Besluit vervanging analoge archiefbescheiden behorend tot personeelsdossiers van gemeente Moerdijk

Geldend van 28-11-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Besluit vervanging analoge archiefbescheiden behorend tot personeelsdossiers van gemeente Moerdijk

College van burgemeester en wethouders van gemeente Moerdijk

Gelet op,

 • de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012

  nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

 • artikel 7 van de Archiefwet;

 • het mandaatbesluit van het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Moerdijk van 11 december 2018 aan medewerkers van Informatiemanagement en Facilitair.

b e s l u i t

Artikel 1.

 • 1.

  Over te gaan tot digitale reproductie van analoge archiefbescheiden die op grond van de ‘Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017’ en de ‘Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020’ voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

 • 2.

  Dat reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde handboek vervanging ‘Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties ADP Workforce HR-Dossier gemeente Moerdijk en ICT WBW’.

Artikel 2.

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit vervanging analoge archiefbescheiden behorend tot personeelsdossiers van gemeente Moerdijk’ en treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Ondertekening

Namens college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Moerdijk

Zevenbergen, 28 oktober 2020

Medewerker Informatiemanagement en Facilitair

A.A.M.T. Reniers

Bijlage 1

Handboek Vervanging, ‘Vervanging van analoge personeelsdossiers door digitale reproducties in ADP Workforce HR-Dossier gemeente Moerdijk en ICT WBW’