Subsidieregeling Sport Uitgeest 2020

Geldend van 27-11-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Subsidieregeling Sport Uitgeest 2020

Het college van de gemeente Uitgeest;

overwegende dat het gemeentebestuur wil inzetten op het stimuleren van de sportbeoefening door jeugdigen door de toegankelijkheid van sportverenigingen te vergroten en voor jongeren aantrekkelijk te houden/maken en de sportparticipatie van inwoners met een beperking wil stimuleren, en zij dit wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016;

besluit:

vast te stellen de

Subsidieregeling Sport Uitgeest 2020

Artikel 1. Definities

Onder het aantal jeugdleden wordt verstaan: het aantal actieve jeugdleden dat op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan het subsidiejaar, als contribuerend lid is ingeschreven bij de sportvereniging, de leeftijd van 21 jaar op genoemde 1 januari nog niet heeft bereikt en is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Uitgeest.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan alleen worden verleend aan sportverenigingen die activiteiten organiseren die bijdragen aan:

 • 1.

  het stimuleren van de sportbeoefening door jeugdigen door de toegankelijkheid van sportverenigingen te vergroten en voor jongeren aantrekkelijk te houden/maken; en/of

 • 2.

  het bevorderen van de sportparticipatie van inwoners met een beperking, die ingeschreven staan in de basisregistratie personen van de gemeente Uitgeest.

Artikel 4. Beoordeling aanvraag

Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van:

 • a.

  het aantal jeugdleden dat de sportvereniging heeft of het aantal leden met een beperking dat de sportvereniging heeft; en/of

 • b.

  de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van het doel als genoemd in

  artikel 3.

Artikel 5. Wijze van verdeling

 • 1. Jaarlijks kan het college een subsidieplafond (een maximaal totaalbedrag) vaststellen voor aanvragen voor subsidie door sportverenigingen die vallen onder deze regeling.

 • 2. De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats aan de hand van een verdeelsleutel van het aantal jeugdleden in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het plafond verdeeld wordt over het ledenaantal.

 • 3. Voor sportverenigingen die het voor inwoners van Uitgeest met een beperking mogelijk maken om te sporten kan het college jaarlijks een subsidiebedrag per deelnemend lid vaststellen.

Artikel 6. Bevoorschotting subsidies

 • 1. Subsidies tot en met € 5.000 worden conform artikel 13, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Uitgeest 2016 direct na toekenning voor 100% uitbetaald.

 • 2. Jaarlijkse subsidies van meer dan € 5.000 tot en met € 50.000 worden in twee termijnen van ieder 50% bevoorschot in januari en vervolgens in juli van het jaar van de subsidieverlening.

 • 3. Jaarlijkse subsidies van meer dan € 50.000 worden in vier termijnen van ieder 25% bevoorschot in januari en vervolgens in april, juli en oktober van het jaar van de subsidieverlening.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Sport Uitgeest 2020”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Uitgeest in zijn vergadering van 24 november 2020,

de gemeentesecretaris,

de heer P. Schouten

de burgemeester,

de heer S.M. Nieuwland