Regeling vervallen per 01-01-2022

Belastingverordening Drenthe 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Belastingverordening Drenthe 2021

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 12 november 2020, kenmerk FPC/2020002207, team Financiën, Planning en Control, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten tot vaststelling van de Belastingverordening Drenthe 2021

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat Provinciale Staten in hun vergadering van 11 november 2020 het volgende hebben besloten.

Besluit H-2

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 22 september 2020, kenmerk 39/5.3/2020001807;

gelet op de volgende wetgeving behorende bij:

 • -

  Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen van deze verordening: de artikelen 220, 220a en 227a van de Provinciewet;

 • -

  Hoofdstuk 2 Grondwaterheffing van deze verordening: artikel 7.7 van de Waterwet;

 • -

  Hoofdstuk 3 Heffing Lijst der Geldelijke Regelingen van deze verordening: de artikelen 89 tot en met 91 van de Wet inrichting landelijk gebied;

 • -

  Hoofdstuk 4 Ontgrondingenheffing van deze verordening: artikel 21f van de Ontgrondingenwet;

 • -

  Hoofdstuk 5 Nazorgheffing van deze verordening: de artikelen 8.49, 15.42 en 15.44 tot en met 15.49 van de Wet milieubeheer;

 • -

  Hoofdstuk 6 Intrekken van de verordeningen: de artikelen 136 tot en met 139, 220 en 227a van de Provinciewet;

 • -

  Hoofdstuk 7 Inwerkingtreding en citeertitel: de artikelen 136 tot en met 139, 220 en 227a van de Provinciewet;

 • -

  Artikel 6.2, lid 4 van de Wet natuurbescherming.

BESLUITEN:

 • 1.

  De Belastingverordening provincie Drenthe 2021 vast te stellen conform bijgevoegd ontwerpbesluit.

Assen, 11 november 2020

Provinciale Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen,

mevrouw J.C. Snoek MPM,

teammanager Financiën, Planning en Control

Uitgegeven: 26 november 2020

HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1, Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 1.2, Nadere regels

Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de belastingen en rechten die op grond van deze verordening worden geheven.

Artikel 1.3, Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belastingen en rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

HOOFDSTUK 2, GRONDWATERHEFFING

Artikel 2.1, Aard van de heffing

Onder de naam "grondwaterheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 7.7 van de Waterwet, overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 2.2, Begripsomschrijving

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Waterwet;

 • b.

  inrichting: een inrichting of werk, bestemd tot het onttrekken van grondwater.

Artikel 2.3, Belastingplicht

Belastingplichtig is de houder van een inrichting die meldingplichtig dan wel vergunningplichtig is.

Artikel 2.4, Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige, bedoeld in artikel 2.3, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gebruikmaakt van een inrichting als bedoeld in artikel 2.2, dit te melden aan de door het college van Gedeputeerde Staten aangewezen provincie-ambtenaar, bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onderdeel b, van de Provinciewet.

Artikel 2.5, Wijze van heffing

De belastingen en rechten worden geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 2.6, Maatstaf van heffing

 • 1.

  De heffing wordt geheven naar de onttrokken hoeveelheid grondwater gemeten in kubieke meters conform de hiervoor verleende vergunning.

 • 2.

  Indien op grond van de vergunningvoorschriften water wordt geïnfiltreerd, wordt op aanvraag van belastingplichtige het aantal kubieke meters geïnfiltreerd water in mindering gebracht op de voor de heffing te hanteren onttrokken hoeveelheid grondwater als bedoeld in het eerste lid, voor:

  • 90% bij een temperatuurstijging van 0 °C tot 3 °C: van het geïnfiltreerde water ten opzichte van de onttrokken hoeveelheid grondwater;

  • 75% bij een temperatuurstijging van 3 °C tot 6 °C: van het geïnfiltreerde water ten opzichte van de onttrokken hoeveelheid grondwater;

  • 50% bij een temperatuurstijging van 6 °C tot 10 °C: van het geïnfiltreerde water ten opzichte van de onttrokken hoeveelheid grondwater;

  • 25% bij een temperatuurstijging van 10 °C tot 17 °C: van het geïnfiltreerde water ten opzichte van de onttrokken hoeveelheid grondwater.

Artikel 2.7, Tarief

Het tarief bedraagt € 1,115 per 100 m3 onttrokken hoeveelheid grondwater, zoals vastgesteld op grond van artikel 2.6.

Artikel 2.8, Ontstaan van de belastingschuld

De heffing wordt verschuldigd op het moment waarop het grondwater wordt onttrokken.

Artikel 2.9, Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderkwartaal.

Artikel 2.10, Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de verschuldigd geworden belasting overeenkomstig de aangifte worden voldaan binnen drie weken na het einde van het desbetreffende tijdvak zoals bepaald in artikel 2.9.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

HOOFDSTUK 3, HEFFING LIJST DER GELDELIJKE REGELINGEN

Artikel 3.1, Aard van de heffing

Onder de naam ‘heffing Lijst der Geldelijke Regelingen' wordt een directe provinciale belasting geheven als bedoeld in de artikelen 89 tot en met 91 van de Wet inrichting landelijk gebied, ter afrekening van de omgeslagen kosten van landinrichting uit hoofde van de Wet inrichting landelijk gebied.

Artikel 3.2, Begripsomschrijving

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  blok: het geheel van in een herverkaveling begrepen onroerende zaken;

 • b.

  eigenaar: degene die eigenaar is van een tot het blok behorende onroerende zaak en degene aan wie een recht van opstal, erfpacht, beklemming, vruchtgebruik, gebruik of bewoning toebehoort, waaraan een in het blok begrepen onroerende zaak is onderworpen;

 • c.

  Lijst der Geldelijke Regelingen: lijst als bedoeld in artikel 62 van de Wet inrichting landelijk gebied waaruit per eigenaar volgt welke kosten van de landinrichting over hem worden omgeslagen.

Artikel 3.3, Belastingplicht

De heffing Lijst der Geldelijke Regelingen wordt geheven van iedere eigenaar die schuldplichtig is voor de over hem omgeslagen kosten zoals bepaald in de Lijst der Geldelijke Regelingen.

Artikel 3.4, Wijze van heffing

De belastingen en rechten worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 3.5, Maatstaf van heffing

De hoogte van de schuldplichtigheid van de eigenaren volgt uit de Lijst der Geldelijke Regelingen, waarop door Gedeputeerde Staten een correctiefactor is toegepast als bedoeld in artikel 90, vierde lid, van de Wet inrichting landelijk gebied.

Artikel 3.6, Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in één termijn die vervalt vier weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt dat, in het geval het totaalbedrag van de aanslag meer bedraagt dan € 10.000,--, de aanslag binnen twaalf weken na dagtekening van het aanslagbiljet moet worden betaald.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijn.

Artikel 3.7, Minimumbedrag

Indien de over een eigenaar omgeslagen kosten lager zijn dan € 25,--, vindt daartoe geen invordering plaats.

Artikel 3.8, Uitbetaling

Indien uit de Lijst der Geldelijke Regelingen volgt dat een eigenaar niet schuldplichtig is, maar een vordering uit de landinrichting heeft, wordt dit bedrag, door de door Gedeputeerde Staten aangewezen provincieambtenaar bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onderdeel b, van de Provinciewet, aan deze eigenaar uitbetaald binnen twaalf weken nadat Gedeputeerde Staten de correctiefactor als bedoeld in artikel 90, vierde lid, van de Wet inrichting landelijk gebied hebben vastgesteld.

HOOFDSTUK 4, ONTGRONDINGENHEFFING

Artikel 4.1, Aard van de heffing

Onder de naam "ontgrondingenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 21f van de Ontgrondingenwet ter bestrijding van kosten met betrekking tot schadevergoedingen ingevolge artikel 26 van die wet.

Artikel 4.2, Begripsomschrijving

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Ontgrondingenwet;

 • b.

  vergunning: vergunning als bedoeld in de wet;

 • c.

  machtiging: machtiging als bedoeld in de wet;

 • d.

  hoeveelheid stoffen: de hoeveelheid vaste stoffen in kubieke meter (m3), gemeten in profiel van ontgraving. Hieronder zijn begrepen alle stoffen die op basis van een vergunning of machtiging ontgrond kunnen worden, zowel de verhandelbare als de onverhandelbare.

Artikel 4.3, Belastingplicht

Aan de ontgrondingenheffing worden onderworpen de houders van vergunningen en machtigingen.

Artikel 4.4, Wijze van heffing

De belastingen en rechten worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 4.5, Maatstaf van heffing

De ontgrondingenheffing wordt geheven over de hoeveelheid stoffen waarvoor vergunning of machtiging dan wel een wijziging van een vergunning of machtiging is verleend.

Artikel 4.6 Vrijstellingen

Vrijgesteld van heffing zijn:

 • a.

  hoeveelheden van minder dan 10.000 m3 ingevolge de vergunning of machtiging, te winnen stoffen;

 • b.

  hoeveelheden ten aanzien waarvan eerder is geheven, tenzij en tot zover de heffing op grond van artikel 4.9 is teruggegeven;

 • c.

  het onder b gestelde is niet van toepassing voor zover is geheven ten behoeve van een in artikel 4.1 bedoelde bestemming en nadien wordt geheven voor een andere in dat artikel bedoelde bestemming;

Artikel 4.7, Tarieven

Het tarief bedraagt € 0,45 per 100 m3 hoeveelheid stoffen voor de in artikel 4.1 bedoelde bestemming.

Artikel 4.8, Ontstaan van de belastingschuld

De belastingschuld ontstaat op het tijdstip waarop de vergunning of machtiging is verleend.

Artikel 4.9, Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in één termijn die vervalt vier weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  Indien de verschuldigde heffing meer bedraagt dan € 113.000,--, staat de door Gedeputeerde Staten aangewezen provincieambtenaar bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onderdeel c, van de Provinciewet, op verzoek van de belastingplichtige toe dat het meerdere in een of meerdere termijnen wordt betaald na het verstrijken van de termijn als bedoeld in het eerste lid. Genoemde invorderingsambtenaar stelt in dat geval het aantal termijnen en het tijdstip waarop deze moeten worden voldaan, vast.

 • 3.

  Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing wanneer binnen één jaar na het verlenen van een machtiging, voor dezelfde ontgronding, vergunning wordt verleend en de gezamenlijke heffing het bedrag genoemd in het tweede lid overschrijdt.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 4.10, Teruggaaf

 • 1.

  Indien een vergunning of machtiging wordt vernietigd of ingetrokken, dan wel wordt gewijzigd in die zin dat de toegestane te winnen hoeveelheid stoffen wordt verminderd, vindt op verzoek van belastingplichtige teruggaaf van de heffing plaats.

 • 2.

  Geen teruggaaf vindt plaats over de hoeveelheid stoffen die reeds is gewonnen.

 • 3.

  Teruggaaf blijft achterwege indien het bedrag dat moet worden teruggegeven, minder bedraagt dan het in artikel 21f, negende lid, van de Ontgrondingenwet genoemde bedrag.

HOOFDSTUK 5, NAZORGHEFFING

Artikel 5.1, Aard van de heffing

Onder de naam "nazorgheffing" wordt bij wijze van een directe provinciale belasting, een heffing geheven als bedoeld in artikelen 8.49, 15.42 en 15.44 tot en met 15.49 van de Wet milieubeheer.

Artikel 5.2, Begripsomschrijving

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a.

  storten van afvalstoffen: op of in de bodem brengen van afvalstoffen, al dan niet in verpakking, om deze stoffen daar te laten;

 • b.

  stortplaats: inrichting waar afvalstoffen worden gestort, dan wel het gedeelte van een inrichting, waar afvalstoffen worden gestort, indien in de inrichting niet uitsluitend afvalstoffen worden gestort;

 • c.

  gesloten stortplaats: stortplaats ten aanzien waarvan de in artikel 8.47, derde lid, van de Wet milieubeheer bedoelde verklaring is afgegeven;

 • d.

  doelvermogen: het voor de eeuwigdurende nazorg benodigde vermogen, dat op het moment van aanvang van de nazorg aanwezig moet zijn.

Artikel 5.3, Belastingplicht

De nazorgheffing wordt geheven van degene die een stortplaats drijft.

Artikel 5.4, Wijze van heffing

De belastingen en rechten worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 5.5, Maatstaf van heffing

De nazorgheffing wordt geheven per stortplaats. De hoogte van de jaarlijkse heffing is afgeleid van het berekende doelvermogen per stortplaats.

Artikel 5.6, Tarieven

De nazorgheffing wordt geheven naar de tarieven opgenomen in de als bijlage 1 bij deze verordening opgenomen tarieventabel.

Artikel 5.7, Termijnen van betaling

 • a.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in één termijn die vervalt vier weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

 • b.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

HOOFDSTUK 6, LEGES

Artikel 6.1, Begripsomschrijving

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder in behandeling nemen:

 • indien met betrekking tot de gevraagde dienst advies moet worden ingewonnen van daartoe aangewezen bestuursorganen: de cluster van activiteiten die aanvangt met de schriftelijke bekendmaking dat de aanvraag is ontvangen en met het verzoek om advies is doorgezonden naar de aangewezen bestuursorganen;

 • in alle andere gevallen: de cluster van activiteiten die aanvangt met de mondelinge of schriftelijke bekendmaking dat de aanvraag is ontvangen en in behandeling zal worden genomen.

Artikel 6.2, Belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven, als bedoeld in artikel 223, lid 1, sub b, van de

Provinciewet, ter zake van het door of vanwege de provincie verlenen van diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. De leges worden geheven voor het in behandeling nemen van de aanvraag, waarbij de kosten van behandeling van de aanvraag mede in aanmerking worden genomen.

Artikel 6.3, Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt aangevraagd.

Artikel 6.4, Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor diensten of stukken aangevraagd door of ten behoeve van partijen in een bezwaar- of beroepsprocedure tot telkens:

 • één afschrift van de ter inzage liggende stukken, tenzij de stukken of afschriften daarvan reeds in het bezit van betrokken partijen zijn;

 • één exemplaar van de beslissing op het beroep.

Artikel 6.5, Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6.6, Wijze van heffing

De leges worden geheven door een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6.7, Termijnen van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6.6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;

 • c.

  wordt toegezonden: binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 6.8, Teruggaaf

 • 1.

  Indien de aanvrager een aanvraag om vergunning, ontheffing of beoordeling binnen 8 weken na het indienen daarvan, maar voordat op het verzoek is beschikt, geheel of gedeeltelijk voor bepaalde activiteiten (als bedoeld in de tarieventabel) intrekt, dan wordt voor de met toepassing van de tarieventabel berekende bedragen voor die activiteiten een teruggaaf van 50% verleend.

 • 2.

  Indien ingevolge artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt besloten om een aanvraag om vergunning, ontheffing of beoordeling geheel of gedeeltelijk voor bepaalde activiteiten (als bedoeld in de tarieventabel) niet verder te behandelen, dan wordt voor de met de toepassing van de tarieventabel berekende bedragen voor die activiteiten een teruggaaf van 50% verleend.

 • 3.

  Indien de verlening van een vergunning of ontheffing geheel of gedeeltelijk voor bepaalde activiteiten (als bedoeld in de tarieventabel) wordt geweigerd, dan wordt voor de met de toepassing van de tarieventabel berekende bedragen voor die activiteiten een teruggaaf van 50% verleend.

 • 4.

  Indien een aanvraag op verzoek van Gedeputeerde Staten geheel of gedeeltelijk voor bepaalde activiteiten (als bedoeld in de tarieventabel) wordt ingetrokken, wordt voor de met toepassing van de tarieventabel berekende bedragen voor die activiteiten een teruggaaf van 100% verleend.

 • 5.

  De in de voorgaande leden genoemde teruggaven worden niet verleend indien:

  • a.

   de teruggaaf minder dan € 150,-- bedraagt;

  • b.

   het kosten van publicatie betreft die reeds zijn gemaakt;

  • c.

   de provincie binnen het kader van de procedure reeds kosten aan derden verschuldigd is, bijvoorbeeld voor kadastrale rechten en advieskosten.

 • 6.

  De leges, als bedoeld in artikel 2.3.1 van Bijlage I, worden gerestitueerd als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, onder a en b, van de Wet natuurbescherming wordt gehonoreerd door het verlenen van een tegemoetkoming.

 • 7.

  Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere onvoorziene gevallen bepalen dat de retributie als bedoeld in artikel 2.3.1 van Bijlage I wordt gerestitueerd.

HOOFDSTUK 7, INTREKKEN VAN DE OUDE VERORDENINGEN EN OVERGANGSRECHT

Artikel 7.1, Intrekking

De Belastingverordening provincie Drenthe 2020, zoals vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 14 november 2019, kenmerk FPC/2019002502, Provinciaal blad 2019-7981, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2021 hebben voorgedaan.

HOOFDSTUK 8, INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Artikel 8.1, Inwerkingtreding verordening

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021.

TARIEVENTABEL

Nazorgheffing

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Locatie

Jaar van einde van exploitatie stortplaats

Jaar aanvang nazorg

Doelvermogen in euro

Tarief jaarlijkse aanslag in euro

Attero Noord BV te Wijster

1-1-2025

1-1-2033

21.473.850

Contante waarde van het doelvermogen (per 31 december van jaar T) - Fondsvermogen (per 31 december van jaar T) = Nazorgheffing (jaar T)

Ondertekening

Bijlage 2

Leges

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Drenthe 2021

1.

Omgevingsvergunning

1.1

Begripsomschrijvingen

1.1.1

Aanlegkosten

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt,

dan wel voor zover deze door de provincie ontoereikend wordt be-oordeeld, een raming van de aanlegkosten, exclusief omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten

verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

1.1.2

Bouwkosten

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, dan wel voor zover deze door de provincie ontoereikend wordt beoordeeld, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting. Deze raming wordt berekend aan de hand van een vermenigvuldiging van de vierkante dan wel de kubieke meters met een standaardprijs. Voor de bepaling van de vierkante dan wel de kubieke meters wordt het normblad NEN 2580, uitgave mei 2007, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, gebruikt. Voor de bepaling van de standaardprijzen wordt de ten tijde van de ontvangst van de aanvraag meest recente uitgave van de Taxatieboekjes van Sdu Uitgevers BV (voorheen Reed Business, Kosteninformatie Bouw & Infra), gebruikt. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

1.1.2.1

De bekendmaking van de in onderdeel 1.1.2 genoemde UAV 2012, het normblad NEN 2580 en de genoemde taxatieboekjes geschiedt door terinzagelegging.

1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.1.4

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

1.1.5

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

1.2

Schetsplan/vooroverleg

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan 25% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 1.3 indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo.

1.3

Bouwen van een bouwwerk

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

1.3.1

Verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor het bouwen van een bouwwerk:

1.3.1.1

indien de bouwkosten niet meer bedragen dan € 200.000,--

€ 250,00

+ 2,75 % van de bouwkosten

1.3.1.2

van € 200.000,-- tot € 500.000,--

€ 5.750,00

+ 2,25% over de bouwkosten boven € 200.000,--

1.3.1.3

van € 500.000,-- tot € 5.000.000,--

€ 12.500,00

+ 1,75% over de bouwkosten boven € 500.000,--

1.3.1.4

van € 5.000.000,-- tot € 15.000.000,--

€ 91.250,00

+ 0,25% over de bouwkosten boven € 5.000.000,--

1.3.1.5

Vanaf € 15.000.000,--

€ 116.250,00

+ 0,1% over de bouwkosten boven € 15.000.000,--

1.3.1.6

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor een op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de leges die zijn geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan als bedoeld in onderdeel 1.2 verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.1.5.

1.3.2

Verplicht extern advies

Indien de aanvraag op grond van wettelijk voorschrift, bestemmingsplan, beheersverordening, projectbesluit, buiten toepassingverklaring, ontheffingsbesluit, exploitatieplan, toestemming of beleidsregel slechts kan worden afgehandeld wanneer een extern advies wordt beoordeeld op het gebied van of met betrekking tot:

- archeologie

- (geo)hydrologie

- natuurbeschermingswetgeving

- luchtkwaliteit

- stedenbouw en/of planologie

- planschade

- geluid(hinder)

- externe veiligheid

- verkeer en vervoer

- ondernemings- of bedrijfsplannen

- noodzaak (tweede) bedrijfswoning

bedraagt het tarief, onverminderd het overigens in deze tarieventabel bepaalde:

1.3.2.1

indien het advies wordt opgesteld door een externe deskundige: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten van de betreffende externe adviseur(s), blijkend uit een begroting die door de provincie is opgesteld.

1.3.2.2

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.3.2.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.3.3

Planologisch strijdig gebruik gronden en bouwwerken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.3.1:

1.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) of indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) of indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 533,52

1.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) of indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking) of

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale

regelgeving) of indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 750,00

1.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking (projectbesluit/buiten toepassing-verklaring beheersverordening)):

met dien verstande dat dit tarief wordt vermeerderd met:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door de provincie is opgesteld.

Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

€ 750,00

1.3.3.4

Het bepaalde in onderdeel 1.3.2 (verplicht extern advies) is van overeenkomstige toepassing.

1.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

1.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

met dien verstande dat dit tarief wordt vermeerderd met:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door de provincie is opgesteld.

Indien voornoemde begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

€ 300,00

1.3.5

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

1.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de gemeentelijke Monumentenverordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument of voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 200,00

1.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of en bij gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke veror-

dening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief voor het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk:

€ 200,00

1.3.5.3

Indien ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning als bedoeld in de onderdelen 1.3.6.1 en/of 1.3.6.2 advies moet worden uitgebracht door de monumentencommissie wordt het tarief genoemd in de onderdelen 1.3.6.1 en/of 1.3.6.2 vermeerderd met advieskosten van de monumentencommissie

1.3.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

1.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 1.000,00

1.3.6.2

Het bepaalde in onderdeel 1.3.2 (verplicht extern advies) is van overeenkomstige toepassing.

1.4

Aanleggen of verandering brengen in een weg

1.4.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d Wabo voor het aanleggen of brengen van verandering in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b Wabo, bedraagt:

€ 700,00

1.5

Uitwegen

1.5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e Wabo voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedraagt:

€ 400,00

1.6

Alarminstallaties

1.6.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder f Wabo voor het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor omgeving opvallend geluid of geluidssignaal kan produceren, bedraagt:

€ 200,00

1.7

Handelsreclame

1.7.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h Wabo, dan wel als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo, bedraagt:

€ 400,00

1.8

Opslag roerende zaken

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in,

1.8.1

artikel 2.2, eerste lid, onder j Wabo voor het opslaan van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de provincie, bedraagt:

€ 300,00

1.8.2

artikel 2.2, eerste lid, onder k Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat in een aangewezen gedeelte van de provincie toe te staan roerende zaken worden opgeslagen, bedraagt:

€ 300,00

1.9

Toestemmingen uit gemeentelijke, provinciale en Waterschaps-verordeningen

1.9.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid Wabo voor het verrichten van een activiteit die behoort tot een bij AMvB aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, bedraagt:

€ 150,00

1.10

Overige omgevingsvergunningen

1.10.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen bestaat uit de kosten van externe advieskosten vermeerderd met de door de provincie te maken kosten van publicatie. De aanvrager wordt bij de ontvangstbevestiging van de aanvraag geïnformeerd over de hoogte van de door hem ter zake te betalen kosten. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de publicatiekosten aan de aanvrager ter kennis zijn gebracht.

1.11

Omgevingsvergunning in twee fasen

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid Wabo ter zake van de:

1.11.2

eerste fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de eerste fase wordt gedaan

1.11.3

tweede fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de tweede fase wordt gedaan

1.12

Beoordeling bodemrapport

1.12.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport of voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 250,00

1.12.2

Ter voorkoming van dubbele heffing wordt het in artikel 1.12.1 genoemde tarief niet geheven indien en voor zover deze werkzaamheden reeds op basis van onderdeel 1.3.2 in rekening zijn gebracht.

1.13

Vvgb

1.13.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring als bedoeld in art. 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verklaring van geen bedenkingen) bedraagt: het

bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door de provincie is opgesteld. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2

Wet Natuurbescherming

2.1

Vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming

2.1.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming (vm artikel 19d, lid 1, Nbw 1998), welke niet is gebaseerd op de ADC toets (maar bijvoorbeeld gebaseerd op saldering of een ecologische toets).

€ 1.437,50

2.1.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 en 2.8, lid 4 Wet natuurbescherming, welke is gebaseerd op de ADC toets.

€ 3.795,00

2.2

Ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming

2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste en tweede lid, artikel 3.8, eerste lid of artikel 3.10, tweede lid Wet natuurbescherming, indien de ontheffing wordt verleend met het oog op andere belangen dan de belangen genoemd in de artikelen 3.3, lid 4 sub b onder 3 jo. 3.8, lid 5, sub b onder 2 jo. 3.10 lid 2 sub b Wet natuurbescherming, bedraagt.

€ 1.728,00

2.2.2

In afwijking van artikel 2.2.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een ontheffing:

2.2.2.1

ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen van particulieren, die niet handelen in het kader van beroep of bedrijf

€ 0,00

2.2.2.2

voor de opvang van inheemse soorten

€ 310,00

2.2.2.3

ten behoeve van kleinschalige (maximaal voor 1 adres) ruimtelijke ontwikkelingen van ondernemers (waaronder begrepen stichtingen en verenigingen) die gerealiseerd worden als gevolg van de opgave die er ligt voor het verwijderen van asbest

€ 310,00

2.2.2.4

ten behoeve van onderzoek of onderwijsdoelstellingen

€ 310,00

2.2.2.5

die generiek wordt afgegeven op grond van een soortenmanagementplan

€ 3.300,00

2.2.2.6

In afwijking van artikel 2.2.1 bedraagt het tarief voor het wijzigen van de duur van de ontheffing of een wijziging van ondergeschikt belang (geen uitgebreide ecologische toetsing vereist)

€ 310,00

2.2.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor de herplantplicht op andere grond of van de herplantverplichting, als bedoeld in artikel 4.5, eerste of derde lid, Wet natuurbescherming, bedraagt:

€ 576,00

2.3

Faunafonds

2.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid onder a en b van de Wet natuurbescherming bedraagt:

€ 300,00

3.

Ontgrondingen

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een beschikking, waarbij vergunning is verleend als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet, Staatsblad 1965, nummer 509:

3.1.1

Voor ontgrondingen waarbij bodemspecie wordt verkregen

€ 310,00

verhoogd met een bedrag dat als volgt wordt berekend:

3.1.2

voor de eerste 50.000 m³, per 100 m³

€ 12,43

3.1.3

voor de volgende 50.000 m³, per 100 m³

€ 9,33

3.1.4

voor de volgende 100.000 m³, per 100 m³

€ 6,18

3.1.5

 voor de volgende 300.000 m³, per 100 m³

€ 3,11

3.1.6

voor de volgende 500.000 m³, per 100 m³

€ 1,86

3.1.7

voor de resterende hoeveelheid, per 1.000 m³

€ 9,33

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

3.2.1

wijziging van een vergunning als bedoeld onder 3.1 indien de wijziging betrekking heeft op vergroting van het te ontgronden terrein of van de hoeveelheid te verkrijgen bodemspecie: het onder 3.1 om-schreven tarief, voor zover het de vergroting betreft

€ 310,00

3.2.2

wijziging van een vergunning als bedoeld onder 3.1 indien de wij-

ziging betrekking heeft op verlenging van de tijdsduur waarbinnen van de vergunning gebruik gemaakt mag worden

€ 310,00

3.2.3.1

het zonder inhoudelijke verandering van de vergunning aanpassen van de tenaamstelling

€ 310,00

3.3

het inhoudelijk aanpassen van de vergunning, anders dan bedoeld in 3.2.

€ 1.200,00

4.

Grondwater

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, bij een hoeveelheid te onttrekken water, af te ronden naar boven op een veelvoud van 1.000 m3:

4.1.1

met een aanvangstarief van minimaal

€ 118,00

4.1.2

per 1.000 m3

€ 4,80

4.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld onder 4.1, waarbij de maximale te onttrekken hoeveelheden niet worden gewijzigd.

€ 1.200,00

4.2.1

Het tarief voor een wijziging van een vergunning als bedoeld onder 4.1, indien de wijziging betrekking heeft op een uitbreiding van de vergunde capaciteit: het onder 4.1 omschreven tarief is van toepassing voor zover het de uitbreiding betreft.

5.

Verkeer en vervoer/wegen/waterwegen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

5.1.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 Re-

geling Voertuigen, zoals voor het rijden op de weg met landbouwvoertuigen met een breedte van 3,00 meter tot en met 3,50 meter.

€ 60,00

5.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148

Wegenverkeerswet 1994 c.q. artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 60,00

5.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.13, lid 3 en artikel 10.9 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe,

onder andere voor het leggen van kabels en leidingen of het plaatsen van bebordingen

€ 109,00

5.3.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10.9 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe en de Beleidsregel ge-biedspromotieborden met een maximale plaatsingsduur van 6 weken

€ 0,00

5.3.2

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10.9 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe voor het aanbrengen van sfeerverlichting langs de Drentse vaarwegen met een maximale plaatsingsduur van 6 weken

€ 0,00

5.3.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10.9 van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe voor de oprichting of wijziging van een verkooppunt voor motorbrandstoffen

€ 1.245,00

5.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de Scheepvaartverkeerswet c.q. het Binnenvaartpolitiereglement.

€ 60,00

6.

Diversen

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een beschikking aan Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning, voor zover die beschikking niet valt

onder een van de voorgaande hoofdstukken, of onder hoofdstuk 7.

€ 74,00

6.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om de tenaamstelling van een vergunning, ontheffing, andersoortige toe- stemming of abonnement te wijzigen.

€ 310,00

6.3

Voorts wordt voor de artikelen 2 tot en met 6.3 van deze tarieventabel in rekening gebracht een bedrag ter hoogte van de door de provincie te maken kosten van publicatie. De aanvrager wordt bij de ontvangstbevestiging van de aanvraag geïnformeerd over de hoogte van de door hem ter zake te betalen kosten. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de publicatiekosten aan de aanvrager ter kennis zijn gebracht. Indien de werkelijke publicatiekosten minder bedragen, wordt het lagere bedrag in rekening gebracht.

7.

Luchtvaart

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.43 van de Wet luchtvaart

€ 800,00

7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een generieke ontheffing zoals bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart

€ 160,00

7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.64 van de Wet luchtvaart

€ 520,00