Subsidieregeling Jeugd Uitgeest 2021

Geldend van 29-06-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Jeugd Uitgeest 2021

Het college van de gemeente Uitgeest;

overwegende dat het gemeentebestuur wil inzetten op een samenleving waarin het welzijn van haar inwoners centraal staat en waarin inwoners zich bij elkaar betrokken voelen. Daar waar nodig faciliteert het gemeentebestuur dat inwoners ondersteuning vinden/krijgen, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam worden of blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven, en zij dit wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016;

besluit

vast te stellen de Subsidieregeling Jeugd Uitgeest 2021

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan alleen worden verleend aan organisaties voor voorzieningen en bijbehorende activiteiten die laagdrempelig en algemeen toegankelijk zijn en bijdragen aan een van de volgende doelen:

 • a.

  het vergroten van de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners;

 • b.

  preventie en vroegsignalering;

 • c.

  het gezond en veilig kunnen opgroeien tot zelfstandige burgers;

 • d.

  het versterken van de opvoed- en opgroeiomgeving;

 • e.

  het versterken van het sociaal netwerk;

 • f.

  brede ontwikkeling gericht op 21e eeuwse vaardigheden.

Artikel 3. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit of een voorziening als bedoeld in artikel 2 kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 4. Grondslag en hoogte van de subsidie

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van:

  • a.

   de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de realisatie van de in artikel 2 genoemde activiteiten;

  • b.

   de verhouding tussen prijs en kwaliteit;

  • c.

   de mate van samenwerking met professionele organisaties en/of vrijwilligersorganisaties;

  • d.

   de hoogte van eventuele financiële bijdragen van sponsoren en/of andere inkomsten.

 • 2. In het geval van een evenement wordt de hoogte ook bepaald door het aantal deelnemers aan de activiteit(en) waarvoor een subsidie is aangevraagd.

Artikel 4a.

De beschikbare gelden binnen het subsidieplafond worden als volgt verdeeld:

 • a.

  activiteiten voor het uitvoeren van wettelijke taken vóórgaan op activiteiten voor het uitvoeren van niet wettelijke taken.

  Als op basis van verdeelregel a geen voorrang kan worden bepaald dan geldt dat:

 • b.

  activiteiten voor kwetsbaren vóórgaan op activiteiten voor zelfredzamen.

  Als op basis van verdeelregel b geen voorrang kan worden bepaald dan geldt dat:

 • c.

  activiteiten voor jongeren tot 18 jaar voorgaan op activiteiten voor volwassenen.

Artikel 5. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder f, van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd;

 • b.

  voor dezelfde ondersteuningsbehoefte al subsidie is verleend op grond van een andere regeling;

 • c.

  in het door de aanvrager beoogde doel al in voldoende mate wordt voorzien door andere organisaties.

Artikel 6. Bevoorschotting subsidies

 • 1. Subsidies tot en met € 5.000 worden conform artikel 13, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016 direct na toekenning voor 100% uitbetaald.

 • 2. Jaarlijkse subsidies van meer dan € 5.000 tot en met € 50.000 worden in twee termijnen van ieder 50% bevoorschot in januari en vervolgens in juli van het jaar van de subsidieverlening.

 • 3. Jaarlijkse subsidies van meer dan € 50.000 worden in vier termijnen van ieder 25% bevoorschot in januari en vervolgens in april, juli en oktober van het jaar van de subsidieverlening.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt op 1 januari 2021 in werking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Jeugd Uitgeest 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Uitgeest in zijn vergadering van 24 november 2020,

de gemeentesecretaris,

de heer P. Schouten

de burgemeester,

de heer S.M. Nieuwland