Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de taken, bevoegdheden en samenstelling van de Sportraad (Beleidsregel advies- en overlegstructuur sportraad).

Geldend van 17-11-2020 t/m heden

Intitulé

Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de taken, bevoegdheden en samenstelling van de Sportraad (Beleidsregel advies- en overlegstructuur sportraad).

HOOFDSTUK 1 Instellen

Artikel 1

 • 1.

  Het college stelt een commissie in als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet.

 • 2.

  Deze commissie wordt aangeduid als: Sportraad.

Artikel 2

Door het instellen van de sportraad wil het college bereiken dat de sportbeoefening in de gemeente Heerlen wordt bevorderd om zoveel mogelijk Heerlenaren aan het sporten te krijgen. Daarbij wordt waar mogelijk ook structureel aandacht gegeven aan specifieke groepen zoals ouderen, jeugd, revaliderende en gehandicapten en aan voor sporters van belang zijnde onderwerpen als een gezonde leefstijl en inrichting van de openbare ruimte voor sportdoeleinden.

Artikel 3

 • 1.

  De sportraad bevordert de samenwerking tussen de sportaanbieders in Heerlen in de breedste zin van het woord.

 • 2.

  Naast sportverenigingen zijn er vele andere sportaanbieders die samen een diversiteit aan sportaanbod creëren. Denk aan commerciële aanbieders zoals fitness- en beweegcentra, zwembaden, klimcentra e.d. maar ook in meer informele samenstelling zoals hardloop-, en wandel- en fietsgroepen. Daarnaast zijn er beweeggroepen bij zorgcentra, fysiotherapie praktijken, welzijnsorganisaties en de bedrijfssport en schoolsport.

HOOFDSTUK 2 Taken

Artikel 4 Informeren

Het verstrekken van informatie en voorlichting op het gebied van sport die aansluit op de visie van onder meer sportbonden, Huis van de Sport en het NOC/NSF, voor zover hierin niet is voorzien door gemeente of andere partners.

Artikel 5 Inspireren

Het verbinden en onderhouden van contacten van partijen met een sportaanbod in Heerlen. Het bezoeken van officiële bijeenkomsten van sportaanbieders in de gemeente Heerlen.

Artikel 6 Adviseren

 • 1.

  Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college.

 • 2.

  Het kenbaar maken van standpunten over sport gerelateerde onderwerpen onder meer tijdens de gemeentelijke raadsinformatie-avonden.

 • 3.

  Het adviseren van sportverenigingen en andere sportaanbieders om hun taken/werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Artikel 7 Initiëren/ondersteunen

De sportraad kan besluiten om activiteiten te initiëren en/of te ondersteunen met betrekking tot de sport in Heerlen.

HOOFDSTUK 3 Samenstelling en benoeming

Artikel 8

 • 1.

  De sportraad streeft bij de samenstelling en benoeming naar een evenwichtige afspiegeling van de sportaanbieders in de gemeente Heerlen.

 • 2.

  De sportraad bestaat uit een oneven aantal meerderjarige personen, minimaal vijf.

 • 3.

  De sportraad kiest uit haar midden in ieder geval een voorzitter en plaatsvervanger.

 • 4.

  De sportraad stelt in onderling overleg de taken van de leden vast. Jaarlijks beoordeelt de sportraad de taakverdeling en kunnen functies en taken opnieuw worden vastgesteld.

Artikel 9

 • 1.

  Potentiële leden van de sportraad worden op schriftelijke voordracht van sportaanbieders of een lid van de sportraad voorgedragen.

 • 2.

  De zittende sportraad selecteert en draagt personen ter benoeming voor aan het college.

 • 3.

  Kandidaat leden worden geselecteerd op grond van motivatie en expertise over sport gerelateerde onderwerpen. De sportraad kan profielschetsen met aanvullende voorwaarden opstellen.

 • 4.

  Het benoemingsbesluit wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad en via sociale media.

 • 5.

  De leden van de sportraad worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 6.

  De leden zijn aansluitend herbenoembaar voor een tweede periode van vier jaar.

 • 7.

  De tweede zittingstermijn van een lid van de sportraad kan eenmaal met een periode van twee 2 jaar worden verlengd indien dit nodig is voor de continuïteit van de sportraad.

 • 8.

  Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid of door ontslag.

 • 9.

  Het college kan tot ontslag overgaan indien een lid twee vergaderingen zonder afmelding niet aanwezig is geweest of indien een lid minder dan drie van vijf opeenvolgende vergaderingen heeft bijgewoond of bij gebleken slecht functioneren of het niet beschikken over steun van een meerderheid van de leden van de sportraad.

HOOFDSTUK 4 Vergaderingen

Artikel 10

 • 1.

  De sportraad vergadert ten minste 3 maal per jaar en verder zo vaak als een meerderheid van de leden dit wil.

 • 2.

  De agenda van de vergaderingen wordt ten minste 7 dagen van tevoren aan de leden gestuurd.

 • 3.

  Van het overleg wordt een verslag en een besluitenlijst opgemaakt.

 • 4.

  De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of door zijn plaatsvervanger.

 • 5.

  De wethouder sportzaken of zijn vertegenwoordiger neemt op uitnodiging van het sportraad aan de vergaderingen van de sportraad deel.

 • 6.

  Ambtenaren werkzaam bij de gemeente nemen op uitnodiging van de sportraad aan de vergaderingen deel.

 • 7.

  De sportraad kan derden uitnodigen om de vergaderingen bij te wonen en zich door adviseurs laten bijstaan.

Artikel 11

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

Artikel 12

De vergaderingen van de sportraad zijn openbaar. De voorzitter kan naar eigen oordeel of op voorstel van een meerderheid van de aanwezige leden bepalen dat een vergadering of een gedeelte daarvan achter gesloten deuren wordt gehouden.

HOOFDSTUK 4 Commissies

Artikel 13

 • 1.

  De sportraad kan tijdelijke en/of structurele commissies inrichten voor specifieke vraagstukken.

 • 2.

  In een commissie kunnen ook personen van buiten de sportraad zitting nemen.

HOOFDSTUK 5 Faciliteiten

Artikel 14

 • 1.

  Via de gemeente Heerlen ontvangt de sportraad financiële en ambtelijke ondersteuning. Deze wordt jaarlijks door het college vastgesteld na overleg met de sportraad.

 • 2.

  De sportraad ontvangt elk jaar een gemeentelijke beleidskalender, voordat dit door de Raad is vastgesteld.

 • 3.

  De sportraad kan gebruik maken van vergaderfaciliteiten van de gemeente.

 • 4.

  Het technisch beheer van de web faciliteiten en overige sociale media wordt door de gemeente geregeld en gefaciliteerd. Ten behoeve van de vindbaarheid en de bereikbaarheid van de website (www.sportinheerlen.nl) is de eigenaar van de website (de gemeente) verantwoordelijk voor het stimuleren en actualiseren hiervan.

HOOFDSTUK 6 Slotbepaling

Artikel 15

Het college beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, nadat de sportraad is gehoord.

Ondertekening

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 17 november 2020.

De locoburgemeester,

P.M.A. van Zutphen

de secretaris a.i.,

L. Schouterden