Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de Uitwerkingsnota Subsidies 2021 Gemeente Haarlemmermeer

Geldend van 01-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de Uitwerkingsnota Subsidies 2021 Gemeente Haarlemmermeer

Collegebesluit(en)

Het college heeft besloten om:

 • 1.

  de subsidievorm ‘jaarlijkse subsidie’ van de in deze uitwerkingsnota opgenomen verdeelregels Wijkbudgetten, Evenementen, Culturele projecten, Kernen en buurtschappen van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude onder voorbehoud van vaststelling van het raadsvoorstel eerste wijziging van de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017 (nummer 2020.00025381) vast te stellen;

 • 2.

  de Uitwerkingsnota subsidies Haarlemmermeer 2021 per 1 november 2020 vast te stellen;

 • 3.

  de op 18 juni 2019 vastgestelde Uitwerkingsnota subsidies Haarlemmermeer 2020 (2019.0033203) in te trekken;

 • 4.

  de gewijzigde subsidieplafonds voor 2020, onder voorbehoud van vaststelling van de Najaarsrapportage 2020 door de raad en zoals weergegeven in bijlage 2, vast te stellen;

 • 5.

  de subsidieplafonds behorende bij de verdeelregels voor 2021, onder voorbehoud van vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 door de raad en zoals weergegeven in bijlage 3, vast te stellen;

 • 6.

  op grond van artikel 21 lid 8 van de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017, de formulieren als bedoeld in bijlagen 4, 5 en 6 vast te stellen, als verplicht onderdeel van een aanvraag om subsidie voor voorschoolse educatie;

 • 7.

  deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Hoofdstuk 1 PUBLIEKSCONTACT

1.01 Stedenband Cebu

Relevante beleidsnota’s

 • Discussienota Internationale Zaken.

 • Uitwerking procedure projecten van Stedenbandverenigingen.

 • Conform “Nota B&W Vriendschapsbanden 18 februari 2014”.

Doelstelling

Het tot stand brengen van een duurzame samenwerkingsrelatie op een zo breed mogelijk terrein tussen de overheid en/of particuliere organisaties alsmede het stimuleren van contacten gericht op bevordering van wederzijds begrip en solidariteit. De stedenband is een vriendschapsband, om door middel van kennisoverdracht en samenwerking concrete ontwikkelingsprojecten ter plaatse te realiseren.

Activiteiten

Subsidie ten behoeve van het uitvoeren van de volgende structurele verenigingsactiviteiten (2021: € 12.300):

 • -

  PR van de activiteiten;

 • -

  Bezoek Cebu, indien mogelijk in combinatie met een bezoek van de burgemeester;

 • -

  Ontvangst van delegaties uit Cebu en initiëring en coördinatie van de te realiseren projecten.

En de volgende projecten:

 • -

  Schooltje Cebu (2021: € 7.200).

 • -

  Projecten vriendschapsbandverenigingen (2021: € 63.600).

 • -

  Professionele ondersteuning vriendschapsbandvereniging (2021: € 10.200).

 • -

  ERUF (2021: € 6.900).

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de in de verdeelregel benoemde activiteiten.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

 • De vereniging zal binnen de door de raad gestelde kaders inhoud geven aan de vriendschapsband, de daaruit voortvloeiende activiteiten en contacten met de zustergemeente.

 • Periodiek, ten minste tweemaal per jaar, vindt overleg plaats tussen de vereniging en de portefeuillehouder internationale zaken.

 • Subsidie voor projecten vriendschapsbandverenigingen is uitsluitend bedoeld voor nieuwe projecten. Bij aanvraag specificeren welke projecten met welke bedragen het betreft.

 • Subsidie professionele ondersteuning is bestemd voor inhuur/inkoop van deskundigheid met betrekking tot de professionele en organisatorische ondersteuning van een project vriendschapsbandvereniging. Bij aanvraag specificeren welke inhuur dit betreft.

1.03 Participatiesubsidie ter ondersteuning van dorps- en wijkraden bij de voorbereiding van beleids- en uitvoeringsplannen Relevante beleidsnota’s

 • Actualisatie Participatiebeleid en Inspraakverordening

 • Haarlemmermeer Weet raad 2018

 • Samenwerkingsafspraken Dorps- en Wijkraden 2017

 • Koersvast, steeds beter

Doelstelling

Het bevorderen van de actieve betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke beleidsvoorbereiding en uitvoering.

Activiteiten

De volgende activiteiten van de dorps- of wijkraad komen voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  Verzorgen van communicatie en informatiestroom met het werkgebied. In elk geval:

  • Het up-to-date houden van de website;

  • Organiseren van meningsvorming samen met achterban door minimaal 2 maal per jaar een bijeenkomst te organiseren;

  • Initiatief nemen om onderwerpen aan te kaarten en te bespreken bij de gemeente.

 • 2.

  Deelnemen aan inspraak en interactieve beleidsvorming bij de gemeente, waaronder de gebiedsprogramma's.

Subsidievorm

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • Een bedrag gerelateerd aan het aantal inwoners in het gebied. Het subsidiebedrag 2021 is als volgt:

  • Categorie a: dorp of wijk met minder dan 1.000 inwoners: € 1.128,22

  • Categorie b: dorp of wijk met 1.000 tot 2.500 inwoners: € 1.692,33

  • Categorie c: dorp of wijk met 2.500 tot 7.500 inwoners: € 2.820,55

  • Categorie d: dorp of wijk met 7.500 tot 12.500 inwoners: € 3.947,68

  • Categorie e: dorp of wijk met 12.500 inwoners of meer: € 4.511,79

   (Eens per 4 jaar wordt bekeken of de subsidiebedragen nog voldoen)

 • Bij een subsidieaanvraag voor combinaties van wijken wordt op basis van de samengevoegde inwoneraantallen behorende bij de werkgebieden de grootte-categorie bepaald.

 • Een nieuwe dorps- of wijkraad kan een eenmalig financiële ondersteuning krijgen bij oprichting, ten behoeve van de opstartkosten met een maximum van € 500.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt het te verlenen subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

Definities:

 • Wijk- of dorpsraad: een instelling met een verenigings- of stichtingsvorm, die zich in haar doelstellingen (mede) richt op het bevorderen van (1) de intermediair functie tussen inwoners van het werkgebied en het gemeentebestuur en (2) de belangenbehartiging vanuit het werkgebied richting het gemeentebestuur.

 • Werkgebied: het deel van de gemeente waarop de werkzaamheden van de wijk- of dorpsraad naar oordeel van Burgemeester en Wethouders gericht zijn. Werkgebieden kunnen elkaar niet overlappen.

 • Inwoneraantal: De werkgebieden volgen de geografische indeling in telgebieden van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De grootte wordt bepaald op basis van het aantal inwoners op 1 januari van het van het jaar voorafgaand aan het jaar waarover de subsidie wordt aangevraagd.

 • Per werkgebied wordt, in beginsel, aan één organisatie subsidie verleend.

Overige bepalingen

 • Afspraken tussen de dorps- of wijkraad en de gemeente worden bekrachtigd door ondertekening van het “Convenant spelregels voor participatie” door beide partijen”.

Verantwoording

 • Vastgelegd wordt hoeveel vergaderingen, overleggen met gebiedsmanagers over het werkgebied en het gebiedsprogramma en (informatie)bijeenkomsten in het subsidiejaar hebben plaatsgevonden en welke gevraagde en ongevraagde adviezen er zijn gegeven.

 • Van bijeenkomsten/adviestrajecten wordt een kort verslag gemaakt over onderwerpen/advies, hoeveel personen en wie er hebben deelgenomen.

1.04 Ondersteuning van participatie bij (ruimtelijke) ontwikkelingen

Relevante beleidsnota’s

 • Plan van aanpak Meedenken, meepraten, meebeslissen

 • Actualisatie Participatiebeleid en Inspraakverordening

 • Haarlemmermeer Weet raad, 2018

 • Samenwerkingsafspraken Dorps- en Wijkraden, 2017

 • Koersvast, steeds beter

Doelstelling

 • Het stimuleren van een actief en breed gedragen participatieproces van inwoners bij ruimtelijke en sociale ontwikkelingen in Haarlemmermeer, waardoor de gemeente met haar inwoners gemeentelijke projecten vorm kan geven.

 • Door het financieel faciliteren van actieve inwoners(groepen) is het mogelijk hen het participatieproces (betrekken en activeren van belanghebbende/geïnteresseerde inwoners en ondernemers) te laten organiseren. Dit vergroot de kans op een zo groot en divers mogelijk aantal belanghebbenden en belangstellenden.

Activiteiten

Activiteiten ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten en het verzorgen van verscheidende communicatie- en informatiestromen voor de meningsvorming inzake het project.

Subsidievorm

Eenmalige subsidie.

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Ja

Berekening subsidiebedrag

Er vindt een voorgesprek plaats voorafgaand aan de aanvraag tussen aanvrager, projectleider, een adviseur op het gebied van (online) communicatie en programmamanager/-secretaris Participatie. Daarin wordt een globaal plan met begroting besproken, waarin een voorstel gedaan wordt voor een (online) communicatiestrategie en aanpak participatie. Op basis daarvan wordt een subsidiebedrag aangevraagd. Dat bedrag is in totaal maximaal € 5.000 en per onderdeel wordt het maximum vastgesteld.

 • Online platform:

  Als er geen voldoende geschikte platforms voorhanden zijn, is er een bedrag van maximaal € 2.000 beschikbaar voor het opstarten van een platform.

 • Drukwerk:

  Op basis van de begroting uit het voorgesprek. Het maximum aan te vragen bedrag voor drukwerk is het aantal inwoners van het gebied x € 0,17 tot een maximum van € 2.000.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

Definities:

 • Project: (ruimtelijke) ontwikkeling;

 • Gebied: het deel van de gemeente waarbinnen het project gelegen is;

 • Inwoneraantal: De gebieden volgen de geografische indeling in telgebieden van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De grootte wordt bepaald op basis van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarover de subsidie wordt aangevraagd.

 • Bestuurskosten: kosten van drukwerk, advertenties en andere communicatie;

 • Organisatiekosten:

  • 1.

   kosten verband houdend met vergaderingen (bijvoorbeeld: huur, koffie/thee, schoonmaak);

  • 2.

   overige organisatiekosten dienen ter beoordeling aan projectleider te worden voorgelegd.

Voorwaarden:

 • Subsidie wordt bij voorkeur verstrekt aan een dorps- of wijkraad. Indien dat niet mogelijk of wenselijk is (bijvoorbeeld als er geen dorps- of wijkraad is), kan de subsidie worden verstrekt aan een natuurlijk persoon en bewonersgroepen;

 • De subsidie wordt aangevraagd nadat de organisatoren uitgenodigd zijn om deel te nemen aan het participatieproject;

 • Voor het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van het project wordt gebruik gemaakt van een locatie van Stichting Maatvast. Andere locaties zijn niet toegestaan, tenzij hier toestemming voor is gegeven;

 • Voor de communicatie wordt indien nodig gebruik gemaakt van een online platform, de gemeente adviseert en faciliteert bij het opstarten van het platform, tenzij anders afgesproken;

 • Per project kan slechts één groep participanten aanspraak maken op deze subsidie;

Verantwoording

 • Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek, waarin er evaluerend wordt teruggeblikt op de samenwerking, de bijeenkomsten, samenwerking met de betrokken partijen en het aantal bereikte participanten;

 • Een schriftelijk verslag, het eindgesprek en een overzicht van de gemaakte kosten vormen de verantwoording.

Hoofdstuk 2 Programma Zorg en Werk

2.01 Collectieve Geestelijke Gezondheidszorg

Relevante beleidsnota’s

 • Meer doen aan gezondheid

 • Verlenging nota lokaal volksgezondheidsbeleid "Meer doen aan gezondheid"

Doelstelling

Bevorderen van gezondheid en gezond gedrag van inwoners, specifiek het voorkomen van c.q. het verminderen van het aantal inwoners met depressies/angst.

Activiteiten

 • Collectieve preventie door middel van publieksvoorlichting.

 • Screening online of op papier op psychische klachten.

 • Advisering van inwoners en (betrokken mantelzorgers) met psychische klachten en mantelzorgers van mensen met psychische klachten.

 • Spreekuur voor mantelzorgers/familieleden en individuele gesprekken

 • Informatiebijeenkomsten

 • Cursussen

 • Deskundigheidsbevordering

 • Ketensamenwerking

 • Consultatie en advies aan professionals in eerste lijn

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja. GGZInGeest is de regionaal aangewezen partij op grond van een Regionaal plan preventie van depressie en angst.

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • Regionale activiteiten omgeslagen naar rato inwonertal.

 • Lokale activiteiten:

  • -

   Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de benoemde activiteiten.

  • -

   Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

Afspraken over samenhangend aanbod met diverse elementen: (publieksvoorlichting; spreekuren; informatiebijeenkomsten; deskundigheidsbevordering enz.) worden gemaakt in regionaal verband, met deels lokale inkleuring.

2.02 Opvang, wonen en herstel

Relevante beleidsnota’s

 • Beleidsvisie wonen met zorg (Gemeente Haarlemmermeer 2017)

 • Beleidskader opvang wonen en herstel (Gemeente Haarlem 2016)

 • Voortgangsnotitie Sluitende aanpak personen met verward gedrag in Haarlemmermeer (B&W nota 2018.0008680)

Doelstelling

Haarlemmermeerders met een psychiatrische aandoening, verslaving of verstandelijke beperking zijn de meest kwetsbare inwoners en hebben met veel verschillende zorgaanbieders te maken. Het gemeentelijk doel is gericht op zo lang mogelijk zelfstandig leven en wonen. Daartoe is afstemming tussen zorgaanbieders, het sociaal domein en innovatie van het aanbod nodig gericht op opvang en herstel.

Activiteiten

 • Wonen: activiteiten gericht op het langer zelfstandig kunnen blijven wonen en projecten voor personen met ‘verward gedrag’.

 • Opvang: activiteiten gericht op (het voorkomen van) dakloosheid.

 • Herstel: activiteiten gericht op herstel

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan en met bijbehorende begroting voor de activiteiten. Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen. Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen. Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente. Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en doelen.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

2.03 Algemeen Maatschappelijk Werk

Relevante beleidsnota’s

 • Koersvast, steeds beter, beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023

 • de nota Samen Sterk en In Balans visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer

Doelstelling

Laagdrempelige hulp bij levensvraagstukken en psychosociale problemen aan inwoners.

Activiteiten

 • Kortlopende psychosociale hulpverlening, individueel of in groepen.

 • Hulpverlening bij calamiteiten.

 • Inzet in wijken ten behoeve van bemiddeling bij probleemsituaties.

 • Deelname aan diverse proeftuinen sociaal domein.

 • Inzet op specifieke problematiek in diverse gebieden.

 • Signalerings- en verwijsfunctie bij ggz-problematiek.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  • -

   De sociaal werkers bieden -op afroep - extra onafhankelijke cliëntondersteuning aan inwoners die niet zelfredzaam zijn en geen gebruik kunnen maken van ondersteuning vanuit het eigen netwerk, bijvoorbeeld bij communicatie met de gemeente of andere organisaties.

  • -

   De cliëntondersteuner denkt mee, staat naast de inwoner, geeft informatie en advies en kan korte ondersteuning bieden door bijvoorbeeld een gesprek met de inwoners te helpen voorbereiden of aan te schuiven bij een gesprek met een organisatie. De samenwerking met MEE wordt verder versterkt, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten voor vrijwilligers die cliënten ondersteunen.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja, Stichting MeerWaarde is voor deze activiteiten kernvoorziening. MeerWaarde vervult een essentiële rol in de ketensamenwerking.

Meerjarigheid

Ja

Berekening subsidiebedrag

Het activiteitenplan gebaseerd op het Programma van Eisen (PvE) bevat een begroting opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Dit bedrag kan het laatstgenoemde subsidieplafond en/of in het PvE voor die activiteiten bepaalde indicatieve budget niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

Omschreven in het PvE.

2.05 Sociaal-culturele activiteiten voor mensen met een beperking

Relevante beleidsnota’s

 • Meer doen aan Meedoen 2008 – 2011

Doelstelling

Het bieden van mogelijkheden voor zelfontplooiing, ontwikkeling, ontplooiing, ontmoeting, contact met lotgenoten en ontspanning aan mensen met een beperking door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten.

Activiteiten

Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten voor mensen met een beperking door een vrijwilligersorganisatie, zoals ontmoetingsactiviteiten, gespreks-, discussiegroepen, een (film)voorstelling, sport- en spelactiviteit, muziek-, dans- en toneelbeoefening, excursies, creatieve activiteiten of andere, vergelijkbare bijeenkomsten of activiteiten.

Subsidievorm

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • € 67,65 per bijeenkomst, vermenigvuldigd met het percentage Haarlemmermeerse deelnemers of leden van de instelling.

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de exploitatielasten.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt het te verlenen subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

Definitie:

Mensen met een beperking: mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Nadere eisen

 • De activiteiten worden uitgevoerd door een vrijwilligersorganisatie, dat wil zeggen een organisatie die wordt aangestuurd/geleid door vrijwilligers.

 • De organisatie levert bij vaststelling van de subsidie per sociaal-culturele activiteit een deelnemerslijst.

 • Een bijeenkomst wordt door minimaal 8 deelnemers bezocht.

 • De subsidieregeling geldt als een aanvulling op algemeen beleid (o.a. sportbeleid) waar mensen met een beperking ook gebruik van kunnen maken.

2.06 Ondersteuning van slachtoffers van ongevallen en/of criminaliteit

Relevante beleidsnota’s

Geen

Doelstelling

Het ondersteunen van mensen die slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval, vandalisme of criminaliteit. Het uiteindelijk doel is de schade, zowel materieel als immaterieel, waarmee slachtoffers van strafbare feiten en verkeersongelukken geconfronteerd worden, zoveel mogelijk te verhelpen, te beperken en te voorkomen.

Activiteiten

De activiteiten waarmee de schade van slachtoffers zoveel mogelijk verholpen, beperkt of voorkomen worden, zijn:

Primaire activiteiten:

 • Hulpverlening

 • Preventie

 • Belangenbehartiging

Secundaire activiteiten:

 • Innovatie en ontwikkeling

 • Middelenwerving

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de activiteiten met als maximum gepland aantal inwoners van de gemeente Haarlemmermeer in het jaar waarvoor de aanvraag wordt ingediend maal het normbedrag (2021: € 0,19 per inwoner).

Bij meerdere aanvragers wordt gekozen voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen. Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen. Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente. Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen in de verdeelregel.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

In de verslaglegging wordt inhoudelijk ingegaan op de prestaties, waarbij ook de resultaten/cijfers per gemeente worden weergegeven.

2.08 Opbouwwerk

Relevante beleidsnota’s

• 'Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023”

• de nota “Samen Sterk en In Balans visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer”

Doelstelling

Inwoners en organisaties activeren tot het nemen van initiatieven en het bevorderen van samen optrekken en zelfredzaamheid.

Alleen Meerwaarde-activiteiten

Stimuleren en activeren van inwoners en organisaties, te weten:

 • Ondersteunen van burgerinitiatieven.

 • Deelname aan de 6 gebiedsteams ter bepaling van de inzet van het opbouwwerk; opname daarvan in het gebiedsplan.

 • Ondersteunen van dorps- en wijkraden.

 • Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties, comités, belangenorganisaties.

 • Ondersteunen kernenoverleg en bijbehorende klankbordgroep.

 • Ondersteunen van buurt-netwerken.

 • Flexibele inzet op verzoek; o.a. ten behoeve van zogenoemde hotspots.

In het Programma van Eisen (PvE) kan een nadere specificatie van de uit te voeren activiteiten worden opgenomen.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja. Stichting Meerwaarde.

Meerjarigheid

Ja

Berekening subsidiebedrag

Op basis van het PvE moet een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten opgesteld worden op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening;

 • Het berekende bedrag kan de bedragen van het subsidieplafond en/of in het PvE voor die activiteiten bepaalde indicatieve budget niet overschrijden.

 • Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het PvE.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het programma van eisen.

Subsidieplafond

Plafond is een gecombineerd plafond voor Opbouwwerk en Buurtbemiddeling. De subsidie is voorbehouden aan de kernvoorziening voor de activiteiten tot maximaal het subsidieplafond.

2.09 Buurtbemiddeling

Relevante beleidsnota’s

 • 'Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023”

 • de nota “Samen Sterk en In Balans visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer”

Doelstelling

Het aanbieden van bemiddeling bij ruzie/geschillen tussen buren woonachtig in Haarlemmermeer om zo gezamenlijk tot een acceptabele oplossing te komen. De bemiddeling vindt plaats door speciaal getrainde vrijwilligers

Activiteiten

Het uitvoeren van buurtbemiddeling bestaande uit:

 • Coördinatie, werving, training en inzet en begeleiding van vrijwilligers/bemiddelaars.

 • Afhandelen van de meldingen van conflicten/burenruzies en het uitvoeren van de bemiddelingen.

 • Opstellen en uitvoeren van een communicatieplan om "buurtbemiddeling" onder de aandacht te brengen van bewoners van Haarlemmermeer.

 • Organisatie en onderhouden van een netwerk van relevante "verwijzers" naar buurtbemiddeling: politie, corporaties, gebiedsmanagement, andere hulpverleningsorganisaties en algemene communicatiemiddelen.

In het Programma van Eisen kan een nadere specificatie van de uit te voeren activiteiten worden opgenomen.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja. Voorbehouden aan stichting MeerWaarde vanwege samenwerkingsafspraken en convenant gegevensuitwisseling met woningcorporatie Ymere en met de politieregio Kennemerland.

Meerjarigheid

Ja

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de benodigde uren van de coördinator buurbemiddeling. Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het indicatieve subsidieplafond niet overschrijden (exclusief mogelijke indexeringen).

Subsidieplafond

Plafond is een gecombineerd plafond voor Opbouwwerk en Buurtbemiddeling. De subsidie is voorbehouden aan de kernvoorziening voor de activiteiten tot maximaal het subsidieplafond.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities:

 • Facilitering en certificering door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 • De vrijwilligers/bemiddelaars krijgen een adequate deskundigheidstraining.

 • Samenwerking met de Vrijwilligerscentrale/Haarlemmermeer voor Elkaar/Vrijwilligersacademie voor werving, ondersteuning en scholing van vrijwilligers.

2.10 Beheer Dorpshuizen en Sociaal culturele accommodaties

Relevante beleidsnota’s

Geen

Doelstelling

Het in stand houden of het bevorderen van de sociale leefbaarheid in wijken en kernen.

Activiteiten

De activiteiten die worden uitgevoerd om de sociale leefbaarheid te bevorderen, zijn:

 • Het openstellen van de dorpshuizen en het verhuren van ruimten voor sociaal- culturele activiteiten.

 • Het onderhouden en toegankelijk maken/onderhouden van de accommodaties

 • Het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten in de accommodaties.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Het te verlenen subsidiebedrag mag de verleende subsidie van het voorgaande jaar voor dezelfde activiteiten en het subsidieplafond niet overschrijden.

Nadere eisen/criteria/definities/bijzonderheden

Voor Stichting Maatvast gelden de volgende eisen:

 • 1.

  De Stichting Maatvast is opgericht door de gemeente om het beheer van diverse dorpshuizen en sociaal culturele accommodaties te verbeteren. In het programma van eisen worden afspraken gemaakt over de activiteiten en de uitvoer van de werkzaamheden.

 • 2.

  Maatvast hanteert, met goedkeuring van de gemeente, een systematiek bij de opbouw en verwerking van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) waarbij jaarlijkse fluctuaties in de onderhoudsvoorziening worden voorkomen.

Voor de zelfstandige dorpshuizen gelden de volgende eisen:

 • 1.

  Voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op/te maken heeft met de openstelling van het dorpshuis.

 • 2.

  Registratie van de dagen en uren van openstelling wordt bijgehouden.

 • 3.

  Voor de inhoudelijke verantwoording wordt bij de vaststelling verwacht:

  • Een verslag van de activiteiten

  • Een overzicht van de verhuur van ruimten.

  • Een overzicht van de openstelling van het dorpshuis.

2.11 Sociaal-culturele activiteiten van dorps- en wijkraden

Relevante beleidsnota’s

Geen

Doelstelling

 • Het bevorderen en faciliteren van de actieve inzet in de eigen wijk of kern.

 • Het bevorderen van vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk.

 • Het bevorderen van het woon- en leefklimaat in wijken en kernen.

 • Het bevorderen van leefbaarheid en sociale cohesie door de inzet van dorp- en wijkraden.

Activiteiten

Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten waaraan minstens 10 Haarlemmermeerse bezoekers deelnemen per bijeenkomst, zoals ontmoetingsactiviteiten, gespreks-, discussiegroepen, een (film)voorstelling, sport- en spelactiviteit, muziek-, dans- en toneelbeoefening, excursies, creatieve activiteiten of andere vergelijkbare bijeenkomsten of activiteiten.

Subsidievorm

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • Een basisbedrag behorende bij de grootte categorie van het werkgebied.

 • Een vast bedrag voor elke door de dorps- of wijkraad gerealiseerde bijeenkomst/ activiteit met een maximum van 40 bijeenkomsten per jaar.

 • De subsidie bedraagt maximaal het saldo van kosten minus deelnemersbijdragen, zoals blijkt uit de activiteitenbegroting.

 • Voor het jaar 2021 zijn de basisbedragen:

  Categorie A: € 645,24 (tot 1.000 inwoners)

  Categorie B: € 966,74 (1.000 - 2.500 inwoners)

  Categorie C: € 1.289,34 (2.500 - 7.500 inwoners)

  Categorie D: € 1.934,57 (7.500 - 12.500 inwoners)

  Categorie E: € 2.580,94 (meer dan 12.500 inwoners)

 • Het bedrag per activiteit is € 32,26

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt een subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Wijk- of dorpsraad: Een instelling met een verenigings- of stichtingsvorm, die zich in haar doelstellingen (mede) richt op het bevorderen van (1) de intermediair functie tussen inwoners van het werkgebied en het gemeentebestuur en (2) de belangenbehartiging vanuit het werkgebied richting gemeentebestuur.

 • In het werkplan wordt het werkgebied gedefinieerd waarop de dorps- of wijkraad zich richt (aantal inwoners en geografische afbakening).

 • Het werkplan bevat minimaal 5 verschillende sociaal-culturele activiteiten.

 • Per werkgebied wordt aan één organisatie subsidie verleend.

2.12 Integratie en emancipatie

Relevante beleidsnota’s

 • “Willen, kunnen en mogen meedoen in Haarlemmermeer, visie op integratie”.

Doelstelling

Het activeren van inwoners om deel te nemen aan de samenleving en hen zodanig toe te rusten dat zij een stap verder kunnen zetten op de Participatieladder.

Activiteiten

Het organiseren en coördineren van activiteiten (o.a. cursusaanbod) die eraan bijdragen dat inwoners meer deel gaan nemen aan de samenleving. Het accent ligt hierbij op (toeleiding naar) scholing en werk, voor die inwoners die een grote afstand hebben tot scholing en werk. De activiteiten richten zich op de basisvaardigheden voor scholing en werk: Zoveel als mogelijk bemiddelt Meerwaarde naar reguliere instellingen op dit gebied. Het organiseren van recreatieve activiteiten is van belang voor het bereiken van sociaaleconomisch kwetsbare inwoners en het stimuleren tot deelname aan activiteiten gericht op scholing en werk. Deze activiteiten dienen materieel kostendekkend te zijn. Voor coördinatie en organisatie wordt een klein budget beschikbaar gesteld.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • Van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de in de verdeelregel benoemde activiteiten.

 • Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het indicatieve subsidieplafond niet overschrijden (exclusief mogelijke indexeringen).

 • Het subsidiebedrag wordt vermenigvuldigd met het percentage rechtmatige deelnemers.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het Programma van Eisen (PvE).

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal 2 inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de het PvE.

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen

• Activiteiten dienen plaats te vinden in een dorpshuis van Maatvast of een zelfstandig dorpshuis.

• Rechtmatige deelnemers: Een lijst met alle deelnemers wordt, indien de gemeente daarom vraagt, per jaareinde ingeleverd. Deelnemers kunnen maximaal 3 jaar lang gesubsidieerd gebruik maken van deze activiteiten. Tijdens deze 3 jaar zijn dit de rechtmatige deelnemers.

2.13 Integratieactiviteiten

Relevante beleidsnota’s

 • 'Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023”

Doelstelling

Het bevorderen van een optimale participatie aan de samenleving door het stimuleren van deelname aan het maatschappelijk en economisch verkeer door inwoners met bijvoorbeeld een andere culturele achtergrond, lagere sociaaleconomische status of die laaggeletterd zijn.

Activiteiten

Activiteiten van een vrijwilligersorganisatie die gericht zijn op het wegnemen van belemmeringen bij deelname aan het maatschappelijk en economisch verkeer, zoals;

 • Voorlichting

 • Toeleiding naar werk

 • Leren van de taal door middel van conversatielessen.

 • Leren omgaan met computers.

Een activiteit bestaat uit één bijeenkomst of uit een cyclus van samenhangende bijeenkomsten.

Er worden minimaal 10 activiteiten aangeboden met minimaal 10 deelnemers per bijeenkomst. Degene die de conversatielessen geeft, heeft de basistraining taalvrijwilligers gevolgd bij het Taalhuis Haarlemmermeer en gebruikt voor de lessen materiaal van het Taalhuis.

Subsidievorm

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • Een bijdrage van maximaal € 563,611 in de organisatiekosten.

 • Een bedrag van € 113,55 per bijeenkomst gericht op het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk en economisch verkeer, met een maximum van € 3.000.

 • De subsidie vormt maximaal 75% van de exploitatielasten.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt het te verlenen subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

Definities:

Organisatiekosten (betreft de verenigings- of stichtingskosten)

Administratiekosten;

 • Kosten van druk-, stencil- en kopieerwerk.

 • Rente- en bankkosten

 • Bestuurskosten

 • Kosten verband houdend met vergaderingen.

 • Premies van verzekeringen.

 • Kosten van lidmaatschappen.

Exploitatielasten: de totale kosten die aan de organisatie van de activiteiten zijn verbonden.

De subsidie is niet bedoeld voor activiteiten die gericht zijn op het elkaar ontmoeten, leren kennen, van elkaar leren en leren respecteren. De subsidie is niet bedoeld voor huiswerkbegeleiding.

Nadere eisen

 • Activiteiten dienen plaats te vinden in een dorpshuis van Maatvast of een zelfstandig dorpshuis.

 • Themabijeenkomsten die georganiseerd worden door deelnemers aan het Migrantenorganisaties Inloopspreekuur (MOI) zijn alleen subsidiabel als het unieke themabijeenkomsten zijn die verschillen van de themabijeenkomsten van het MOI.

 • Vrijwilligers die conversatielessen geven hebben de basistraining ‘vrijwilligers’ gevolgd bij het Taalhuis Haarlemmermeer. Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal van het Taalhuis.

 • U maakt zoveel mogelijk gebruik van het cursusaanbod van de VrijwilligersAcademie.

2.15 Voorkomen van discriminatie

Relevante beleidsnota’s

 • ‘Koersvast steeds beter, Beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023

 • Regenboogagenda 2020-2022

Doelstelling

Het bemensen van een laagdrempelige, onafhankelijke en deskundige loketfunctie voor klachten over discriminatie in de gemeente Haarlemmermeer.

Activiteiten

Kerntaken: Wettelijke taken in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga)

 • Onafhankelijke bijstand verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun klachten betreffende discriminatie.

 • De klachten registreren.

Andere activiteiten:

 • Het rapporteren over de klachtafhandeling in Haarlemmermeer van inwoners en bezoekers aan Haarlemmermeer.

 • Het monitoren van ingediende klachten, met gebruikmaking van landelijk registratiesysteem en het duiden van de behaalde resultaten.

 • Het geven van voorlichting aan diverse doelgroepen over de Wet Gelijke Behandeling, het gemeentelijk antidiscriminatiebeleid en de rol van Bureau Discriminatiezaken.

 • Het doen van onderzoek naar (de mate van voorkomen van) discriminatie en het rapporteren daarover.

 • Het voeren van overleg in de regio met samenwerkingspartners die ook voor de gemeente Haarlemmermeer relevant zijn.

 • Het bevorderen van de naamsbekendheid van uw bureau zodat de meldingsbereidheid kan toenemen.

 • Het actief bijdragen aan het Regenboogbeleid 2020-2022 van de gemeente Haarlemmermeer.

Nadere eisen en criteria

 • Er wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop professionaliteit en expertise van bureaumedewerkers worden bevorderd.

 • Er wordt verantwoording afgelegd over de met Haarlemmermeer specifiek gemaakte afspraken betreft:

  • -

   Ingezette uren naar (soort) taak en afwegingen bij deze inzet;

  • -

   Uren besteed aan uitvoering van speerpunten in het regenboogbeleid;

  • -

   Vormgeving van de eis van toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de loketfunctie.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de in de verdeelregel benoemde activiteiten. Maximaal 1000 uur tegen een vast uurtarief. Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het indicatieve subsidieplafond niet overschrijden (exclusief mogelijke indexeringen);

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen zoals genoemd in de verdeelregel. Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen. Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal 2 inhoudsdeskundigen van de gemeente. Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen in de verdeelregel. De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

2.16 Sociaal-culturele activiteiten voor senioren

Relevante beleidsnota’s

 • Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023”

 • nota “Samen Sterk en In Balans visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer”

Doelstelling:

Het aanbieden van een zinvolle dagbesteding en sociaal-culturele activiteiten door vrijwilligersorganisaties om eenzaamheid en sociale uitsluiting van senioren te verminderen/ tegen te gaan.

Activiteiten

 • Activiteit gericht op ontwikkeling, ontplooiing, ontmoeting, ontspanning, informatie of advies.

 • Een activiteit, uitsluitend bestemd voor Haarlemmermeerse inwoners, dient door minimaal 15 senioren bezocht te worden.

Subsidievorm

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Normbedragen voor 2021

 • Een bedrag van € 56,39 per soort activiteit (niet zijnde vergaderen) die door de instelling wordt aangeboden.

 • Een bedrag van € 16,04

 • voor elke door de instelling gerealiseerde bijeenkomst.

 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de exploitatielasten met een maximum van € 5.000.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt het te verlenen subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Indien de subsidie niet gelijk wordt vastgesteld dient in het verslag over het afgelopen subsidiejaar een registratie te zijn opgenomen van het aantal geleverde diensten en het aantal ondersteunde Haarlemmermeerse senioren.

 • De activiteiten worden uitgevoerd door een vrijwilligersorganisatie, dat wil zeggen een organisatie die wordt aangestuurd door vrijwilligers evenals de activiteiten die worden georganiseerd.

 • Samenwerking met de Vrijwilligerscentrale/Haarlemmermeer voor Elkaar/Vrijwilligersacademie voor werving, ondersteuning en scholing van vrijwilligers.

2.19 Mantelzorgondersteuning

Relevante beleidsnota’s

 • Nota Mantelzorgwaardering van 27 oktober 2015.

 • Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023”

Doelstelling

Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel tussen de inwoner, zijn/haar netwerk en eventuele ondersteuning. Overbelasting maakt mantelzorgers kwetsbaar. Het aantal ouderen dat zelfstandig woont stijgt door de vergrijzing maar ook het aantal werkende mantelzorgers, jonge mantelzorgers en zogenaamde dubbelzorgers (volwassenen die kinderen en ouders verzorgen). De gemeente wil mantelzorgers zoveel mogelijk ondersteunen in hun mantelzorgtaken om overbelasting te voorkomen. Doel van deze subsidie is het bieden van informatie en advies en ondersteuning aan mantelzorgers en het bieden van advies en educatie aan professionals.

Activiteiten

 • Het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers, gericht op de volgende basisfuncties mantelzorgondersteuning zoals geformuleerd door het rijk:

  • informatie;

  • advies en begeleiding;

  • emotionele ondersteuning (onder andere lotgenotencontact);

  • educatie (voorlichting over diverse thema’s);

  • praktische hulp;

  • respijtzorg (door inzet van vrijwilligers en gastgezinnen).

 • Het jaarlijks organiseren van activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg.

In het Programma van Eisen (PvE) kan een nadere specificatie van de uit te voeren activiteiten worden opgenomen.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting van de kosten voor de hierboven genoemde en de in het Programma van Eisen (PvE) benoemde aanvullende activiteiten.

 • Het berekende bedrag mag het in het PvE aangegeven beschikbare budget of het subsidieplafond niet overschrijden.

 • Subsidiabele kosten worden benoemd in het PvE, in het kort zijn dit:

  • 1.

   De aanstelling en inzet van personeel.

  • 2.

   De werving en begeleiding van vrijwilligers en maatjes.

  • 3.

   Scholing van medewerkers en vrijwilligers.

  • 4.

   Samenwerking met andere organisaties.

  • 5.

   Educatie gericht op collega-professionals.

   Aanschaf van materialen.

Gekozen wordt voor de aanvrager met:

 • De beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van doelen, activiteiten en overige eisen.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de doelen.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

2.22 Lokaal volksgezondheidsbeleid

Relevante beleidsnota’s

 • Verlenging Nota “Meer doen aan gezondheid”, lokaal volksgezondheidsbeleid Haarlemmermeer.

Doelstelling

Bevorderen van gezondheid en gezond gedrag van onze inwoners.

Activiteiten

 • Stimuleren sporten en bewegen door leerlingen BO en VO.

 • Begeleiding sporten en voeding voor kinderen 8 - 12 jaar met overgewicht.

 • Stimuleren sporten en bewegen door ouderen.

 • Ondersteuning bij omvorming naar gezondere sportkantine.

 • Activiteiten in het kader van preventieve gezondheidszorg voor ouderen.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting.

 • Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal 2 inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt doelen in de nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

Activiteiten/plan van aanpak zijn zoveel mogelijk gebaseerd op interventies die opgenomen zijn in de interventiedatabase Loket Gezond Leven en/of waarvan effectiviteit is aangetoond.

2.24 Lotgenotenhulp in nazorg verslavingszorg

Relevante beleidsnota’s

 • Nota WMO-beleid

 • Nota Meer doen aan gezondheid, lokaal volksgezondheidsbeleid Haarlemmermeer.

 • Verlenging Nota lokaal volksgezondheidsbeleid ‘Meer doen aan gezondheid’.

Doelstelling

Het ondersteunen van mensen met een verslavingsproblematiek door het aanbieden van de mogelijkheid in het nazorgtraject deel te nemen aan zelfhelpgroepen en het geven van voorlichting.

Activiteiten

Organiseren van zelfhelpgroepen in diverse plaatsen die goed toegankelijk zijn voor inwoners van de gemeente Haarlemmermeer.

Verzorgen van actieve voorlichting op locaties en via folders en website.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en doelen.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities/bijzonderheden

n.v.t.

2.25 Verslavingspreventie

Relevante beleidsnota’s

 • Actualisatie Jeugdbeleid 2011-2014, Focus op uitvoering.

 • WMO Beleidsplan 2008-2011 Meer doen aan Meedoen.

 • Verlenging nota lokaal volksgezondheidsbeleid ‘Meer doen aan gezondheid’.

Doelstelling

 • Het ontplooien van activiteiten voor de preventie van middelenmisbruik in Haarlemmermeer.

 • Bevorderen van betrouwbare, feitelijke kennis over middelen.

 • Uitstel of voorkomen van het eerste gebruik.

 • Reductie van het aantal probleemgebruikers.

 • Reductie van het aantal nieuwe mensen dat ernstig verslaafd raakt.

 • Beperken van de risico's voor de omgeving.

Activiteiten

 • Deelnemen aan netwerken.

 • Informatie geven en advies via e-mail en telefoon.

 • Uitvoeren preventieactiviteiten voor jongeren en hun omgeving. Dat doen we in verschillende domeinen; vrije tijd, thuis, onderwijs, zorg en op hot spots.

 • Uitvoeren preventieactiviteiten voor ouderen 55+ en hun omgeving.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van kostprijs en in te zetten uren. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van activiteiten en overige eisen.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal 2 inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en doelen.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

N.v.t.

2.26 Vangnet en Advies

Relevante beleidsnota’s

 • Nota WMO-beleid

 • Nota Meer doen aan gezondheid, lokaal volksgezondheidsbeleid Haarlemmermeer

Doelstelling

 • Opsporen en signaleren van geestelijke gezondheidsproblemen,

 • Bieden noodhulp

 • Cliënt motiveren en leiden naar reguliere zorg met als doel de teloorgang van de cliënt te stoppen.

 • Waar de cliënt niet te motiveren is om hulp te aanvaarden wordt gewerkt aan het aanbrengen van een steunnetwerk.

Activiteiten

 • Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare Geestelijke Gezondheidszorg

 • Het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen.

 • Het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen.

 • Het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen zoals genoemd in de verdeelregel.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en doelen.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities/bijzonderheden

Niet van toepassing

2.27 Psycho-oncologische ondersteuning met vrijwilligers

Relevante beleidsnota’s

 • Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023”

 • nota “Samen Sterk en In Balans visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer”

Doelstelling

Het bevorderen van zelfstandig functioneren/deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met kanker via ondersteuning en/of psycho-oncologische begeleiding door activiteiten voor gasten van het inloophuis waarbij vrijwilligers een cruciale rol vervullen.

Activiteiten

 • Het psycho-oncologisch ondersteunen en begeleiden van mensen met kanker en hun naasten.

 • Het ondersteunen van de vrijwilligers die activiteiten ontwikkelen in het ondersteunen en begeleiden van mensen met kanker.

 • Het coördineren van deze vrijwilligers door intervisie, supervisie, begeleiding gasten, teambuilding en rouwondersteuning, na- en bijscholing gastvrouwen/heren.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een begroting van de kosten van vrijwilligers en de coördinatie van de vrijwilligers maal het percentage Haarlemmermeerse bezoekers van het inloophuis.

Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden (exclusief mogelijke indexeringen).

Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van doelen, activiteiten en overige eisen.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

Rapportage over onder andere:

 • Werkwijze en resultaten van de activiteiten.

 • Het aantal bezoekers per gemeente.

 • Samenwerking met en deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.

 • Samenwerking met andere lokale organisaties en vergroten naamsbekendheid.

 • Knelpunten en verbetermogelijkheden voor de toekomst.

 • Samenwerking met de Vrijwilligerscentrale/Haarlemmermeer voor Elkaar/Vrijwilligersacademie voor werving, ondersteuning en scholing van vrijwilligers.

2.29 Coördinatie vrijwilligers voor specifieke doelgroepen

Relevante beleidsnota’s

 • Meer doen aan meedoen 2008 – 2011.

 • Actieplan Vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk 2008.

Doelstelling

Het vrijwillig ondersteunen van cliënten bij rouwverwerking of thuisadministratie ter bevordering van hun zelfredzaamheid. Deze ondersteuning vereist bijzondere deskundigheid van vrijwilligers vanwege het thema of de doelgroep.

Activiteiten

 • Het met vrijwilligers ondersteunen van cliënten op het gebied van thuisadministratie en rouwverwerking.

 • Coördineren van deze vrijwilligers door vrijwillige coördinatoren. Coördinatoren geven trainingen, coachen en begeleiden de vrijwilligers, voeren gesprekken met nieuwe cliënten, en zijn verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers op de thema’s van thuisadministratie en rouwverwerking.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

De basis voor de subsidiegrondslag is als volgt:

 • € 168,30 per vrijwilliger die de activiteiten Hulp bij Thuisadministratie en Steun uitvoert.

 • Het maximale subsidiebedrag is € 1.660,57 per coördinator, waarbij ervan uitgegaan wordt dat één coördinator rond de 25 vrijwilligers kan coördineren.

 • Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen.

  • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

  • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal 2 inhoudsdeskundigen van de gemeente.

  • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

Goede afstemming en samenwerking met stichting Meerwaarde bij de uitvoering van thuisadministratie in het belang van een eenduidige werkwijze ten aanzien van:

 • Aanmelding cliënten.

 • Werving, scholing, inzet en verantwoordelijkheden vrijwilligers.

 • Samenwerking met o.a. Hospice Bardo en de inloophuizen (Adamas en Esperanza) op het gebied van rouwverwerking.

2.30 Hartveilige gemeente (reanimatie en instructie AED)

Relevante beleidsnota’s

 • Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023 "Koersvast, steeds beter" (2019.0058019)

 • Nota lokaal volksgezondheidsbeleid "Meer doen aan Gezondheid 2009-2012

 • Verlenging Nota lokaal volksgezondheidsbeleid ‘Meer doen aan gezondheid’.

 • Nota Hartveilige gemeente 2018 (2018.0042301)

Doelstelling

Het realiseren van een dekkend netwerk van goed opgeleide burgerhulpverleners en Automatische Externe Defibrillators (AED’s). Om zo zoveel mogelijk te kunnen voldoen aan de norm van 6-minutenzones.

Activiteiten

Het aanbieden van erkende trainingen voor reanimatie en gebruik AED.

Subsidievorm

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van de begroting met een maximum van € 500.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt het te verlenen subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt de volgende nadere eisen gesteld:

 • De subsidie is bedoeld voor een dorps- of wijkraad of soortgelijke vrijwilligersorganisatie die aan de inwoners van het gebied waarin zij werkzaam is een AED-, reanimatie- of opfriscursus wil aanbieden;

 • De training wordt gegeven door een gecertificeerd instructeur van een erkend opleidingsinstituut;

 • Deelnemers worden, na afloop van de cursus, gestimuleerd om zich aan te melden als burgerhulpverlener bij HartslagNu;

 • Voor het geven van de cursussen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van door de gemeente gesubsidieerde maatschappelijke accommodaties (wijkcentra en dorpshuizen);

 • De subsidie is niet bedoeld voor:

  • -

   aanschaf en onderhoud van een AED;

  • -

   kosten voor consumpties tijdens de cursus.

2.31 Vrijwillige hulp- en dienstverlening

Relevante beleidsnota’s

 • 'Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023”

 • de nota “Samen Sterk en In Balans visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer”

Doelstelling

Het bevorderen van zelfredzaamheid van mensen door het leveren van diensten (hulp) in het dagelijks leven, aan mensen die dit zelf niet meer kunnen.

Activiteiten

Het leveren van diensten (hulp) door vrijwilligers aan mensen die sommige dagelijkse dingen niet zelf meer kunnen en daarbij ondersteuning nodig hebben, zoals boodschappen doen, tuinonderhoud, klussen, vervoer, hond uitlaten, et cetera.

Subsidievorm

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

 • € 681,31 voor organisatie- en huisvestingskosten

 • € 1,16 per geleverde dienst per jaar.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt het te verlenen subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Er dient een minimumaantal van 200 diensten per jaar te worden verleend.

 • Indien de subsidie niet gelijk wordt vastgesteld dient in het verslag over het afgelopen subsidiejaar een registratie te zijn opgenomen van het aantal geleverde diensten en het aantal klanten.

 • De activiteiten worden uitgevoerd door een vrijwilligersorganisatie, dat wil zeggen een organisatie die wordt aangestuurd door vrijwilligers evenals de diensten die worden aangeboden.

 • De activiteiten die door vrijwilligers worden uitgevoerd mogen niet concurreren met betaald werk en moeten een aanvullend karakter hebben. De inzet van vrijwilligers mag geen winstoogmerk hebben.

 • Voor de activiteiten mogen de vrijwilligers wel een beperkte onkostenvergoeding ontvangen.

 • De organisatie heeft, een informatieplicht naar de vrijwilliger en de cliënt betreffende de duur en de kosten van de activiteiten.

 • Samenwerking met de Vrijwilligerscentrale/Haarlemmermeer voor Elkaar/Vrijwilligersacademie voor werving, ondersteuning en scholing van vrijwilligers.

2.32 Belangenbehartiging gehandicapten

Relevante beleidsnota’s

 • Woonbeleidsprogramma 2019 – 2025 ‘het verschil maken’

 • Lokale Inclusieagenda 2020 VN Verdrag handicap/’Koersvast, steeds beter’ 2019-2023

Doelstelling

Bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van gehandicapten door het behartigen van hun belangen, waarbij de nadruk ligt op lokale belangen.

Activiteiten

Het behartigen van de belangen van mensen met een beperking gebeurt met de volgende met elkaar samenhangende activiteiten:

 • 1.

  PR en voorlichting.

  • Individuele voorlichting aan belanghebbende(vraagbaak)

  • Scholenproject (basis- en voortgezet onderwijs)

  • Informatievoorziening

  • Nieuwsbrief, advertentie gemeentegids, onderhoud website

  • Deelname aan informatiemarkten zoals “Meer voor elkaar” en Sportfair et cetera en de week van de toegankelijkheid

 • 2.

  Participatie/toegankelijkheid.

  • Deelname participatietrajecten: goede aansluiting vinden bij de participatieraad

  • Beoordelen van plantekeningen

  • Promoten van sport en recreatie

  • Signaleren knelpunten van fysieke toegankelijkheid

  • Deelname aan schouwen

  • Mede uitvoering geven aan de lokale inclusie agenda (LIA)

 • 3.

  Diversen.

  • Reageren op landelijke ontwikkelingen en actualiteiten in Haarlemmermeer

  • Adviseren waar mogelijk ten aanzien van de doelgroep

  • Overleg met wethouder en gebiedsmanagement

 • 4.

  Verslaglegging over verloop en resultaten bovengenoemde prestaties.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal 2 inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de doelen.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

Er is buiten deze prestatiesubsidie om op dit moment professionele ondersteuning van de betreffende organisatie door Stichting Meerwaarde.

2.33 Voedselbank

Relevante beleidsnota’s

 • Wijziging minimabeleid als gevolg van de inwerkingtreding Participatiewet.

 • Afspraken van de gemeente Haarlemmermeer met de huidige aanvrager over de activiteiten uitdelen van voedsel aan huishoudens die daarvoor in aanmerking komen.

Doelstelling

Het uitdelen van voedsel aan huishoudens die daarvoor in aanmerking komen volgens de regels van de Voedselbanken Nederland, en die over onvoldoende middelen beschikken om volwaardige voeding te kunnen kopen.

Activiteiten

Voor het uitdelen van voedsel aan huishoudens worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Het bijhouden van een registratie van de huishoudens die daar volgens de landelijk gestelde norm van de Voedselbank voor besteedbaar inkomen, in aanmerking voor komen.

 • Het inzamelen van voedsel en wekelijks uitdelen van voedselpakketten aan huishoudens die daar volgens genoemde norm tijdelijk voor in aanmerking komen.

 • Het doorverwijzen van de huishoudens naar reguliere instellingen waar zij voor hulp terecht kunnen.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal 2 inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie). Bij meer aanvragen wordt gekozen voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Nadere eisen/criteria/definities

 • De subsidie is niet bestemd voor bekostigen van inkoop van voedsel.

2.34 Maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders

Relevante beleidsnota’s

 • Meer doen aan mee doen.

 • Taakstelling huisvesting statushouders.

 • Wet participatiebudget voor de budgetten voor re-integratie, inburgering (WI) en volwasseneneducatie.

Doelstelling

Het bevorderen van meedoen aan de samenleving en het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van deze inwoners. Subdoelstelling: het bieden van maatschappelijke begeleiding aan vergunninghouders en hun familieleden om hun integratie en participatie te bevorderen.

Activiteiten

 • Eerste opvang en introductie.

 • Coaching bij huisvesting.

 • Maatschappelijke begeleiding (waaronder brede intake)

 • Rechtsbescherming

 • Binding en ontmoeting.

 • Publieksvoorlichting en begeleiding van vrijwilligers.

 • Tolkentelefoon

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van het Programma van Eisen (PvE) moet een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de activiteiten opgesteld worden op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening

 • Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het PvE.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE.

Nadere eisen/criteria/definities

Voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op het begeleiden van vergunninghouders

2.35 Vrijwilligerswerk

Relevante beleidsnota’s

 • 'Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023”

 • de nota “Samen Sterk en In Balans visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer”

Doelstelling

Het bevorderen van vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet door middel van het promoten en werven van vrijwilligers en ondersteunen van het lokale vrijwilligerswerk.

Activiteiten

 • 1.

  Uitvoering geven aan de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer, via:

  • Digitaal matchingsplatform Haarlemmermeer voor Elkaar

  • Vrijwillige bemiddelingsconsulenten

  • Digitale vraagbaak, adviesgesprekken.

  • Coördinatie project Haarlemmermeerse Maatjes

 • 2.

  Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties, via:

  • Vrijwilligersacademie voor een centraal aanbod van cursussen en trainingen voor vrijwilligers en -organisaties.

  • Dienstverlening op maat.

 • 3.

  Stimuleren van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en in stand houden van een netwerk met het lokale bedrijfsleven, onder andere door jaarlijks organiseren van de Beursvloer.

 • 4.

  Promotie en waardering van het vrijwilligerswerk door o.a. het jaarlijks organiseren van 2 bijzondere activiteiten: NL Doet en de Vrijwilligersmanifestatie.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het Programma van Eisen (PvE).

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

2.36 Ouderenadvies

Relevante beleidsnota’s

 • Vitaal in Haarlemmermeer

 • Meer doen aan Meedoen 2008 – 2011.

Doelstelling

Het ondersteunen en bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van inwoners die vanwege het ouder worden gehinderd worden in het dagelijks functioneren.

Activiteiten

 • Het zorgdragen voor goede laagdrempelige informatievoorziening en advisering over wonen, welzijn en zorg aan ouderen op uiteenlopende locaties in Haarlemmermeer.

 • Het adequaat verwijzen naar hulp- en zorgverleners bij vragen over wonen, welzijn, ondersteuning of zorg.

 • Behoud van kennis over psychosociale problemen en praktische knelpunten in het dagelijks leven bij het ouder worden

 • Kennisdeling vanuit het sociaal werk met ketenpartners in de (dementie-) zorg en mantelzorgondersteuning

 • Deelnemen aan netwerken in de wijk of kern van zorgverleners en vrijwilligers, die bijdragen aan zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen met voortschrijdende chronische ziekten (comorbiditeit), en de duurzame belastbaarheid van hun mantelzorgers.

 • Het vormgeven van cliëntondersteuning via onder meer het coördineren en uitvoeren van projecten voor preventieve huisbezoeken.

 • Het deelnemen in diverse netwerken voor ouderenzorg.

 • Het leveren van bijdragen aan informatie- en themabijeenkomsten.

 • Het op verzoek van de gemeente leveren van bijdragen aan doorontwikkeling van de Wmo (Welzijn Nieuwe Stijl, integrale wijkteams, bemoeizorg).

 • Het activeren van ouderen die achterblijven in participatie door deelname mogelijk te maken via ‘Haarlemmermeer doet mee’ in het kader van inkomensondersteuning van de gemeente.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  • -

   De sociaal werkers bieden -op afroep - extra onafhankelijke cliëntondersteuning aan inwoners die niet zelfredzaam zijn en geen gebruik kunnen maken van ondersteuning vanuit het eigen netwerk, bijvoorbeeld bij communicatie met de gemeente of andere organisaties.

  • -

   De cliëntondersteuner denkt mee, staat naast de inwoner, geeft informatie en advies en kan korte ondersteuning bieden door bijvoorbeeld een gesprek met de inwoners te helpen voorbereiden of aan te schuiven bij een gesprek met een organisatie. De samenwerking met MEE wordt verder versterkt, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten voor vrijwilligers die cliënten ondersteunen.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja, Stichting MeerWaarde is voor deze activiteiten kernvoorziening. MeerWaarde vervult een essentiële rol in de ketensamenwerking.

Meerjarigheid

Ja

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Het berekende bedrag kan de bedragen van het subsidieplafond en/of in het Programma van Eisen voor die activiteiten bepaalde budget niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

2.37 Sociaal-cultureel werk voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking

Relevante beleidsnota’s

 • Vitaal in Haarlemmermeer.

 • Meer doen aan meedoen.

Doelstelling

Het bevorderen van maatschappelijke participatie van ouderen, juist degenen die door somatische of andere aandoeningen vanwege het ouder worden gehinderd worden in deelname aan activiteiten in het sociaal-cultureel werk, chronisch zieken en mensen met een beperking die gehinderd zijn door de beperking.

Activiteiten

 • Het bieden van een betaalbaar cursusaanbod voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking op het gebied van cultuur, sport, spel en ontspanning, gericht op ontmoeting en ontplooiing van sociale, fysieke en cognitieve vaardigheden.

 • Het verzelfstandigen van reeds functionerende (huiskamer)groepen van ouderen.

 • Het mede faciliteren van activiteiten in zelfbeheer.

 • Het vergroten van het aanbod aan huiskamergroepen en huiskamer+-groepen, waarbij ook voor ouderen met somatische problemen deelname mogelijk wordt.

 • Het activeren van ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking die in verband met beperkte bestedingsruimte achterblijven in participatie door deelname mogelijk te maken aan ‘Haarlemmermeer doet mee’ in het kader van inkomensondersteuning van de gemeente.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het Programma van Eisen (PvE).

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

Geen

2.39 Sociaal raadslieden

Relevante beleidsnota’s

 • Meer doen aan Meedoen 2008 – 2011.

 • Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011.

Doelstelling

Het geven van informatie/advies of concrete ondersteuning aan kwetsbare inwoners van Haarlemmermeer met juridische en/of praktische problemen zodat deze inwoners op een goede wijze kunnen functioneren in de samenleving. Het vroegtijdig signaleren en verwijzen van problemen.

Activiteiten

 • Uitvoering geven aan bovenstaande doelstelling, waarbij de activiteiten van de Sociaal Raadslieden laagdrempelig zijn en verspreid over heel Haarlemmermeer.

 • Contacten met inwoners vinden plaats via telefoon, spreekuren, huisbezoeken en overige moderne media/communicatiemiddelen.

 • Coördinatie van de vrijwilligers die de formulierenbrigade en thuisadministratie verzorgen.

 • Werving en scholing van vrijwilligers.

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  • -

   De sociaal werkers bieden -op afroep - extra onafhankelijke cliëntondersteuning aan inwoners die niet zelfredzaam zijn en geen gebruik kunnen maken van ondersteuning vanuit het eigen netwerk, bijvoorbeeld bij communicatie met de gemeente of andere organisaties.

  • -

   De cliëntondersteuner denkt mee, staat naast de inwoner, geeft informatie en advies en kan korte ondersteuning bieden door bijvoorbeeld een gesprek met de inwoners te helpen voorbereiden of aan te schuiven bij een gesprek met een organisatie. De samenwerking met MEE wordt verder versterkt, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten voor vrijwilligers die cliënten ondersteunen.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja, Stichting MeerWaarde is voor deze activiteiten kernvoorziening. MeerWaarde vervult een essentiële rol in de ketensamenwerking.

Meerjarigheid

Ja

Berekening subsidiebedrag

Op basis van het Programma van Eisen (PvE) een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Het berekende bedrag kan de bedragen van het subsidieplafond en/of in het PvE voor die activiteiten bepaalde indicatieve budget niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

 • Deze worden geformuleerd in het PvE.

 • Goede afstemming en samenwerking met andere betrokkenpartijen zoals Stichting Humanitas. Dit is van belang voor een eenduidige werkwijze ten aanzien van aanmelding inwoner, scholing, inzet en verantwoordelijkheden van vrijwilligers.

2.40a Ondersteuning ten behoeve van het verstevigen van de Sociale Basis

Relevante beleidsnota’s

 • Meer voor Elkaar: De koers voor het sociaal domein in Haarlemmermeer 2014

 • Meer voor elkaar; Uitwerking van de koers 2015-2018

 • Nota Herijking subsidies Sociale Basisinfrastructuur, 1 december 2015

Doelstelling

De gemeente Haarlemmermeer streeft er naar dat iedere inwoner in Haarlemmermeer prettig en zelfstandig kan leven en zich inzet voor de samenleving. Voor inwoners, die vanwege ouderdom, een beperking, complexe problemen, overbelasting of beperkte financiële ruimte, in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen, vraagt dit om een Stevige Sociale Basis. Dit zijn wijken en kernen met inwoners die naar elkaar om kijken, een sterk preventieve werking, geschikte activiteiten en voldoende vormen van lichte en praktische ondersteuning die de drempels voor meedoen verlagen. Hierdoor kunnen inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en mee doen in de samenleving. Dit sluit aan bij het VN- Verdrag Handicap, het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of aandoening en de Wet Gelijke Behandeling

De focus van de verdeelregel ligt op het verstevigen van de Sociale Basis voor inwoners in een kwetsbare situatie en het activeren van (kwetsbare) inwoners, zodat ook zij in de wijk kunnen ontmoeten, ontplooien, ontwikkelen en de juiste ondersteuning krijgen om mee te kunnen blijven doen.

Activiteiten

De activiteiten sluiten aan op de doelen van de Stevige Sociale Basis, die beschreven zijn in het verandertraject “Op weg naar een Stevige Sociale basis”, Voorbeelden zijn:

 • Het bieden van laagdrempelige, praktische vormen van ondersteuning of ontmoeting voor inwoners in een kwetsbare situatie. Hetzij in groepsverband, hetzij individueel

 • Daarbij kan gedacht worden aan laagdrempelige dagactiviteiten en preventieve ondersteuning in de wijk.

 • Activiteiten die zich richten op het activeren van (kwetsbare) inwoners om mee te (blijven) doen. Daarbij kan gedacht worden aan toegankelijk vrije-tijdsaanbod, (talent)ontwikkeling, maatjes/vrijwilligerswerk, kennis en informatievoorziening en sociaal ondernemen.

Subsidievorm

Eenmalig en Prestatie

De voorwaarden voor beide subsidievormen zijn hetzelfde.

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Ja, het is mogelijk om een eenmalige of structurele subsidie aan te vragen die meerdere jaren overstijgt.

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten.

Er wordt bij eenmalige subsidie afgerekend op de prestaties en de gemaakte kosten.

Bij een prestatiesubsidie wordt afgerekend op basis van de prestaties. Op basis van de vaststelling kan wel de subsidieverlening voor het volgende jaar worden bijgesteld.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Eenmalig:

Toekenning vindt plaats op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt.

Prestatie:

Bij meerdere aanvragers wordt gekozen voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen. Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen. Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente. Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen in de verdeelregel.

Nadere eisen/criteria/definities

 • De activiteiten hebben een signalerings- en verwijsfunctie. Bij de verantwoording over de activiteiten wordt aangegeven hoe hieraan aanvulling is gegeven.

 • Er is aansluiting bij bestaande samenwerkingsverbanden en faciliteiten in de Sociale Basis, zoals de Vrijwilligersacademie, het digitale matchingsplatform Haarlemmermeer voor Elkaar, Meer voor Elkaar in de buurt, etc. Bij de verantwoording over de activiteiten wordt aangegeven hoe hieraan invulling is gegeven.

 • Er is spreiding/dekking van activiteiten in Haarlemmermeer.

Waar mogelijk:

 • vinden activiteiten plaats in een voor iedereen toegankelijke accommodatie in de wijk, zoals dorps- en wijkgebouwen en sport- en cultuurlocaties.

 • worden geïndiceerde dagactiviteiten/maatwerkvoorzieningen uitgesteld.

 • vindt samenwerking plaats met meerdere partijen waarvan minimaal één uit de sociale basis.

 • worden geschoolde vrijwilligers ingezet met relevante kennis van de betrokken doelgroep(en).

 • vindt cofinanciering plaats.

 • Bij de subsidieaanvraag geeft u aan hoe u bovenstaande eisen heeft vormgegeven en licht u toe wanneer dit niet mogelijk is.

2.40b Opstartsubsidie behorend bij de verdeelregel “Ondersteuning ten behoeve van het verstevigen van de Sociale Basis”

Doelstelling

Organisaties de financiële ruimte geven om, waar mogelijk, in samenwerking met één of meerdere partijen, te komen tot een gedragen projectvoorstel en in beginsel subsidieaanvraag voor activiteiten die passen binnen de verdeelregel ‘Ondersteuning ten behoeve van het verstevigen van de Sociale Basis’.

Activiteiten

Het ontwikkelen van een voorstel voor een activiteit/project behorend bij de doelstelling van de verdeelregel ‘Ondersteuning ten behoeve van het verstevigen van de Sociale Basis’ en het in beginsel komen tot een subsidieaanvraag. Het betreft innovatieve activiteiten waar een kwartiermakersfunctie voor nodig is.

Subsidievorm

Eenmalig

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag, met een maximumbedrag van € 8.000,- per aanvraag, wordt bepaald op basis van een begroting. In deze begroting zijn in ieder geval opgenomen de verwachte ureninzet maal de kostprijs, eventuele andere inkomsten en een toelichting hierover.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De beoordeling van de aanvraag vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst en de hieronder gestelde nadere eisen.

De subsidies vallen onder het subsidieplafond van de verdeelregel “Ondersteuning ten behoeve van het verstevigen van de Sociale Basis”. Dit mag niet worden overschreden.

Nadere eisen

 • De subsidieaanvraag dient uiterlijk twee weken voor de start van de voorbereiding te worden aangevraagd.

 • De subsidie kan alleen worden aangevraagd na overleg met en schriftelijk akkoord van de gemeente.

 • Er is in beginsel sprake van een professionele organisatie met betaalde medewerkers.

 • Na toekenning van de subsidie, dient er binnen zes maanden een concreet plan te liggen met in beginsel een subsidieaanvraag.

 • De subsidieaanvraag en het activiteitenplan dienen uiterlijk acht weken voor de start van de daadwerkelijke activiteit te zijn ingediend.

 • In het plan en/of de subsidieaanvraag dienen de volgende punten aan de orde te komen:

  • -

   Een omschrijving van het project, inclusief: start- en einddatum; beschrijving doelgroep; analyse van de behoefte van de doelgroep; haalbaarheid; resultaat van de activiteit;

  • -

   Beschrijving samenwerkingspartners, inclusief: draagvlak voor de activiteit; aansluiting bij vergelijkbare projecten.

  • -

   De wijze waarop de activiteit onder de aandacht van de doelgroep wordt gebracht.

  • -

   Begroting

 • Een begroting, waarin naast het bedrag dat u aan de gemeente vraagt ook eventuele andere inkomsten/financieringsbronnen worden vermeld.

2.41 Wijkbudgetten

Relevante beleidsnota's

• Pilot aanvragen Wijkbudgetten 2016

Doelstellingen

Inwoners stimuleren om activiteiten te organiseren die gericht zijn op:

• versterking van de sociale samenhang binnen een wijk en tussen de bewoners;

• actieve inzet in de eigen wijk of kern;

• (sociale) veiligheid

Subdoelstellingen

 • Het initiatief verbetert de kwaliteit van de woon- en leefomgeving;

 • het initiatief stimuleert bezoekers / deelnemers om zich in te gaan zetten als vrijwilligers;

 • het initiatief beschikt over een lokaal breed draagvlak, bijvoorbeeld ingediend door meerdere bewoners of partijen.

 • De doelgroep wordt, indien mogelijk, actief betrokken bij de voorbereiding en/of uitvoering van de activiteit;

Activiteiten

Activiteiten die de doelstelling ondersteunen.

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van de ingediende begroting met een maximum van € 5.000.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

 • het initiatief maakt naast de gemeentelijke bijdrage voor minimaal 30% van de totale begroting gebruik van andere financieringsbronnen, tenzij hier in alle redelijkheid niet aan kan worden voldaan. Deze 30% mag niet afkomstig zijn van door de gemeente Haarlemmermeer gesubsidieerde instellingen;

 • De aanvrager heeft niet eerder in hetzelfde kalenderjaar voor vergelijkbare activiteiten een subsidie verkregen op grond van deze regeling;

 • De activiteiten zijn laagdrempelig, dat wil zeggen voor iedereen toegankelijk en de eventuele toegangsprijs is laag;

 • de kosten van uw activiteit moeten in redelijke verhouding staan tot de omvang van het initiatief en/of het daarmee te bereiken aantal personen;

 • De aanvrager verdient geen geld met het organiseren van deze activiteit;

 • het initiatief is financieel en juridisch haalbaar (als er vergunningen nodig zijn, is het dan bijvoorbeeld te verwachten dat deze kunnen worden afgegeven);

 • als een initiatief een uitwerking krijgt in de openbare buitenruimte, is het beheer daarvan goed geborgd.

 • de activiteit start niet eerder dan over 8 weken na de subsidieaanvraag, maar wel binnen 6 maanden na de subsidieaanvraag;

 • Niet subsidiabel zijn de volgende kosten:

  • kosten die onderdeel uitmaken (of horen te maken) van een reeds verstrekte subsidie;

  • kosten voor eten en drinken;

  • juridische kosten;

  • legeskosten.

 • Er wordt geen subsidie verstrekt voor het vieren van jubilea en straat/buurtbarbecues.

2.42 Ondersteuning aan kinderen uit arme gezinnen

Relevante beleidsnota’s

 • Bestrijding van armoede onder kinderen (registratienummer 2017.0031369)

Doelstelling

Het helpen van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om volwaardig te kunnen participeren tijdens in hun schoolperiode. Het gaat daarbij om meedoen met schoolse en buitenschoolse activiteiten, om het vergroten van hun mogelijkheden en het ontwikkelen van hun potentieel.

Activiteiten

 • Een centraal bureau in stand houden.

 • Intermediairs op huisbezoek laten gaan om de wensen te formuleren.

 • Activiteiten passend bij de doelstelling vergoeden.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Berekening subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is als volgt tot stand gekomen: Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen zoals genoemd in de verdeelregel.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen in de verdeelregel.

Kernvoorziening

Nee

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

2.43 Preventie jeugdcriminaliteit

Relevantebeleidsnota’s

 • Dienstverleningsovereenkomst Halt

Doelstelling

Het aanbieden van zowel een preventieve als een repressieve aanpak van jeugdcriminaliteit.

Activiteiten

 • Voorlichting op scholen

 • Informeren en adviseren gemeenten en ketenpartners

 • Signalering en verwijzing naar jeugdhulpverlening

 • Participatie in veiligheidshuizen en centra voor jeugd en gezin

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

De activiteiten worden vergoed tegen een vaste prijs per uur. Dit tarief bevat een aantal vaste componenten, zoals omschreven in artikel 6 van de Dienstverleningsovereenkomst. De subsidie wordt vastgesteld op het daadwerkelijk gemaakte aantal uren met een maximum van de verleende subsidie.

In beginsel wordt gekozen voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen. Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen. Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente. Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

De activiteiten dienen te worden uitgevoerd krachtens de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Haarlemmermeer en Halt.

2.45 Verdubbelaar Nieuwe Pioniers

Doelstelling

Bevorderen van betrokkenheid en vrijwilligerswerk

Activiteiten

Activiteiten die de doelstelling ondersteunen.

Subsidievorm

Eenmalig

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van het bedrag dat is verkregen door crowdfunding. Dit bedrag wordt door de subsidie verdubbeld, met een maximum van € 2.500 per project.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Verdubbelaars worden uitgereikt in volgorde van initiatieven die hun doelbedrag gehaald hebben tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Het project draagt bij aan een duurzamer/socialer/veiliger/sportiever/gezondere leefomgeving in de buurt, dorp of gemeente;

 • Het is geen reguliere activiteit waar de initiatiefnemer al subsidie voor ontvangt of heeft ontvangen;

 • De verdubbelaar mag maar één keer in het jaar aan hetzelfde initiatief en/of organisatie uitgereikt worden;

 • De verdubbelaar wordt alleen uitgereikt aan initiatieven die hun doelbedrag met crowdfunding behalen;

 • Het initiatief dat een verdubbelaar krijgt kan geen wijkbudget of andere subsidie meer aanvragen voor hetzelfde project.

2.46 Kernen en buurtschappen van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Doelstelling

Het mogelijk maken van activiteiten gericht op inwoners van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude die voor de harmonisatie in aanmerking kwamen voor subsidie en waar in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer geen subsidiemogelijkheden zijn.

Activiteiten

Kleinschalige activiteiten gericht op (volks)kunst, cultuur, kinderen, uitwisselingsactiviteiten en specifieke dorpsactiviteiten. De activiteiten dragen bij aan de sociale cohesie in de leefomgeving in de kernen van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

Voorwaarden:

 • De activiteiten vallen niet onder een andere subsidieregeling van de gemeente Haarlemmermeer;

 • Activiteiten vinden plaats in de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

 • Het subsidiebedrag per initiatief bedraagt maximaal € 2.500;

 • Commerciële initiatieven worden uitgesloten;

 • De regeling vervalt op 31 december 2023;

 • Verantwoording

 • Binnen 13 weken na de activiteit wordt een activiteitenverslag ingediend met een financiële verantwoording.

Hoofdstuk 3 Programma Maatschappelijke ontwikkeling en ontplooiing

3.01 Peuteropvang en voorschoolse educatie (ve)

Relevante beleidsnota’s

 • Raadsvoorstel Harmonisatie voorschoolse voorzieningen (2016.0033029)

 • Raadsvoorstel Uitwerking wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (2010.0046219)

 • Bestuursafspraken over het Effectief benutten voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge kinderen (2012.0006183)

Doelstelling

 • 1.

  Het creëren van een veilige en stimulerende omgeving voor jonge kinderen in de peuteropvang. Belangrijkste doel van de voorschoolse educatie is het terugdringen van taalachterstanden in het Nederlands

 • 2.

  Aan alle peuters worden optimale ontwikkelingskansen geboden. Achterstanden in de ontwikkeling worden vroegtijdig gesignaleerd. Peuters met achterstanden of problemen worden indien nodig doorverwezen binnen de bestaande zorgstructuur.

Activiteiten

 • 1.

  Het aanbieden van peuteropvang (met een VE-programma) aan een peuter van 2 tot 4 jaar, waarvan de ouders aantoonbaar geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

 • 2.

  Het aanbieden van extra uren peuteropvang met een VE-programma (in combinatie met peuteropvang) aan een doelgroeppeuter van 2,5 tot 4 jaar.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Totstandkoming subsidiebedrag

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar het maximum te subsidiëren uurtarief per (VE-)peuterplaats vast.

 • 2.

  Het college stelt jaarlijks voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar het VE-jaarbedrag vast.

 • 3.

  De inkomensafhankelijke ouderbijdrage is gebaseerd op het door de kinderopvangaanbieder gehanteerde uurtarief en de (gecomprimeerde) VNG-tabel van de kinderopvangtoeslag1 .

 • 4.

  De grondslag voor de subsidie is het werkelijk aantal peuters en het werkelijk aantal uren dat gebruik wordt gemaakt van een (VE-)peuterplaats.

 • 5.

  Het college subsidieert de volgende subsidiebedragen per jaar:

  • a.

   Per bezette peuterplaats voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag 260 uren per jaar (bij dagdelen van 3,25 uur gedurende 40 weken per jaar) of 320 uren per jaar (bij dagdelen van 4 uur gedurende 40 weken per jaar), vermenigvuldigd met het door de aanbieder gehanteerd uurtarief en minus de over deze uren in rekening gebrachte ouderbijdrage. Het subsidiebedrag per uur is nooit hoger dan het door het college vastgestelde maximum uurtarief. De peuter maakt twee dagdelen per week en 40 weken per jaar gebruik van de peuterplaats.

  • b.

   Per doelgroeppeuter op een VE-peuterplaats voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag 650 uren per jaar (bij dagdelen van 3,25 uur gedurende 40 weken per jaar) of 640 uren per jaar (bij dagdelen van 4 uur gedurende 40 weken per jaar), vermenigvuldigd met het door de kinderopvangaanbieder gehanteerde uurtarief minus de in rekening gebrachte ouderbijdrage over 320 uur per jaar. Het subsidiebedrag per uur is nooit hoger dan het door het college vastgestelde maximum uurtarief.

  • c.

   Per doelgroeppeuter op een VE-peuterplaats voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag 330 uren per jaar (bij dagdelen van 3,25 uur gedurende 40 weken per jaar) of 320 uren per jaar (bij dagdelen van 4 uur gedurende 40 weken per jaar), vermenigvuldigd met het door de kinderopvangaanbieder gehanteerde uurtarief. Het subsidiebedrag per uur is nooit hoger dan het door het college vastgestelde maximum uurtarief. Over deze uren vragen ouders geen kinderopvangtoeslag aan. De doelgroeppeuter maakt naast deze uren nog ten minste 320 uren per jaar gebruik van een peuterplaats met VE-aanbod.

 • 6.

  Naast de in lid 5 genoemde subsidiebedragen stelt het college voor doelgroeppeuters een VE-jaarbedrag beschikbaar. Deze subsidie wordt verstrekt voor doelgroeppeuters die een VE-peuterplaats bezetten, ongeacht of de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Indien een doelgroeppeuter de VE-peuterplaats niet het gehele jaar bezet, wordt het VE-jaarbedrag naar rato verstrekt.

 • 7.

  Houders innen zelf de ouderbijdragen en zijn verantwoordelijk voor het bijbehorende risico van niet-betalers.

 • 8.

  De subsidie wordt ter verlaging van de ouderbijdrage beschikbaar gesteld aan de houder, die dit verrekent met de ouderbijdragen van ouders zonder aanspraak op kinderopvangtoeslag en van ouders van doelgroeppeuters.

 

Doelgroep (VE)

Geen doelgroep (regulier)

ouders geen recht op

kinderopvangtoeslag

640 uur bij dagdelen van 4 uur

of 650 uur bij dagdelen van 3,25 uur

minus ouderbijdrage*

320 uur bij dagdelen van 4 uur

of 260 uur bij dagdelen van 3,25 uur

minus ouderbijdrage

ouders wel recht op

kinderopvangtoeslag

320 uur bij dagdelen van 4 uur

330 uur bij dagdelen van 3,25 uur of (+ ten minste 320 uur obv KOT)

-

*ouderbijdrage gebaseerd op 320 uur per jaar

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

1.1 Wijze van verdeling

Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie geschiedt in de volgende volgorde bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond:

 • I.

  Aanvragen van houders voor een locatie waarvoor deze houder in het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar subsidie heeft ontvangen, voor maximaal het totaal aantal peuters dat op 1 juli in het voorafgaande jaar geplaatst was.

 • II.

  Aanvragen voor peuters, waarvoor houders in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar geen subsidie hebben ontvangen en waarvan de betreffende locatie op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar als kinderdagverblijf in het LRK was opgenomen.

  Wanneer bij punt I het subsidieplafond al wordt overschreden, worden de aanvragen van aanbieders die vallen onder dit punt met een gelijk percentage gekort, uitgaande van het totaal aantal peuters dat op 1 juli in het voorafgaande jaar geplaatst was.

  Wanneer bij I en II gezamenlijk het subsidieplafond wordt overschreden, wordt voor aanbieders onder punt I verleend voor maximaal het totaal aantal peuters dat op 1 juli in het voorafgaande jaar geplaatst was en wordt op de aanvragen van aanbieders die vallen onder punt II met een gelijk percentage gekort.

Nadere eisen/criteria/definities

Definities:

AVG Algemene verordening gegevensbescherming.

College Het college van burgemeester en wethouders.

Doelgroeppeuter Peuter van 2,5 tot 4 jaar woonachtig in de gemeente, die van de JGZ een VE-indicatie heeft gekregen.

Gemeente Gemeente Haarlemmermeer.

Houder Degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet toebehoort en die met die onderneming een kinderdagverblijf exploiteert dat geregistreerd is in het LRK.

Indicatie VE De JGZ-arts geeft op basis van vastgestelde indicatoren een VE-indicatie.

Inkomensverklaring Een officiële verklaring van de Belastingdienst met daarop de inkomensgegevens van een bepaald belastingjaar.

JGZ Jeugdgezondheidszorg is een onderdeel van de GGD Kennemerland. JGZ geeft advies, voorlichting en begeleiding aan ouders en kinderen.

Kinderopvangtoeslag De tegemoetkoming van het Rijk, uitgekeerd via de Belastingdienst aan ouders, bedoeld als bijdrage in de kosten voor in het LRK geregistreerde kinderopvang.

LRK Landelijk Register Kinderopvang; het register waarin kinderopvangvoorzieningen zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Het LRK vermeldt ook of een locatie VE-geregistreerd is.

Ouderbijdrage Financiële vergoeding die de ouders moeten betalen bij afname van een peuterplaats of een VE-peuterplaats.

Ouders Ouder(s) of verzorger(s) van de peuter.

Peuter Peuter woonachtig in de gemeente in de leeftijd van 2 jaar tot de start op de school.

Peutergroep Een groep in de kinderopvang die uitsluitend bestaat uit kinderen van 2 jaar tot het moment dat zij naar de school uitstromen.

Peuteropvang Voorschoolse voorziening met uitsluitend peuterplaatsen en VE-peuterplaatsen.

Peuterplaats Plaats voor peuters in de peuteropvang.

Subsidie Gemeentelijke subsidie verstrekt op grond van deze verdeelregel.

Verklaring geen Een door beide ouders of de alleenstaande ouder ondertekende verklaring, waarmee recht op ouders bevestigen dat geen recht bestaat op kinderopvangtoeslag omdat ten minste kinderopvangtoeslag één ouder niet werkt, geen opleiding of inburgeringscursus volgt en niet participeert in een traject naar werk.

Voorschoolse Hierin werken JGZ, kinderopvang en andere zorgorganisaties, zoals Alert4You en zorgstructuur OnderwijsAdvies, samen met als doel het optimaal begeleiden van peuters met een zorgvraag.

VE Voorschoolse educatie; het aanbod voor kinderen tot en met groep 2 van de school voor primair onderwijs, waarbij in de voorschoolse fase aan de hand van een erkend VE-programma, op gestructureerde en samenhangende wijze activiteiten worden aangeboden gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De voorschoolse educatie is gericht op het voorkomen of verkleinen van taalachterstanden in de Nederlandse taal.

VE-jaarbedrag Een vergoeding in de vorm van een jaarbedrag voor de extra kosten per bezette VE-peuterplaats.

VE-monitor Digitale monitor voor de toeleiding van doelgroeppeuters.

VE-peuterplaats Plaats voor een doelgroeppeuter woonachtig in de gemeente in de peuteropvang met een VE-programma.

VE-programma Een erkend voorschools programma, dat is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), waarin op een gestructureerde en samenhangende wijze de algemene ontwikkeling van peuters wordt gestimuleerd en waarbij veel aandacht is voor de taalontwikkeling.

De subsidieaanvraag

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor peuterplaatsen op locaties die bij de start van de subsidieperiode als kinderdagverblijf met een VE-aanbod zijn opgenomen in het LRK, die gevestigd zijn in de gemeente en die voldoen aan alle eisen in de verdeelregel.

 • 2.

  De aanvraag dient te worden gedaan op basis van een reële inschatting van het gemiddeld aantal bezette (VE-)peuterplaatsen en te factureren ouderbijdragen in het betreffende subsidiejaar.

 • 3.

  Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een door de gemeente vastgesteld format.

 • 4.

  In aanvulling op lid 2 en 3 kan het college overige gegevens opvragen die het college nodig acht voor de beoordeling van de subsidieaanvraag.

 • 5.

  De ingevulde inhoudelijke vragenlijst (verlening) wordt bij de aanvraag toegevoegd.

Bijzondere bepalingen en verplichtingen voor de houder

 • 1.

  Houder is verplicht doelgroeppeuters voorrang te geven bij de plaatsing van peuters op beschikbaar gekomen peuterplaatsen.

 • 2.

  Houder is verplicht peuters die woonachtig zijn in de gemeente Haarlemmermeer voorrang te geven bij plaatsing van peuters op beschikbaar gekomen peuterplaatsen.

 • 3.

  Houder werkt samen met de JGZ voor een sluitende aanpak op het gebied van toeleiding en plaatsing via de VE-monitor en levert daartoe de benodigde informatie.

 • 4.

  Houder past een inkomensafhankelijke ouderbijdrage toe voor die ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze ouderbijdrage wordt bepaald door het door de kinderopvangaanbieder gehanteerde uurtarief en de gecomprimeerde VNG-adviestabel voor de peuteropvang van het betreffende jaar.

 • 5.

  Voor het bepalen van de hoogte van het inkomen worden de Inkomensverklaringen van beide ouders (bij eenoudergezin van één ouder) gebruikt van 2 jaar voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar. Bij een afwijking van 15% van het inkomen dienen ouders nieuwe inkomensverklaringen aan de houder te overleggen voor het opnieuw vaststellen van de ouderbijdrage. Voor vaststelling van het inkomen kan gebruik worden gemaakt van aanvullende documenten zoals salarisstrook, uitkeringsspecificatie, werkgeversverklaring, verklaring van schuldsanering et cetera. Uit de documenten dient te blijken dat de inkomenswijziging structureel is, en in ieder geval geldt voor de maand voorafgaand aan plaatsing.

 • 6.

  Houder verschaft indien nodig op verzoek informatie aan de gemeente, de GGD en de Inspectie van het Onderwijs.

 • 7.

  De AVG wordt toegepast bij alle informatie die door de houders aan de gemeente wordt verstrekt.

 • 8.

  De houder heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten voor het werken met de digitale VE-monitor.

Naast de indieningsvereisten uit de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer beschikt de houder over onderliggende gegevens en kan deze de gemeente indien gewenst ter inzage geven. Het gaat daarbij onder meer om:

 • a.

  Een door de ouders ondertekend contract met daarin de namen, adres(sen) en BSN van ouders.

 • b.

  Naam, geboortedatum en BSN van de kinderen waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • c.

  Een verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag in combinatie met een inkomensverklaring van de niet-werkende ouder(s), voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

 • d.

  Inkomensgegevens van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag door middel van recente inkomensverklaringen of een kopie van de definitieve aangifte van de inkomstenbelasting van het voorgaande jaar.

Kwaliteitseisen

 • 1.

  Houder werkt mee aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid, nader verwoord in de bestuursafspraken over het Effectief benutten voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge kinderen.

 • 2.

  Op alle groepen met gesubsidieerde peuterplaatsen wordt een VE-programma aangeboden, ongeacht of er doelgroeppeuters aanwezig zijn.

 • 3.

  Alle pedagogisch medewerk(st)ers zijn, als er VE aangeboden wordt, gecertificeerd in het VE-programma waarmee wordt gewerkt.

 • 4.

  Alle pedagogisch medewerk(st)ers hebben aantoonbaar het taalniveau 3F voor spreek- en luistervaardigheid en lezen (afkomstig uit de Referentieniveaus taal van de commissie Meijerink) en kunnen desgevraagd daartoe diploma’s overleggen.

 • 5.

  Alle pedagogisch medewerk(st)ers zijn, als er VE aangeboden wordt, geschoold in het opbrengstgericht werken en werken planmatig volgens de systematiek van het opbrengstgericht werken aan de hand van daartoe ontwikkelde formulieren.

 • 6.

  Het opbrengstgericht werken wordt nader ingevuld en geëvalueerd door de inzet van hbo-geschoolde tutoren, die ten minste 1 contractuur per doelgroeppeuter per week beschikbaar hebben voor:

  • Het maken van afspraken over het hanteren van een kindvolgsysteem.

  • Het volgen van de brede ontwikkeling van het kind.

  • De evaluatie van de aangeboden ondersteuning en zorg.

  • Het evalueren van de kwaliteit en resultaten.

 • 7.

  Houder maakt voor alle peuters in de groep gebruik van een kindvolgsysteem.

 • 8.

  De houder verzorgt een verplichte warme (mondelinge) overdracht van doelgroeppeuters en koude (schriftelijke) overdracht van niet-doelgroeppeuters naar het primair onderwijs door middel van het overleggen van de resultaten van het kindvolgsysteem en indien van toepassing, bij doelgroeppeuters, de Citotoetsgegevens.

 • 9.

  Er is sprake van een aantoonbare samenwerking met ten minste één basisschool, aantoonbaar door een gezamenlijk plan van aanpak van de locatie en de school (of scholen) voor de realisatie van een doorgaande lijn.

 • 10.

  Elke locatie heeft een beleidsplan ouderbetrokkenheid dat jaarlijks wordt geëvalueerd en aantoonbaar wordt toegepast.

 • 11.

  Houder werkt samen met zorgorganisaties binnen de voorschoolse zorgstructuur.

 • 12.

  Bij vermoeden van een taalachterstand in het Nederlands verwijst de aanbieder naar de JGZ.

 • 13.

  Er is geen sprake van een opgelegde sanctie aan de houder met betrekking tot het kinderopvangaanbod binnen de gemeente.

 • 14.

  Bij een nieuwe aanvrager zijn er de twee jaar voorafgaand aan het subsidiejaar geen sancties opgelegd.

Verantwoording

 • 1.

  Het vaststellen van de subsidie vindt plaats op basis van het daadwerkelijke gebruik van peuterplaatsen en VE-peuterplaatsen. Daartoe verantwoordt de houder de volgende gegevens:

  • a.

   Het aantal doelgroepkinderen, uitgesplitst naar ouder(s) met en zonder recht op kinderopvangtoeslag.

  • b.

   Het aantal niet-doelgroepkinderen, uitgesplitst naar ouder(s) met en zonder recht op kinderopvangtoeslag.

  • c.

   Het aantal uren dat doelgroep- en niet-doelgroepkinderen gebruik maken van de peuteropvang gedurende de subsidieperiode, uitgesplitst naar kinderen van ouder(s) met en zonder kinderopvangtoeslag.

  • d.

   De gefactureerde ouderbijdragen per peuter.

  • e.

   Voor elke aanvraag wordt gebruik gemaakt van het door de gemeente vastgestelde format.

  • f.

   De ingevulde inhoudelijke vragenlijst (verantwoording) wordt toegevoegd.

 • 2.

  De vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van het werkelijke aantal (doelgroep)peuters dat gedurende een jaar of een gedeelte van het jaar gebruik heeft gemaakt van de peuterplaatsen en VE-peuterplaatsen, het geldende uurtarief, het aantal uren dat per peuter gebruik is gemaakt van de peuteropvang en de gefactureerde ouderbijdragen.

De aantallen doelgroeppeuters en peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag kunnen onderling afwijken van de aanvraag. Het definitief vast te stellen subsidiebedrag kan echter nooit hoger zijn dan het verleende bedrag.

3.02 Toeleiding doelgroeppeuters

Relevante beleidsnota’s

 • Raadsvoorstel Harmonisatie voorschoolse voorzieningen (2016.0033029)

 • Raadsvoorstel Uitwerking wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (2010.0046219)

Doelstelling

 • 1.

  Onafhankelijke toeleiding van doelgroeppeuters

 • 2.

  Een zo groot mogelijk bereik van doelgroeppeuters

 • 3.

  Inzicht in het toeleidingstraject en in aantallen doelgroeppeuters en (non-)bereik

Activiteiten

 • 1.

  Het toeleiden van doelgroeppeuters naar gesubsidieerde aanbieders in de kinderopvang met een VE- aanbod in de gemeente via de digitale VE-monitor.

 • 2.

  De JGZ, aanbieders in de kinderopvang met een VE-aanbod en de gemeente werken samen met een digitale VE-monitor. Hierdoor is er een sluitend traject van VE-indicatie tot plaatsing bij een gesubsidieerde VE-aanbieder, met inzicht in aantallen doelgroeppeuters en (non-)bereik.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Totstandkoming subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs kwaliteitverhouding, waarbij prijs en kwaliteit gelijk gewogen worden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Het te verlenen subsidiebedrag mag de verleende subsidie van het voorgaande jaar en het subsidieplafond niet overschrijden.

Nadere eisen/criteria/definities

AVG De Algemene verordening gegevensbescherming.

Doelgroeppeuter Peuter van 2,5 tot 4 jaar, woonachtig in de gemeente, die van de JGZ een VE-indicatie heeft gekregen.

Gemeente Gemeente Haarlemmermeer.

Indicatie VE De JGZ-arts of JGZ-verpleegkundige stelt op basis van vastgestelde criteria een VE-indicatie vast.

JGZ Jeugdgezondheidszorg (onderdeel van de GGD Kennemerland).

Subsidie Gemeentelijke subsidie verstrekt op grond van deze verdeelregel.

VE-aanbod In de voorschoolse fase worden aan de hand van een erkend VE-programma op gestructureerde en samenhangende wijze activiteiten aangeboden gericht op de ontwikkeling van peuters op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling. De voorschoolse educatie is vooral gericht op het voorkomen of verkleinen van taalachterstanden in het Nederlands.

VE-monitor Een digitale monitor voor de toeleiding van doelgroeppeuters.

Bijzondere bepalingen en verplichtingen voor de toeleiding

 • 1.

  De jeugdarts of jeugdverpleegkundige indiceert doelgroeppeuters op basis van vastgestelde criteria. De JGZ leidt doelgroeppeuters via de VE-monitor toe naar gesubsidieerde aanbieders in de kinderopvang met een VE-aanbod binnen de gemeente.

 • 2.

  De AVG wordt toegepast bij alle informatie die aan aanbieders en gemeente wordt verstrekt.

 • 3.

  Wanneer een doelgroeppeuter niet geplaatst wordt bij een VE-aanbieder (non-bereik), worden ouders zo nodig nogmaals uitgenodigd voor een gesprek.

 • 4.

  Wanneer de kinderopvang een (mogelijke) taalachterstand in het Nederlands signaleert, wordt doorverwezen naar de JGZ.

 • 5.

  Betrokken partijen, die met persoonsgegevens werken, sluiten een verwerkersovereenkomst af voor het werken met de digitale VE-monitor.

3.06 Taal- en onderwijsachterstanden

Relevantie beleidsnota’s

 • Nota Aanpak taal- en onderwijsachterstanden (2019.0020399)

 • Nota actualisatie jeugd- en onderwijsbeleid (2016.0016053)

 • Koersvast, steeds beter', Beleidskader voor het sociaal domein 2019-2023

 • Werkprogramma onderwijs en jeugdhulp (2019 – 2023)

Doelstelling

De onderwijsloopbaan bevorderen van kinderen en jongeren, die door een taal- en/of onderwijsachterstand in een kwetsbare positie zitten.

Activiteiten:

 • Nieuwkomersonderwijs PO: personele inzet, het voorkomen van wachtlijsten en nazorg voor leerlingen die uitstromen.

 • Nieuwkomersonderwijs VO: Het voorkomen van wachtlijsten, activiteiten ter bevordering van de integratie en nazorg voor leerlingen die uitstromen.

 • Knipkaart tutoring basisonderwijs: begeleiding en ondersteuning aan kinderen (groep 1) met een zorgelijke onderwijsachterstand in het reguliere basisonderwijs.

 • Verlengde lesdag NT2: aanvullend op het reguliere lesprogramma krijgen leerlingen extra Nederlandse les.

Berekening subsidiebedrag

 • Nieuwkomersonderwijs PO: Bij 34 of minder leerlingen in de schakelklassen: vast bedrag van € 69.156. Bij meer dan 34 leerlingen: € 2.034 per leerling.

 • Nieuwkomersonderwijs VO: Bij 53 of minder leerlingen in de internationale schakelklassen: vast bedrag van € 48.714. Bij meer dan 53 leerlingen: € 915 per leerling.

 • Knipkaart tutoring basisonderwijs: vast bedrag van € 549 per traject plus de coördinatie van de knipkaart.

 • Verlengde lesdag NT2: Vast bedrag van € 101.700

De verlengde lesdag NT2 is een cofinanciering van gemeente, onderwijs en het samenwerkingsverband VO.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen zoals genoemd in de verdeelregel; prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen;

beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente; kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de genoemde doelen in de verdeelregel.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria

 • De subsidie voor het nieuwkomersonderwijs is een aanvulling op de bekostiging die scholen krijgen voor (nieuwkomers)onderwijs; de beschikbare rijksbekostiging dient volledig uitgeput te worden.

 • Aanvragers hebben kennis van en conformeren zich aan de zorgstructuur zoals die is vormgegeven in het Haarlemmermeers model.

 • Aanvragers maken deel uit van het netwerk rond de zorg voor het kind/jongere in Haarlemmermeer.

 • Aanvragers werken intensief samen met de samenwerkingsverbanden en scholen voor het primair en voortgezet onderwijs in Haarlemmermeer.

Definities

 • Nieuwkomersonderwijs: onderwijs in schakelklassen waar niet-Nederlands sprekenden binnen één of twee jaar Nederlands leren.

 • PO: primair onderwijs, een school waar (speciaal) basisonderwijs wordt gegeven zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs

 • VO: voortgezet onderwijs, een school waar voortgezet onderwijs wordt gegeven zoals bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs.

 • MBO: middelbaar beroepsonderwijs, een instelling waar middelbaar beroepsonderwijs wordt geboden zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.

 • NT2: Nederlands als tweede taal; het vak Nederlands dat wordt gegeven aan anderstaligen.

 • ve: voorschoolse educatie.

3.07 Passend onderwijs

Relevantie beleidsnota’s

 • Nota Aanpak taal- en onderwijsachterstanden ([2019.0020399]

 • Nota actualisatie jeugd- en onderwijsbeleid (2016.0016053)

 • Meer voor elkaar: Uitwerking van de Koers 2015 – 2018

 • Convenant Deze vuist op deze vuist (2014)

Doelstelling

Het mogelijk en toegankelijk maken van activiteiten in en rondom het onderwijs voor specifieke doelgroepen en het versterken van de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs.

Activiteiten

Trainingen en bijeenkomsten voor zorgprofessionals in en om de scholen in Haarlemmermeer en initiatieven ter bevordering van de toegankelijkheid van onderwijs(activiteiten).

Berekening subsidiebedrag:

Op basis van kostprijs in te zetten uren. Bij beschikking van de subsidie worden eisen opgenomen over de te leveren prestatie en hoe het resultaat gemeten kan worden.

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Subsidieontvangers hebben kennis van en conformeren zich aan de zorgstructuur zoals die is vormgegeven in het Haarlemmermeers model.

 • Subsidieontvangers/scholen maken deel uit van het netwerk rond de zorg voor het kind/jongere in Haarlemmermeer.

 • De subsidie wordt niet ingezet voor individuele zorg en/of onderwijstrajecten. Aanvrager kan aantonen dat een bredere doelgroep baat heeft bij de inzet van de subsidie.

3.09 Kinderwerk

Relevante beleidsnota’s

 • Actualisatie Jeugdbeleid 2011-2014, Focus op Uitvoering.

 • WMO Beleidsplan 2008-2011 Meer doen aan Meedoen.

Doelstelling

Talentontwikkeling van (kwetsbare) kinderen van 0 tot 12 jaar; stimuleren met gevarieerd vrijetijdsaanbod, zoals drama, dans, techniek, koken, computer, natuur.

Activiteiten

 • Organiseren en uitvoeren van kinderwerk op aanvraag voor scholen primair onderwijs.

 • Organiseren en uitvoeren van kinderwerk in wijken/kernen, waaronder ouder en kind-inlopen, ouder en kind-knutselinlopen.

 • Organiseren en uitvoeren van activiteiten en evenementen, zoals vakantieactiviteiten en een Roefeldag.

 • Ondersteunen en uitvoeren van vrijwillig kinderwerk.

 • Programma van Eisen beschikbaar.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van kostprijs en in te zetten uren. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het Programma van Eisen (PvE).

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

 • Afstemming met Brede Scholen.

 • Afstemming met aanbieders als Sportservice Haarlemmermeer, Pier K.

3.10 Tiener- en jongerenwerk

Relevante beleidsnota’s

 • Uitvoeringsprogramma’s Jeugd- en Onderwijs 2008-2011.

 • Actualisatie jeugdbeleid 2011-2014, focus op uitvoering.

Doelstelling

Het bereiken van tieners en jongeren in hun vrije tijd, die niet via geïnstitutionaliseerde vormen van vrijetijdsbesteding bereikt worden, met als doel talentontwikkeling en het voorkomen en bestrijden van overlast.

Activiteiten

Ambulant en accommodatie-gebonden tiener- en jongerenwerk, waaronder tieners en jongeren:

 • Actief benaderen op straat.

 • Motiveren tot deelname aan sociaal-culturele activiteiten.

 • Leiden naar hulpverlening, indien nodig.

 • Activiteiten aanbieden die voorzien in hun behoefte.

 • Ondersteunen bij hun vrijwillige inzet in jongerencentra.

 • Ondersteunen bij het organiseren van hun eigen activiteiten.

 • Betrekken bij de organisatie van bijzondere activiteiten, bijvoorbeeld tijdens Luilak of Oud en Nieuw.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de activiteiten, opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening.

Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het Programma van Eisen (PvE).

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

 • Ambulante inzet met prioriteit voor overlast gevende locaties.

 • Flexibiliteit in de uitvoering is gewenst.

 • Activiteiten zijn bij voorkeur zoveel mogelijk vraaggericht.

 • Momenteel voeren we verkennende gesprekken over een nieuwe invulling van het Tiener- en Jongerenwerk en het Mobiel Team (meer integreren). Dit kan gevolgen hebben voor de subsidieactiviteiten.

3.11 Groepsaanpak Jeugdoverlast

Relevante beleidsnota’s

 • Nota Aanpak overlast en verloedering (Gemeente Haarlemmermeer, 2009).

 • Handboek Aanpak Groepsoverlast Jeugd (IenB, 2010) + aanvullende afspraken (o.a. subsidiebeschikking 2012 + 2013).

 • Nota Actualisatie Jeugdbeleid 2011-2014, focus op uitvoering (Gemeente Haarlemmermeer, 2011).

 • Eindevaluatie plan van aanpak overlast en verloedering (2012, gemeente Haarlemmermeer).

Doelstelling

 • Afname van jeugdoverlast door stabilisatie van het aantal jeugdgroepen dat wordt aangemerkt als hinderlijk en overlastgevend, ondanks demografische groei van het aantal jongeren.

 • Voorkomen van jeugdoverlast (preventieve aanpak).

Activiteiten

De werkwijze en de rol van het Mobiel Team zijn vastgelegd in het Handboek Groepsaanpak Haarlemmermeer (IenB, 2010). Daarnaast zijn ter aanscherping van het handboek de volgende (aanvullende) afspraken gemaakt met betrekking tot werkwijze, rol en aansturing van het Mobiel Team:

 • De regiegroep Jeugd en Veiligheid bepaalt op welke hotspots/aandachtsgebieden de inzet van het Mobiel Team nodig is.

 • In de jeugdgroepoverleggen wordt onder leiding van de coördinator groepsaanpak per aandachtsgebied/hotspots/overlastgevende groep een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld. In het PvA staan concrete afspraken over de inzet en de benodigde capaciteit van het Mobiel Team. De coördinator groepsaanpak stuurt op de uitvoering en van de PvA's. Knelpunten in de uitvoering of beschikbare capaciteit worden besproken met de projectleider Jeugd van Meerwaarde en zo nodig in de Regiegroep Jeugd en Veiligheid.

 • De projectleider Jeugd van Meerwaarde is verantwoordelijk voor het sturen op de inzet van het Mobiel Team zoals vastgelegd in de PvA’s. De projectleider jeugd is ook verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de benodigde capaciteit en de personele aansturing van het Mobiel Team.

 • De projectleider Jeugd van Meerwaarde is daarnaast verantwoordelijk voor de verbinding binnen Meerwaarde tussen de activiteiten van het Mobiel Team en de activiteiten van jongerenwerkers, opbouwwerkers en ambulante Jeugdhulpverleners met betrekking tot het aandachtsgebied, de hotspots en/of de overlastgevende groepen.

Het Mobiel Team en de jongerenwerkers die actief zijn op de hotspots leveren input aan de coördinator groepsaanpak voor:

 • Groepsanalyses

 • Periodieke rapportages voor de regiegroep Jeugd en Veiligheid.

 • De PvA's.

De coördinator Groepsaanpak maakt de groepsanalyses, PvA's en rapportages op basis van de verkregen input.

Eén van de leden van het Mobiel Team neemt deel aan een jeugdgroepoverleg met betrekking tot een aandachtsgebied/hotspot/overlastgevende groep. Deze persoon is het vaste aanspreekpunt voor de inzet van het Mobiel Team hierbij.

Binnen de groepsaanpak vindt tijdens de uitvoering van het werk continu informatieuitwisseling plaats tussen het Mobiel Team en de overige deelnemers in de groepsaanpak. Het Mobiel Team koppelt daarnaast periodiek alle relevante informatie terug naar de coördinator groepsaanpak, die het centraal informatie-(verzamel)punt is voor alle partners.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de activiteiten.

Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het Programma van Eisen (PvE).

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

 • Uren voor algemene afstemming met de opdrachtgever (gemeente/coördinator), de begeleiding van jongeren in hulpverleningstrajecten vallen hier niet onder.

 • Momenteel voert de gemeente gesprekken met Meerwaarde over een nieuwe invulling van het tiener- en jongerenwerk en het mobiel team (meer integratie). Dit kan gevolgen hebben voor de subsidie/activiteiten.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van het taken en werkwijze van het Mobiel Team wordt verwezen naar het Handboek Groepsaanpak.

3.12 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

Relevante beleidsnota’s

• Subsidieverordening Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk 2011.0047106.

Doelstelling

Het bevorderen van activiteiten voor de jeugd gericht op competentieversterking, zinvolle vrijetijdsbesteding en de bevordering van het woon- en leefklimaat georganiseerd door het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk.

Activiteiten

Het uitsluitend met behulp van vrijwilligers aanbieden van activiteiten voor

 • Vrijwillig jeugdwerk voor deelnemers tot 18 jaar, op basis van een programma (o.a. knutselactiviteiten, scouting etc.).

 • Speeltuinwerk, waarbij ook sprake is van spelbegeleiding of toezicht.

 • Kindervakantiewerk.

Subsidievorm

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

 • Een bijdrage van 50% in de huisvestingkosten.

 • Een bijdrage van 50% in de organisatiekosten.

 • Een bijdrage van 50% in de kosten van leiderschapsvorming.

 • Een bijdrage van 40% in de activiteitenkosten.

Op het subsidiabel bedrag worden de volgende inkomsten in mindering gebracht:

 • Bij huisvestingskosten: inkomsten uit verhuur.

 • Bij organisatiekosten: inkomsten uit rente.

 • Bij activiteitenkosten: 50% van de inkomsten uit deelnemersbijdragen.

In afwijking van het bovenstaande, krijgen instellingen die zich specifiek toeleggen op de organisatie van kindervakantieactiviteiten en die als zodanig door B&W zijn aangemerkt, een vergoeding van 100% van de huisvestingskosten.

Het totale subsidiebedrag wordt aangepast naar rato tot het totaal aantal Haarlemmermeerse jeugddeelnemers en/of -leden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt het te verlenen subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

Definities

 • a.

  Speeltuinwerk

  Het gelegenheid geven tot spelen aan kinderen op een door middel van een hekwerk afgesloten of door dicht groen omgeven ruimte in de open lucht, die bestemd en ingericht is voor het spelen met elkaar, met de aanwezige materialen.

 • b.

  Kindervakantiewerk

 • Werk, dat op basis van een programma en uitsluitend met behulp van vrijwilligers gedurende minimaal 5 en maximaal 10 dagen in de zomervakantie van de scholen activiteiten organiseert voor de Haarlemmermeerse jeugd in de basisschoolleeftijd.

 • c.

  Deelnemers

 • Een bijdrage betalende en aan activiteiten deelnemende persoon.

 • d.

  Kosten voor huisvesting:

  • De huursom van gebouwen en de kosten van opstal, erfpacht of andere wijze van grondgebruik.

  • Afschrijving van gebouwen, verbouwing, vaste inrichting, inventaris en/of wijze van buitengewoon onderhoud.

  • Rente van geldleningen ten behoeve van financiering van investeringen voor huisvesting;

  • Kosten van onderhoud, schoonmaak, verlichting, verwarming en water.

  • Premies van verzekeringen en overige lasten voortvloeiende uit eigendom of gebruik van gebouwen en terreinen.

  • Kleine aanschaffingen voor de inventaris.

  • Verlies bij verkoop van eigendommen die op huisvesting betrekking hebben, indien voor de verkoop toestemming van Burgemeester en Wethouders is verkregen.

  • Overige huisvestingkosten, nader ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders.

 • e.

  Organisatiekosten

  • Afschrijvingen op en verlies bij verkoop van kantoormachines.

  • Administratiekosten en bureaukosten.

  • Kosten van druk- stencil- en kopieerwerk.

  • Rente- en bankkosten.

  • Accountantskosten

  • Bestuurskosten

  • Kosten verband houdende met vergaderingen van medezeggenschapsorganen; ondernemingsraden.

  • Kosten van lidmaatschappen.

  • Premies van verzekeringen.

  • Overige organisatiekosten nader ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders.

 • f.

  Kosten van leidersvorming.

 • Kosten verbonden aan cursussen en bijeenkomsten bestemd voor vrijwillige medewerkers en bestuursleden, werkzaam in het jeugd- en jongerenwerk en welke dienen tot vorming die in direct verband staan met de taak van genoemde personen in het uitvoerende of begeleidende jeugd- en jongerenwerk.

 • g.

  Activiteiten kosten

 • Aanschaffing van apparatuur, kampmateriaal, boten en dergelijke:

  • Kosten van muziek, dans, toneelspel, film, bibliotheek, sport, instuiven, activiteiten van handvaardigheid, kamperen, excursies, buitendagen, uurvergoedingen voor beheerders van speeltuinen en andere gespecialiseerde vakkrachten en auteursrechten.

  • Ledenactiviteiten, waaronder ook worden begrepen ledenbladen, cursuswerk voor leden en niet-leden, algemene ledenbijeenkomsten en hearings.

  • Kosten van internationale uitwisseling.

  • Verzekeringen afgesloten vanwege activiteiten.

  • Overige kosten nader ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders.

 • Kosten van aanschaf van uniformen zijn niet subsidiabel.

 • h.

  Instelling

 • Instelling voor vrijwillig jeugd- en jongerenwerk.

3.13 Speel-o-theek

Relevante beleidsnota’s

Geen

Doelstelling

Het stimuleren van de creatieve motorische, sociaal-emotionele en educatieve ontplooiing van kinderen (0 t/m 12 jaar) door middel van kwalitatief goed en verantwoord speelgoed -ook voor lagere inkomensklassen.

Activiteiten

 • Het in stand houden van een speel-o-theek, waarbij men kwalitatief goed en verantwoord speelgoed uitleent.

 • Openstelling is minimaal 4 dagdelen per week van minimaal 1,5 uren en 1 dagdeel avondopenstelling van minimaal 1 uur.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal 2 inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de doelen.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

Om in aanmerking te komen voor subsidie worden de volgende nadere eisen gesteld. De organisatie moet zorgen voor:

 • Een bestand van minimaal 250 betalende abonnees om in aanmerking te komen voor de volledige subsidie. Bij een abonneebestand tussen 100 en 250 wordt de subsidie naar rato van het aantal abonnees toegekend. Bij minder dan 100 abonnees wordt de subsidie geweigerd.

 • Aansluiting met ketenpartners, o.a. Centrum voor Jeugd en Gezin, scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

 • Samenwerking met de Vrijwilligerscentrale/Haarlemmermeer voor Elkaar/Vrijwilligersacademie voor werving, ondersteuning en scholing van vrijwilligers.

3.14 Jeugdlandterreinen

Relevante beleidsnota’s

 • Speelruimte in Haarlemmermeer 2005: 2005/2987.

 • Jeugdland Nieuw-Vennep: raadsbesluit 2009/17914.

 • Spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte 2009-2013

Doelstelling

Het leveren van een bijdrage aan de sociale, motorische en emotionele ontwikkeling van kinderen van 6 tot 14 jaar door het bieden van een plek waar kinderen avontuurlijk kunnen spelen door in een veilige omgeving te kunnen bouwen, ontdekken en proberen.

Activiteiten

 • De exploitatie en het beheer van beide avontuurlijke speelterreinen en de voorzieningen waarbij in ieder geval voldaan wordt aan de minimale eisen die in dat verband wettelijk worden gesteld.

 • Het aanbieden en begeleiden van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen op beide speelterreinen onder begeleiding van pedagogische medewerkers en vrijwilligers.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van genoemde doelen, activiteiten en overige eisen.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de doelen.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

 • Het zorgen voor opbouw en instandhouding van een vrijwilligersgroep.

 • Het ondernemen van activiteiten die vormgeven aan kinderparticipatie.

 • Zorgdragen voor toegankelijkheid voor kinderen met een beperking.

 • Actief de samenwerking opzoeken met diverse partijen.

3.15 Jeugdparticipatie

Relevante beleidsnota’s

• Actualisatie jeugd- en onderwijsbeleid (2016.0016053)

Doelstelling

Het stimuleren van inbreng en betrokkenheid van jongeren van 12 t/m 23 jaar bij zaken die hen aangaan. Het stimuleren van jongereninitiatieven.

Activiteiten

 • Faciliteren van inbreng en betrokkenheid van jongeren van 12 t/m 23 jaar bij beleidsontwikkeling- en uitvoering.

  • -

   Beleidsontwikkeling en –uitvoering.

  • -

   Maatschappelijke participatie en betrokkenheid.

 • Ondersteunen van initiatieven van jeugdigen.

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de in de verdeelregel benoemde activiteiten.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplan

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst verleend tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

n.v.t.

3.16 Opvoed- en opgroeiondersteuning

Relevante beleidsnota’s

 • Doorontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin (2009.0008675).

 • Uitwerkingsvoorstel CJG+ (2010.0001201).

 • Actualisatie Jeugdbeleid 2011-2014, Focus op uitvoering.

 • Evaluatie en doorontwikkeling CJG 2012 (2012.0020913).

 • Koersvast, steeds beter, Beleidskader voor het Sociaal Domein 2019-2023 (2019.0058016)

Doelstelling

Het bieden van een dekkend en samenhangend aanbod preventieve opvoed- en opgroeiondersteuning aan alle ouders/opvoeders en jongeren, met als doel het voorkomen dat problemen groter worden en zwaardere vormen van hulp nodig zijn.

Activiteiten

Activiteiten dragen bij aan realisatie van het jeugdgezondheidszorgaanbod, zoals benoemd in de Wet publieke gezondheid. Daarmee sluiten zij ook aan op de doelstellingen van ons Centrum voor Jeugd en Gezin. De activiteiten richten zich dus op jeugd, zijn in principe voor iedereen toegankelijk en dragen bij aan preventie

Subsidievorm

Eenmalige subsidies en prestatiesubsidies

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Het berekende bedrag kan de bedragen van het subsidieplafond en/of in het PvE voor die activiteiten bepaalde budget niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

 • Activiteiten die behoren tot of bijdragen aan de uitvoering van wettelijke taken en/of de instandhouding CJG.

 • Als het prestatiesubsidies (structurele activiteiten) betreft:

  • o

   gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het PvE. Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

  • o

   Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal 2 inhoudsdeskundigen van de gemeente. Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE.

 • Als het eenmalige subsidies betreft:

  • o

   Activiteiten die bijdragen aan de netwerk- en ketensamenwerking rond opvoed- en opgroeiondersteuning.

  • o

   Bij gelijke activiteiten een vergelijk van de prijs/kwaliteitverhouding.

  • o

   Subsidies worden tot het subsidieplafond toegekend in volgorde van binnenkomst

3.17 Natuur- en Milieueducatie

Relevante beleidsnota’s

 • Nota Ruimte voor Duurzaamheid.

 • Uitvoeringsprogramma’s Jeugd- en Onderwijs 2008-2011.

 • Actualisatie jeugdbeleid 2011-2014, focus op uitvoering.

 • Programma van Eisen.

NMCX

Doelstelling

Het NMCX vervult voor de doelgroepen scholen, bewoners (eigenaren en huurders), bedrijven (groot en klein) en instellingen een loketfunctie waarbij duurzaamheid in de gemeente Haarlemmermeer wordt bevorderd door uitvoering te geven aan de volgende functies:

 • Vraag en aanbod aan elkaar verbinden.

 • Bieden van uitnodigend perspectief om duurzaam te handelen.

Specifiek:

 • Basiseducatief kennisplatform en frontoffice voor duurzaamheid in Haarlemmermeer en omgeving.

 • Prikkelen van duurzaamheidsinitiatieven en -innovatie van onderop.

 • Het begeleiden en ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven om ze tot succes te brengen.

 • Het makelen tussen de vraag van scholen en het bijpassend (educatief) aanbod op het gebied van duurzaamheid.

Activiteiten

 • Vragen beantwoorden van consumenten en bedrijven, website en overige media.

 • Actief informeren.

 • Presentaties aan groepen en ondersteuning platforms/groepen.

 • Promotie energiebesparing bewoners en bedrijven, afstemmen met Duurzaam Energiebedrijf, inspelen op actualiteiten/ontwikkelingen.

 • Ontwikkelen en coördineren van een NME-aanbod op PO-scholen. Helpen invullen van NME-aanbod van VO-scholen), Visiedocument NME op basis van notitie nieuwe Kansen voor NME, opzetten van educatiedeals.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening Subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het Programma van Eisen (PvE).

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE.

Regels voor dreigende overschrijding

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

Kwaliteitseisen, prestatie-indicatoren en informatie-indicatoren worden meegegeven in de beschikking.

HEIMANSHOF

Doelstelling

De Heimanshof vervult voor de doelgroep volwassenen een loketfunctie waarbij biodiversiteit en natuur in de gemeente worden bevorderd door uitvoering te geven aan de volgende functies:

 • -

  Basiseducatief kennisplatform en frontoffice te zijn voor natuur en biodiversiteit.

 • -

  Het begeleiden en ondersteunen van biodiversiteitsinitiatieven om de natuurwaarde en biodiversiteit te vergroten.

Activiteiten

 • Vragen beantwoorden van consumenten en media, actief informeren en voorlichten

 • Presentaties aan en excursies met groepen.

 • Werkzaamheden in het groen organiseren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het Programma van Eisen (PvE).

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE.

Regels voor dreigende overschrijding

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen

Kwaliteitseisen, prestatie-indicatoren en informatie-indicatoren worden meegegeven in de beschikking.

3.18 Cultuureducatie in het onderwijs

Relevante beleidsnota’s

 • Nota cultuureducatie 2009-2012: versterken door verbinden.

 • Cultuurnota Haarlemmermeer Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap (2013-2030), onderdeel uitvoeringsprogramma 2017-2020.

 • Actualisatie cultuurbeleid 2017-2020 van 1 juli 2017

 • Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024

Doelstelling

Leerlingen tijdens hun onderwijsperiode kennis te laten maken met kunst en cultuur door een planmatige integratie van cultuur en erfgoed in het onderwijs.

Activiteiten

Zorgen voor een gevarieerd aanbod van cultuureducatieve projecten en activiteiten waardoor deelnemende leerlingen gestimuleerd worden zelfstandig hun weg te vinden in het aanbod van culturele en kunstzinnige activiteiten. Voor het onderwijs worden programma’s op maat aangeboden, die vraaggericht zijn opgesteld en waarbij, waar mogelijk, de leerlijn gevolgd wordt.

Subsidievorm

Genormeerde subsidie.

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

De subsidie bestaat uit een bedrag per leerling van € 12,40 (bedrag) 2020-2021 inclusief vervoerskosten. De subsidie wordt verleend op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober van het schooljaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt een subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

 • De subsidie wordt alleen verleend voor activiteiten die zijn goedgekeurd door de projectleider.

 • De subsidie wordt uitsluitend ingezet voor culturele en kunstzinnige activiteiten en vervoerskosten.

 • De school zet een eigen bijdrage per leerling in van € 10,17 voor Kunstmenu en € 6,10 voor Cultuurparcours (bedrag 2020-2021).

 • Het bedrag bestaande uit het berekende subsidiebedrag en de eigen bijdrage mag niet hoger zijn dan het totaalbedrag van het door de projectleider geaccordeerde activiteitenplan.

 • Er moet een doorlopende leerlijn zijn. Iedere school stelt een plan voor kunst- en cultuureducatie voor de school op, waarin de visie, missie en interne organisatie zijn opgenomen. Hieraan gekoppeld dient de school jaarlijks een programma met activiteiten in waarin het beleid vorm krijgt.

 • Iedere school stelt een cultuurcoördinator aan als aanspreekpunt voor de gemeente en de instellingen.

 • Uitsluitend professionele kunst- en cultuuruitingen worden ingezet voor Kunstmenu en Cultuurparcours.

 • De school evalueert jaarlijks het programma, het kunst- en cultuurbeleid van de school en Kunstmenu en Cultuurparcours algemeen.

Aanvullende specifieke eisen Kunstmenu:

 • Alle groepen nemen per schooljaar deel aan ten minste twee activiteiten. De aangeboden activiteiten zijn zowel actief, receptief als educatief. Gedurende de gehele leerlijn komen alle kunstdisciplines aan bod.

 • Ten minste eenmaal per schooljaar bezoekt de midden- of bovenbouw een culturele activiteit buiten de school.

 • De cultuurcoördinator woont de halfjaarlijkse bijeenkomsten georganiseerd door Pier K bij.

Aanvullende specifieke eisen Cultuurparcours:

 • De activiteiten die in het kader van Cultuurparcours worden uitgevoerd zijn een verdieping, vervolg en aansluiting op de activiteiten die in het kader van Kunstmenu hebben plaatsgevonden.

Overige bepalingen

Pier K verzamelt en toetst de subsidieaanvragen van de scholen. Pier K bundelt de aanvragen per schoolbestuur en levert die uiterlijk 1 augustus voorafgaand aan het schooljaar bij de gemeente in. De verlening vindt plaats aan de schoolbesturen en is gebaseerd op het reëel aantal leerlingen.

Begripsomschrijvingen

In deze verdeelregel wordt verstaan onder;

 • a.

  Cultuureducatie; activiteiten ten behoeve van kennis, begrip en beleving van cultuur, op school en in de vrije tijd. Cultuureducatie is een verzamelbegrip van kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie;

 • b.

  Kunstmenu: het aanbod van cultuureducatieve projecten en activiteiten voor scholen voor primair onderwijs, dat zodanig is gestructureerd dat iedere leerling in het primair onderwijs planmatig in aanraking komt met alle cultuurdisciplines.

 • c.

  Cultuurparcours: Het aanbod van cultuureducatieve projecten en activiteiten voor het voortgezet onderwijs die een verdieping, vervolg en aansluiting is op dat wat in het Kunstmenu is aangeboden en stimuleert deelnemende leerlingen zelfstandig hun weg te laten vinden in het aanbod van culturele en kunstzinnige activiteiten.

 • d.

  School: Zoals bekend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • e.

  Leerlijn; individuele gang van leerlingen door alle leerjaren van het primair onderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en de leerlingen in de bovenbouw havo/vwo.

 • f.

  Meerjarenplan: een gemotiveerde verdeling van de kunstdisciplines, erfgoededucatie en media educatie over de leerjaren voor een periode van vier jaar.

 • g.

  Activiteitenplan: een overzicht van de projecten en activiteiten gekoppeld aan de leerlijn.

 • h.

  Eigen bijdrage: een door burgemeester en wethouders bepaald bedrag per leerling.

 • i.

  Projectleider: een onafhankelijk bemiddelaar tussen gemeente en scholen en aanbieders, die in dienst is bij Pier K en die is belast met het samenstellen van de activiteiten van Kunstmenu en Cultuurparcours, het coördineren van Kunstmenu en Cultuurparcours en het ondersteunen bij de ontwikkeling van het kunst- en cultuurbeleid van de scholen en de samenstelling van de programma’s Kunstmenu en Cultuurparcours, ingediend door de scholen.

3.19 Schoolzwemmen

Relevantie beleidsnota’s

 • Nota actualisatie jeugd- en onderwijsbeleid (2016.0016053)

Doelstelling

Stimuleren en faciliteren van het zwemmen in schoolverband voor leerlingen van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs basisscholen.

Activiteiten

Eenmaal per lesweek zwemles in schoolverband.

Berekening subsidiebedrag

De toegangskosten voor het zwembad worden gesubsidieerd (aantal leerlingen x aantal keer zwemmen x kosten zwembad). De subsidieaanvraag is gebaseerd op een prognose. De vaststelling gebeurt op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij overschrijding wordt de subsidie naar rato verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Het schoolzwemmen is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst ‘schoolzwemmen’.

 • De school heeft een werkplan schoolzwemmen waarin doelstellingen taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

3.20 Extra inzet zwerfafval

Relevantie beleidsnota’s

 • Nota Extra inzet zwerfafval 2017- 2022

Doelstelling

Het verminderen van zwerfafval. Met deze subsidie wordt uitvoering aangegeven aan de beleidsnota Extra inzet zwerfafval 2017 - 2022, op de onderwerpen bewustwording, preventie, voorlichting en educatie aan de gedefinieerde doelgroepen. Er moet hierbij gebruik gemaakt worden van de nieuwste inzichten met als doel dat:

 • Mensen minder zwerfafval achterlaten in de openbare buitenruimte;

 • Mensen, als zij zwerfafval zien liggen, dat meer gaan opruimen;

 • Mensen zich gaan verenigen om zwerfafval tegen te gaan.

Activiteiten

 • De doelgroepen vinden actuele zwerfafvalactiviteiten en producten op de website;

 • E-communities stichten en onderhouden op sociale media;

 • Ontplooien van activiteiten die de verschillende doelgroepen binnen wijken en winkeliers aanspreken;

 • Opbouwen en beheren van het netwerk bij dorps – en wijkraden.

Voorwaarden

 • Tot 2024 moet uiterlijk 1 oktober voor het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar een jaarplan worden ingediend. Of zolang als Nederland Schoon budget voor ‘Extra inzet zwerfafval’ beschikbaar stelt.

 • Uiterlijk 1 februari van het jaar volgend op het subsidiejaar moet de verantwoording worden ingediend over de realisatie en uitgaven van het voorafgaande jaar.

 • Voorafgaand aan indiening van jaarplan en verantwoording is overleg gevoerd met Meerlanden en is Meerlanden akkoord met deze producten.

 • Voorwaarde aan de subsidieverlening is dat de subsidieaanvraag en subsidieverantwoording conform de richtlijn van Nederland Schoon 2019 -2022 ‘Extra inzet zwerfafval’ verloopt.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Subsidiebedrag

Het subsidieplafond wordt bepaald door het beschikbaar budget van het Afvalfonds en de goedkeuring van de jaarplannen door Nederland Schoon. Het is de verantwoordelijkheid van NMCX om binnen het beschikbaar budget uitvoering te geven aan de jaarplannen.

Hoofdstuk 3 Programma Maatschappelijke Ontwikkeling en Ontplooiing

4.01 Het Cultuurgebouw

Relevante beleidsnota’s

 • Cultuurnota Haarlemmermeer Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap (2013- 2030), onderdeel uitvoeringsprogramma 2017-2020.

 • Uitwerking en ontwikkeling van het beleid op het gebied van de hieronder benoemde functies is vastgelegd in de reguliere en incidentele nota’s met betrekking tot de subsidieverstrekking aan Het Cultuurgebouw.

 • Actualisatie cultuurbeleid 2017-2020 van 1 juli 2017

 • Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 Het Programma van Eisen (PvE) voor het betreffende subsidiejaar.

 • Erfgoedbeleid Omarmen en beleven, beleidsnota tot en met 2030

BIBLIOTHEEKFUNCTIE (OPENBARE BIBLIOTHEEK)

Doelstelling

 • Kennis en Informatie: laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron op diverse gebieden.

 • Ontwikkeling en Educatie: ondersteuning bieden aan onderwijs om lees- en leerachterstanden te bestrijden.

 • Kunst en Cultuur: het ontwikkelen van een activiteitenaanbod op snijvlak van informatie, lezen en kennisoverdracht over kunst en cultuur.

 • Lezen en Literatuur: zorg dragen voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening houden met de toegankelijkheid van literatuur, ook voor laaggeletterden en niet mobiele gebruikers.

 • Ontmoeting en Debat: aanbieden van ruimte voor ontmoeting en debat en afstemming bereiken met andere maatschappelijke organisaties.

Activiteiten

 • Vraaggerichte collectie (fysiek en digitaal) ter beschikking stellen.

 • Onderwijsondersteuning.

 • Bieden van studiemogelijkheden door het beschikbaar stellen van werkplekken.

 • Organiseren van voorlichtingsavonden en debatten in samenwerking met lokale instellingen.

 • Aanbieden van een dienstverlening op maat voor speciale doelgroepen.

 • Stimuleren van het lezen met speciale activiteiten.

ERFGOED- EN ARCHITECTUURFUNCTIE

Doelstelling

 • Het ontwikkelen van een activiteitenaanbod in samenwerking met culturele en erfgoedpartners in Haarlemmermeer en met het Podium voor Architectuur.

Activiteiten

 • Het aanbieden van culturele activiteiten in samenwerking met lokale erfgoedpartners.

 • Activiteiten van het Podium voor Architectuur, waaronder Open monumentendag, dag van de architectuur en fortenfestival

CULTUUREDUCATIEVE FUNCTIE (KUNSTZINNIGE VORMING)

Doelstelling

 • Het bieden van een kwalitatief en breed cultureel aanbod, zowel voor de vrijetijdsbesteding als voor cultuureducatie op school.

 • Het bieden van laagdrempelig tot experimenteel aanbod.

 • Het versterken van het culturele klimaat door inzet van kunst en cultuur.

Activiteiten

 • Kunst naar Keuze: Het bieden van een kwalitatief, breed en laagdrempelig cultureel aanbod van cursussen voor de vrijetijdsbesteding, waarbij een keuze uit alle disciplines kan worden gemaakt voor alle leeftijden. Er wordt gestreefd naar spreiding van locaties.

 • Kunst in Onderwijs: Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren door cultuureducatie in het onderwijs door middel van het aanbod binnen het Kunstmenu, Cultuurparcours en Kunst in Leren, waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt aan programma’s op maat en doorgaande leerlijnen.

POPPODIUMFUNCTIE

Doelstelling

Bewoners participeren passief en actief in poppodiumkunsten in Haarlemmermeer.

Activiteiten

 • Het programmeren van voorstellingen door professionals en amateurkunstenaars op het gebied van popmuziek in al zijn verschijningsvormen.

THEATERFUNCTIE

Doelstelling

Bewoners participeren passief en actief in podiumkunsten in Haarlemmermeer.

Activiteiten

 • Het programmeren van voostellingen door professionals en amateurkunstenaars op het gebied van drama, cabaret, muziek, muziektheater, dans, mime, poppentheater, film(huis) en video.

 • Het in relatie tot het eigen programma begeleiden, faciliteren en ondersteunen van amateurkunst op de genoemde gebieden.

FUNCTIE TALENTONTWIKKELING

Doelstelling

Jongeren participeren actief in kunst en cultuur en hebben de mogelijkheid hun talent te ontplooien.

Activiteiten

Het in een werkplaats-setting begeleiden, faciliteren en ondersteunen van jongeren bij de actieve beoefening van pop- en jongerencultuur in al zijn verschijningsvormen.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja. Het Cultuurgebouw, met zijn culturele functies, kwalificeert zich als kernvoorziening vanuit zijn professionaliteit, kennis en specifieke activiteiten om een hoogwaardig en continu aanbod voor de gemeente te garanderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gemeentelijke accommodatie, vanwaar uit deze instelling een coördinerende en faciliterende rol heeft in de verdere uitrol van activiteiten van culturele initiatieven en aanbieders binnen onze gemeente.

Meerjarigheid

Ja, er zijn op grond van de nota Cultuur (2012) in het kader van het maatschappelijk ondernemerschap door culturele instellingen, meerjarige afspraken mogelijk. Onder de voorwaarde dat de organisatie groen scoort op de interventiepiramide (conform artikel 7 van de Asv 2017).

Berekening subsidiebedrag

Op basis van het Programma van Eisen wordt een activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Het berekende bedrag kan de bedragen van het subsidieplafond en in het PvE voor die activiteiten bepaalde indicatieve budget niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De subsidie voor de activiteiten is voorbehouden aan de kernvoorziening tot het maximum van het subsidieplafond.

Nadere eisen/criteria/definities

 • De gemeente hecht belang aan samenwerking en interactie tussen aanbieders van cultuuractiviteiten en de daarmee te bereiken efficiency en synergie tussen de activiteiten van afzonderlijke aanbieders.

 • Activiteiten worden aangeboden op basis van de vraag van (potentiële) gebruikers.

 • Iedere twee jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

 • Er wordt voor gezorgd dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.

 • Wij stimuleren het vergroten van eigen inkomsten door het uitoefenen van cultureel ondernemerschap. Inkomsten hierdoor vormen een aparte stroom financiën. Activiteiten die onder het cultureel ondernemerschap vallen zijn duidelijk te onderscheiden van de activiteiten die onder de subsidie vallen.

 • Er is aandacht voor spreiding en laagdrempeligheid. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van culturele ruimtes.

 • Activiteiten worden zoveel mogelijk in samenhang met andere sociaal-maatschappelijke of culturele organisaties ondernomen.

Relevante beleidsnota’s

 • Cultuurnota Haarlemmermeer Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap (2013- 2030), onderdeel uitvoeringsprogramma 2017-2020.

 • Uitwerking en ontwikkeling van het beleid op het gebied van de hieronder benoemde functies is vastgelegd in de reguliere en incidentele nota’s met betrekking tot de subsidieverstrekking aan Het Cultuurgebouw.

 • Actualisatie cultuurbeleid 2017-2020 van 1 juli 2017

 • Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024 Het Programma van Eisen (PvE) voor het betreffende subsidiejaar.

 • Erfgoedbeleid Omarmen en beleven, beleidsnota tot en met 2030

BIBLIOTHEEKFUNCTIE (OPENBARE BIBLIOTHEEK)

Doelstelling

 • Kennis en Informatie: laagdrempelige betrouwbare en actuele informatiebron op diverse gebieden.

 • Ontwikkeling en Educatie: ondersteuning bieden aan onderwijs om lees- en leerachterstanden te bestrijden.

 • Kunst en Cultuur: het ontwikkelen van een activiteitenaanbod op snijvlak van informatie, lezen en kennisoverdracht over kunst en cultuur.

 • Lezen en Literatuur: zorg dragen voor een maatschappelijke verankering van leesbevordering en in haar collectievorming en tarievenbeleid rekening houden met de toegankelijkheid van literatuur, ook voor laaggeletterden en niet mobiele gebruikers.

 • Ontmoeting en Debat: aanbieden van ruimte voor ontmoeting en debat en afstemming bereiken met andere maatschappelijke organisaties.

Activiteiten

 • Vraaggerichte collectie (fysiek en digitaal) ter beschikking stellen.

 • Onderwijsondersteuning.

 • Bieden van studiemogelijkheden door het beschikbaar stellen van werkplekken.

 • Organiseren van voorlichtingsavonden en debatten in samenwerking met lokale instellingen.

 • Aanbieden van een dienstverlening op maat voor speciale doelgroepen.

 • Stimuleren van het lezen met speciale activiteiten.

ERFGOED- EN ARCHITECTUURFUNCTIE

Doelstelling

 • Het ontwikkelen van een activiteitenaanbod in samenwerking met culturele en erfgoedpartners in Haarlemmermeer en met het Podium voor Architectuur.

Activiteiten

 • Het aanbieden van culturele activiteiten in samenwerking met lokale erfgoedpartners.

 • Activiteiten van het Podium voor Architectuur, waaronder Open monumentendag, dag van de architectuur en fortenfestival

CULTUUREDUCATIEVE FUNCTIE (KUNSTZINNIGE VORMING)

Doelstelling

 • Het bieden van een kwalitatief en breed cultureel aanbod, zowel voor de vrijetijdsbesteding als voor cultuureducatie op school.

 • Het bieden van laagdrempelig tot experimenteel aanbod.

 • Het versterken van het culturele klimaat door inzet van kunst en cultuur.

Activiteiten

 • Kunst naar Keuze: Het bieden van een kwalitatief, breed en laagdrempelig cultureel aanbod van cursussen voor de vrijetijdsbesteding, waarbij een keuze uit alle disciplines kan worden gemaakt voor alle leeftijden. Er wordt gestreefd naar spreiding van locaties.

 • Kunst in Onderwijs: Het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren door cultuureducatie in het onderwijs door middel van het aanbod binnen het Kunstmenu, Cultuurparcours en Kunst in Leren, waarbij zoveel mogelijk wordt gewerkt aan programma’s op maat en doorgaande leerlijnen.

POPPODIUMFUNCTIE

Doelstelling

Bewoners participeren passief en actief in poppodiumkunsten in Haarlemmermeer.

Activiteiten

• Het programmeren van voorstellingen door professionals en amateurkunstenaars op het gebied van popmuziek in al zijn verschijningsvormen.

THEATERFUNCTIE

Doelstelling

Bewoners participeren passief enactief in podiumkunsten in Haarlemmermeer.

Activiteiten

 • Het programmeren van voostellingen door professionals en amateurkunstenaars op het gebied van drama, cabaret, muziek, muziektheater, dans, mime, poppentheater, film(huis) en video.

 • Het in relatie tot het eigen programma begeleiden, faciliteren en ondersteunen van amateurkunst op de genoemde gebieden.

FUNCTIE TALENTONTWIKKELING

Doelstelling

Jongeren participeren actief in kunst en cultuur en hebben de mogelijkheid hun talent te ontplooien.

Activiteiten

Het in een werkplaats-setting begeleiden, faciliteren en ondersteunen van jongeren bij de actieve beoefening van pop- en jongerencultuur in al zijn verschijningsvormen.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja. Het Cultuurgebouw, met zijn culturele functies, kwalificeert zich als kernvoorziening vanuit zijn professionaliteit, kennis en specifieke activiteiten om een hoogwaardig en continu aanbod voor de gemeente te garanderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gemeentelijke accommodatie, vanwaar uit deze instelling een coördinerende en faciliterende rol heeft in de verdere uitrol van activiteiten van culturele initiatieven en aanbieders binnen onze gemeente.

Meerjarigheid

Ja, er zijn op grond van de nota Cultuur (2012) in het kader van het maatschappelijk ondernemerschap door culturele instellingen, meerjarige afspraken mogelijk. Onder de voorwaarde dat de organisatie groen scoort op de interventiepiramide (conform artikel 7 van de Asv 2017).

Berekening subsidiebedrag

Op basis van het Programma van Eisen wordt een activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Het berekende bedrag kan de bedragen van het subsidieplafond en in het PvE voor die activiteiten bepaalde indicatieve budget niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De subsidie voor de activiteiten is voorbehouden aan de kernvoorziening tot het maximum van het subsidieplafond.

Nadere eisen/criteria/definities

 • De gemeente hecht belang aan samenwerking en interactie tussen aanbieders van cultuuractiviteiten en de daarmee te bereiken efficiency en synergie tussen de activiteiten van afzonderlijke aanbieders.

 • Activiteiten worden aangeboden op basis van de vraag van (potentiële) gebruikers.

 • Iedere twee jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

 • Er wordt voor gezorgd dat medewerkers zo flexibel mogelijk ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende vraag van gebruikers.

 • Wij stimuleren het vergroten van eigen inkomsten door het uitoefenen van cultureel ondernemerschap. Inkomsten hierdoor vormen een aparte stroom financiën. Activiteiten die onder het cultureel ondernemerschap vallen zijn duidelijk te onderscheiden van de activiteiten die onder de subsidie vallen.

 • Er is aandacht voor spreiding en laagdrempeligheid. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van culturele ruimtes.

 • Activiteiten worden zoveel mogelijk in samenhang met andere sociaal-maatschappelijke of culturele organisaties ondernomen.

4.02 Mediabeleid: lokale omroep

Relevante beleidsnota’s

 • Cultuurnota Haarlemmermeer Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap (2013- 2030), onderdeel uitvoeringsprogramma 2017-2020

 • Actualisatie cultuurbeleid 2017-2020 van 1 juli 2017

 • Actualisatie cultuurbeleid 2021-2024

 • Uitwerking en ontwikkeling van het beleid op het gebied van mediabeleid en lokale omroep is vastgelegd in de reguliere en incidentele nota’s over de subsidieverstrekking aan de lokale omroepinstelling.

Doelstelling

Bewoners participeren passief en actief in het programma-aanbod en overige activiteiten van de lokale omroep in Haarlemmermeer.

Activiteiten

Het op lokaal niveau verzorgen van publieke mediadiensten door het aanbieden van media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing via alle in de Haarlemmermeerse situatie voor lokale omroep relevante, beschikbare en exploitatie-technisch haalbare aanbodkanalen.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Ja. Op grond van de Cultuurnota (2013-2030) en het daarin gehanteerde uitgangspunt van maatschappelijk ondernemerschap door culturele instellingen, zijn meerjarige afspraken mogelijk. Onder voorwaarde dat de organisatie groen scoort op de interventiepiramide.

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting.

Het richtbedrag voor subsidie lokale omroep is € 1,34 per huishouden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

De voor een lokale omroepinstelling geldende beleids- en bekostigingskaders en subsidievoorwaarden volgen uit de Mediawet.

De gemeente hecht belang aan samenwerking en interactie tussen aanbieders van cultuuractiviteiten en de daarmee te bereiken efficiency en synergie tussen de activiteiten van afzonderlijke aanbieders. Indien van toepassing wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van door de gemeente bekostigde accommodaties of samengewerkt met andere door de gemeente bekostigde instellingen.

Informatie en voorzieningen worden aangeboden op basis van de vraag van (potentiële) gebruikers.

Iedere twee jaar wordt een luisterdichtheidsonderzoek en klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht.

4.03 Paardrijden voor gehandicapten

Relevante beleidsnota’s

 • Sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029

 • Subsidieregelingen in de sport april 2001.

Doelstelling

Het bevorderen en stimuleren van actieve sportdeelname, primair gericht op het opheffen van ondervertegenwoordiging – dan wel het voorkomen van afname in actieve sportdeelname – van groepen in de samenleving.

Activiteiten

Het organiseren van paardrijden voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking door een organisatie onder de voorwaarde van instructie door gekwalificeerde leiding.

Subsidievorm

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Een vast bedrag per vermenigvuldigd met het totaal aantal ruiteruren van deelnemers woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer. Tevens deelnemend binnen een bedrijf/instelling binnen de gemeente Haarlemmermeer.

Per deelnemer voor 2020 € 3,38 per lesuur

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt het te verlenen subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

Definities:

Instelling: een organisatie die zich onder andere richt op het organiseren van paardrijden voor mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking.

Deelnemer: een bijdrage betalende en aan activiteiten (paardrijden) deelnemende persoon, woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer

Ruiteruur: een pony- of paardrijles van 60 min.

Nadere eisen:

 • 1.

  De instelling dient het paardrijden te laten begeleiden door een, naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, genoegzaam aantal deskundige personen.

4.04 Evenementen

Relevante beleidsnota’s

Beleid Toerisme, evenementen en promotie

Doelstelling

Het stimuleren van het vergroten van het gevarieerde en gespreide aanbod van evenementen gericht op recreatie, levendigheid en ontmoeten in de gemeente en het bevorderen van de positieve beeldvorming van de gemeente en die goed bij de gemeente Haarlemmermeer passen.

Activiteiten

Het organiseren van een evenement dat bijdraagt aan het vergroten van een gevarieerd en gespreid aanbod van evenementen gericht op recreatie, levendigheid en ontmoeten in de gemeente Haarlemmermeer en het bevorderen van de positieve beeldvorming van de gemeente.

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is maximaal 50% van de subsidiabele exploitatielasten met een maximum van € 7.500.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Toekenning geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

Begripsomschrijving:

 • Evenement: een feestelijke, vermakelijke of plechtige gebeurtenis die – al dan niet met entreeheffing – voor breed publiek toegankelijk is. Het betreft een niet-alledaagse concentratie van publieksgerichte activiteiten bewust en met een doel georganiseerd en geprogrammeerd, zoals sportief, cultureel-educatief.

 • Exploitatielasten: de kosten die direct aan de organisatie van een evenement zijn verbonden zoals aanschaf/huur materialen en/of terreinen en/of accommodaties, publiciteit en drukwerk, verzekeringen en leges.

 • Niet-commerciële activiteit: activiteit zonder winstoogmerk.

Nadere voorwaarden:

 • Het evenement/de activiteit wordt met inzet van Haarlemmermeerse organisaties, vrijwilligers en eventueel het bedrijfsleven, georganiseerd in de gemeente Haarlemmermeer en voor inwoners van de gemeente Haarlemmermeer.

 • Het evenement is voor iedereen – al dan niet na betalen van een entreeheffing – toegankelijk.

 • Kosten voor eten en drinken zijn niet subsidiabel.

 • Evenementen ten behoeve van het inzamelen van geld voor een goed doel komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • Door de gemeente gesubsidieerde organisaties komen niet voor deze subsidie in aanmerking.

 • Er dient per evenement sprake te zijn van minimaal 100 deelnemers/bezoekers.

 • De organisator dient tijdens het evenement de door de gemeente aangedragen promotiemiddelen op aanwijzing van de gemeente te gebruiken.

 • De organisator dient vooraf en achteraf, over het evenement/de activiteit publiciteit te genereren die mede bijdraagt aan de positieve beeldvorming over Haarlemmermeer.

 • Het evenement is straat- of buurtoverstijgend en heeft een lokale of regionale uitstraling.

 • De aanvrager dient van het evenement beeldmateriaal te verzamelen en dit beschikbaar te stellen aan de gemeente Haarlemmermeer.

 • Per organisatie wordt maximaal 1 evenementensubsidie per jaar verleend.

 • Wanneer het aantal daadwerkelijke bezoekers meer dan 25% afwijkt van het opgegeven aantal behoudt de gemeente het recht om maximaal 25% van het subsidiebedrag terug te vorderen2 ).

 • Wanneer de hoofddoelstelling van de activiteit(en) meer aansluit bij een ander beleidsterrein c.q. verdeelregel (bijvoorbeeld sport, integratie, welzijn of zorg) dan is de betreffende subsidieregeling van toepassing.

 • Omdat er sprake is van een opstartsubsidie wordt een evenementensubsidie maximaal twee keer achtereenvolgend voor hetzelfde evenement verleend.

 • Additionele voorwaarden kunnen worden opgelegd in een pve of een uitvoeringsovereenkomst.

4.05 Culturele projecten

Relevante beleidsnota’s

 • Cultuurnota Haarlemmermeer ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’ (2013- 2030), onderdeel uitvoeringsprogramma 2017-2020.

 • Actualisatie cultuurbeleid 2017-2020 van 1 juli 2017

Doelstelling

Het gemeentelijk cultuurbeleid bevordert gemeente brede en kernoverstijgende culturele projecten en manifestaties.

Activiteiten

Het organiseren van een openbare activiteit op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Haarlemmermeer.

Subsidievorm

Jaarlijkse subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten, de overige 30% zijn inkomsten uit andere bronnen dan gemeentelijke subsidie. Het maximaal te verlenen subsidiebedrag is € 25.000 per aanvraag.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

In deze verdeelregel wordt verstaan onder:

 • Cultuur: immaterieel cultureel erfgoed (inclusief volkscultuur), bibliotheken en media (fotografie, nieuwe media, literatuur) en de kunsten (amateurkunst, beeldende kunst, podiumkunsten).

 • Subsidiabele kosten: kosten die aantoonbaar direct verband houden met de organisatie en het publieksbereik van de activiteit.

 • Inkomsten uit andere bronnen dan gemeentelijke subsidie: kaartverkoop, contributies, donaties, sponsoring, de waarde van vrijwillige inzet en subsidies van andere overheden en fondsen.

Nadere eisen:

 • Alleen instellingen die op een professionele wijze met kunst en cultuur, kunnen als organisator van het project subsidie aanvragen.

 • De activiteit moet aantoonbaar bijdragen aan de doelen van het cultuurbeleid zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2017 – 2020: programmalijnen Cultuurgebouw als spil in een netwerk van culturele kernen, Cultuureducatie en jongerencultuur, Landschap en geschiedenis als inspiratiebron en Specialiseren en samenwerken in de regio.

 • De activiteit moet waar mogelijk kernoverstijgend zijn of toegankelijk voor een breed publiek. Dit betreft de inhoud van de activiteit en de locaties waar de activiteit plaatsvindt en het publieksbereik.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle bij het project benodigde vergunningen en het organiseren van presentatie- en speelplekken.

4.06 Amateurkunstbeoefening

Relevante beleidsnota’s

 • Cultuurnota Haarlemmermeer ‘ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’ (2013- 2030), onderdeel uitvoeringsprogramma 2017-2020.

 • Actualisatie cultuurbeleid 2017-2020 van 1 juli 2017

Doelstelling

Het bevorderen van actieve cultuurparticipatie van amateurkunstenaars op het gebied van muziek, theater, fotografie, video enzovoort.

Activiteiten

Het in georganiseerd verband onder artistieke leiding regelmatig beoefenen van amateurkunst door:

 • Als regel wekelijks gezamenlijk aan eenzelfde artistieke productie te werken.

 • Jaarlijks ten minste eenmaal een openbare presentatie te verzorgen;

 • Participeren in IkToon.

 • Medewerking te verlenen aan feestelijkheden en belangrijke gebeurtenissen in Haarlemmermeer.

Subsidievorm

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

De subsidie wordt als volgt berekend:

 • Een basissubsidie van 25% van de ontvangen contributies van werkende leden.

 • Een bijdrage van 50% in de kosten van deelname aan concoursen en kampioenschappen met een door de gemeenteraad vast te stellen maximum per jaar.

 • Een bijdrage van 50% in de huisvestingskosten.

 • Een bijdrage van 25% in de kosten van artistieke leiding.

 • Een bijdrage van 50% in de kosten van deskundigheidsbevordering met een door de gemeenteraad vast te stellen maximum per jaar.

 • Een bijdrage van 25% in de kosten verbonden aan de professionele begeleiding van concerten bij openbare uitvoeringen van oratoriumverenigingen met een door de gemeenteraad vast te stellen maximum per jaar.

 • Een bijdrage van 50% in de productiekosten van een première van toneelverenigingen met een door de gemeenteraad vast te stellen maximum per jaar.

 • Indien het aantal werkende leden van de instelling gedeeltelijk bestaat uit inwoners van Haarlemmermeer wordt de totale subsidie voor de instelling procentueel aangepast.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt een subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

In deze verdeelregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Amateurkunst: het beoefenen van kunst uit passie, liefhebberij of engagement, zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien.

 • b.

  Instelling: een organisatie bestaande uit amateurs, die de beoefening van kunst tot doel heeft.

 • c.

  Werkend lid: een persoon, die bij de instelling als lid staat geregistreerd en daadwerkelijk aan de activiteiten van de instelling deelneemt.

 • d.

  Openbare presentatie: een (tegen betaling) openbaar toegankelijk concert, voorstelling, tentoonstelling.

 • e.

  Première: de eerste openbare presentatie van een voorstelling van een toneelvereniging.

 • f.

  Kosten artistieke leiding: de reiskosten en het honorarium van dirigent, regisseur of instructeur.

 • g.

  Kosten deskundigheidsbevordering: de kosten verbonden aan de vorming van het kader van de instelling.

 • h.

  Productiekosten toneelvoorstellingen: de kosten voor decors, grime- en kapwerk, kleding en rekwisieten.

 • i.

  Kosten van professionele begeleiding: de reiskosten en honoraria van musici en zangsolisten van concerten bij openbare uitvoeringen van oratoriumverenigingen.

 • j.

  Kosten deelname concoursen en kampioenschappen: de reis- en inschrijvingskosten verbonden aan de deelname aan concoursen en kampioenschappen. Uit uw deelname moet blijken dat het betreffende concours of het kampioenschap een wedstrijdelement bevat en er gejureerd zal worden.

 • k.

  Huisvestingskosten: het huren van de zaal voor een optreden. Dit betreft alleen de zaalhuur en niet de consumpties, toilet en de gaderobe.

Een instelling dient:

 • Ten minste een jaar te rekenen vanaf de datum van inschrijving bij de Kamer van Koophandel werkzaam te zijn.

 • Van de leden een redelijke contributie te vragen, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

 • Ingeval van een stichting (derhalve zonder leden) wordt in overleg met de organisatie vastgesteld hoe groot het aantal actieve deelnemers is dat tot de werkende leden wordt gerekend.

 • Instellingen wier activiteiten zich mede richten op de inwoners van Haarlemmermeer maar gevestigd zijn buiten Haarlemmermeer kunnen in aanmerking komen voor subsidie indien zij ten minste 5% leden hebben ingeschreven die woonachtig zijn in Haarlemmermeer.

 • Eenmalige concerten/optredens of een jubileum komen niet aanmerking voor subsidie. Amateurkunstbeoefening komt niet in aanmerking voor een eenmalig concert of optreden. In geval van een jubilea kan toestemming worden gegeven voor het opbouwen van een bestemmingsreserve).

 • De kosten van eten en drinken komen niet in aanmerking voor subsidie.

4.07 Centrum voor hedendaagse kunst

Relevante beleidsnota’s

 • Cultuurnota Haarlemmermeer ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’ (2013- 2030), onderdeel uitvoeringsprogramma 2013-2016.

 • Actualisatie cultuurbeleid 2017-2020 van 1 juli 2017

Doelstelling

 • Het op de kaart zetten van het Kunstfort bij Vijfhuizen, zowel regionaal als landelijk, als centrum voor actuele kunst met een coherent aanbod en activiteitenlijn.

 • Het vergroten van de betrokkenheid van en naamsbekendheid bij bewoners in de gemeente en de regio.

Activiteiten

 • Het exploiteren van een presentatie-instelling hedendaagse kunst (minimum van vijf tentoonstellingen hedendaagse kunst met nevenactiviteiten).

 • Het organiseren en aanbieden van educatieve activiteiten voor het onderwijs en voor de bezoekers.

 • Het onderhouden van een permanente historische tentoonstelling over het fort.

 • Het (laten) organiseren van publieksmanifestaties.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja, Stichting Activiteiten Kunstfort bij Vijfhuizen vanwege:

 • Doelstelling en organisatie vallen samen.

 • Gedane investeringen en de voorbereidingen om een stevige organisatie te vormen.

Meerjarigheid

Ja

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De subsidie voor de activiteiten is voorbehouden aan de kernvoorziening tot maximaal het subsidieplafond.

Nadere eisen/criteria/definities

Om in aanmerking te komen voor subsidie worden de volgende nadere eisen gesteld:

 • Iedere twee jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht.

 • Het optimaliseren van de samenwerking met de Bibliotheek Haarlemmermeer, Historisch Archief, Museum De Cruquius, Historisch Museum Haarlemmermeer, Podium voor Architectuur.

 • Het zoveel mogelijk ontwikkelen en uitvoeren van cultureel ondernemerschap (inclusief publieksbereik).

4.08 Historische musea

Relevante beleidsnota’s

 • Cultuurnota Haarlemmermeer ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’ (2013- 2030), onderdeel uitvoeringsprogramma 2013-2016.

 • Actualisatie cultuurbeleid 2017-2020 van 1 juli 2017

Doelstelling

De musea tonen de cultuurhistorische kenmerken aan bewoners en bezoekers, en leggen verbindingen tussen die kenmerken en de hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen in onze gemeente.

Activiteiten

 • Het exploiteren van een museum.

 • Het organiseren en aanbieden van publieksmanifestaties en tentoonstellingen.

 • Het organiseren en aanbieden van educatieve activiteiten voor het onderwijs en voor de museumbezoeker.

 • Openstellen van kerk en aangrenzende begraafplaats.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja. Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius (voorheen: Stichting Cruquius, Stichting Historisch Museum Haarlemmermeer en Stichting Meer-Historie) en Stichting Crash zijn kernvoorzieningen. Voormalig Stichting Cruquius vanwege de investeringen in de accommodatie. Voormalig Stichting Historisch Museum Haarlemmermeer en voormalig Stichting Meer-Historie zijn beide eigenaar van de collectie. De organisatie en de activiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als gevolg van de fusie met voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vallen ook Stichting vrienden Stoomgemaal Halfweg en Stichting Gilde van de Stompe Toren onder deze verdeelregel.

Meerjarigheid

Ja

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Voor Haarlemmermeermuseum De Cruquius geldt dat het activiteitenplan gebaseerd is op het Programma van Eisen. Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Subsidie voor de activiteiten is voorbehouden aan de kernvoorzieningen tot maximaal het subsidieplafond.

Nadere eisen/criteria/definities

Om in aanmerking te komen voor subsidie worden de volgende nadere eisen gesteld:

 • Iedere twee jaar wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd op basis waarvan verbeteringen worden aangebracht.

 • Het optimaliseren van de samenwerking met de Bibliotheek Haarlemmermeer, Historisch Archief, Kunstfort bij Vijfhuizen, Podium voor Architectuur en de musea.

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van cultureel ondernemerschap (inclusief publieksbereik).

4.09 Exploitatie kinderboerderijen

Relevante beleidsnota’s

 • Groen en recreatie in Haarlemmermeer 2007.

 • Meer doen aan mee doen.

 • Spelen, sport en ontmoeten in de buitenruimte.

 • Uitvoeringsprogramma Vrije Tijd.

 • Programma van Eisen (PvE).

Doelstelling

Het door recreatie bevorderen van de leefbaarheid door in de gemeente Haarlemmermeer kinderboerderijen in stand te houden.

Activiteiten

Het dagelijks openstellen van de kinderboerderijen in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en Zwanenburg.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Ja. Kernvoorziening in verband met (geplande) investeringen in de accommodatie. De organisatie moet de zekerheid hebben de vruchten van de investering te kunnen plukken.

Meerjarigheid

Ja.

Berekening subsidiebedrag

Op basis van het PvE wordt een activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de betreffende activiteiten opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Het berekende bedrag kan het subsidieplafond niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

 • Voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op of te maken heeft met de openstelling van kinderboerderijen en de hiermee samenhangende aspecten, zoals veiligheid van medewerkers, bezoekers, speeltoestellen, ondergronden, dierenwelzijn en milieuzaken.

 • Bij iedere kinderboerderij wordt een vrijwilligersorganisatie uit de buurt betrokken voor hulp en ondersteuning bij de uitvoering van activiteiten.

 • De 4 kinderboerderijen worden gezamenlijk in één heldere en eenduidige, organisatorische en bestuurlijke structuur gehouden.

 • Er is een gevarieerd aanbod van dieren.

 • Registratie van de dagen van openstelling wordt per kinderboerderij bijgehouden.

4.11 Breedtesport ontwikkeling

Relevante beleidsnota’s

 • Sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029

 • Beleidsnota 'Thuis in de Sport (2007/1154147).

 • Nota uitwerking inzet Combinatiefuncties (BW 2009/0008685).

 • Subsidieregelingen in de Sport april 2001.

 • Nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2009-2012.

Doelstelling

Door middel van een gevarieerd sport- en bewegingsaanbod een gezond bewegingspatroon bevorderen.

Activiteiten

Naast de rol van het sportloket zijn de activiteiten verdeeld onder vier programmalijnen; sport in de wijk, sport en school, verenigingsondersteuning en combinatiefuncties. De huidige sportaanbieder is Sportservice Haarlemmermeer. Het Programma van Eisen (PvE) is beschikbaar ter inzage.

Sportloket

Het sportloket faciliteert de programmalijnen en informeert en adviseert inwoners, verenigingen en andere organisaties en instellingen.

Sport in de wijk

Sport in de Wijk bestaat uit het opbouwen van een netwerk, bijeenkomsten beleggen en participeren in bijvoorbeeld het wijkplatform, brede school overleggen en wijkveiligheid overleggen.

Tevens geeft Sport in de Wijk uitvoering aan sport- en spelactiviteiten voor de verschillende doelgroepen in de betreffende wijken.

Sport en School

Sport en School omvat de ondersteuningsactiviteiten ten aanzien van coaching en scholing bewegingsonderwijs. Tevens geeft Sport en School uitvoering aan beweging/sportactiviteiten in samenwerking met scholen en verenigingen gericht op verschillende doelgroepen.

Verenigingsondersteuning

Informeren en adviseren van verenigingen door middel van:

 • Klankbordgroep

 • Bezoek verenigingen.

 • Themabijeenkomsten

 • Consultancy en mediation.

 • Gespecialiseerde (beleids)ondersteuning.

 • Visie c.q. beleidsplan

 • Accommodatiescan

Combinatiefuncties

De rol van de combinatiefuncties bestaat uit het opbouwen van een netwerk, bijeenkomsten beleggen en participeren in sportverenigingen.

Tevens organiseert een combinatiefunctionaris beweging/sportactiviteiten in samenwerking met scholen en verenigingen gericht op verschillende doelgroepen.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van het PvE een activiteitenplan met bijbehorende begroting opgesteld op basis van de richtlijnen voor kostprijsberekening. Het berekende bedrag kan de bedragen van het subsidieplafond en/ of in het PvE voor die activiteiten bepaalde indicatieve budget niet overschrijden. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van het PvE.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal 2 inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan het PvE.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

Geen

4.12 Topsport

Relevante beleidsnota’s

 • Sportnota Haarlemmermeer 2009-2012 “Sport in een beweeglijk perspectief”.

 • Sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029

Doelstelling

Het actief bevorderen van het sportklimaat en sportinfrastructuur in de gemeente op een wijze die kansrijke ontwikkeling van topsport in Haarlemmermeer mogelijk maakt.

Activiteiten

Het topsportloket coördineert en voert regie bij de dagelijkse gang van zaken van topsport. Het topsportloket focust haar ondersteuning op een beperkt aantal kernsporten. Daarnaast ondersteunt het een aantal sporten die zich onderscheiden en de potentie hebben van een kernsport. Deze worden gekenmerkt met de status van groeisport.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Ja. Want er wordt een meerjarig programma (topsportontwikkelingsplan) verlangd.

De kernsportstatus geldt voor een periode van vier jaar (Olympische zomer cyclus).

Na afloop van deze periode worden alle sporten opnieuw beoordeeld. De betrokken verenigingen hebben daarmee gedurende vier jaar houvast om een stabiel topsportbeleid te voeren, terwijl succesvolle verenigingen in niet-kernsporten periodiek de kans hebben om ook de kernsportstatus te verkrijgen.

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden (exclusief mogelijke indexeringen)

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst verleend tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

Criteria kern - groeisporten:

 • 1.

  Status, er dient sprake te zijn van een door NOC*NSF erkende tak van sport.

 • 2.

  Niveau, voor kernsporten geldt dat de Haarlemmermeerse teams of sporters gedurende enkele jaren hebben bewezen op het hoogste landelijke niveau te kunnen meedraaien, dan wel teams of sporters die kansrijk zijn om dat niveau binnen redelijke termijn te bereiken en daar gedurende enkele jaren te blijven.

 • 3.

  Organisatie, de sportaanbieders moeten qua omvang, organisatiestructuur en technisch beleid een solide basis hebben. Een door de betreffende sportbond ondersteunde visie op duurzame topsportbeoefening en/of talentontwikkeling is een vereiste.

Bij de aanvraag in te dienen stukken:

 • -

  Beleidsplan topsport en talentontwikkeling

 • -

  inancieel overzicht

 • -

  Overzicht statussen sporters

 • -

  Beleidsplan sponsoren (indien aanwezig)

 • -

  Plan talentherkenning (indien aanwezig)

4.13 Stimulering Sport Deelname (SSD)

Relevante beleidsnota’s

 • Sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029

Doelstelling

Het bevorderen en stimuleren van actieve sportdeelname en primair gericht op het opheffen van ondervertegenwoordiging – dan wel het voorkomen van afname in actieve sportdeelname – van groepen in de samenleving.

Activiteiten

Activiteiten die nieuw opgezet/ontwikkeld worden, gericht op de bovengenoemde doelstelling en gericht op de doelgroepen jeugd, ouderen, senioren, mindervaliden en mensen met een migratieachtergrond waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen eenmalige activiteiten en projecten (langdurige/blijvende activiteiten).

 • Eenmalige sportactiviteiten voor achterstandsgroepen, bijvoorbeeld sportclinics , kennismakingsactiviteiten van verenigingen/instellingen.

 • Sportverenigingsactiviteiten voor speciale doelgroepen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

 • Sportprojecten

Subsidievorm

Eenmalige subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Ja, in geval van een meerjarig project

Berekening subsidiebedrag

Per activiteit wordt steeds opnieuw bekeken of en zo ja op welke manier ondersteuning nodig is. Hierbij nemen wij in overweging

 • De ingediende kostenbegroting voor die activiteit.

 • Onderscheid tussen eenmalige subsidies en structurele subsidies.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst verleend tot het subsidieplafond is bereikt.

Nadere eisen/criteria/definities

 • Subsidiëring van activiteiten en met name projecten: duidelijke afspraken vooraf over de subsidietermijn, het subsidiebedrag, de subsidievoorwaarden en de evaluatie.

 • Activiteiten kunnen worden geïnitieerd vanuit het lokaal sportservicebureau of vanuit andere sportorganisaties en kunnen vervolgens al dan niet in samenwerking met elkaar uitgevoerd worden.

 • Kosten voor eten en drinken zijn niet subsidiabel.

 • Per project zal de subsidie nooit het bedrag van € 25.000 overschrijden.

4.14 Verenigingsondersteuning sport

Relevante beleidsnota’s

 • Sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029

Doelstelling

Het verkrijgen en behouden van financieel en organisatorisch gezonde Haarlemmermeerse sportverenigingen, zodat zoveel mogelijk inwoners uit de gemeente Haarlemmermeer op grond van voldoende betaalbaar aanbod een keuze kunnen doen tot deelname aan actieve bewegingssporten.

Activiteiten

Het onder gekwalificeerde leiding aanbieden van (bewegings)activiteiten aan jeugdleden in verenigingsverband door sportverenigingen, niet zijnde bedrijfsverenigingen, gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer. Het betreft een of meerdere takken van sport uit de volgende lijst: badminton, basketbal, bowling, gymnastiek, handbal, judo, korfbal, paardrijden, tafeltennis, tennis, volleybal en de zwemsporten vaardigheidszwemmen (waaronder snorkelen)*, wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen, duiken en onderwaterhockey.

Subsidievorm

Genormeerde subsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Een door het college vastgesteld bedrag per tak van sport vermenigvuldigd met het aantal jeugdleden woonachtig in de gemeente Haarlemmermeer. Normbedragen 2020:

Badminton, judo, gymnastiek € 64,30

Basketball € 78,60

Bowlen € 39,25

Duiksport € 75,02

Handbal € 27,47

Korfbal € 27,47

Paardrijden € 51,34

Synchroonzwemmen € 285,29

Tennis € 27,47

Tafeltennis € 86,91

Vaardigheidszwemmen (waaronder snorkelen) € 105,95

Volleybal € 45,34

Wedstrijdzwemmen € 128,68

Waterpolo, onderwaterhockey € 157,06

*Van de subsidiëring vaardigheidszwemmen wordt de elementaire zweminstructie uitgesloten. Onder elementaire zweminstructie wordt verstaan: het Zwem-ABC, dat bestaat uit de drie landelijk erkende zwemdiploma’s A, B en C en daarmee vergelijkbare diploma’s/brevetten. Ook de lessen die behoren tot de voorbereidende lessen ‘watergewenning’ worden hiertoe gerekend en komen dus niet voor subsidiëring in aanmerking.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt een subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de (sport)vereniging:

 • 1.

  Gevestigd zijn in en de activiteit(en) plaatsvinden in de gemeente Haarlemmermeer.

 • 2.

  Contributie heffen voor de actieve leden.

 • 3.

  De hoogte van zowel de volwassenen- als jeugdcontributie bij de aanvraag vermelden.

 • 4.

  De activiteiten begeleiden door de bond erkende instructeurs/begeleiders.

 • 5.

  Onder jeugdleden wordt verstaan; in de gemeente Haarlemmermeer woonachtig; lid bij een, door de (sport) bond erkende Haarlemmermeerse sportvereniging; met ingang van 1 januari van het subsidiejaar nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

 • 6.

  De accommodatielasten als een substantieel onderdeel van de exploitatie opnemen.

4.15 Galerie beeldende kunst

Relevante beleidsnota’s

 • Cultuurnota Haarlemmermeer ‘ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’ (2013- 2030), onderdeel uitvoeringsprogramma 2013-2016.

 • Actualisatie cultuurbeleid 2017-2020 van 1 juli 2017

Doelstelling

 • De belangstelling voor hedendaagse kunst bevorderen door het bieden van expositiemogelijkheden aan aankomende en gevestigde professionele kunstenaars, opdat zij hun werk tegen zo laag mogelijke kosten aan het publiek kunnen tonen.

 • Het in contact brengen van zoveel mogelijk inwoners van Haarlemmermeer met beeldende kunst.

Activiteiten

 • Het organiseren van tentoonstellingen (ten minste zeven), waarbij een breed overzicht van hedendaagse beeldende kunst wordt geboden.

 • Het organiseren van lezingen (ten minste één lezing).

 • Het organiseren van educatieve activiteiten (ten minste één educatieve activiteit).

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Gekozen wordt voor de aanvrager met de beste prijs-kwaliteitverhouding op basis van doelen, activiteiten en overige eisen.

 • Prijs en kwaliteit worden gelijk gewogen.

 • Beoordeling op kwaliteit vindt plaats door minimaal twee inhoudsdeskundigen van de gemeente.

 • Kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin voldaan wordt aan de activiteiten en de doelen.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

Om in aanmerking te komen voor subsidie worden de volgende nadere eisen gesteld:

 • De activiteiten vinden uitsluitend plaats in het Dorpshuis Badhoevedorp.

 • De verdeelregel geldt uitsluitend voor vrijwilligersorganisaties.

 • De gemeente Haarlemmermeer hecht belang aan samenwerking en interactie tussen aanbieders van cultuuractiviteiten en de daarmee te bereiken efficiency en synergie tussen de activiteiten van afzonderlijke aanbieders.

4.16 Jaarlijkse culturele manifestatie

Relevante beleidsnota’s

 • Cultuurnota Haarlemmermeer ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’ 2012; Visie 2013- 2030.

 • Actualisatie cultuurbeleid 2017-2020.

Doelstelling

Het jaarlijks organiseren van een tijdelijke cultuurmanifestatie van minimaal drie dagen met de volgende doelstelling: de unieke waarden van Haarlemmermeer uitdragen en een groot publiek bereiken met presentaties of projecten op het gebied van geschiedenis, theater, hedendaagse kunst, architectuur en het landschap.

Activiteiten

Het organiseren van een manifestatie waarin de unieke waarden van Haarlemmermeer, vanuit verschillende disciplines, beleefd kunnen worden door een breed publiek van diverse leeftijden en achtergronden. De uitvoering van de manifestatie wordt tot en met 2022 bij Stichting De Karavaan (locatietheater) belegd. De manifestatie wordt gerealiseerd in samenwerking met Haarlemmermeer-museum De Cruquius, het Podium voor Architectuur en het Kunstfort bij Vijfhuizen. Alle instellingen werken samen met diverse partijen en partners - professionals, amateurs en inwoners - vanuit de kracht van het lokale netwerk, cross-over denken en verbondenheid.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

In deze verdeelregel wordt verstaan onder:

 • professioneel: beroepsmatig werkzaam zijnde;

 • cultuur: immaterieel cultureel erfgoed (inclusief volkscultuur), bibliotheken en media (fotografie, nieuwe media, literatuur), de kunsten (beeldende kunst, podiumkunsten, amateurkunst) en architectuur;

 • subsidiabele kosten: kosten die aantoonbaar direct verband houden met de organisatie en het publieksbereik van de activiteit;

 • inkomsten uit andere bronnen dan gemeentelijke subsidie: kaartverkoop, contributies, donaties, sponsoring, de waarde van vrijwillige inzet en subsidies van andere overheden en fondsen.

 • Jaarlijks wordt uiterlijk acht weken voor aanvang van de manifestatie een uitgewerkt activiteitenplan inclusief begroting ingediend;

 • alleen instellingen die zich voor de meerderheid van de werkzaamheden professioneel bezighouden met kunst en cultuur kunnen als organisator van het project subsidie aanvragen;

 • de activiteit moet aantoonbaar bijdragen aan de doelen van het cultuurbeleid zoals opgenomen in de visie van de cultuurnota 2013 – 2030: programmalijnen “Cultuurgebouw als spil in een netwerk van culturele kernen”, “Cultuureducatie en jongerencultuur”, “Landschap en geschiedenis als inspiratiebron” en “Specialiseren en samenwerken in de regio”;

 • de activiteit moet aantoonbaar kernoverstijgend zijn. Dit betreft de inhoud van de activiteit en/of de locaties waar de activiteit plaatsvindt en het publieksbereik;

 • de gemeente kan ter onderbouwing van de besluitvorming advies vragen van een extern cultureel deskundige; de aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle bij het project benodigde vergunningen en het organiseren van presentatie- en speelplekken.

4.17 Exploitatie broedplaats

Relevante beleidsnota’s

 • Cultuurnota Haarlemmermeer ‘Ruimte voor cultuur, kansen voor ondernemerschap’ 2012;

 • Visie 2013-2030.

 • Actualisatie cultuurbeleid 2017-2020 van 1 juli 2017

Doelstelling

Het exploiteren van een culturele broedplaats in de gemeente Haarlemmermeer.

Activiteiten

Het exploiteren van de broedplaats in de volgende historische Stellingonderdelen: Batterij aan de Sloterweg (gelegen aan de Rijnlanderweg), de acht munitiebunkers en twee kazematten. Doel is de gerestaureerde Stellingonderdelen te voorzien van een culturele, kunstzinnige, creatieve en commerciële functie. door een creatief ondernemer. Tot en met 2020 wordt het uitgevoerd door Stichting GinDS met een mogelijke verlenging bij het realiseren van een goed resultaat. De exploitatie vindt plaats op basis van het plan GinDS (dit staat voor: Genie in De Stelling). Dit plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Ateliers en muziekopslagplaatsen

  Er zijn acht munitiebunkers. In vier munitiebunkers worden zeven ateliers en studio’s gerealiseerd. Hiervoor worden vooral ambachtelijk werkende kunstenaars gevraagd. In de andere vier munitiebunkers dichter bij de Rijksweg A4 worden muziekopslagloodsen gecreëerd. De exploitant zorgt voor de verhuur en het gebruik van de bunkers.

 • Tentoonstellingsruimte en cultureel programma

  In Batterij aan de Sloterweg komen tentoonstellingsruimtes voor kunst, wetenschappen en ambachtswerk. Het begrip transformatie is hierbij leidend. Onderwerpen kunnen zijn: de geschiedenis van De Stelling, duurzaamheid en watermanagement. De exploitant stelt een tentoonstellingsprogramma samen en draagt zorg voor de uitvoering ervan.

  Naast tentoonstellingen wordt er een aantal keren per jaar een cultureel programma georganiseerd in samenwerking met gebruikers van de bunkers en waar mogelijk met de culturele instellingen in Haarlemmermeer. Hierdoor kan de broedplaats beleefd worden en toegankelijk zijn voor een groot publiek. De coördinatie, aansturing en uitvoering hiervan vindt plaats door de exploitant.

  Voor het samenstellen van de tentoonstellingen en het organiseren van het cultureel programma wordt een curator aangesteld.

 • Commerciële ruimte

  Het achterste deel van Batterij aan de Sloterweg (110 m2) zal verhuurd worden voor commerciële doeleinden. De exploitant regelt de verhuur en het gebruik van de ruimte.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een offerte voor de uitvoering van de exploitatie van de broedplaats volgens hierboven benoemd plan; onderdeel van de offerte is een tentoonstellings- en activiteitenplan met bijbehorende begroting voor de in de verdeelregel benoemde activiteiten. Maximaal budget € 25.000 inclusief btw.

Definities

In deze verdeelregel wordt verstaan onder:

 • Professioneel: beroepsmatig werkzaam zijnde.

 • Cultuur: immaterieel cultureel erfgoed (inclusief volkscultuur), bibliotheken en media (fotografie, nieuwe media, literatuur), de kunsten (beeldende kunst, podiumkunsten en amateurkunst) en architectuur.

 • Subsidiabele kosten: kosten die aantoonbaar direct verband houden met de organisatie en het publieksbereik van de activiteit.

Nadere eisen

 • Alleen instellingen die zich voor de meerderheid van de werkzaamheden professioneel bezighouden met kunst en cultuur en in het bijzonder met het exploiteren van culturele broedplaatsen, kunnen als organisator en uitvoerder van de exploitatiesubsidie aanvragen.

 • De exploitatie van de culturele broedplaats moet aantoonbaar bijdragen aan de doelen van het cultuurbeleid zoals opgenomen in de visie van de cultuurnota 2013 – 2030: programmalijnen “Landschap en geschiedenis als inspiratiebron” en “Specialiseren en samenwerken in de regio”.

Specifieke doelen

 • Een culturele plek creëren voor inwoners van Haarlemmermeer en omliggende gemeenten.

 • Een trekpleister voor recreërende fietsers en een mooie pauze plaats voor woon-werkverkeer.

 • Een Artist in Residenceplek maken waar kunstenaars geïnspireerd kunnen worden door de bijzondere omgeving.

 • In samenwerking met culturele instellingen in Haarlemmermeer jaarlijks een evenement organise

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

4.19 Beheer en exploitatie Honk- en softbalcomplex Hoofddorp

Relevante beleidsnota’s

 • Sport- en beweegvisie Haarlemmermeer 2019-2029 (2019.0036310)

Doelstelling

Het optimaal beheren en exploiteren van het Honk- en softbalcomplex Hoofddorp, waarbij de kansen optimaal benut worden om zo een goed mogelijk draaiend (top)sportcomplex te zijn.

Activiteiten

Activiteiten die bijdragen aan de doelstelling zijn in ieder geval:

 • Het openstellen van het complex en het onderhouden van ruimten en velden voor honk- en softbalactiviteiten;

 • Het bevorderen van sociaal-culturele activiteiten op het complex;

 • Het zoeken naar en lobbyen voor (internationale) (sport)evenementen die kunnen plaats vinden op het complex;

 • Het proactief in gesprek zijn met alle huurders van het sportcomplex;

 • Het ondernemen van activiteiten om meer huurders aan het sportcomplex te binden;

 • Het ondernemen van activiteiten om de gemeentelijke bijdrage tot een minimum te beperken.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

De grondslag van de te verlenen subsidie is maximaal het verleende bedrag van het voorgaande jaar (met eventuele inflatiecorrectie).

Nadere eisen/criteria/definities

Definities:

• het complex: het honk- en softbalcomplex, bestaande uit de op het perceel gelegen opstallen, velden en omliggende gronden.

Verplichtingen:

 • Er is binnen uw organisatie sprake van eenheid in aansturing en governance. Het bestuur (en toezicht) wordt, voor zover van toepassing, ingericht volgens de Code Goed Sportbestuur, met speciale aandacht voor het volgende: het bestuur kenmerkt zich door effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en door de efficiënte besteding van (publieke) middelen.

 • Uit jaarverslagen blijkt hoe wordt gewerkt aan behoud van kwaliteit van bedrijfsvoering en aan innovatie;

 • U werkt actief mee aan sociale en fysieke toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking, aandoening of chronische ziekte, zodat iedereen kan deelnemen.

HOOFDSTUK 6 PROGRAMMA WONEN

6.01 Ondersteuning van huurders

Relevante beleidsnota’s

 • Woonbeleidsprogramma 2019 – 2025 ‘het verschil maken’

 • Lokale Inclusieagenda 2020 VN Verdrag handicap/’Koersvast, steeds beter’ 2019-2023

Doelstelling

 • Belangenbehartiging voor huurders in Haarlemmermeer.

 • Ondersteunen van bewonersbelangen in de wijken, o.a. met kennis en kunde.

 • Beleidsadvies uitbrengen.

 • Gesprekspartner en deskundige voor woningcorporaties, particulieren verhuurders en de gemeente.

Activiteiten

Subsidieontvanger treedt op als belangenbehartiger voor huurders, zowel in de sociale als in de particuliere huursector. Dit betreft zowel individuele en collectieve belangen. Zij werken in het lokale en regionale krachtenveld van gemeente(n), huurders- en bewonersorganisaties en woningcorporaties.

 • Ondersteunt het platform Senioren, het Platform Particuliere Verhuurders en het Platform Sociale Verhuurders.

 • Ondersteunt, adviseert en begeleidt diverse bewonerscommissies en klankbordgroepen die betrokken zijn bij sloop en nieuwbouw.

 • Participeert in regionale overleggen van andere bewoners- en huurdersorganisaties en verhuurders.

 • Neemt waar mogelijk deel aan het periodiek overleg met de gemeente en het WMO-overleg en is betrokken bij overleggen van wijkplatforms over Gebiedsgericht werken.

 • Neemt deel aan overleggen met, binnen Haarlemmermeer werkzame, woningcorporaties die hun bewonersparticipatie lokaal vormgeven.

 • Zoekt voor verdergaande professionalisering actief samenwerking met de Woonbond, Amsterdams Steunpunt of Stichting Meerwaarde.

 • Public Relations en communicatie krijgen aandacht.

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Nee

Berekening subsidiebedrag

Op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het subsidieplafond niet overschrijden.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt een subsidiebedrag naar rato van de omvang van de aanvragen verleend.

Nadere eisen/criteria/definities

Niet van toepassing.

6.03 Bijdrage huur en retributie gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

Relevante beleid

 • Implementatieplan KPDH (nummer: 2018.0066550)

 • Grondprijzennota 2020 (of meest actuele)

Doelstelling

Het compenseren van maatschappelijke organisaties die gebruik maken gemeentelijk vastgoed en die als doel hebben het faciliteren van activiteiten die uitvoering geven aan ons maatschappelijk beleid en die door de invoering van de kostprijsdekkende huur een hogere huur dienen te betalen

Subsidievorm

Prestatiesubsidie

Kernvoorziening

Nee

Meerjarigheid

Ja, maximaal 4 jaar

Berekening subsidiebedrag

Het verschil tussen de kostprijsdekkende huur/retributie en de huidige, door de gemeente Haarlemmermeer, in rekening gebrachte huur of retributie (kan ook om niet zijn (bijv. bij gebruiksovereenkomsten). De hoogte van de subsidie kan anders zijn als dit in vastgesteld beleid geregeld is.

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond

Niet van toepassing omdat het te besteden subsidiebedrag gelijk oploopt met de inkomsten uit de huur/retributie.

Nadere definities en voorwaarden

Definities:

 • Kostprijsdekkende huur: de huurprijs die minimaal nodig is om een pand als verhuurderrendabel/kostprijsdekkend te exploiteren, hiertoe behoren in ieder geval operationele kosten, onderhoudskosten en kapitaalslasten (rente en afschrijvingskosten) van activa en rentekosten;

 • Retributies: De prijs die in rekening wordt gebracht voor de grond die in gebruik is bij de huurder. De hoogte van de retributie wordt bepaald op basis van de actuele grondprijs.

 • Maatschappelijke organisaties: niet commerciële organisaties met rechtspersoonlijkheid, die als doel hebben het faciliteren van activiteiten die uitvoering geven aan vastgesteld maatschappelijk beleid ten behoeve van inwoners van de gemeente Haarlemmermeer. De activiteiten mogen geen winstoogmerk hebben.

 • Maatschappelijk beleid: door de gemeente Haarlemmermeer vastgesteld beleid waarin gewenste doelen, ontwikkelingen of activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn, sport, recreatie of cultuur zijn vastgelegd.

Voorwaarden

 • Maatschappelijke organisaties die uitvoering geven aan maatschappelijk beleid;

 • Die al gebruik maken van vastgoed in eigendom van Haarlemmermeer;

 • Er is alleen recht op compensatie bij gelijkblijvende situatie. Indien sprake is van een wijziging wordt alleen dat deel vergoed dat in een gelijkblijvende situatie zou worden vergoed. Voor het overige deel is het mogelijk om onder een andere verdeelregel subsidie aan te vragen;

 • Bij al aanwezige prestatiesubsidie wordt deze subsidie, voor zover mogelijk, onderdeel van het jaarlijkse subsidiebesluit;

 • De toe te passen prijsinflatie wordt gelijkgesteld aan de prijsinflatie van de huurovereenkomst.

Ondertekening

Bijlage 1: Subsidieplafonds 2021 (onder voorbehoud van goedkeuring van de programmabegroting 2021-2024 door de raad)

Verdeelregel

Som van Bedrag 2021 na NJR

1.01 Stedenband CEBU

€ 104.200

1.03 Dorp wijkraden tvv beleid

€ 63.300

1.04 Ondersteun participat RO

€ 5.200

2.01 Collectieve geestelijke g

€ 70.200

2.02 Opvang, wonen en herstel

€ 150.800

2.03.Algemeen maatschappelijk

€ 827.600

2.05.Sociaal-culturele activit

€ 14.500

2.06.Slachtoffers ongevallen e

€ 28.800

2.08.Opbouwwerk

€ 546.100

2.10 Beheer Dorpsh soc cult ac

€ 4.924.800

2.11.Sociaal-culturele activit

€ 40.600

2.12.Integratie en emancipatie

€ 143.700

2.13.Integratieactiviteiten

€ 29.800

2.15 Voorkomen discriminatie

€ 69.800

2.16.Sociaal-culturele activit

€ 38.700

2.19.Mantelzorgondersteuning

€ 325.200

2.22.Lokaal volksgezondh.bel.

€ 30.800

2.24 Lotgenotenhulp

€ 5.200

2.25.Verslavingspreventie

€ 155.300

2.26.Vangnet en advies

€ 40.200

2.27.Psycho-oncologische begel

€ 28.200

2.29 Coörd vrijwil spec doelgr

€ 11.900

2.30.EHBO

€ 5.300

2.31.Vrijwillige hulp- en dien

€ 19.800

2.32.Belangenbehart Gehandicap

€ 18.400

2.33 Voedselbank

€ 68.800

2.34.Begeleiding ex-vluchtelin

€ 399.900

2.35.Vrijwilligerswerk

€ 228.400

2.36.Ouderenadvies

€ 550.600

2.37.Sociaal-cultureel werk ou

€ 425.000

2.39.Sociaal raadslieden

€ 417.600

2.40 Ondersteun regieverlies

€ 485.400

2.41.Wijkbudgetten

€ 144.000

2.42.Ondersteuning kinderen ar

€ 17.700

2.43 Preventie jeugdcriminali

€ 66.200

2.45 Verdubbelaar Nieuwe Pioniers

€ 15.300

2.46 Kernen, buurtsch. vm H&S

€ 7.600

3.01 Peuteropvang en vve

€ 2.294.500

3.06.Onderwijs aan nieuwkomers

€ 677.000

3.07.Passend onderwijs

€ 41.200

3.09.Kinderwerk

€ 402.800

3.10.Tiener- en jongerenwerk

€ 1.302.800

3.11. Groepsaanp.Jeugdoverlast

€ 216.600

3.12.Vrijwillige jeugd- en jon

€ 230.000

3.13.Speelotheken

€ 19.000

3.14.Jeugdlandterreinen

€ 192.700

3.15.Jeugdparticipatie

€ 10.200

3.16.Opvoed- en opgroeionderst

€ 1.572.600

3.17.Natuur- en milieueducatie

€ 627.800

3.18.Cultuureducatie

€ 278.000

3.19 Schoolzwemmen

€ 20.700

3.20 Extra inzet afval

€ 136.300

3.21 Toel. doelgroeppeuters

€ 41.600

4.01.Cultuurgebouw

€ 16.431.100

4.02.Mediabeleid lokale omroep

€ 105.800

4.03.Paardrijden gehandicapten

€ 2.700

4.04.Evenementen

€ 45.600

4.05.eenmalige culturele proje

€ 85.200

4.06.Amateurkunstbeoefening

€ 104.700

4.07 Centrum hedendaagse kunst

€ 193.700

4.08 Historische musea

€ 352.700

4.09.Kinderboerderijen

€ 389.300

4.11.Breedtesport ontwikkeling

€ 1.746.800

4.12.Topsport

€ 194.000

4.13.Stimulering sportdeelname

€ 41.200

4.14.Verenigingondersteuning s

€ 293.100

4.15.Galerie beeldende kunst

€ 16.100

4.16 Jaarl. Cult. Manifestatie

€ 88.100

4.17 Broedplaatsen

€ 25.900

4.19 Beheer en expl Honk- en softbalcompl Hfd

€ 258.900

6.01.Ondersteuning van huurder

€ 13.500

6.03 Kostprijsdekkende huur

€ 284.900

Eindtotaal

€ 39.262.000

Bijlage 2: Wijziging subsidieplafonds 2020 (onder voorbehoud van goedkeuring NJR 2020 door de raad)

Verdeelregel

Som van Bedrag 2020 na NJR

1.01 Stedenband CEBU

€ 102.400

1.03 Dorp wijkraden tvv beleid

€ 62.200

1.04 Ondersteun participat RO

€ 5.100

2.01 Collectieve geestelijke g

€ 69.000

2.02 Opvang, wonen en herstel

€ 148.200

2.03.Algemeen maatschappelijk

€ 813.700

2.05.Sociaal-culturele activit

€ 14.200

2.06.Slachtoffers ongevallen e

€ 28.300

2.08.Opbouwwerk

€ 536.900

2.10 Beheer Dorpsh soc cult ac

€ 4.912.400

2.11.Sociaal-culturele activit

€ 25.700

2.12.Integratie en emancipatie

€ 141.200

2.13.Integratieactiviteiten

€ 26.500

2.15 Voorkomen discriminatie

€ 68.600

2.16.Sociaal-culturele activit

€ 37.900

2.19.Mantelzorgondersteuning

€ 321.200

2.22.Lokaal volksgezondh.bel.

€ 104.700

2.24 Lotgenotenhulp

€ 5.100

2.25.Verslavingspreventie

€ 152.700

2.26.Vangnet en advies

€ 39.500

2.27.Psycho-oncologische begel

€ 27.700

2.29 Coörd vrijwil spec doelgr

€ 11.700

2.31.Vrijwillige hulp- en dien

€ 19.400

2.32.Belangenbehart Gehandicap

€ 18.100

2.33 Voedselbank

€ 32.600

2.34.Begeleiding ex-vluchtelin

€ 735.100

2.35.Vrijwilligerswerk

€ 223.000

2.36.Ouderenadvies

€ 541.300

2.37.Sociaal-cultureel werk ou

€ 417.800

2.39.Sociaal raadslieden

€ 410.600

2.40 Ondersteun regieverlies

€ 401.500

2.41.Wijkbudgetten

€ 141.800

2.42.Ondersteuning kinderen ar

€ 17.400

2.43 Preventie jeugdcriminali

€ 65.100

2.45 Verdubbelaar Nieuwe Pioniers

€ 15.000

2.46 Kernen, buurtsch. vm H&S

€ 6.500

3.01 Peuteropvang en vve

€ 2.309.800

3.06.Onderwijs aan nieuwkomers

€ 429.500

3.09.Kinderwerk

€ 396.000

3.10.Tiener- en jongerenwerk

€ 1.281.000

3.11. Groepsaanp.Jeugdoverlast

€ 212.900

3.12.Vrijwillige jeugd- en jon

€ 226.100

3.13.Speelotheken

€ 18.600

3.14.Jeugdlandterreinen

€ 189.400

3.15.Jeugdparticipatie

€ 10.000

3.16.Opvoed- en opgroeionderst

€ 1.415.500

3.17.Natuur- en milieueducatie

€ 617.200

3.18.Cultuureducatie

€ 273.200

3.19 Schoolzwemmen

€ 20.300

3.20 Extra inzet afval

€ 134.000

3.21 Toel. doelgroeppeuters

€ 40.000

4.01.Cultuurgebouw

€ 16.176.600

4.02.Mediabeleid lokale omroep

€ 104.000

4.03.Paardrijden gehandicapten

€ 2.600

4.04.Evenementen

€ 22.500

4.05.eenmalige culturele proje

€ 76.200

4.06.Amateurkunstbeoefening

€ 103.000

4.07 Centrum hedendaagse kunst

€ 190.300

4.08 Historische musea

€ 346.800

4.09.Kinderboerderijen

€ 347.000

4.11.Breedtesport ontwikkeling

€ 1.643.100

4.12.Topsport

€ 190.700

4.13.Stimulering sportdeelname

€ 40.300

4.14.Verenigingondersteuning s

€ 288.200

4.15.Galerie beeldende kunst

€ 15.800

4.16 Jaarl. Cult. Manifestatie

€ 86.600

4.17 Broedplaatsen

€ 25.400

6.01.Ondersteuning van huurder

€ 13.200

6.03 Kostprijsdekkende huur

€ 262.100

Eindtotaal

€ 38.208.000


Noot
1

Wijzigingen in de hoogte van de kinderopvangtoeslag die na 1 augustus bekend worden kunnen leiden tot wijziging van de aangevraagde subsidie

Noot
2

Met uitzondering van overmacht: een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of voor zijn rekening komt (conform artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek).