Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld Gemeente Zwijndrecht 2021

Geldend van 03-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld Gemeente Zwijndrecht 2021

De raad van de gemeente Zwijndrecht;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020, nummer 2020-16302;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

B e s l u i t

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld Gemeente Zwijndrecht 2021

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'Marktgeld' wordt een recht geheven voor het gebruik en/of genot van een standplaats op het marktterrein op de daarvoor in het geldende Inrichtingsplan aangewezen dagen.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is diegene die het in artikel 1 bedoelde gebruik of genot heeft.

Artikel 3 Tarieven

Het marktgeld bedraagt:

 • 1.

  voor het innemen van een vaste plaats als bedoeld in de Marktverordening en het Inrichtingsplan, met een tent, kraam, verkoopwagen of andere soortgelijke inrichting, per m2 in gebruik genomen oppervlakte of gedeelte daarvan:

  • a.

   op het marktterrein bij het Winkelcentrum Oudeland in Zwijndrecht:

   • I.

    per kalenderkwartaal: € 14,18

   • II.

    per kalenderhalfjaar: € 26,94

   • III.

    per kalenderjaar: € 51,19

 • .
  • b.

   op het marktterrein bij het Winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht:

   • I.

    per kalenderkwartaal: € 15,83

   • II.

    per kalenderhalfjaar: € 30,08

   • III.

    per kalenderjaar: € 57,15

 • 2.

  voor het innemen van een dagplaats als bedoeld in de Marktverordening en het Inrichtingsplan, met een tent, kraam, verkoopwagen of andere soortgelijke inrichting, per m2 in gebruik genomen oppervlakte of gedeelte daarvan:

  • a.

   op het marktterrein bij het Winkelcentrum Oudeland in Zwijndrecht:

   per marktdag of gedeelte daarvan € 1,21

  • b.

   op het marktterrein bij het Winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht:

   per marktdag of gedeelte daarvan: € 1,34

 • 3.

  voor het gebruik van een 230V stroomaansluiting, per aansluiting:

  • a.

   per marktdag of gedeelte daarvan (dagplaats): € 3,19

  • b.

   per kalenderkwartaal: € 39,50

  • c.

   per kalenderhalfjaar: € 79,00

  • d.

   per kalenderjaar: € 158,00

 • 4.

  voor het gebruik van een 380V stroomaansluiting (krachtstroom), per aansluiting:

  • a.

   per marktdag of gedeelte daarvan (dagplaats): € 9,57

  • b.

   per kalenderkwartaal: € 118,50

  • c.

   per kalenderhalfjaar: € 237,00

  • d.

   per kalenderjaar: € 474,00

 • 5.

  de onder leden 3. en 4. genoemde tarieven zijn exclusief de BTW.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het gevorderde bedrag als bedoeld in artikel 3 worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving;

 • 2.

  In afwijking van voorgaand lid moet het gevorderde bedrag, indien het een dagplaats betreft, worden betaald op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgeld Zwijndrecht 2020” van 19 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Marktgeldverordening Gemeente Zwijndrecht 2021”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2020.

De griffier, De voorzitter,

Irene Odinot Hein van der Loo