Regeling vervallen per 01-01-2022

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES

Geldend van 25-02-2021 t/m 06-10-2021

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES

De raad van de gemeente Purmerend;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2020:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordending en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 4 Wijze van heffen

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke of elektronische kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een aanslag, stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De leges zijn verschuldigd bij aanvang van het verlenen van de gevraagde dienst.

 • 2.

  De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel 4 wordt gedaan en ingeval die kennisgeving wordt uitgereikt op het moment van uitreiken ervan.

 • 3.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4 wordt toegezonden binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Ontheffing

Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, wordt bij tussentijdse beëindiging van het abonnement, indien deze plaatsvindt voordat de helft van de geldigheidsduur is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen c.q. exemplaren van bescheiden, waarop het recht geeft, is verbruikt, op aanvraag van de houder, ontheffing van de betaling van deze leges verleend. De ontheffing wordt verleend tot de helft van het verschuldigde.

Artikel 7 Vrijstellingen

 • 1.

  Aan persmedia wordt met betrekking tot abonnementen op raads- en/of commissiestukken één jaarabonnement gratis verstrekt.

 • 2.

  Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een attestatie de vita t.b.v. een buitenlands pensioen.

 • 3.

  Leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet Ruimtelijke Ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

 • 4.

  Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een verzoek tot ontheffing op grond van artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor artikel 5, eerste lid van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (het mogen fietsen in het voetgangersgebied).

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8A Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  zuiver van redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   Titel 1, onderdeel B. 1a. (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   Titel 1, onderdeel B. 2b. (reisdocumenten);

  • 3.

   Titel 1, onderdeel B, 2d. (rijbewijzen);

  • 4.

   Titel 1, onderdeel B, 2c onder 6 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   Titel 1, onderdeel A, 3c (kansspelen);

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening Purmerend 2020”, vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021;

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening Purmerend 2021".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2020

de raadsgriffier,

R.J.C. van der Laan

de voorzitter,

D. Bijl

Bijlage: Tabel van tarieven behorende bij "Legesverordening Purmerend 2021”

Redactionele opmerking: onderstaande tabel kunt u in pdf raadplegen in de externe bijlage.

Tarieventabel 2021 behorende bij de "Legesverordening Purmerend 2021"

Inhoud

Titel 1 Algemene dienstverlening

A. Algemeen Bestuur

1. Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen e.d.

2. Archief- en bestuursstukken e.d.

 • a.

  Archief en bibliotheek

3. Diverse vergunningen, beschikkingen e.d.

 • a.

  Beschikkingen (algemeen)

 • b.

  Legalisatie

 • c.

  Kansspelen

 • d.

  Speelautomatenhal

 • e.

  Ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

 • f.

  Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 • g.

  Gehandicaptenparkeerkaart

 • h.

  Pasje aanvullend openbaar vervoer

 • i.

  Afvalpas voor ondergrondse verzamelcontainer restafval

B. Burgerlijke stand, bevolking c.a.

1. a. Registers van de burgerlijke stand

 • b.

  Overige publiekszaken

 • c.

  Huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, herbevestigen huwelijk

 • d.

  Trouwboekje/partnerschapsboekje

2. a. Basisregistratie persoonsgegevens

 • b.

  Reisdocumenten (paspoort, reis-/identiteitskaart)

 • c.

  Verklaringen omtrent personen e.d.

 • d.

  Rijbewijzen

C. Niet meer van toepassing

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

D.

1. Begripsomschrijvingen

2. Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

3. Omgevingsvergunning

4. Vermindering

5. Teruggaaf

6. Intrekking omgevingsvergunning

7. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

8. Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

9. Sloopmelding

E. Instemmingsbesluiten

F. Objectinformatie

G. Registratie als woningzoekend

H. Gemeentegarantie

I. Vergunning tijdelijke verhuur woonruimte op basis van de Leegstandswet

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

J. Drank en horecawet

K. Winkeltijden

L. Festiviteiten en evenementen

M. Prostitutiebedrijven

N. Brandbeveiligingsverordening

O. Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

P. Kinderopvang

 
 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 
 
 
 
 

A.

 

ALGEMEEN BESTUUR

 
 
 
 
 

1.

 

Fotokopieën van gedrukte of getypte stukken, kaarten, tekeningen e.d.

 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van een fotokopie van gedrukte of getypte stukken, van kaarten en tekeningen. Per exemplaar met een formaat van:

 
 
 

A4

0,60

 
 

A3

1,00

 
 

A2

1,85

 
 

A1

3,75

 
 

A0

7,50

2.

 

Archief- en bestuursstukken e.d.

 
 
 
 
 

2a.

 

Archief en bibliotheek

 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het:

 
 

a.

doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die nasporing, een en ander voorzover deze diensten niet elders in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd:

 
 
 

voor elke nasporing met een tijdsbesteding van maximaal 15 minuten

25,50

 
 

voor iedere volgende tijdsbesteding van 15 minuten wordt het tarief verhoogd met

12,75

3.

 

Diverse vergunningen, beschikkingen e.d.

 
 
 
 
 

3a.

 

Beschikkingen (algemeen)

 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een gunstige beschikking op verzoekschriften, van een vergunning, ontheffing, of van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voorzover deze stukken niet afzonderlijk en elders in deze verordening dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd:

 
 
 

per beschikking

47,00

3b.

 

Legalisatie

 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 
 

a.

waarmerken van een document

14,00

 

b.

legaliseren van een handtekening of foto

14,00

 

c.

afgeven van een verklaring, dat het portret op een stuk het portret is van degene, te wiens naam het stuk is gesteld of van degene, die in dat stuk wordt bedoeld

14,00

3c.

 

Kansspelen

 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

a.

voor één kansspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor één jaar

56,50

 

b.

voor iedere volgende kansspeelautomaat, met een geldigheidsduur voor één jaar

34,00

 

c.

voor een vergunning tot het aanleggen en houden van loterijen als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (loterijvergunning)

47,00

3d.

 

Speelautomatenhal

 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Speelautomatenhallen verordening voor het exploiteren van een speelautomatenhal.

400,00

 
 
 
 
 
 
 
 

3e.

 

Ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het krijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (inrijverbod):

 
 

a.

voor maximaal twee weken

24,95

 

b.

voor een periode langer dan twee weken met een maximale geldigheidsduur van één jaar

105,50

3f.

 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van

 

A.

 

een ontheffing

 
 

1a.

als bedoeld in artikel 110c van de APV (sluitingsuur cafés, restaurants e.d.), geldig voor een periode van maximaal twee weken

47,25

 

1b.

als bedoeld in artikel 110c van de APV (sluitingsuur cafés, restaurants e.d.), geldig voor een periode langer dan twee weken met een maximale geldigheidsduur van één jaar

158,40

B.

 
 
 
 

1.

een vergunning als bedoeld in artikel 13 van de APV met betrekking tot voorwerpen, activiteiten en festiviteiten op of aan de openbare weg, geldig voor een kalenderjaar of een gedeelte daarvan

95,45

 

2.

een vergunning als bedoeld in artikel 95 van de APV met betrekking tot het innemen van een ligplaats met een woonschip

421,85

 

3.

een vergunning als bedoeld in artikel 110b van de APV met betrekking tot het hebben/plaatsen van terrassen, geldig voor een periode van 3 jaar of een gedeelte daarvan

74,50

 

4.a.

een vergunning als bedoeld in artikel 110b van de APV met betrekking tot het exploiteren van een horecabedrijf

253,45

 

b.

een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 110b van de APV (wijzigen inrichten horecabedrijf of wijzigen rechtsvorm bestaand horecabedrijf)

149,80

 

5.a.

een vergunning als bedoeld in artikel 93 van de APV met betrekking tot:

 
 
 

het innemen van een standplaats op de openbare weg met een geldigheidsduur van maximaal twee weken

79,10

 

b.

c.

een vergunning voor het innemen van een standplaats op de openbare weg met

een geldigheidsduur van langer dan twee weken

een vergunning als bedoeld in artikel 93 van de APV met betrekking tot zaken uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan te bieden, te verkopen of te verstrekken aan publiek

198,40

77,70

 

6.

een vergunning als bedoeld in artikel 14 van de APV met betrekking tot het aanleggen of veranderen van een weg

190,80

3g.

 

Gehandicaptenparkeerkaart

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij een medisch advies noodzakelijk is

162,80

 

b.

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen medisch advies noodzakelijk is

87,65

 

c.

tot het verlenen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart

36,95

 

d.

tot het wijzigen van het kenteken van de gehandicaptenparkeerplaats

47,35

3h.

 

Pasje aanvullend openbaar vervoer

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 

a.

tot het verlenen van een pasje voor aanvullend openbaar vervoer

48,90

 

b.

tot het verlenen van een nieuw pasje voor aanvullend openbaar na verlies, diefstal e.d. van de eerder afgegeven pas

14,40

 

3i.

 

Afvalpas voor ondergrondse verzamelcontainer restafval

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een nieuwe afvalpas na verlies of beschadiging e.d. van de eerder afgegeven pas

15,90

3j.

 

Vergunning voor onttrekking, samenvoeging of omzetting van een woonruimte

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot onttrekking, samenvoeging, omzetting of woningvorming van een woonruimte als bedoeld in Hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening gemeente Purmerend 2018

1930,00

B.

 

BURGERLIJKE STAND, BEVOLKING

 
 
 
 
 
 
 

1a.

 

Registers van de burgerlijke stand

 
 
 
 

Inlichtingen/uittreksels/afschriften uit de registers

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 

1b.

 

Overige publiekszaken

 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van:

 
 
 

1.

een laissez-passer voor lijken

21,40

 
 
 

Nasporingen registers

 
 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand

34,30

 

1c.

 

Huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, herbevestigen huwelijk

 
 
 

De tijden waarop een huwelijk kan worden voltrokken, een registratie van een partnerschap, een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk of een huwelijk kan worden herbevestigd, zijn opgenomen in het vigerende Reglement burgerlijke stand Purmerend. De tijden zijn tevens vermeld op de website van de gemeente. De tarieven bedragen:

 
 

1a.

in de trouwkamer van het stadhuis aan de Purmersteenweg op maandag t/m vrijdag

501,00

 

1b.

voor een korte zakelijke plechtigheid zonder toespraak, in de trouwkamer van het stadhuis aan de Purmersteenweg, op maandag-,dinsdag- of woensdag- of donderdagmiddag

183,00

 

2.

in het voormalig stadhuis Kaasmarkt 20 op maandag t/m vrijdag

621,00

 

3.

in het voormalig stadhuis Kaasmarkt 20 op zaterdag

923,00

 

4.

in het voormalig stadhuis Kaasmarkt 20 op zondag

950,00

 

5.

in de raadzaal van het stadhuis aan de Purmersteenweg

766,00

 

6.

in het Dijklanderziekenhuis

621,00

 

7.

bij voltrekking van het huwelijk of het registreren van een partnerschap dat door onontkoombare redenen aan huis gebonden plaatsvindt

766,00

 

8.

in het Theater De Purmaryn

1.162,00

 

9.

het tarief voor het in behandeling nemen van een nieuw verzoek tot het aanwijzen van een locatie als huis der gemeente

145,00

 

10

in een locatie anders dan vermeld onder 1 t/m 8 die als tijdelijke locatie is aangewezen voor de duur van de ceremonie, op maandag t/m vrijdag

621,00

 

11.

in een locatie anders dan vermeld onder 1 t/m 8 die als tijdelijke locatie is aangewezen voor de duur van de ceremonie, op zaterdag

923,00

 

12.

in een locatie anders dan vermeld onder 1 t/m 8 die als tijdelijke locatie is aangewezen voor de duur van de ceremonie, op zondag

950,00

 

13.

voor het optreden als getuige door medewerkers van de gemeente, per getuige

69,00

 

14.

de tarieven zoals vermeld onder 1 t/m 3, 10 en 11 worden met 100% verhoogd indien de ceremonie plaatsvindt op een ander tijdstip als genoemd in het Reglement.

 
 

15a.

voor het op verzoek wijzigen van de datum van een huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap, herbevestiging van een huwelijk

45,80

 

15b.

als op het moment van ontvangst van het verzoek tot wijziging datum huwelijksvoltrekking een trouwboekje is opgemaakt, wordt het tarief verhoogd, met het tarief dat geldt voor een trouw-of partnerschapsboekje

 
 

16a.

voor het op verzoek annuleren van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap of herbevestiging van een huwelijk

45,80

 

16b.

als op het moment van ontvangst van het verzoek tot annulering een trouwboekje is opgemaakt, wordt het tarief verhoogd met het tarief dat geldt voor een trouw-of partnerschapsboekje

 
 
 
 
 
 

16c.

voor de werkzaamheden die door buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand zijn verricht op het moment van ontvangst van het verzoek tot annulering wordt het tarief verhoogd met

72,80

 
 
 
 
 
 

Bij annulering van een kosteloos of van een betaald huwelijk volgt geen restitutie van de leges voor uittreksels en afschriften als deze zijn afgegeven in verband met melding voorgenomen huwelijk.

 
 
 

Bij annulering vanwege een sterfgeval worden de leges zoals vermeld in lid 16 niet in rekening gebracht. Onder sterfgeval wordt mede verstaan een sterfgeval in de familie van het bruidspaar tot en met de tweede graad alsmede het overlijden van één van de getuigen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1d.

 

Trouwboekje/Partnerschapsboekje

 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek voor de afgifte van:

 
 

1.

een gekalligrafeerd trouwboekje/partnerschapsboekje

31,50

 

2.

een geprint trouwboekje/partnerschapsboekje

19,00

 

3.

bijschrijving in een trouwboekje/partnerschapsboekje door middel van kalligrafie

6,00

2a.

 

Basisregistratie persoonsgegevens

 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

A.

 

inlichtingen uit de basisregistratie van de gemeente aan particulieren en aan bedrijven, uitgezonderd de hierna onder B. genoemde en voor zover niet vallende onder C. en D. van dit artikel:

 
 

1.

zonder abonnement, voor elke inlichting

11,60

 

2.

bij abonnement met een geldigheidsduur van een kalenderjaar:

 
 
 

voor 25 inlichtingen

239,00

 
 

voor 100 inlichtingen

904,00

 
 

met dien verstande, dat voor een gedeelte van een kalenderjaar de leges per kwartaal worden berekend.

 

 

B.

 

Inlichtingen uit de basisregistratie van de gemeente aan:

 
 

1.

de schoolraad van het openbaar onderwijs en de besturen van de bijzondere scholen voor lager onderwijs, voorzover de inlichtingen verband houden met het opsporen van leerplichtige kinderen;

 
 

a.

zonder abonnement, voor elke inlichting

2,50

 

b.

bij abonnement met een geldigheidsduur van een kalenderjaar:

 
 
 

voor 100 inlichtingen

175,85

 
 

voor 500 inlichtingen

755,90

 

c.

bijzondere inlichting

75,30

C.

 

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie

34,30

D.

 

Bewijzen van opneming een bewijs van opneming in de basisadministratie:

 
 
 

1.indien het bewijs betrekking heeft op één persoon

11,65

 
 

2. indien het bewijs betrekking heeft op een gezin

11,65

E.

 

Selecties een incidentele selectie van gegevens uit de basisregistratie:

 
 
 

per selectie

369,50

 
 

voor iedere regel van een selectie wordt het basisbedrag van 369,50 verhoogd met

0,50

 
 

Indien het een aanvraag betreft van één van de onder B1 genoemde instellingen, wordt het tarief gereduceerd tot 25%.

 

F.

 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media zoals bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

22,65

2b.

 

Reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart)

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

74,75

 

2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort of een zakenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

56,55

 

3.

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen

56,55

 

4.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK), voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

64,00

 

5.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

32,90

 

6.

de tarieven als genoemd onder 1 tot en met 5 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

50,91

2c.

 

Verklaringen omtrent personen e.d.

 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken van:

 
 

1.

een bewijs van Nederlanderschap per stuk

11,20

 

2.

een persoonslijst als bedoeld in artikel 2.55 Wet BRP

23,10

 

3.

een verklaring om een lijk in afwijking van de genoemde termijnen in artikel 16 van de Wet op de Lijkbezorging te mogen begraven of te verbranden

13,75

 

4.

enige andere, niet in deze verordening genoemde verklaring, welke in het bijzonder belang der betrokken persoon wordt opgemaakt

11,20

 

5.

een verklaring omtrent gedrag natuurlijke personen, het tarief zoals dat voor deze dienst geregeld is in de laatst vastgestelde “Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden”.

 

2d.

 

Rijbewijzen

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag:

 
 

1.

tot het afgeven of vernieuwen dan wel het omwisselen van een rijbewijs

41,00

 

2.

tot de afgifte van een rijbewijs waarbij aan de aanvrager al eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, de verschuldigde leges worden in dat geval verhoogd met

43,50

 

3.

voor een spoedlevering, de onder 1 en 2 vermelde leges worden verhoogd met

34,10

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

D.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

 

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden, wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

2.1.1.2

bouwkosten

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Beoordelen principe-verzoek /pre-advies

 
 
 
 

2.2.

 

Vervallen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.1

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een principe-verzoek bestemmingsplan in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunbaar is bedraagt

221,70

 
 
 
 

2.2.2

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek pre-advies door de Welstandscommissie bedraagt:

40,00

1. bij bouwkosten tot € 20.000 wordt het tarief verhoogd met

2. bij bouwkosten boven de € 20.000 wordt het tarief verhoogd met 0,25% met een maximumtarief € 2.250,00

40,00

2.2.3.

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek pre-advies door de erfgoedcommissie bedraagt

155,60

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

 

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 
 
 
 

2.3.1.1.

Een percentage van de bouwkosten van 2,7% met een minimumtarief van 221,70

 
 
 
 
 
 

2.3.1.1.1.

Als een aanvraag voor een (ver)bouwproject, zoals bedoeld in 2.3.1.1.betrekking heeft op de realisatie van een groen dak waarbij geldt dat het gewicht van het vegetatiedak minimaal 60 kg/m2 bedraagt en de dikte van de substraatlaag minimaal 5 centimeter, dan bedraagt het tarief 50% van de verschuldigde leges zoals vermeld in 2.3.1.1.Het dak moet voor tenminste 70% worden afgedekt met het vegetatiedek. De minder verschuldigde leges als gevolg van de korting van 50% bedraagt maximaal € 50.000 per aanvraag. Als gebruik wordt gemaakt van de legeskorting zoals genoemd in de artikelen 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3, 2.3.1.1.4 en 2.3.1.1.5 kan geen aanspraak meer gemaakt worden op deze legeskorting

 

2.3.1.1.1.a.

Leges zijn niet verschuldigd als een aanvraag voor een (ver)bouwproject, zoals bedoeld in 2.3.1.1. enkel betrekking heeft op een realisatie van een groen dak. Voorwaarden hierbij zijn dat het gewicht van het vegetatiedek minimaal 60kg/m2 bedraagt, de dikte van de substraatlaag minimaal 5 centimeter bedraagt en het dak voor tenminste 70% is afgedekt met het vegetatiedek. Als gebruik wordt gemaakt van de legeskorting zoals genoemd in de artikelen 2.3.1.1.2, 2.3.1.1.3, 2.3.1.1.4 en 2.3.1.1.5 kan geen aanspraak meer gemaakt worden op deze legeskorting.

 

2.3.1.1.2.

Indien bij een aanvraag voor een nieuwbouwproject, zoals bedoeld in artikel 2.3.1.1 door middel van een BREEAM-beoordeling of een hiermee gelijkwaardige beoordeling, aangetoond kan worden dat significante duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen dan bedraagt het tarief 50% van de verschuldigde leges zoals vermeld in 2.3.1.1. De minder verschuldigde leges als gevolg van de korting van 50% bedraagt maximaal €100.000 per aanvraag. Onder significante duurzaamheidsmaatregelen wordt bij een BREEAM-beoordeling verstaan een beoordelingskwalificatie van het pakket aan duurzaamheidsmaatregelen van ten minste “excellent”.

 
 

2.3.1.1.3.

Indien een aanvraag voor een verbouwproject, zoals bedoeld in 2.3.1.1, betrekking heeft op een bouwwerk met een utiliteitsfunctie met een aantoonbaar Energielabel A die voldoet aan de Regeling energieprestatie gebouwen, dan bedraagt het tarief 50% van de verschuldigde leges zoals vermeld in 2.3.1.1. De minder verschuldigde leges als gevolg van de korting van 50% bedraagt maximaal € 100.000 per aanvraag.

 
 

2.3.1.1.4.

Indien een aanvraag voor een verbouwproject, zoals bedoeld in 2.3.1.1, betrekking heeft op een bouwwerk met een woonfunctie met een aantoonbaar Energielabel A die voldoet aan de Regeling energieprestatie gebouwen, dan bedraagt het tarief 50% van de verschuldigde leges zoals vermeld in 2.3.1.1. De minder verschuldigde leges als gevolg van de korting van 50% bedraagt maximaal € 100.000 per aanvraag.

 

2.3.1.1.5.

Indien in combinatie met een verbouwproject als genoemd onder 2.3.1.1.3 of 2.3.1.1.4 tevens sprake is van vervanging van een asbestdak, dan bedraagt het tarief 25% van de verschuldigde leges zoals vermeld onder 2.3.1.1. De minder verschuldigde leges als gevolg van de korting van 75% bedraagt maximaal € 100.000 per aanvraag.

 
 

2.3.1.2.

Vervallen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

Niet van toepassing

 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, als de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteiten:

10% van de verschuldigde bouwleges met een minimumbedrag van 221,70

 
 

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

Niet van toepassing

 

2.3.2

 

Aanlegactiviteiten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

221,70

 
 
 
 
 
 
 

2.3.3

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

25% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1. verschuldigde bedrag

2.3.3.4.

Vervallen

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

25% van het op grond van onderdeel 2.3.1.1. verschuldigde bedrag

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

2.3.3.8.indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

405,00

405,00

405,00

405,00

405,00

 
 
 
 

2.3.4

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

405,00

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

405,00

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

9.175,75

 

2.3.4.4

Vervallen

 
 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

1.581,80

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid , onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

405,00

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast:

405,00

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

405,00

 
 
 
 
 

2.3.5

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 
 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt het tarief:

1155,30

 

2.3.5.1

Vervallen

 

2.3.6

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpgezichten

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in 2.1,eerste lid onder f, van de Wabo, of een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of de gemeentelijke monumentenverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die verordeningen een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

221,70

2.3.7

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten

 
 

2.3.7.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

221,70

 

2.3.7.1.2

Vervallen

 
 

2.3.7.2.1

Vervallen

 
 

2.3.7.2.2

Vervallen

 

2.3.8

2.3.8.1.

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 14 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

221,70

 
 
 
 

2.3.9

 

Uitweg/inrit

 
 

2.3.9.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder e van de Wabo in samenhang met een provinciale waarvan of artikel 15 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

221,70

 
 
 
 

2.3.10

 

Opslag van roerende zaken

 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder j of k , van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 13 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstukindien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

96,10

2.3.11

 

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

221,70

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.12

 

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

221,70

2.3.13

 

Andere activiteiten

Niet van toepassing

 

2.3.13a

 

Het maken van handelsreclame

 
 
 

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging, of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, bedoeld in artikel 2.2,eerste lid, aanhef en onder h en i van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 80 van de Algemene plaatselijke verordening en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1. (bouwactiviteit), bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

221,70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.14

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: 50 % van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase én tweede fase betrekking heeft;

 
 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 50% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase 1 én tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.15

 

Vervallen

 

2.3.15.1

2.3.15.2

 

Vervallen

Vervallen

 

2.3.16

 

Advies

 
 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld of blijkend uit een overeenkomst tussen het college van burgemeester en wethouders en het aangewezen bestuursorgaan of andere instantie.

 
 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht en/of indien een overeenkomst als bedoeld in 2.3.16.1 is gesloten, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting en/of overeenkomst aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.17

 

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

633,30

 
 
 
 

2.3.18

 

Ontheffing bouwlawaai

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing bouwlawaai op grond van artikel 8.4. van het Bouwbesluit 2012

221,70

 
 
 
 

2.3.19

 

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 74 van de Algemene Plaatselijke Verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

221,70

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

Vervallen

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Intrekken van een aanvraag

2.5.1.

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor het verlenen van de vergunning:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2.

 

Weigering van een vergunning

2.5.2.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt: 20%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.2.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.2.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.3.

 

Minimumbedrag voor teruggaaf

Bedragen onder de 221,70 worden niet teruggegeven.

 

2.5.4.

 

Niet behandelen aanvraag

Indien de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht bij besluit van het college van burgmeester en wethouders buiten behandeling wordt gelaten, wordt het volgende bedrag in rekening gebracht: 221,70

 
 
 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

2.5.5

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.2., 2.3.1.2.,2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Niet van toepassing

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

Een percentage van 10 % van de leges die oorspronkelijk verschuldigd was als gevolg van een bouwactiviteit met een minimumbedrag van 221,70 en een maximumbedrag van 2738,40.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

9.175,75

2.8.2

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

7.372,05

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9 Vervallen

E. INSTEMMINGSBESLUITEN

 

1.

Het basistarief voor het in behandeling nemen van:

- een aanvraag voor het verkrijgen van instemming

- een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning

Als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Purmerend 2016 bedraagt per aanvraag

173,50

 
 

Dit basistarief wordt verhoogd met een opslag, afhankelijk van de lengte van de te graven sleuf. De verhoging bedraagt;

- 2,35 per meter met een minimum van 56,30 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 0 en 100 meter;

-1,75 per meter met een minimum van 196,90 als de te graven sleuf een lengte heeft tussen de 101 en 500 meter;

- 1,10 per meter met een minimum van 703,15 als de te graven sleuf een lengte heeft van meer dan 501 meter.

 
 

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 en 4 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Purmerend 2016 bedraagt 1,75 per melding Voor de berekening wordt het aantal meldingen aangehouden dat in het voorafgaande jaar door of namens de netwerkbeheerder gemeld zijn.

 

F. OBJECTINFORMATIE

 
 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om informatie over de bestemming van een object, de eventuele aanwijzing als monument, de aanwezigheid van bodemverontreiniging e.d. bedraagt

72,80

G. REGISTRATIE ALS WONINGZOEKENDE

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

1.

het registreren als woningzoekende voor een aanleun-, zorg- of aangepaste woning

44,50

 

2.

verlenging met een jaar van de registratie als woningzoekende voor een aanleun-, zorg- of aangepaste woning

18,30

 

3.

een voorrangsverklaring

37,00

H. GEMEENTEGARANTIE

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

1.

een wijziging van een gemeentegarantie waarvoor reeds eerder borgstelling door de gemeente is verleend

110,00

 

2.

het verkrijgen van toestemming om naast de geborgde eerste hypotheek een tweede hypotheek te mogen vestigen onder handhaving van de borgstelling van de verleende gemeentegarantie

110,00

I VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR WOONRUIMTE OP BASIS VAN DE LEEGSTANDSWET

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 
 

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet

110,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

J. DRANK- EN HORECAWET

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het exploiteren van een horeca-inrichting of een slijtersbedrijf

660,70

 

2.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

49,00

 

3.

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijzigen inrichten horecabedrijf)

149,80

 

4.

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende)

 
 

a.

voor één leidinggevende

97,95

 

b.

voor elke volgende leidinggevende

84,40

 

5.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet met betrekking tot het verstrekken van zwakalcoholische dranken bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard (max. 12 dagen)

105,50

 
 
 
 
 
 
 
 

K. WINKELTIJDEN

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of een wijziging in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

74,90

 
 
 
 
 

L. FESTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: als bedoeld in artikel 112 van de APV voor het organiseren van festiviteiten en of evenementen voor

 
 
 

maximaal 500 bezoekers

76,75

 
 

500 tot 2500 bezoekers

155,85

 
 

2500 tot 5000 bezoekers

311,50

 
 

5000 bezoekers en meer

519,55

M. SEKSINRICHTINGEN

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: als bedoeld in artikel 54 van de APV met betrekking tot:

 
 

a.

het exploiteren van een escortbedrijf of van een prostitutiebedrijf

1.723,00

 

b.

het exploiteren van een seksinrichting, niet zijnde prostitutiebedrijf

1.723,00

N. BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING

 
 

Vervallen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O. NIET BENOEMDE VERGUNNING, ONTHEFFING OF ANDERE BESCHIKKING

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

47,00

P. KINDEROPVANG

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag zoals bedoeld in de artikelen 1.45 van de Wet kinderopvang tot opneming in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) :

 
 
 

1. voor het in exploitatie nemen van een gastouderbureau, kindercentrum kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) of peuterspeelzaal bedraagt

1439,80

 
 

2. voor het als aanbieder van gastouderopvang op het adres van de gastouder of op het adres van de vraagouder

467,80

Behoort bij besluit van de raad van 5 november 2020

van de gemeente Purmerend,

de raadsgriffier,

R.J.C. van der Laan