Besluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de voorwaarden voor evenementenvergunningen (Regeling evenementenvergunningen Gouda)

Geldend van 01-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent de voorwaarden voor evenementenvergunningen (Regeling evenementenvergunningen Gouda)

De burgemeester van Gouda;

gelezen het voorstel van 3 september 2020;

gelet op artikel 2:9 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020;

gelet op de instemming van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 2020 met de Regeling evenementenvergunningen Gouda;

besluit tot:

Vaststelling van de Regeling evenementenvergunningen Gouda

Artikel 1 Begripsbepalingen

Apv Gouda 2020 : Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020;

Evenement : Een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak zoals bedoeld in de Apv Gouda 2020;

Handboek Richtlijnen evenementen : Handboek dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd en hiervan deel uitmaakt;

het Besluit : Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Artikel 2 Categorieën evenementen

 • 1. Er zijn vier categorieën van evenementen. Dit zijn:

  Categorie

  Omschrijving

  Kennisgevingsevenement

  Zeer kleinschalig evenement met max. 100 bezoekers en/of deelnemers. Hierbij wordt geen alcoholhoudende drank geschonken, worden er geen objecten van 25 m2 of meer geplaatst, wordt er geen live muziek ten gehore gebracht en worden geen doorgaande wegen afgesloten.

  Klein evenement (A)

  Klein evenement, waarbij de aanwezigheid van risico’s (zeer) onwaarschijnlijk zijn. Er is sprake van beperkte gevolgen voor de omgeving en het verkeer.

  Middelgroot evenement (B)

  Middelgroot evenement, waarbij de aanwezigheid van risico’s aannemelijk is. Er is sprake van grote gevolgen voor de directe omgeving en/of voor het verkeer.

  Groot evenement (C)

  Groot evenement, waarbij de aanwezigheid van risico’s zeer waarschijnlijk is. Er is sprake van grote gevolgen voor de stad en/of regionale gevolgen voor het verkeer.

 • 2. De categorieën zijn nader uitgewerkt in paragraaf 1.4 van het Handboek Richtlijnen evenementen.

Artikel 3 Indieningstermijnen

 • 1. De termijn voor het indienen van een melding voor een kennisgevingsevenement bedraagt twee weken voorafgaand aan de datum van het evenement.

 • 2. De termijn voor het indienen van de aanvraag om een evenementenvergunning voor een klein evenement bedraagt vier weken voorafgaand aan de datum van het evenement.

 • 3. De termijn voor het indienen van de aanvraag om een evenementenvergunning voor een middelgroot evenement bedraagt dertien weken voorafgaand aan de datum van het evenement.

 • 4. De termijn voor het indienen van de aanvraag om een evenementenvergunning voor een groot evenement bedraagt twintig weken voorafgaand aan de datum van het evenement.

Artikel 4 Indieningsvereisten

 • 1. Bij de indiening van een aanvraag om een evenementenvergunning worden de volgende gegevens overgelegd:

  Categorie

  Te overleggen gegevens (indieningsvereisten)

   
   
   
   

  Kennisgevingsevenement

  • -

   Volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier;

  • -

   Plattegrond.

   

  A-Evenement

  Klein evenement

  • -

   Online of fysiek volledig ingevuld, van datum en handtekening voorzien aanvraagformulier evenementenvergunning;

  • -

   Plattegrond/tekening van het terrein op schaal en voorzien van noordpijl en een legenda, waarop alle te plaatsen objecten ingetekend zijn;

  • -

   Draaiboek (zie onder 2 in het Handboek; inclusief programma en doelgroep);

  • -

   Bij gebruik van opstallen: constructieve gegevens en bouwboek.

   

  B-evenement

  Middelgroot evenement

  • -

   Online of fysiek volledig ingevuld, van datum en handtekening voorzien aanvraagformulier evenementenvergunning;

  • -

   Plattegrond/tekening van het terrein op schaal en voorzien van noordpijl en een legenda, waarop alle te plaatsen objecten ingetekend zijn;

  • -

   Draaiboek (zie onder 2 in het Handboek; inclusief programma en doelgroep);

  • -

   Bij gebruik van opstallen: constructieve gegevens en bouwboek;

  • -

   Veiligheidsplan;

  • -

   Situationeel afhankelijk; verkeersplan, beveiligingsplan, medisch plan en ontruimingsplan met gridtekening (vlakverdeling op het terrein met doel inzicht ontvluchtingsopties), geluidsplan;

  • -

   Bij gebruik van opstallen: constructieve gegevens en bouwboek.

   

  C-evenement

  Groot evenement

  • -

   Online of fysiek volledig ingevuld, van datum en handtekening voorzien aanvraagformulier evenementenvergunning;

  • -

   Plattegrond/tekening van het terrein op schaal en voorzien van noordpijl en een legenda, waarop alle te plaatsen objecten ingetekend zijn;

  • -

   Draaiboek (inclusief programma en doelgroep);

  • -

   Als er opstallen worden gebruikt: constructieve gegevens en bouwboek.

  • -

   Veiligheidsplan;

  • -

   Situationeel afhankelijk; verkeersplan, beveiligingsplan, medisch plan en ontruimingsplan met gridtekening (vlakverdeling op het terrein met doel inzicht ontvluchtingsopties), geluidsplan;

  • -

   Als er opstallen worden gebruikt: constructieve gegevens en bouwboek.

   
 • 2. Indien er sprake is van een bouwsel waarin – in het kader van een evenement – nachtverblijf wordt aangeboden of een verblijfsruimte die bestemd is voor meer dan 150 personen gelijktijdig, dienen de volgende gegevens te worden overgelegd (op grond van artikel 2.3 van het Besluit):

  • a.

   de voor personen beschikbare oppervlakte;

  • b.

   de gebruiksbestemming;

  • c.

   de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 bedoelde inrichtingselementen, met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn:

   • i.

    1°. brand- en rookwerende scheidingsconstructies;

   • ii.

    2°. vluchtroutes;

   • iii.

    3°. draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16;

   • iv.

    4°. nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;

   • v.

    5°. vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15;

   • vi.

    6°. noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3;

   • vii.

    7°. brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20, en

   • viii.

    brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24

 • 3. Voor alle plattegronden/tekeningen geldt dat de aanduidingen conform NEN 1413 moeten zijn, voorzover deze norm daarin voorziet.

Artikel 5 Beslistermijnen

 • 1. De termijn voor het nemen van een besluit op een aanvraag om een evenementenvergunning voor een klein evenement bedraagt vier weken voorafgaand aan de datum van het evenement.

 • 2. De termijn voor het nemen van een besluit op een aanvraag om een evenementenvergunning voor een middelgroot evenement bedraagt zes weken voorafgaand aan de datum van het evenement.

 • 3. De termijn voor het nemen van een besluit op een aanvraag om een evenementenvergunning voor een groot evenement bedraagt zes weken voorafgaand aan de datum van het evenement.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling evenementenvergunningen Gouda.

Ondertekening

Aldus besloten op 23 november 2020.

De burgemeester van Gouda,

Mr. drs. P. Verhoeve

BIJLAGE 1 bij de Regeling evenementenvergunningen Gouda

Handboek Richtlijnen evenementen

[Dit document is als externe bijlage te downloaden aan de linkerzijde van de pagina.]

TOELICHTING

ALGEMEEN

In artikel 2:9 van de Apv Gouda 2020 is bepaald dat de burgemeester nadere regels kan vaststellen over de categorieën evenementen, de indieningstermijnen en de indieningsvereisten voor aanvragen om evenementenvergunningen en de beslistermijnen op aanvragen om evenementenvergunningen.

De nadere regels zijn in deze Regeling evenementenvergunning Gouda vastgelegd.

ARTIKELSGEWIJS

Artikel 1 Begripsbepalingen

Geen nadere toelichting nodig.

Artikel 2 Categorieën evenementen

Aan de hand van de aanvraag en de bijlagen, zoals het draaiboek van het evenement, wordt bepaald welke categorie evenementen het betreft en of dit evenement een vergunningplichtig evenement is en zo ja, in welke categorie deze valt. Dit laatste bepaalt de aanpak. De aanpak vergt meer tijd naarmate het evenement groter en/of risicovoller is.

Artikel 3 Indieningstermijnen

Na ontvangst van een vergunningaanvraag wordt er aan de hand van een vastgestelde vragenlijst een risicoscan uitgevoerd. Aan de hand hiervan wordt een inschatting gemaakt van de risico’s die bij een evenement kunnen ontstaan. Vervolgens wordt bepaald in welke categorie het evenement valt. Afhankelijk van de categorie waarin het evenement valt wordt een aanpak bepaald. De gekozen aanpak is bepalend voor de termijn waarop de vergunningsaanvraag uiterlijk moet zijn ingediend.

Artikel 4 Indieningsvereisten

Artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat aan het vereiste van een aanvraag is voldaan als de aanvrager de benodigde gegevens verschaft. Artikel 2:9 van de Apv Gouda 2020 bepaald dat de burgemeester nadere regels kan vaststellen over de indieningsvereisten voor aanvragen om evenementenvergunningen. Dit artikel geeft een uitwerking van die benodigde gegevens.

Artikel 5 Beslistermijnen

Artikel 1:2, eerste lid van de Apv Gouda 2020 bepaalt dat het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 1:7, tweede lid van de Apv Gouda 2020 bepaalt dat een evenementenvergunning wordt geweigerd als de aanvraag te laat is ingediend en een volledige en goede beoordeling redelijkerwijs niet mogelijk is voor de beoogde datum van het evenement

Artikel 4:5 van de Awb bepaalt dat bij het ontbreken van de vereiste informatie of documenten in de vergunningsaanvraag de aanvraag niet wordt beoordeeld. In dat geval krijgt de aanvrager de gelegenheid om ontbrekende gegevens binnen een nader te bepalen, redelijke termijn aan te leveren. Als de ontbrekende gegevens niet of niet binnen het gestelde termijn worden aangeleverd, kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Geen nadere toelichting nodig.

Artikel 7 Citeertitel

Geen nadere toelichting nodig.