Subsidieregeling Cultuur Uitgeest 2020

Geldend van 15-12-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Cultuur Uitgeest 2020

Het college van de gemeente Uitgeest;

overwegende dat het gemeentebestuur wil inzetten op het ondersteunen en ontwikkelen van de gemeenschap en dit wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016;

besluit:

vast te stellen de Subsidieregeling Cultuur Uitgeest 2020

Artikel 1. Definities

Onder het aantal leden wordt verstaan: het aantal actieve leden dat op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het subsidiejaar, als contribuerend lid is ingeschreven bij de culturele verenigingen en is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Uitgeest.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan alleen worden verleend aan organisaties die activiteiten organiseren die bijdragen aan een van de volgende doelen:

 • a.

  het bevorderen van cultuurparticipatie;

 • b.

  het vindbaar en zichtbaar maken van het totale culturele aanbod;

 • c.

  ruimte bieden voor innovatie en experiment, door dit te faciliteren en aan te jagen;

 • d.

  gastvrijheid bevorderen door cultuur te verbinden aan toerisme: verbinden, versterken en promoten van culturele en recreatieve activiteiten;

 • e.

  het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs, culturele organisaties, amateurs, professionals en ondernemers.

Artikel 4. Beoordeling van de aanvraag

Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van:

 • a.

  het aantal leden dat de culturele vereniging heeft. Voor Stichting Opleiding Amateurmusici (SOAM) geldt het aantal deelnemers die ingeschreven staan in de basisregistratie personen van de gemeente Uitgeest; en/of

 • b.

  de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelen als genoemd in artikel 3.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor culturele verenigingen kan het college jaarlijks een subsidiebedrag per lid vaststellen.

 • 2. Voor SOAM kan het college jaarlijks de hoogte van het bedrag per deelnemer vaststellen.

 • 3. Redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3 kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 6. Grondslag en hoogte van de subsidie

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van:

  • a.

   de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de realisatie van de in artikel 3 genoemde doelen;

  • b.

   de verhouding tussen prijs en kwaliteit;

  • c.

   de mate van samenwerking met professionele organisaties en/of vrijwilligersorganisaties;

  • d.

   de hoogte van eventuele financiële bijdragen van sponsoren en/of andere inkomsten.

 • 2. In het geval van een evenement wordt de hoogte ook bepaald door het aantal deelnemers aan de activiteit(en) waarvoor een subsidie is aangevraagd.

Artikel 6a

De beschikbare gelden binnen het subsidieplafond worden als volgt verdeeld:

 • a.

  activiteiten voor het uitvoeren van wettelijke taken vóórgaan op activiteiten voor het uitvoeren van niet wettelijke taken.

  Als op basis van verdeelregel a geen voorrang kan worden bepaald dan geldt dat:

 • b.

  activiteiten voor kwetsbaren vóórgaan op activiteiten voor zelfredzamen.

  Als op basis van verdeelregel b geen voorrang kan worden bepaald dan geldt dat:

 • c.

  activiteiten voor jongeren tot 18 jaar voorgaan op activiteiten voor volwassenen.

Artikel 7. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder f, van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd;

 • b.

  voor dezelfde ondersteuningsbehoefte al subsidie is verleend op grond van een andere regeling;

 • c.

  in het door de aanvrager beoogde doel al in voldoende mate wordt voorzien door andere organisaties.

Artikel 8. Bevoorschotting subsidies

 • 1. Subsidies tot en met € 5.000 worden conform artikel 13, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016 direct na toekenning voor 100% uitbetaald.

 • 2. Jaarlijkse subsidies van meer dan € 5.000 tot en met € 50.000 worden in twee termijnen van ieder 50% bevoorschot: in januari en vervolgens in juli van het jaar van de subsidieverlening.

 • 3. Jaarlijkse subsidies van meer dan € 50.000 worden in vier termijnen van ieder 25% bevoorschot in januari en vervolgens in april, juli en oktober van het jaar van de subsidieverlening.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Cultuur Uitgeest 2020”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Uitgeest in zijn vergadering van 24 november 2020,

de heer P. Schouten

de gemeentesecretaris

de heer S.M. Nieuwland

de burgemeester