Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent subsidie voor onderhoud van bomen die zijn opgenomen in de Lijst monumentale bomen Ermelo (Subsidieregeling Onderhoud monumentale en waardevolle bomen Ermelo 2020)

Geldend van 01-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent subsidie voor onderhoud van bomen die zijn opgenomen in de Lijst monumentale bomen Ermelo (Subsidieregeling Onderhoud monumentale en waardevolle bomen Ermelo 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;

overwegende dat het gewenst is om monumentale en waardevolle bomen op particuliere grond te onderhouden

gelet op titel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019;

gelet op de Groenvisie 2017 – 2027 “Samen houden we Ermelo vitaal groen”;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Onderhoud monumentale en waardevolle bomen Ermelo 2020:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  monumentale boom: een boom of boomgroep die is opgenomen in de Lijst monumentale bomen Ermelo;

 • b.

  waardevolle boom: een boom of boomgroep die is opgenomen in de Lijst waardevolle bomen Ermelo;

 • c.

  deskundig onderhoud: handeling verricht aan een boom met de bedoeling de levensduur te verlengen door een deskundige boomverzorger, werkzaam voor een gespecialiseerd bedrijf;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo.

Artikel 2. Activiteiten

Het college kan een subsidie verlenen voor deskundig onderhoud van een monumentale en/of waardevolle boom.

Artikel 3. Doelgroep

Een eigenaar van de grond waarop de monumentale en/of waardevolle boom aanwezig is of een natuurlijke of rechtspersoon die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht het feitelijke gebruik heeft van de grond waarop de boom aanwezig is kan subsidie aanvragen.

Artikel 4. Voorwaarden

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd voor de in artikel 2 bedoelde activiteit.

 • 2. Het voor subsidie in aanmerking komende onderhoud van de monumentale en/of waardevolle boom wordt verricht voor een boom die is opgenomen in de Lijst monumentale bomen Ermelo of de Lijst waardevolle bomen Ermelo.

 • 3. De subsidie voor het onderhoud van de monumentale en/of waardevolle boom wordt alleen verleend als de boom niet in onomkeerbaar slechte staat verkeert.

 • 4. De subsidie voor het onderhoud van de monumentale en/of waardevolle boom wordt alleen verleend als het onderhoud wordt uitgevoerd door een deskundige boomverzorger.

 • 5. De subsidieaanvrager verplicht zich bij het aanvragen van subsidie voor het onderhoud van de monumentale en/of waardevolle boom tot het duurzaam in stand houden van de monumentale en/of waardevolle boom tot minimaal vijf jaar na de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 6. Subsidie voor het onderhoud van de monumentale en/of waardevolle boom wordt maximaal één maal per vijf jaar verleend, tenzij er sprake is van een calamiteit.

 • 7. De subsidie kan teruggevorderd worden als de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, niet uiterlijk 1 jaar na de verzenddatum van de verleningsbeschikking heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  In aanvulling op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 moet de aanvraag mede ondertekend worden door de eigenaar of de gebruiker van de grond waarop de monumentale en/of waardevolle boom staat, als die niet dezelfde natuurlijke of rechtspersoon is.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 moet bij een subsidieaanvraag ingediend worden een offerte van het onderhoud door een deskundige boomverzorger.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie voor het onderhoud van de waardevolle boom wordt verleend voor:

 • -

  kroonsnoei (herstel- en stabiliteitssnoei)

 • -

  kroonverankering

 • -

  groeiplaatsonderzoek

 • -

  boomonderzoek

 • -

  bemonstering

 • -

  structurele groeiplaatsverbetering

 • -

  bescherming van de groeiplaats.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

De subsidie voor het onderhoud van de monumentale en/of waardevolle boom wordt verleend op grond van de bijgevoegde offerte. In de bijlage zijn de maximumstandaardbedragen per activiteit opgenomen.

Maximaal wordt aan subsidie verleend:

Per boom solitair

450,00

Per groep van 2 – 5 bomen

550,00

Per groep van meer dan 5 bomen

800,00

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond voor deze subsidieregeling vast.

 • 2. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 en 2 in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie.

Artikel 11. Intrekking

De Beleidsnotitie Historische bomen in Ermelo wordt met ingang van 1 juni 2020 ingetrokken.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Onderhoud monumentale en waardevolle bomen Ermelo 2020.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo op

12 mei 2020 onder nummer e200017981.

A.M. Weststrate,

secretaris,

A.A.J. Baars,

burgemeester,

Bijlage 1: Standaardbedragen

Kroonsnoei (herstel- en stabiliteitssnoei)

 
 • per boom solitair

  per boom in groep van 2 – 5 bomen

  per boom in groep van meer dan 5 bomen

275,00

160,00

60,00

 
 

Kroonverankering – per verankering

90,00

 
 

Groeiplaatsonderzoek (per groeiplaats)

75,00

 
 

Boomonderzoek

 
 • per boom

  per groep van 2 – 5 bomen

  per groep van meer dan 5 bomen

90,00

160,00

230,00

 
 

Bemonstering per analyse / monster

50,00

 
 

Structurele groeiplaatsverbetering

 
 • per boom

  per boom in groep van 2 – 5 bomen

  per boom in groep van meer dan 5 bomen

  oppervlakkige bemesting (per boom)

275,00

175,00

70,00

50,00

 
 

Bescherming van de groeiplaats

 
 • per boom (solitair)

  per boom in groep van 2 – 5 bomen

135,00

60,00