Kind regelingen Moerdijk

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Kind regelingen Moerdijk

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 17 november 2020:

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk.

Overwegende,

Dat het wenselijk is om regelingen voor sociaal medische indicatie en toeslag voor peuteropvang door middel van uitvoeringsregeling vast te leggen.

BESLUIT

vast te stellen de kind regelingen Moerdijk:

 • Uitvoeringsregeling Toeslag Sociaal Medische Indicatie

 • Uitvoeringsregeling Toeslag voor peuteropvang

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk;

 • b.

  College: college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Moerdijk;

 • c.

  Kind: 0 tot en met 12 jaar;

 • d.

  Peuter: een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;

 • e.

  Peuteropvang: het aanbod van opvang voor peuters van 2 tot 4 jaar die wonen in de gemeente Moerdijk door kinderopvangorganisaties;

 • f.

  Primair onderwijs: Dit is de overkoepelende term voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze term wordt gebruikt sinds de invoering van de Wet op het primair onderwijs in augustus 1998.

 • g.

  Rijkstoeslag voor kinderopvang: een tegemoetkoming van het Rijk als bedoelt in artikel 2, eerste lid, onder h, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in de kosten van kinderopvang: de toeslag die ouders kunnen aanvragen bij de Belastingdienst voor kinderopvang;

 • h.

  Gemeentelijke doelgroep: personen die door het Werkplein Hart van West-Brabantzijn gekenmerkt als doelgroep en om die reden een toeslag voor de kinderopvang van de Belastingdienst ontvangen.

 • i.

  Wederkerigheid: een verplichting van ouders/verzorgers in de vorm van volgen van, bieden van of deelnemen aan een ondersteuningstraject, mantelzorg, re-integratietraject of tonen van ouderbetrokkenheid.

Artikel 2 Doel van de regelingen

 • a.

  Sociaal medische indicatie: Het gezin in positie krijgen zodat deze mee kan doen aan het arbeidsproces en/of zodat een positieve opvoedingssituatie in het gezin komt;

 • b.

  De toeslag sociaal medische indicatie wordt verstrekt aan ouders of verzorgers zodat het kind in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar deel kan nemen aan kinderopvang.

 • c.

  Toeslag van peuteropvang: Als het gezin niet in aanmerking komt voor een toeslag via de Belastingdienst kan via deze regeling alsnog toeslag worden verstrekt voor deelname aan peuteropvang ter bevordering van de ontwikkeling van de peuter en voorbereiding op het primair onderwijs.

 • d.

  De regeling toeslag voor peuteropvang wordt verstrekt aan ouders of verzorgers zodat peuters gebruik maken van peuteropvang bij een kinderdagopvang.

Hoofdstuk 2 Indicatiestelling en toeleiding

Artikel 3 Voorwaarden voor de toeslag peuteropvang

Ouders of verzorgers van een peuter komen in aanmerking voor een toeslag voor peuteropvang als:

 • a.

  Ze niet in aanmerking komen voor een Rijkstoeslag;

 • b.

  Ze bereid zijn om jaarlijks een inkomensverklaring aan te vragen en deze te overleggen aan de gemeente Moerdijk;

 • c.

  Ze geen onderdeel uitmaken van de gemeentelijke doelgroep;

 • d.

  Ze een overeenkomst hebben met een kinderopvangorganisatie die opgenomen is in het landelijk register kinderopvang;

 • e.

  De toeslag kan worden toegekend voor een peuter van 2 tot 4 jaar;

 • f.

  De toeslag maximaal afgegeven voor de periode van de aanvraag tot de maand waarin de peuter 4 jaar wordt;

 • g.

  Hun peuter minimaal 4 uur (1 dagdeel) en maximaal 8 uren (2 dagdelen) per week de peuteropvang bezoekt;

 • h.

  De peuteropvang kan enkel ingezet worden bij een kinderopvangorganisatie die geregistreerd is in het landelijkregister kinderopvang.

Artikel 4 Voorwaarden sociaal medische indicatie

Ouders of verzorgers van het kind komen in aanmerking voor een sociaal medische indicatie als:

 • a.

  Het kind en de ouders/verzorger bezoekt een professional voor advies en onderbouwing ten behoeve van de indicering;

 • b.

  Het kind dient in de gemeente Moerdijk het hoofdverblijf te hebben en daadwerkelijk te wonen;

 • c.

  Er is sprake van een crisissituatie en kinderopvang is in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van het kind, vanwege sociaal-medisch, sociaaleconomisch, sociaal-cultureel of sociaal-emotioneel problemen binnen het gezin of een onveilige of ongezonde thuissituatie met kans op ontwikkelachterstand;

 • d.

  Ze bereid zijn om jaarlijks een inkomensverklaring aan te vragen en deze te overleggen aan de gemeente Moerdijk.

 • e.

  De indicatie kan afgegeven worden voor een kind van 0 tot en met 12 jaar;

 • f.

  De Sociaal medische indicatie wordt afgegeven voor maximaal 52 weken;

 • g.

  Sociaal medische indicatie opvang kan worden gebruikt bij een kinderopvanglocatie, buitenschoolse opvang of gastouderbureau;

 • h.

  Een plan van aanpak wordt opgesteld ten behoeve van afspraken met ouders om de achterstand of onveilige dan wel ongezonde situatie op te lossen.

 • i.

  De ouder of verzorger dient wederkerigheid te verrichten in ruil voor het gebruik maken van de regeling, deze kan bestaan in de vorm van een ondersteuningstraject, mantelzorg, re-integratie of ouderbetrokkenheid gericht op het behalen van de doelen in het plan van aanpak.

Artikel 5 Procedurebepalingen voor de verstrekking van de toeslag peuteropvang

Een aanvraag om een toeslag wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier;

 • a.

  In afwijking van artikel 6, eerste lid van de Algemene subsidieverordening kan een aanvraag gedurende het hele jaar worden ingediend;

 • b.

  De aanvraag wordt uiterlijk 8 weken na de start van de peuteropvang aangevraagd;

 • c.

  Het college besluit op de aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag;

 • d.

  Het college verleent de voorlopige toeslag en betaalt deze maandelijks uit;

 • e.

  De toeslag wordt stopgezet in de maand dat de peuter vier jaar wordt of als een tussentijdse wijziging, zoals omschreven in artikel 8, daartoe aanleiding geeft;

 • f.

  Ouders of verzorgers ontvangen van de gemeente Moerdijk een door het college vastgesteld formulier dat ingevuld moet worden om de definitieve berekening te maken;

 • g.

  Het college besluit uiterlijk 1 jaar na ontvangst van het volledig ingevulde formulier over de afrekening van de toeslag;

 • h.

  Als ouder of verzorgers het formulier voor de berekening van de definitieve toeslag niet invullen wordt de toeslag teruggevorderd;

 • i.

  De ouders of verzorgers ontvangen een brief met het collegebesluit over de hoogte van de vastgestelde toeslag;

 • j.

  Als er te veel of te weinig toeslag is verstrekt vindt een afrekening plaats daarbij wordt geen rekening gehouden met een rentepercentage.

Artikel 6 Procedurebepalingen voor Sociaal medische indicatie

Een aanvraag om een toeslag sociaal medische indicatie wordt ingediend op een door het college vastgesteld formulier;

 • a.

  In afwijking van artikel 6, eerste lid van de Algemene subsidieverordening kan een aanvraag gedurende het hele jaar worden ingediend;

 • b.

  De aanvraag wordt voor de start van de kinderopvang aangevraagd;

 • c.

  Een volledige aanvraag bestaat uit indicatie van de professional en een ingevuld aanvraagformulier;

 • d.

  Het college besluit op de aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag;

 • e.

  Het college verleent de sociaal medische indicatie en betaalt deze maandelijks uit;

 • f.

  De indicatie stopt in de maand dat het kind 13 jaar wordt of als er een tussentijdse wijziging, zoals omschreven in artikel 8, optreed of daartoe aanleiding geeft;

 • g.

  Het college vraagt uiterlijk 1 september de jaaropgave kinderopvang en inkomensgegevens van de belastingdienst op van de ouders of verzorgers;

 • h.

  Als ouder of verzorgers deze gegevens niet invullen en toesturen wordt de toeslag van de sociaal medische indicatie teruggevorderd;

 • i.

  Als er te veel of te weinig toeslag is verstrekt vindt een afrekening plaats daarbij wordt geen rekening gehouden met een rentepercentage.

Hoofdstuk 3 Weigering en wijziging

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag om een toeslag op grond van deze regeling in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Er een overeenkomst is met een organisatie die niet is opgenomen in het landelijk register kinderopvang;

 • b.

  De peuter jonger dan 2 jaar is of ouder dan 4 jaar is;

 • c.

  De ouders of verzorgers van het kind niet in de gemeente Moerdijk wonen;

 • d.

  De ouders of verzorgers in aanmerking komen voor een Rijkstoeslag, komt de toeslag peuteropvang te vervallen;

 • e.

  De advisering van de professional geen onderbouwing geeft voor afgifte van de sociaal medische indicatie.

Artikel 8 Tussentijdse wijzigingen

 • a.

  Ouders of verzorgers geven tussentijdse wijzigingen op een door het college vastgesteld formulier;

  • a.

   Een tussentijdse wijziging betreft één of meerdere van de volgende onderwerpen:

   • 1.

    Naam en adresgegevens aanvrager

   • 2.

    Naam en adresgegevens van de peuteropvang

   • 3.

    Wijziging van peuteropvang/kinderopvang aanbieder

   • 4.

    Wijziging van inkomen van aanvrager/partners aanvrager

   • 5.

    Wijziging van uurtarief peuteropvang

   • 6.

    Wijziging omdat de aanvrager een toeslag uit een andere regeling ontvangt zoals een toeslag van de belastingdienst;

  • b.

   Een tussentijdse wijziging wordt uiterlijk 8 weken na de wijziging gemeld bij de gemeente;

  • c.

   Het college besluit op de gewijzigde aanvraag uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van het wijzigingsformulier.

Hoofdstuk 4 Subsidie

Artikel 9 Berekening van de toeslag peuteropvang

De berekening van de toeslag vindt plaats op basis van het volledig ingevulde formulier zoals omschreven in artikel 5;

 • a.

  De toeslag wordt voor minimaal 4 uur (1 dagdeel) en maximaal 8 uren (2 dagdelen) peuteropvang per week verleend;

 • b.

  Het maximale uurtarief voor de kinderopvang zoals bepaald door de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) wordt aangehouden;

 • c.

  De berekening van de toeslag vindt plaats op basis van de toeslagentabel van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) waarin het aantal uren, uurprijs en de hoogte van het inkomen zijn opgenomen.

Artikel 10 Berekening van de toeslag sociaal medische indicatie

De berekening van de toeslag vindt plaats op basis van het volledig ingevulde formulier zoals omschreven in artikel 6;

 • a.

  De toeslag wordt voor minimaal 4 uur (1 dagdeel) en maximaal 16 uren (4 dagdelen) peuteropvang per week verleend;

 • b.

  Als de aanvraag meer dan 16 uur (4 dagdelen) per week betreft, kan in overleg met het Centrum voor Jeugd en Gezin de hardheidsclausule worden toegepast;

 • c.

  Het maximale uurtarief voor de kinderopvang zoals bepaald door de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) wordt aangehouden;

 • d.

  De berekening van de toeslag vindt plaats op basis van de toeslagentabel van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) waarin het aantal uren, uurprijs en de hoogte van het inkomen zijn opgenomen.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule

De in dit artikel opgenomen hardheidsclausule maakt het mogelijk om van de begrenzingen in deze uitvoeringsregeling af te wijken als dat in het individuele geval echt noodzakelijk is. Dit afwijken kan alleen ten gunste en nooit ten nadele van de ouders of verzorgers, of het kind.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op 1 januari 2021

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Kind regelingen Moerdijk

 • 3.

  Het uitvoeringsbesluit wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in huis aan huisblad de Moerdijkse Bode.

 • 4.

  De ‘Uitvoeringsregeling toeslag voor peuteropvang 2016’ en de ‘Beleidslijn vergoeding eigen bijdrage kinderopvang doelgroep ouders’ worden ingetrokken.

Artikel 13 Citeertitel

Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als Kind regelingen Moerdijk.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 17 november 2020

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 17 november 2020

De gemeentesecretaris,

Ir. J.C. Slagboom

De loco-burgemeester

E. Schoneveld