Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van gedeputeerde staten houdende het instellen van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS)

Geldend van 01-12-2020 t/m 06-07-2021

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten houdende het instellen van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS)

Besluit van gedeputeerde staten van 24 november 2020, kenmerk 20036410, houdende het instellen van het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS).

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

 • Gelet op artikel 2.2 en 2.7 van de Wet Natuurbescherming

 • Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 10 december 2019 de beleidsregels over intern en extern salderen hebben vastgesteld en dat wijzigingen in wet- en regelgeving noodzaken tot wijziging van de hiervoor genoemde beleidsregels.

Besluiten in te stellen het Regionaal Stikstofregistratiesysteem

Artikel 1 Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS)

 • 1.

  Gedeputeerde staten stellen een regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS) in, waarin zij stikstofdepositieruimte kunnen vastleggen die vrijgemaakt is uit mitigerende maatregelen dan wel is vrijgevallen tijdens extern salderen, om deze ruimte in een toestemming op basis van artikel 2.7 Wet natuurbescherming uit te kunnen geven.

 • 2.

  In het RSRS wordt depositieruimte opgenomen die ontstaat door de met behulp van AERIUS Calculator berekende vermindering van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden ten gevolge van de intrekking van één of meer toestemmingen ten behoeve van het RSRS, dan wel vrijvalt tijdens extern salderen.

 • 3.

  Depositieruimte kan uitsluitend worden geregistreerd in het RSRS indien intrekking van de in het tweede lid bedoelde toestemming heeft plaatsgevonden na de instelling van het RSRS.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door gedeputeerde staten in de vergadering van 24 november 2020.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 30 november 2020

De secretaris, A.W. Smit

Toelichting

Het instellen van het RSRS is nodig om te borgen dat stikstofdepositieruimte kan worden vastgelegd om later weer uit te geven in natuurvergunningen. Om die reden wordt alleen stikstofdepositieruimte in het RSRS vastgelegd die is vrijgemaakt of vrijgevallen ná instelling van het RSRS. Dit instellingsbesluit is juridisch noodzakelijk om het RSRS in gebruik te kunnen nemen. Daarnaast zal ook de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant worden aangepast om het RSRS in gebruik te nemen. Tot slot worden door GS nog voorwaarden vastgesteld in de Beleidsregel om uitgifte van depositieruimte uit het RSRS uit te geven.