SUBSIDIEPLAFONDS 2021 GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

SUBSIDIEPLAFONDS 2021 GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z048088/D339181

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 september 2020 met kenmerk D339071;

Gehoord het behandeladvies van het begrotingsforum van 08 oktober 2020;

HEEFT BESLOTEN:

  • 1.

    De programmabegroting 2021-2024 voor de jaarschijf 2021 vast te stellen;

  • 2.

    De subsidieplafonds zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen.

Bijlage 1 van de programmabegroting 2021-2024 Subsidieplafonds 2021

In deze bijlage wordt het subsidieplafond per beleidsterrein als bedoeld in artikel 5, lid, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Brummen (INT16.3004, vastgesteld op 15 dec. 2016, RB160069) beschreven. Binnen de plafonds stelt het college vervolgens het definitieve subsidie vast voor de individuele organisaties en instellingen.

In het onderstaande overzicht staat voor het jaar 2021 de verdeling per beleidsveld en een recapitulatie van de totaalbedragen naar de 4 programma’s van de begroting.

Beleidsterrein

Plafonds 2020

Plafonds 2021

1. Veiligheidsbeleid

€ 6.750

€ 6.750

2. Ruimtelijk economisch beleid

€ 0

€ 0

3. Technologie

€ 0

€ 0

4. Midden- en kleinbedrijf

€ 0

€ 0

6. Natuur- en landschapsbeleid

€ 0

€ 0

7. (Openlucht)recreatie en toerisme

€ 148.400

€ 148.400

8. Cultuurhistorie

€ 2.400

€ 2.400

11. Maatschappelijk beleid

€ 185.753

€ 140.138

12. Sociale cohesie

€ 34.973

€ 60.717

13. Lokaal onderwijsbeleid

€ 17.000

€ 17.000

15. Sport- en cultuurbeleid

€ 1.116.334

€ 1.171.523

16. Gezondheidsbevordering

€ 361.670

€ 374.141

Totaal generaal plafonds

€ 1.873.280

€ 1.921.069

Totaal generaal per programma

Programma 1

€ 6.750

€ 6.750

Programma 2

€ 151.602

€ 151.619

Programma 3

€ 1.714.928

€ 1.762.700

Programma 4

€ 0

€ 0

Totaal generaal alle programma

€ 1.873.280

€ 1.921.069

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 29 oktober 2020.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, D.D. Balduk,

De voorzitter, A.J. van Hedel.