Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent het openstellen van de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân 2020 (Openstellingsbesluit subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân 2020)

Geldend van 02-12-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2020

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent het openstellen van de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân 2020 (Openstellingsbesluit subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân 2020)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op artikel 2.1.5 en 2.2.4 van de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân 2020, hierna te noemen de Subsidieregeling;

overwegende dat het wenselijk is om uitvoering te geven aan het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2021 – 2025 en het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer, waarvan het basisdeel en de begroting van de jaarlijkse ROF-Werkplannen integraal onderdeel uitmaken;

BESLUITEN

het Openstellingsbesluit Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân 2020 vast te stellen als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

  • 1. Aanvragen voor de in artikel 2.1.2, onderdeel a van de Subsidieregeling bedoelde activiteit, zijnde het indienen van een jaarwerkplan met één of meer projecten die overeenstemmen met het Werkplan ROF, kunnen worden ingediend in de periode vanaf 1 december 2020 tot en met 31 oktober 2021.

  • 2. Aanvragen voor de in artikel 2.1.2, onderdeel b van de Subsidieregeling bedoelde activiteit, zijnde aparte projecten die overeenstemmen met het Werkplan ROF, kunnen worden ingediend in de periode vanaf 1 december 2020 tot en met 31 oktober 2021.

  • 3. Aanvragen voor de in artikel 2.2.2 van de Subsidieregeling bedoelde activiteit, zijnde het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk verkeersveiligheidsplan, kunnen worden ingediend in de periode vanaf 1 december 2020 tot en met 31 december 2025.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

  • 1. Het subsidieplafond voor de in artikel 1, eerste of tweede lid van dit openstellingsbesluit genoemde activiteit bedraagt € 1.500.000,--.

  • 2. Het subsidieplafond voor de in artikel 1, derde lid van dit openstellingsbesluit genoemde activiteit bedraagt € 700.000,--.

Artikel 3 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

  • 1. De verdeling van de middelen voor de activiteiten, zoals bepaald in artikel 1, eerste en tweede lid van dit openstellingsbesluit vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1.11 van de Subsidieregeling.

  • 2. De verdeling van de middelen voor de activiteit zoals bepaald in artikel 1, derde lid van dit openstellingsbesluit vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.2.8 van de Subsidieregeling.

Artikel 4 Slotbepalingen

Dit openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân 2020 en treedt in werking met ingang van 1 december 2020. Voor zover bekendmaking van dit openstellingsbesluit na 30 november 2020 plaatsvindt, werkt zij terug tot en met 1 december 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 24 november 2020.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM