheid tijdens winterse omstandigheden is het van belang om het gladheidbestrijdingsplan samen te laten gaan met een goede voorlichting.

Dit houdt in dat de inwoners op de hoogte gesteld worden van het gemeentelijke beleid op het gebied van gladheidbestrijding. Hierbij zal aandacht besteedt worden aan o.a.:

 • Uitvoering van de gladheidbestrijding;

 • De taak van particulieren(burgerplicht).

Het team Communicatie zal via de plaatselijke media en actueel op socialmedia (nieuwsfeiten in de plaatselijke bladen, kabelkrant en gemeentelijke website) aandacht geven aan de uitvoering van de gladheidbestrijding.

1.3 Regionale samenwerking gladheidbestrijding

Om een zo groot mogelijke veiligheid voor de weggebruiker te bewerkstelligen is overleg gevoerd met aangrenzende wegbeheerders zoals de Provincie Limburg en de gemeente Deurne, Venray en Venlo met betrekking tot samenwerking en afstemming bij de gladheidbestrijding. Doel van deze samenwerking is om een grotere verkeersveiligheid te verkrijgen door aansluitende weggedeeltes van aangrenzende wegbeheerders volgens eenzelfde gladheidbestrijdingsregime te behandelen. Bovendien kunnen de strooiroutes hierdoor efficiënter worden uitgevoerd.

De volgende afspraken over een grensoverschrijdende aanpak zijn gemaakt:

De gemeente Horst a/d Maas voert de gladheidbestrijding uit op het grondgebied van de Gemeente Venray op:

 • de Lorbaan tot aan de Veulense waterweg in Leunen

 • de Schadijkerweg tot aan de Lollebeekweg in Leunen

 • de Venrayseweg incl. de fietspaden aan beide zijden vanaf de gemeentegrens tot aan de Castenrayseweg in Castenray

 • Grens Broekhuizenvorst tot kom Blitterswijck

afbeelding binnen de regeling

De Gemeente Venray voert de gladheidbestrijding uit op het grondgebied van de gemeente Horst a/d Maas op:

 • de IJsselsteinseweg vanaf de gemeente grens tot aan de Deurneseweg in Griendtsveen.

De Provincie Limburg voert de gladheidbestrijding uit op het grondgebied van de gemeente Horst aan de Maas op:

 • de Tienrayseweg met bijbehorende fietspaden.

 • Horsterweg etc tot aan de A73

De Gemeente Venlo voert gladheidsbestrijding uit op het grondgebied van de Gemeente Horst aan de Maas op:

 • Greenport Bikeway tot aan de Grubbenvorsterweg

 • Afstemming is geweest over de bestrijding in het ontwikkelgebied DCGV

1.4 Inhoud gladheidbestrijdingsplan

Het gladheidbestrijdingsplan van de gemeente bevat:

 • De periode dat het plan geldt (van 1 november tot 1 april);

 • De strategie:

 • De wijze van bestrijden;

 • De te behandelen routes, inclusief rangschikking naam en prioriteit;

 • Een goede klachtenregistratie;

 • Voorlichting aan bewoners en bedrijven.

Dit draaiboek is geschreven met gebruikmaking van de laatst geldende technieken en de ervaringen in voorgaande jaren. Jaarlijks vindt aan het eind van de winterperiode een evaluatie plaats, waarbij wordt gekeken naar:

 • Risicoanalyse ( gevaarlijke wegen/ weggedeelten);

 • Effectiviteit;

 • Klachten;

 • Ontwikkelingen ( nieuwe of te verwachten).

Bij het totstandkoming en uitvoering van het gladheidbestrijdingsplan zijn de volgende teams en instanties direct of indirect betrokken:

 • Openbare Werken

 • HRM

 • Financiën (verzekeringen)

 • Communicatie

 • Gebouwen en Accommodaties

 • Centrum Management

2 Wettelijk kader

Ten tijde van optredende gladheid en/of sneeuwval heeft de gemeente Horst a/d Maas bepaalde verplichtingen.

In de artikelen 16 e.v. van de Wegenwet is de zorgplicht opgenomen voor het in stand houden van een goede en veilige staat van de weg. Hiertoe behoort ook het bestrijden van gladheid. Belangrijk is, dat het hier gaat om een inspanningsverplichting en niet om een resultaatsverplichting.

De zorgplicht van de gemeente gaat niet zover, dat de veiligheid van de weg te allen tijde wordt gegarandeerd. Volgens artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek kan een gemeente aan haar aansprakelijkheid ontkomen indien zij weet aan te tonen dat in de gegeven omstandigheden deze schades redelijkerwijs niet voor haar rekening kunnen worden gebracht. De weerlegging berust bij de gemeente.

Naar huidig recht valt gladheid door bevriezing, sneeuw, ijs of ijzel als een gebrek van het wegdek te beschouwen dat gevaar oplevert voor verkeer.

Indien de weg, door het ontbreken van maatregelen ter voorkoming van het gevaar, niet

voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden kan stellen, bestaat er voor de gemeente een risicoaansprakelijkheid voor schades die daardoor zijn ontstaan.

afbeelding binnen de regeling

Het is voor de gemeente daarom van belang om:

 • 1.

  tijdig en naar vermogen te strooien en;

 • 2.

  gezien de omstandigheden, op tijd en adequaat te waarschuwen.

In dit gladheidbestrijdingsplan zijn de gemeentelijke kaders vastgelegd, waarbinnen de gemeente Horst aan de Maas uitvoering geeft aan haar beleid ten aanzien van gladheidbestrijding.

Nadat het plan is vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders wordt het ter inzage gelegd voor de bewoners. Ieder najaar (oktober) zal er een publicatie verschijnen in de plaatselijke bladen over de gladheidbestrijding. Het routeschema overeenkomstig dit plan zal worden aangehouden. Ook is het plan in te zien en/of te downloaden van de website van de gemeente Horst aan de Maas www.horstaandemaas.nl.

3 Strooimiddelen en methodes

3.1 Algemeen

Gladheidbestrijding kan op diverse methoden uitgevoerd worden. Men kan een onderscheid maken in de manier van strooien en het te gebruiken strooimiddel.

3.1.1 Strooimiddel

afbeelding binnen de regeling

Een belangrijke component bij de gladheidbestrijding is het te gebruiken strooimiddel. Hierbij is het van belang om een goede balans te vinden tussen kosten, dooiende werking, milieu-invloeden en corrosieve werking.

Een aantal strooimiddelen zijn:

Natriumchloride, Calciumchloride, Magnesiumchloride, Natriumformiaat, Ureum en zand.

De gemeente Horst a/d Maas strooit met Natriumchloride ( vacuümzout ). Uit onderzoek van de stichting C.R.O.W. (Nationaal Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) komt Natriumchloride op grond van bovengenoemde criteria als beste dooimiddel naar voren. Het strooimiddel wordt in bulk opgeslagen en is niet gevoelig voor klonteren. Met het oog op dit aspect scoort Natriumchloride als beste.

3.1.2 Mechanisch strooien

Strooiunit

Om de effectiviteit van de strooiactie te verbeteren en de hoeveelheid strooimiddel zoveel mogelijk te beperken, wordt gebruik gemaakt van de laatste technisch ontwikkelingen. De gemeente Horst aan de Maas maakt gebruik van strooimaterieel, dat via een rechtstreekse koppeling op de wielnaaf van het voertuig wordt aangedreven. Dit betekent dat, ongeacht de rijsnelheid, altijd de gewenste hoeveelheid strooimiddel op het wegdek komt. Met behulp van een boordcomputer kan het strooipatroon(breedte, rechts, links en hoeveelheid) vanuit de cabine worden ingesteld en aangepast. In tegenstelling tot het verleden waarbij het vanwege de vele handelingen met betrekking tot het besturen van de unit vanuit de cabine een bezetting van twee personen per voertuig noodzakelijk was, kunnen de strooi-eenheden dankzij deze moderne apparatuur (autologic) worden bediend door één persoon.

afbeelding binnen de regeling

3.1.3 Droog-/natstrooien

Gladheidbestrijding kan op twee manieren: volgens het droogstrooiprincipe en het natstrooiprincipe.

Bij droog strooien wordt Calciumchloride droog via een draaiende schijf op de weg gestrooid. Het dooiproces zet zich redelijk snel in en het vrijkomende vocht bindt zich aan het zout. Als de strooiauto zich aan de voorgeschreven snelheid (35 km/uur) houdt, gaat weinig zout verloren. Bij hogere snelheden treedt verwaaiing op, waardoor meer zout verloren gaat. Droog strooien is vooral geschikt voor curatief strooien; dat wil zeggen als er al een vorm van gladheid is opgetreden.

Bij nat strooien wordt het droge zout onder toevoeging van een vochtoplossing (Natriumchloride: keukenzout) via een draaiende schijf op de weg gestrooid. Deze methode wordt gebruikt bij preventief strooien, waarbij wordt gestrooid voordat de gladheid daadwerkelijk optreedt. Het voordeel van deze methode is, dat het gestrooide mengsel direct op de weg kleeft, waardoor het gevaar voor verwaaiing niet aanwezig is en het effect van de strooiactie optimaal is.

Het zout en water wordt met behulp van een menginstallatie op de gemeentewerf gemengd en met een bulkvoorraad van 16.000 liter opgeslagen zodat de machines uit oogpunt van efficiëntie en een hogere inzet van personeel en materieel direct na een strooiactie weer gevuld kunnen worden.

De natstrooimethode heeft de volgende voordelen:

 • Gericht op het voorkomen van gladheid, waardoor de verkeersveiligheid beter gegarandeerd kan worden;

 • Een geringere hoeveelheid strooimiddel, waardoor de belasting van het milieu minder is;

 • Een hogere strooisnelheid, waardoor het materieel efficiënter kan worden ingezet;

 • Door het strooien voordat gladheid optreedt, loopt het uitvoerende personeel minder gevaar;

 • De strooiacties kunnen veelal gepland worden op tijden buiten de nachtelijke uren, waardoor de arbeidsomstandigheden van het personeel verbeteren;

 • De dooiwerking is beter dan bij de traditionele droogstrooimethode.

Vanwege de bovenstaande voordelen strooit de gemeente Horst aan de Maas volgens de natzout strooimethode.

3.1.4 Sneeuw ruimen

Bij sneeuwval van meer dan één centimeter wordt overmatig en ongewenst veel zoutverbruik voorkomen door de sneeuw met behulp van een sneeuwploeg of borstelmachine te ruimen waarna de gewenste minimale hoeveelheid zout op het overblijvende dunne sneeuwdek wordt gestrooid.

De sneeuwploeg en borstelmachine kunnen door middel van een speciaal aanbouwsysteem gemakkelijk in enkele minuten aan het voertuig worden gemonteerd. Alle voertuigen die voor sneeuwruimacties worden ingezet, zijn voorzien van een sneeuwploeg. Bij hevige sneeuwval worden twee personen per voertuig ingezet zodat de chauffeur zich volledig op het rijden kan concentreren en de bijrijder de strooier en de ploeg dan wel borstel bedient.

Handmatig strooien

Op locaties waar veel obstakels staan, is het moeilijk om mechanisch te strooien. Dit geldt ook voor kleine oppervlaktes. Hier gebeurt de gladheidbestrijding handmatig. De wijkteams van het team Openbare Werken voeren de handmatige gladheidbestrijding uit tijdens de reguliere werktijden. Tijdens het weekeinde wordt handmatige gladheidbestrijding niet uitgevoerd, tenzij er extreme weersomstandigheden (zoals ijzel) optreden. De beslissing hierover wordt door de dienstdoende gladheidcoördinator genomen.

3.1.5 Hoeveelheid strooimiddel

afbeelding binnen de regeling

De te gebruiken hoeveelheid strooimiddel is afhankelijk van de optredende gladheid. Bij sneeuwval of optredende ijzel zal meer zout gebruikt worden dan bij bevriezing. De gemeente Horst aan de Maas richt zich, wat betreft de strooihoeveelheid, naar de “richtlijnen C.R.O.W “.

In de praktijk worden de volgende richtwaarden gehanteerd:

Preventief

Verwachte temperatuur

Dosering natstrooien

Droogstrooien

Voorkoming bevriezing

0/-5

5 gr./m²

niet geschikt

Mist/dauw

-5/-10

10 gr²

niet geschikt

Voorkoming

0/-5

10 gr²

niet geschikt

Regen/ijzel

-5/-10

15 gr²

niet geschikt

Voorkoming

0/-5

15 gr²

niet geschikt

Sneeuw/ijzel

-5/-10

20 gr²

niet geschikt

Curatief

Verwachte temperatuur

Dosering natstrooien

Dosering

Droogstrooien

Bevriezing

0/-5

10 gr²

15

Mist/dauw

-5/-10

20 gr²

25

IJzel

0/-5

15 gr²

20

-5/-10

25 gr²

30

Sneeuw

0/-5

20 gr²

30

-5/-10

30 gr²

40

 • Bovengenoemde waarden gelden voor een normale asfaltbeton/klinkerweg. In geval van ZOAB wordt natzout strooien met een dubbele dosering geadviseerd.

 • Bij aanhoudende gladheid wordt geadviseerd om de actie om de 2 à 3 uur te herhalen!

4 Fasering en werkwijze

4.1 Mechanische gladheidbestrijding

Bij de gladheidbestrijding worden prioriteiten gesteld. Deze prioriteiten zijn gerelateerd aan het wegenstructuurplan. In dit plan is het bestaande wegennet gecategoriseerd naar functie, bestemming, veiligheid, verkeersintensiteit, enz.

De strooiroutes van de wegen zijn in fases ingedeeld; in fase 1 en 2.

De strooiroutes van de utilitaire fietspaden vallen allen binnen fase 1; recreatieve fietspaden zijn niet in de strooiroutes opgenomen.

Afhankelijk van de weersomstandigheden bepaalt de gladheidcoördinator of alleen fase 1 of fase 1 en 2 van de wegen worden gestrooid.

De wegen die in overeenstemming met het beleid worden gestrooid zijn per route in een aparte kleur op kaart aangegeven. Hierbij wordt de volgende prioriteit aangehouden:

 • Hoofdwegen en invalswegen, inclusief uitvalswegen hulpdiensten ( fase 1)

 • Verbindingswegen naar kerkdorpen.( fase 1)

 • Busroutes en wijkontsluitingswegen.(fase I)

 • Plattelandswegen ( fase 2)

Bij fietspaden worden geen afzonderlijke prioriteiten gesteld: Alle utilitaire fietspaden, waaronder de paden langs invalswegen, naar schoolroutes, bejaarden- en winkelcentra worden gelijktijdig met de wegen in fase 1 gestrooid.

4.2 Wegen

4.2.1 Hoofd en invalswegen

Fase 1

Deze categorie heeft de hoogste prioriteit. De lengte van deze strooiroute bedraagt 320 km.

Een overzicht van de strooiroutes die door de gemeente worden gestrooid is opgenomen in bijlage 1 van dit gladheidbestrijdingsplan; in bijlage 2 is de plattegrond van de routes aangegeven. Bij opvriezen en te verwachten gladheid worden de routes in fase 1 altijd in zijn geheel gestrooid, terwijl de routes in fase 2 pas bij sneeuwval van enige betekenis en ijzel wordt gestrooid. Dit zal echter pas plaatsvinden nadat de routes in fase I veilig en sneeuwvrij zijn.

Uitvoering van fase 1 wordt gedaan door 4 grote en 4 kleine strooiunits.

De onderstaande Provinciale wegen worden door de Provincie Limburg gestrooid:

 • 1.

  Midden Peelweg,

 • 2.

  Moleneind, Hoofdstraat en Tienrayseweg in Meerlo

 • 3.

  Kloosterstraat en Spoorstraat in Tienray

 • 4.

  Tienrayseweg en gedeelte Venrayseweg (eigendom gemeente Horst aan de Maas) Stationstraat in Horst

 • 5.

  Horsterweg en Venloseweg in Sevenum.

De doorgaande Rijkswegen A73 en A67 worden door Rijkswaterstaat gestrooid.

Fase 2

De lengte van deze route is in totaal 59 km.

Bij extreme weersomstandigheden, zoals bij langdurige sneeuwval of ijzel, zal fase 2 uitgevoerd worden. De uitvoering wordt gedaan door 2 grote strooiunits. Deze fase zal echter pas worden uitgevoerd nadat de gladheidcoördinator heeft besloten dat de wegen van fase 1 voldoende schoon en sneeuwvrij zijn gemaakt.

4.2.2 Woonstraten

De gemeente Horst aan de Maas heeft 16 kerkdorpen met verharde wegen binnen de bebouwde kom. Voor de, over het algemeen in 30 km gebieden gelegen, smalle woonstraten is het onmogelijk een afdoend strooiregime op te stellen. Om een optimale dooiwerking te hebben moet het zout door het autoverkeer worden verspreid in de straten.

afbeelding binnen de regeling

De intensiteiten in de woonstraten zijn hiervoor niet toereikend, waardoor het geringe effect van het gestrooide zout in de woonstraten niet opweegt tegen de negatieve belasting van het milieu. Om deze reden en mede gezien het geldende veilige snelheidsregime van maximaal 30 km/uur wordt in de woonstraten geen gladheid bestreden.

Om het voor de bewoners uit de woonstraten toch mogelijk te maken binnen redelijke afstand een gestrooide weg te bereiken, worden enkele ontsluitende wegen per wijk volgens het schema in fase 1 gestrooid

4.2.3 Fietspaden

Fase 1

Ook deze categorie heeft voor uitvoering steeds de hoogste prioriteit. De totale lengte is 51 Km

( 102.000 m²).

De gladheidbestrijding op de (utilitaire) fietspaden wordt gedaan door 4 kleine strooiunits.

Indien fase 1 van de wegen wordt uitgevoerd, worden de utilitaire fietspaden eveneens gestrooid. Een overzicht van de te strooien fietspaden is weergegeven in bijlage 1, terwijl in bijlage 2 een plattegrond van deze routes staat weergegeven.

4.3 Handmatige gladheidbestrijding

Wanneer sprake is van extreme en langdurige gladheid, ijzel en/of sneeuwval kan overgegaan worden op handmatige gladheidbestrijding op vooraf afgesproken locaties. Afhankelijk van de weersomstandigheden, tijdstip en personeelscapaciteit wordt handmatige gladheidbestrijding in fases ingedeeld.

afbeelding binnen de regeling

Bij de handmatige bestrijding van gladheid krijgen de winkelcentra speciale aandacht.

In bijlage 3 is een overzicht van de locaties aangegeven

Met de seniormedewerkers zijn afspraken gemaakt betreffende de uitvoering van deze werkzaamheden.

4.3.1 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Met het team gebouwenbeheer & accommodaties en facilitaire zaken zijn afspraken gemaakt betreffende de uitvoering van de gladheidbestrijding nabij gemeentelijke gebouwen en accommodaties.

Het team Openbare Werken voorziet ieder gebouw en of accommodatie van een bak strooizout, vult deze op afroep aan, terwijl de uitvoering van de gladheidbestrijding respectievelijk berust bij de beheerders c.q. gebruikers van de gebouwen en accommodaties.

Deze zullen ook de trottoirs en paden rond de gebouwen sneeuwvrij houden.

Het bij de bestrijding benodigde gereedschap (sneeuwschuif, schop en bezem) zal op afroep door het team Openbare Werken ter beschikking worden gesteld.

In bijlage 4 is een overzicht van de gebouwen en accommodaties aangegeven.

4.3.2 Gladheid op trottoirs

afbeelding binnen de regeling

Naast gladheidbestrijding op de gemeentelijke wegen is het ook belangrijk dat de gladheid op trottoirs voor woningen en particuliere terreinen wordt bestreden. Om onveilige situaties te voorkomen worden aanwonenden en particulieren verzocht om het trottoir voor hun woning zelf sneeuw- en ijsvrij te maken.

5 Procesgang

5.1 Melding

De gemeente Horst a/d Maas maakt op basis van een overeenkomst met het weerbedrijf Meteoconsult, gebruik van een gladheidmeldsysteem met een volledige bewaking vanuit de weerkamer. Metingen van de eigen meetstation die aan de Horsterdijk in Lottum en de Helenaveenseweg in Sevenum staan opgesteld, geven continu de noodzakelijke basinformatie zoals: wegdektemperatuur, conditie van de weg (droog, nat of zout), dauwpunttemperatuur en temperatuur onder het wegdek. Alle meetgegevens worden door Meteoconsult bewaard. Bij een eventuele schadeclaim als gevolg van wintergladheid kunnen deze meetgegevens worden benut voor juridische ondersteuning.

afbeelding binnen de regeling

Via het meetpunt zorgt een gespecialiseerd team van meteorologen 24 uur per dag en 7 dagen per week vanuit de weerkamer voor de volledige bewaking van het beheersgebied Horst a/d Maas. Daarbij wordt continu gebruik gemaakt van de metingen uit het meetstation en andere meetstations in de omgeving. Ook wordt de hoeveelheid (rest)zout op het wegdek gemeten. Wanneer bij verwachte gladheid wordt geconstateerd, dat voldoende (rest)zout op het wegdek aanwezig is, wordt direct een strooiactie uitgespaard.

Door de bewaking vanuit de weerkamer wordt de gladheidcoördinator van de gemeente niet belast met de interpretatie van metingen en alarmen vanuit het gladheidmeldsysteem. Ruim voordat de gladheid ontstaat, neemt de meteoroloog contact op met de gladheidcoördinator en wordt uitleg gegeven over verwachte gladheid en weersomstandigheden. De coördinator neemt, ondersteund door de meteoroloog, de beslissing om al dan niet een strooiactie op te starten. Desgewenst kan de coördinator ook op ieder ander moment zelf de informatie uit het meldsysteem raadplegen.

Bezetting

Om te komen tot een effectieve gladheidbestrijding wordt gebruik gemaakt van gemeentelijk personeel en materieel van het team Openbare Werken.

Omdat niet voldoende eigen vervoer aanwezig is, worden 2 voertuigen met bestuurder van derden ingehuurd.

Politie

Bij meldingen van plotseling optredende gladheid kan de politie ook een actieve rol spelen. Zij zijn ‘s nachts op de weg en kunnen direct gladheid constateren.

Het beleid ten aanzien van de gladheidbestrijding van de gemeente Horst a/d Maas wordt ruim voor aanvang van het gladheidseizoen bij de politie ter kennis gebracht.

Buiten de reguliere werktijden geschiedt de communicatie tussen politie en dienstdoende gladheidcoördinator door middel van een mobiele telefoon.

Opleidingen

Het huidige in te zetten personeel heeft diverse opleidingen in de bediening van de strooiunits en de uitvoering van de gladheidbestrijding genoten en zij worden jaarlijks op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. Voordat nieuw personeel bij de gladheidbestrijding wordt ingezet krijgen zij een gedegen instructie over de werking van de strooiunits en de werkwijze tijdens de gladheidbestrijding,

Registratie

Alle handelingen die de gemeente uitvoert met betrekking tot de bestrijding van de gladheid worden in een logboek vermeld. In dit logboek staan de datum, tijdstip uitvoering, fasering, weergesteldheid en hoeveelheid strooimiddel en overige bijzonderheden vermeld van iedere strooiactie, die tijdens het seizoen wordt uitgevoerd.

Arbeidsomstandigheden

Het team Openbare Werken van de gemeente Horst aan de Maas is VCA gecertificeerd. VCA staat voor veiligheid, gezondheid en welzijn. Bedrijven die gecertificeerd zijn, hebben hun administratie op orde en hebben veiligheid hoog op hun prioriteitenlijst staan. Bovendien maken ze hun medewerkers bewust van de risico’s, laten het materieel jaarlijks keuren en verhogen het opleidingsniveau van de medewerkers. Invloed op de arbeidsomstandigheden bij gladheidbestrijding hebben vooral het gebruik van materiaal en materieel nodig voor de uitvoering en de werk- en rusttijden. De belangrijkste risicofactoren hebben betrekking op:

 • Het omgaan met dooimiddelen;

 • Het bedienen van en het werken met gladheidbestrijdingsmaterieel;

 • Onveilige situaties tijdens het strooien en woon-werkverkeer (gladheid, verkeersintensiteit);

 • Strooien in avond/nacht (extra concentratie noodzakelijk);

 • Werken tijdens nachtelijke uren.

De gevaren en veiligheidsinstructies worden jaarlijks, voorafgaand aan het strooiseizoen (eind oktober) besproken met de medewerkers die zich bezighouden met de gladheidbestrijding.

5.2 Inzet

Binnen werktijd

Tijdens de normale werktijden is meer personeel beschikbaar. Zodoende kan het team Openbare Werken inzet leveren ten behoeve van handmatige gladheidbestrijding ten tijde van langdurige gladheid en/of sneeuwval.

De verantwoordelijkheid van deze werkzaamheden ligt bij de desbetreffende seniormedewerker. De seniormedewerkers maken afspraken met de coördinator van de gladheidbestrijding betreffende het sneeuwvrij maken van locaties in de openbare ruimte.

Bij intredende dooi kunnen de medewerkers eveneens worden ingezet voor het sneeuwvrij maken van straat- en trottoirkolken.

Buiten werktijd

Buiten werktijd beslist de dienstdoende verantwoordelijk gladheidcoördinator over de mate van inzet van personeel en materieel. Het personeel wordt via telefoons opgeroepen. Doorgaans zullen uitsluitend de medewerkers worden opgeroepen, die bij de gladheidbestrijding zijn ingedeeld.

Gevaarlijke situaties

Onder extreme omstandigheden, zoals zware sneeuwval, kunnen zich situaties voordoen dat de gladheid of sneeuwbescherming niet door onze eigen dienst onder controle wordt gekregen, waardoor gevaarlijk situaties kunnen ontstaan. In een dergelijk geval wordt, op aangeven van de verantwoordelijke gladheidcoördinator, extra materieel van derden ingezet om de wegen opgenomen in het plan toch zoveel mogelijk begaanbaar te maken.

5.3 Werkregelingen

Oproep

Het geconsigneerde personeel is voorzien van een mobiele telefoon. Het personeel van derden wordt eveneens via een mobiele telefoon van hun eigen bedrijf opgeroepen. Een overzicht van de oproepnummers is bij de gladheidcoördinatoren en ploegcoördinatoren aanwezig. Een overzicht met adressen en telefoonnummers van het beschikbare personeel is bij alle coördinatoren aanwezig. De verantwoordelijke ploegcoördinator roept op aangeven van de gladheidcoördinator het personeel op.

Vergoeding wachtdienstregeling

De vergoeding voor de bereik- en beschikbaarheiddienst van het geconsigneerde personeel is conform de CAR/UWO. Medewerkers die zijn opgenomen in het schema ten behoeve van de feitelijke uitvoering van de gladheidbestrijding ontvangen voor het zich bereikbaar en beschikbaar houden in de winterperiode ( ± november t/m maart) een vaste maandelijkse toelage.

Arbeidstijden

Er zijn twee gladheidbestrijdingsploegen, die bestaan uit ieder 9 personen (1 ploegcoördinator Buitendienst, 6 Buitendienst-medewerkers en 2 externe medewerkers) en één vervanger: de ploegen rouleren in een tweewekelijks schema. Het waarschuwen van de ploegcoördinatoren is een verantwoordelijkheid van de vier gladheidcoördinatoren, die in een vierwekelijks schema rouleren.

Aanvang van de week begint op maandag om 7.30 uur en eindigt op de volgende maandag om 7.30 uur.

Een overzicht van de personele bezetting en het roulatieschema is bij de gladheidcoördinatoren aanwezig.

Bereikbaarheid strooiunits

Bij de uitvoering van de gladheid kunnen de chauffeurs van de strooiunits, door middel van mobiele telefoons met elkaar en met de ploegcoördinator communiceren. Bij optredende calamiteiten kunnen zij gegevens doorgeven en/of eventuele hulp ontvangen of geven.

6 Mobilisatie/ uitvoeringsduur

Nadat de gladheidcoördinator de dienstdoende ploegcoördinator via de telefoon heeft opgeroepen belt deze de overige leden van de ploeg. Hierna duurt het 20 á 30 minuten om op de gemeentewerf te arriveren. Het inzetbaar maken van het materieel neemt ook 15 á 20 minuten in beslag (opzetten van de strooiunit en het vullen van het wegenzout).

Dit betekent dat ongeveer 45 minuten na oproep van de coördinator wordt gestrooid.

afbeelding binnen de regeling

Strooien 

Fase 

Tijdsduur

Inzet materieel

Wegen

1

± 2,5 uur

4 strooiunits (groot/ klein)

2

± 1,5 uur

2 strooiunits (groot)

Fietspaden

1

± 2uur

4 strooiunits (klein)

Bovenstaande tijden zijn inclusief oproeptijden.

Na afloop van de strooiactie worden de vloeistoftanks van de strooiunits met een zoutoplossing gevuld, de strooiunit schoon gemaakt en voor de volgende strooiactie klaar gezet.

7 Slot

Veiligheid voor alle weggebruikers staat bij de sneeuw en gladheidbestrijding in de gemeente Horst aan de Maas voorop. De mate van veiligheid wordt echter mede bepaald door het aangepaste gedrag van de weggebruiker. Hoe goed en adequaat een gladheidbestrijdingsplan ook mag zijn, ten aanzien van de veiligheid in de winterse omstandigheden kunnen we stellen:

afbeelding binnen de regeling

 • 1.

  Daar waar de verantwoordelijkheid van de gemeente Horst a/d Maas eindigt, begint de verantwoordelijkheid van de weggebruiker.

 • 2.

  Een weggebruiker dient zich aan te passen aan de weersomstandigheden van het moment van verkeersdeelname.

Ondertekening

Bijlage 1 Strooiroute 2020-2021 Gemeente Horst aan de Maas

afbeelding binnen de regeling