Besluit tot aanwijzing van (categorieën van) besluiten ten aanzien waarvan de Commissie voor bezwaarschriften bevoegd is

Geldend van 01-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van (categorieën van) besluiten ten aanzien waarvan de Commissie voor bezwaarschriften bevoegd is

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven maakt bekend,

dat in zijn collegevergadering van 24 november 2020,

gelet op de Dienstverleningsovereenkomst bezwarenafhandeling COVID-19 met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en artikel 2 Verordening Commissie voor bezwaarschriften gemeente Eindhoven;

is besloten tot wijziging van het “Besluit tot aanwijzing van (categorieën van) besluiten ten aanzien waarvan de Commissie voor bezwaarschriften bevoegd is”.

Het besluit luidt thans als volgt:

Besluit tot aanwijzing van (categorieën van) besluiten ten aanzien waarvan de Commissie voor bezwaarschriften bevoegd is

Artikel 1

De Commissie voor bezwaarschriften is bevoegd ten aanzien van de bezwaren tegen de hieronder genoemde (categorieën van) besluiten voor zover deze ontvankelijk zijn én bezwaarmaker aangegeven heeft gehoord te willen worden voor inhoudelijke behandeling:

 • 1.

  Besluiten met betrekking tot ruimtelijke plannen met een bouwsom van 1 miljoen euro of meer;

 • 2.

  Besluiten met betrekking tot ruimtelijke plannen waarbij medewerking wordt verleend aan de realisering van 4 woningen of meer, dan wel 4 zelfstandige wooneenheden;

 • 3.

  Besluiten van de burgemeester op basis van de Opiumwet en betreffende de handhaving van de openbare orde;

 • 4.

  Besluiten betreffende subsidieaangelegenheden met een aangevraagd bedrag van meer dan € 75.000,-- en besluiten met een aangevraagd bedrag van € 75.000,-- en meer van de Stichting Cultuur Eindhoven zo lang als de stichting en het college hier gezamenlijk toe hebben besloten;

 • 5.

  Besluiten betreffende de Huisvestingsverordening en de Urgentieregeling aangaande urgent woningzoekenden voor de negen gemeenten van het Stedelijk Gebied zo lang als het Stedelijk Gebied hier gezamenlijk toe heeft besloten;

 • 6.

  Besluiten door of namens de Voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost in verband met COVID-19.

Wanneer bezwaarmaker aan heeft gegeven niet gehoord te willen worden, behoeft deze commissie niet ingezet te worden en wordt het bezwaarschrift ambtelijk afgedaan.

Artikel 2

De aanwijzing heeft betrekking op besluiten genomen vanaf 1 juli 2020.

Artikel 3

Het college behoudt de mogelijkheid om, met betrekking tot individuele bezwaarschriften die niet tot de aangewezen categorieën in dit besluit behoren, in voorkomende gevallen te bepalen dat de Commissie voor bezwaarschriften ten aanzien hiervan wel bevoegd is.

Artikel 4

Dit besluit is een bijlage bij de Verordening Commissie voor bezwaarschriften gemeente Eindhoven, als bedoeld in artikel 2 van die verordening.

Artikel 5

Dit besluit vervangt het “Besluit tot aanwijzing van (categorieën van) besluiten ten aanzien waarvan de Commissie voor bezwaarschriften bevoegd is” van 5 juni 2020 en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeenteblad.

Ondertekening

Eindhoven, .

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris

Mij bekend,

De gemeentesecretaris van Eindhoven