Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent het sociaal domein (Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein 2020)

Geldend van 01-12-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent het sociaal domein (Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein 2020)

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2020

gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.1.3. van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015

besluit de navolgende verordening vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Sociaal Domein: De Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet.

 • 2. Gemeente: Gemeente Krimpen aan den IJssel

 • 3. Raad: De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel

 • 4. College: Het college van burgemeester en wethouders

 • 5. Belanghebbenden: Personen die aanspraak kunnen doen op de genoemde wetten bij punt 1.

 • 6. Maatschappelijke organisaties: Instellingen die direct of indirect deel uitmaken van het dagelijkse leven van de belanghebbenden;

Artikel 2 Samenstelling van de Adviesraad

 • 1. De Adviesraad bestaat uit maximaal 13 stemgerechtigde leden, waarvan één van de leden voorzitter is.

 • 2. De leden vormen gezamenlijk een representatieve afspiegeling van het sociaal domein.

 • 3. De Adviesraad wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter, die geen lid is van of werkzaam is onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van de gemeente.

Artikel 3 Leden van de Adviesraad

 • 1. Leden van de Adviesraad worden benoemd door het college.

 • 2. De zittingsduur bedraagt vier jaar, met een optie op eenmaal met vier jaar te verlengen.

 • 3. De Adviesraad stelt hiertoe een rooster van aftreden op, met dien verstande dat nooit meer dan tweederde van de zittende leden gelijktijdig kan aftreden.

 • 4. Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a.

   aan het einde van de zittingsperiode, indien het bestuur van de belangenorganisatie die het betreffende lid heeft voorgedragen, besluit een andere kandidaat voor te dragen;

  • b.

   wanneer het lid niet langer bij of onder het verband van de belangenorganisatie valt die het lid heeft voorgedragen;

  • c.

   op verzoek van het lid;

  • d.

   op verzoek van tweederde meerderheid van de Adviesraad, wanneer deze naar de mening van de Adviesraad onvoldoende functioneert;

  • e.

   bij verhuizing uit de gemeente;

  • f.

   bij het overlijden van het lid;

  • g.

   na afloop van de zittingsduur.

 • 5. Bij het aftreden van een lid wordt gezocht naar een lid dat bijdraagt aan een representatieve afspiegeling van de doelgroepen of kan een nieuwe kandidaat worden voorgedragen door de betreffende belangenorganisatie.

Artikel 4 Voorzitter, secretaris en ambtelijk secretaris

 • 1. De voorzitter en secretaris van de Adviesraad worden benoemd door het college, op voorstel van de Adviesraad.

 • 2. Het college kan, op voorstel van een tweederde meerderheid van de Adviesraad, gedurende de zittingsperiode besluiten de voorzitter en/of secretaris uit diens functie te ontheffen, wanneer deze naar de mening van de Adviesraad onvoldoende functioneert. Een besluit tot ontheffing uit de functie vindt plaats nadat de voorzitter is gehoord door de verantwoordelijke portefeuillehouder.

 • 3. De ambtelijk secretaris, een ambtenaar van de gemeente Krimpen aan den IJssel, wordt aan de Adviesraad toegewezen door het college.

Artikel 5 Taken voorzitter, secretaris en ambtelijk secretaris

 • 1. De taken van de voorzitter:

  • a.

   het opstellen van de agenda,

  • b.

   het leiden van de vergadering,

  • c.

   namens de Adviesraad, samen met de secretaris, uitbrengen van adviezen,

  • d.

   het vertegenwoordigen van de Adviesraad naar buiten.

 • 2. De taken van de secretaris:

  • a.

   mede verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda;

  • b.

   namens de Adviesraad Sociaal Domein, samen met de voorzitter, uitbrengen van adviezen;

  • c.

   het opstellen van het jaarplan en het jaarverslag;

  • d.

   vergezelt de voorzitter bij overleggen zoals het overleg met de directeur en/of wethouder.

 • 3. De taken van de ambtelijk secretaris:

  • a.

   het zorg dragen voor ondersteuning van de Adviesraad en haar eventuele werkgroepen, opdat deze hun taak op een gedegen wijze kunnen uitvoeren.

  • b.

   het mede opstellen en tijdig verzenden van de agenda en bijbehorende informatie

  • c.

   het maken van een verslag van de vergadering van de Adviesraad.

  • d.

   adviezen van de Adviesraad worden aangeleverd bij de ambtelijk secretaris, die de adviezen doorgeleidt naar het college.

Artikel 6 Doelstelling, bevoegdheden en werkwijze

 • 1. De Adviesraad heeft als taak gevraagd en ongevraagd een advies te geven aan het college over het sociaal domein.

 • 2. Over de volgende beleidszaken zal het college in ieder geval advies vragen aan de Adviesraad:

  • a.

   vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen in het sociaal domein: het vaststellen van het beleidsplan en het vaststellen of wijzigen van verordeningen;

  • b.

   evaluatie van het gevoerde beleid.

 • 3. Het college draagt er zorg voor dat alle stukken met betrekking tot het sociaal domein die (ter besluitvorming) worden voorgelegd aan de gemeenteraad, binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de besluitvorming, ter advies worden voorgelegd aan de Adviesraad.

 • 4. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde adviezen geldt:

  • a.

   Adviezen van de Adviesraad worden op schrift gesteld. Indien dit door de leden van de Adviesraad wordt gewenst, wordt dit door de secretaris gedaan;

  • b.

   De adviezen van de Adviesraad worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris;

  • c.

   Gevraagde en ongevraagde advisering van de Adviesraad is gericht aan het college.

  • d.

   Adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein worden aangeleverd bij de ambtelijk secretaris, die de adviezen doorgeleidt naar het college.

 • 5. Ten aanzien van de in het tweede lid bedoelde adviesaanvragen geldt:

  • a.

   In de adviesaanvraag van het college wordt in ieder geval beschreven:

   • i.

    Waarover advies gevraagd wordt;

   • ii.

    Binnen welke termijn het advies uitgebracht moet worden;

   • iii.

    Hoe de besluitvormingsprocedure is vormgegeven.

  • b.

   De adviesaanvragen worden ondertekend door de burgemeester en de gemeente-secretaris;

  • c.

   De adviesaanvragen worden aangeleverd bij de ambtelijk secretaris, die de adviezen doorgeleidt naar de Adviesraad Sociaal Domein;

  • d.

   Het college stelt naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen een schriftelijke reactie op.

 • 6. De Adviesraad is niet bevoegd om:

  • a.

   uitspraken te doen over individuele personen;

  • b.

   uitspraken te doen over medewerkers van de gemeente;

  • c.

   te adviseren over de verplichte uitvoering door de gemeentelijke organen van wettelijke voorschriften, voor zover bij deze uitvoering geen ruimte voor eigen gemeentelijk beleid is gelaten.

Artikel 7 Vergadering Adviesraad

 • 1. De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar, tenzij de Adviesraad anders beslist.

 • 2. Er kunnen werkgroepen worden geformeerd.

 • 3. Besluitvorming vindt uitsluitend ter vergadering plaats.

Artikel 8 Faciliteiten en vergoedingen

 • 1. Het college neemt jaarlijks een budget op in de begroting ten behoeve van de Adviesraad. Dit budget is bestemd voor ondersteuning en deskundigheidsbevordering van de Adviesraad, voor het huren van een vergaderruimte en voor het vergoeden van onkosten van leden van de Adviesraad.

 • 2. De voorzitter en secretaris van de Adviesraad ontvangen een vrijwilligersvergoeding per vergadering (met een maximum van 8 per kalenderjaar). De hoogte van de vrijwilligersvergoeding is 100% van de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand.

 • 3. Het lid van de Adviesraad ontvangt een vrijwilligersvergoeding per vergadering (met een maximum van 8 per kalenderjaar). De hoogte van de vrijwilligersvergoeding is 50% van de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding per maand.

Artikel 9 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na zijn bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020. Per gelijke datum wordt de verordening Adviesraad Sociaal Domein 2018 ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Adviesraad voor het Sociaal Domein 2020”.

Ondertekening