Legesverordening Schiedam 2021

Geldend van 19-11-2021 t/m heden

Intitulé

Legesverordening Schiedam 2021

De raad van de gemeente Schiedam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020 (nummer 20INT00233) ;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van leges Schiedam 2021

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ‘maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, ‘met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is.’ ;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  stukken of inlichtingen uit de basisregistratie persoonsgegevens ten behoeve van onvermogenden in hun persoonlijk belang, indien dat onvermogen wordt bewezen door een verklaring, afgegeven door de burgemeester hunner woon- of verblijfplaats;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  vervallen;

 • d.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging daarvan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • e.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikking of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • f.

  het afgeven van beschikkingen ter zake van de plaatselijke belastingen;

 • g.

  het afgeven van een collectevergunning;

 • h.

  het afgeven van een beschikking op een aanvraag ter zake van bijstand ingevolge de Wet Werk en Bijstand en andere uitkeringen in het persoonlijk belang van de uitkeringsgerech-tigden;

 • i.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • j.

  vervallen;

 • k.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.2.1.1, 3.2.1.2 en 3.2.1.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 4. Abonnementen, genoemd in de tarieventabel, worden verleend onder voorwaarde:

  • a.

   dat de geldigheidsduur, die aanvangt op de dag waarop de verschuldigde leges zijn voldaan, een jaar bedraagt;

  • b.

   dat het abonnement niet overdraagbaar is.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een gedagtekende stempelafdruk op af te geven stukken, nota, zegel of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoel in artikel 6:

  • a.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving;

  • b.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen een maand na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • c.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Ontheffing, vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, wordt bij tussentijdse beëindiging van een abonnement, indien deze plaatsvindt voordat een half jaar van de geldigheidsduur daarvan is verstreken en het abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen c.q. exemplaren van bescheiden, waarop het recht geeft, is verbruikt, op aanvraag van de houder, ontheffing verleend van de betaling van de leges tot een bedrag gelijkstaande met de helft van het verschuldigde voor het abonnement.

 • 3. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde regelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.8 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.7.3 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 13 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening 2015’ van 13 november 2014, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 12 november 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

 • a.

  die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • b.

  waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast met dien verstande dat de van toepassing zijnde tarieven worden verhoogd met 0,5%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Legesverordening Schiedam 2021".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 12 november 2020

de griffier,

J.W. Scherpenzeel

de voorzitter,

C.H.J. Lamers

Bijlage 1 Tarieventabel 2022, behorende bij legesverordening Schiedam 2021

Inhoudsopgave

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

Hoofdstuk 9 Vervallen (zie Hoofdstuk 4 titel 3)

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

Hoofdstuk 11 Vervallen

Hoofdstuk 12 Vervallen

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie en kabels en leidingen overig

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Geluidsontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013

Hoofdstuk 17 Wet openbaarheid van bestuur

Hoofdstuk 18 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Ventvergunningen

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene Dienstverlening

Artikel

Omschrijving

Tarief

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk dan wel een partnerschapsregistratie dan wel het vernieuwen van de huwelijksbelofte

 

1.1.1.1

op maandag en woensdag om 9.00 uur in de spreekkamer van het Klant Contact Centrum, zonder ceremonie, met alleen getuigen (vernieuwen huwelijksgelofte niet mogelijk)

kosteloos

1.1.1.2

op maandag t/m vrijdag tussen 9.30 uur en 16.00 uur in de spreek kamer van het Klant Contact Centrum, zonder ceremonie, met maximaal acht personen (vernieuwen huwelijksgelofte niet mogelijk)

€ 118,00

1.1.1.3

op maandag en woensdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur, op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00, uur en op zaterdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Leges inclusief ceremonie

 

Leges inclusief ceremonie

1.1.1.3.1

op maandag t/m donderdag

€ 271,00

1.1.1.3.2

vrijdag

€ 332,00

1.1.1.3.3

op zaterdag

€ 479,00

1.1.1.3.4

Naast de hierboven vermelde leges zijn de onder 1.1.1.3.1 en 1.1.1.3.2 vermelde locatieleges verschuldigd. Voor de overige aangewezen huwelijkslocaties zullen door de exploitanten van deze locaties kosten in rekening gebracht worden.

 

Leges locatie

1.1.1.3.5

Vervallen

 

1.1.1.3.6

in het Stadhuis

 

1.1.1.3.6.1

op maandag t/m donderdag

€ 235,00

1.1.1.3.6.2

vrijdag

€ 371,00

1.1.1.3.6.3

op zaterdag

€ 576,00

1.1.1.3.7

De locatie Stadhuis is niet beschikbaar op zondag.

 

1.1.2

indien aan het omzetten van een partnerschapsregistratie in een huwelijk een plechtigheid wordt verbonden op een trouwlocatie zijn de tarieven als bedoeld onder1.1.1.3 van overeenkomstige toepassing.

 

1.1.3

Het tarief bedraagt:

 

1.1.3.1

vervallen

 

1.1.3.2

voor het in behandeling nemen van een verzoek voor een huwelijk dan wel een partnerschapsregistratie op een locatie naar eigen keuze binnen de gemeente Schiedam het tarief vermeld onder 1.1.1.3 vermeerderd met

€ 139,00

1.1.3.3

voor het voltrekken van een huwelijk dan wel een partnerschapsregistratie op afwijkende tijdstippen op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid het dubbele zaterdagtarief.

 

1.1.3.4

voor het omzetten van een partnerschapsregistratie in een huwelijk zonder plechtigheid

€ 33,50

1.1.3.5

indien een huwelijk, partnerschapsregistratie of een vernieuwing van de huwelijksbelofte wordt geannuleerd of naar een andere datum en/of locatie wordt verzet tussen achtentwintig en zeven dagen voor de huwelijksvoltrekking dan wel de partnerschapsregistratie

€ 65,00

1.1.3.6

indien een huwelijk, partnerschapsregistratie of een vernieuwing van de huwelijksbelofte wordt geannuleerd of naar een andere datum en/of locatie wordt verzet binnen zeven dagen voor de dag van de huwelijksvoltrekking dan wel de partnerschapsregistratie

€ 118,00

1.1.3.7

Indien betrokkenen niet verschijnen bij de huwelijkssluiting, dan wel partnerschapsregistratie, zoals bedoeld onder 1.1.1.1 of 1.1.1.2 wordt in rekening gebracht

€ 237,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor een trouwboekje c.q. partnerregistratieboekje,

 

1.1.4.1

Kunststof incl. inlegvel

€ 30,70

1.1.4.2

Leer incl. inlegvel

€ 47,00

1.1.5

voor het optreden van een gemeente-ambtenaar tijdens diensttijd als getuige bij een huwelijksvoltrekking c.q. partnerschapsregistratie, per getuige

 

1.1.5.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur

€ 31,80

1.1.6

voor het in behandeling nemen van een verzoek tot benoeming van een Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor één dag ten behoeve van het voltrekken van een huwelijk

€ 158,50

1.1.8

Het tarief bedraagt:

 

1.1.8.1

voor de afgifte van een lijkenpas

€ 14,60

1.1.8.2

voor het overeenkomstig de Wet op de Lijkbezorging stellen van een andere termijn voor de begraving of verbranding

€ 10,30

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen naar aanleiding van een aanvraag van een reisdocument of een Nederlandse identiteitskaart: het in artikel 6, lid 2, van het Besluit paspoortgelden voor het betreffende document en in voorkomend geval voor de versnelde uitreiking ervan genoemde tarief dat ten hoogste in een gemeentelijke verordening mag worden geheven, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,10

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs het van rijkswege vastgestelde maximumbedrag, naar beneden afgerond op € 0,10

 

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schriftelijke aanvraag voor het verstrekken van gegevens uit het Centraal Rijbewijzen Register, per inlichting

€ 8,80

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan de vastgestelde rijkstoeslag.

 

1.3.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om omwisseling van een buitenlands rijbewijs inclusief de kosten voor het aangetekend verzenden naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer wordt het onder 1.3.1 vermelde bedrag verhoogd met

€ 18,40

1.3.5

Voor de afgifte van een eigen verklaring, een eigen verklaring met geneeskundig verslag of een eigen verklaring CDE wordt het tarief berekend conform tarief Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

100,00%

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

1.4.1

Voor de toepassing van de punten 1.4.2, 1.4.4 en 1.4.5 wordt onder een verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.2.1

per gewaarmerkte verstrekking aan de balie, via post of email

€ 14,10

1.4.2.1.1

via digitaal loket (digi-d)

€ 9,40

1.4.2.2

per niet-gewaarmerkte verstrekking op blanco papier aan de balie, via post of email

€ 9,40

1.4.2.2.1

via digitaal loket (digi-d)

€ 5,70

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een volledig of gedeeltelijk overzicht van een persoonslijst uit de basisregistratie personen

€ 22,40

1.4.4

Voor de toepassing van dit punt wordt onder een verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 

1.4.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 13,90

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens betreffende door aanvrager niet met namen en/of adressen aangeduide personen ten behoeve waarvan de basisregistratie personen, geheel of gedeeltelijk moet worden doorlopen, per onderzoek

€ 20,90

1.4.5.1

en bovendien per verstrekking

€ 0,60

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, ongeacht de resultaten van die nasporingen en ongeacht het aantal verstrekkingen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 13,90

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen op een formulier in meerdere talen aan de balie, via post of email

€ 19,10

1.4.7.1

via digitaal loket (digi-d)

€ 13,00

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen, het aldaar genoemde tarief dat ten hoogste mag worden geheven.

 

1.4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen, het aldaar genoemde tarief dat ten hoogste mag worden geheven.

 

1.4.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het legaliseren van een handtekening

€ 13,90

Hoofdstuk 5 Vervallen

1.5.1

vervallen

 

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een bodemrapport, ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, bodemrapport:

 

1.6.1.1

tot 50 pagina's

€ 21,30

1.6.1.2

50 t/m 100 pagina's

€ 43,80

1.6.1.3

meer dan 100 pagina's

€ 68,85

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.2.1

tot het verstrekken van informatie uit het gemeentelijk bodeminformatiesysteem, per adres

€ 23,30

1.6.2.2

tot het verstrekken van een algehele export uit het gemeentelijk bodeminformatiesysteem

€ 182,45

1.6.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.3.1

van een kadastraal rapport (kaart aangevuld met administratieve gegevens), per object,

€ 14,50

1.6.3.2

- Rasterbestanden (TIFF, JPEG, etc.) tot ca. 9 megapixel

€ 117,20

1.6.3.2.1

- Vectorbestanden (WMF,PDF, etc.) tot ca. 9 megapixel

€ 117,20

1.6.3.3

vervallen

 

1.6.4

vervallen

 

1.6.5

vervallen

 

1.6.6

vervallen

 

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.7.1

vervallen

 

1.7.2

vervallen

 

1.7.3

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag het bedrag zoals genoemd in artikel 1 van de "Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden"

 

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

1.8

Zelf onderzoek doen in de archieven en collecties van het Gemeentearchief is gratis. Aan de verrichting van een aantal diensten door het Gemeentearchief zijn kosten verbonden. Het uurtarief voor het op schriftelijk verzoek doen van onderzoek in de in het gemeentearchief/bibliotheek/atlas/bouwdossiers van de gemeente berustende stukken (met een minimum van 15 minuten) bedraagt Hieronder gerekend ook de arbeidstijd gemoeid met het digitaal reproduceren, fotograferen van documenten voor zover niet voldaan wordt aan de voorwaarden voor 'digitaliseren op verzoek'.

€ 39,35

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie uit de persoons-/archiefkaart van een nog levend persoon, na schriftelijke toestemming van de Gemeentearchivaris

€ 9,40

1.8.2

vervallen

 

Hoofdstuk 9 Vervallen (zie Hoofdstuk 4 titel 3)

1.9.1

vervallen

 

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.10.1

het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 163,05

1.10.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 81,30

1.10.3

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.10.1 en 1.10.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie voor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

Hoofdstuk 11 Vervallen

1.11.1

vervallen

 

Hoofdstuk 12 Vervallen

1.12.1

vervallen

 

Hoofdstuk 13 Kansspelen

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.13.1.1

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.13.1.2

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 90,50

1.13.1.2.1

vermeerderd met, voor iedere automaat

€ 136,00

1.13.2

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:40a van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiedam (speelautomatenhal-vergunning)

€ 402,75

1.13.2.1

tot het bijschrijven dan wel verwijderen van een ondernemer of beheerder

€ 56,35

1.13.3

Het tarief bedraagt voor het verlenen van diensten in verband met de uitvoering van de Regeling kleine kansspelen

€ 37,10

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie en kabels en leidingen overig

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een goedkeuring van een melding, als bedoeld in artikel 4 tweede lid van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Schiedam 2017 (klein werk of een tracé tot strekkende 25 meter).

€ 35,80

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Schiedam 2017, voor een tracé van 25 strekkende meter tot 250 strekkende meter

€ 454,90

1.14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Schiedam 2017 voor een tracé van 250 strekkende meter tot 1.500 strekkende meter

€ 655,50

1.14.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Schiedam 2017 voor een tracé van 1.500 tot 5.000 strekkende meter

€ 933,45

1.14.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Schiedam 2017 voor een tracé van 5.000 strekkende meter of meer, het tarief als genoemd onder 1.14.4 voor elke extra strekkende meter te verhogen met een bedrag van

€ 0,15

1.14.6

Het tarief bedraagt voor het houden van vooroverleg als bedoeld in artikel 5 tweede lid van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Schiedam 2017 per overleg

€ 370,70

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van inlichtingen nopens plaats gehad hebbende ongelukken

 

1.15.1.1

aan de direct bij het ongeval betrokkenen, in hun bijzonder belang verstrekt, per gebeurtenis

€ 12,90

1.15.1.2

aan belanghebbende verzekeringsmaatschappijen, per gebeurtenis

€ 20,55

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 1.15.2.1 tot het verkrijgen van een RVV-ontheffing (ontheffing art. 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens) of

 

1.15.2.1

Tot het verkrijgen van een RVV-ontheffing (ontheffing art. 87 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens of

 

1.15.2.2

tot het verkrijgen van een APV-ontheffing, (Algemene Plaatselijke Verordening, Hoofdstuk 5, Afdeling 1, Parkeerexcessen of

 

1.15.2.3

tot het verkrijgen van een herkenbaarheidsteken op basis van de Parkeerverordening 2013 / Parkeerbelastingverordening:

 

1.15.2.3.1

voor een ontheffing met een geldigheidsduur van één dag

€ 44,20

1.15.2.3.2

voor een ontheffing met een geldigheidsduur van 2 dagen tot 1 maand

€ 48,85

1.15.2.3.3

voor een ontheffing met een geldigheidsduur van een jaar

€ 105,15

1.15.2.4

voor elke volgende, identieke en gelijktijdig aangevraagde ontheffing door dezelfde aanvrager, wordt per ontheffing in mindering gebracht op de hiervoor genoemde tarieven

€ 28,95

1.15.3

Het tarief bedraagt voor een duplicaatvergunning ex artikel 3 lid 3 onder a of onder b van de Parkeerverordening 2013

€ 11,70

1.15.4

Vervallen

 

1.15.5

Vervallen

 

1.15.6

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

 

1.15.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een GPK

€ 26,60

1.15.6.2

Vervallen

 

1.15.6.3

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een duplicaat GPK

€ 26,60

1.15.7

Gehandicaptenparkeerplaats

 

1.15.7.1

Het tarief bedraagt voor de aanleg en verwijdering van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 465,40

1.15.7.2

Het tarief bedraagt voor verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 250,45

1.15.7.3

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van het kenteken op het bij een gehandicaptenparkeerplaats behorende bord, per wijziging

€ 76,30

1.15.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS)

€ 29,50

Hoofdstuk 16 Geluidsontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidhinder als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013

€ 109,55

1.16.3

Indien het college oordeelt dat voor de beoordeling van de aanvraag Akoestisch advies dient te worden ingewonnen wordt het onder 1.16.1 verschuldigde bedrag verhoogd met een opslag van

€ 109,55

Hoofdstuk 17 Wet openbaarheid van bestuur

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken op grond van artikel 7, eerste lid, onder a van de Wet openbaarheid van bestuur:

 

1.17.1.1

voor minder dan 6 kopieën

gratis

1.17.1.2

voor 6 tot en met 13 kopieën

€ 4,80

1.17.1.3

voor 14 of meer kopieën, per kopie

€ 0,35

Hoofdstuk 18 Diversen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.18.1.1

geheel of gedeeltelijk geschreven, gedrukte of gestencilde stukken, van minuten, afschriften van of uittreksels van stukken, geheel of gedeeltelijk geschreven, gedrukt of gestencild, voor zover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling is opgenomen, per pagina of gedeelte daarvan

€ 4,00

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, een vergunning of een ontheffing, dan wel elk ander stuk in het bijzonder belang van de aanvrager of van de in het stuk genoemde belanghebbende opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk in deze verordening of elders zijn genoemd, per beschikking, vergunning of ontheffing

€ 6,30

1.18.3

Voor het afgeven van

 

1.18.3.1

tekeningen of plattegronden, per dm2 of gedeelte daarvan

€ 0,05

1.18.3.2

fotokopieën, niet zijnde tekeningen of plattegronden, per pagina

€ 0,45

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

Aanlegkosten:

 

2.1.1.1

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 

Bouwkosten:

 

2.1.1.2

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, omzetbelasting, Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 

Sloopkosten:

 

2.1.1.3

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 

Wabo:

 

2.1.1.4

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg dan wel de aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 317,00

 

2.2.2.1

Indien een aanvraag als bedoeld in artikel 2.2 in overeenstemming is met het bestemmingsplan, bedraagt het tarief bij een negatief advies

€ 100,00

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.1.1.1

indien de vastgestelde bouwkosten minder dan € 15.000,00 bedragen: van de bouwkosten

 

2,50%

2.3.1.1.1.1

met een minimum van:

€ 162,05

 

2.3.1.1.2

indien de vastgestelde bouwkosten € 15.000,00 tot € 50.000,00 bedragen:

vermeerderd met 2,3% van de vastgestelde bouwkosten > € 15.000,00;

€ 375,00

2,30%

2.3.1.1.3

indien de vastgestelde bouwkosten € 50.000,00 tot € 100.000,00 bedragen:

vermeerderd met 2,1% van de vastgestelde bouwkosten > € 50.000,00;

€ 1.180,00

2,10%

2.3.1.1.4

indien de vastgestelde bouwkosten € 100.000,00 tot € 400.000,00 bedragen: vermeerderd 1,9% met van de vastgestelde bouwkosten > € 100.000,00;

€ 2.230,00

1,90%

2.3.1.1.5

indien de vastgestelde bouwkosten € 400.000,00 tot € 4.000.000 bedragen: vermeerderd met 1,7% van de vastgestelde bouwkosten > € 400.000,00;

€ 7.930,00

1,70%

2.3.1.1.6

indien de vastgestelde bouwkosten € 4.000.000,00 of meer bedragen: vermeerderd met 1,2% van de vastgestelde bouwkosten > € 4.000.000,00;

€ 69.130,00

1,20%

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 165,65

 

2.3.1.2.1

Indien de in artikel 2.3.1.2 genoemde wijziging in het bouwplan een aanpassing of aanvulling op het bouwplan betreft op verzoek of advies van de toetser en waarbij dat verzoek of advies de insteek heeft om te komen tot goedkeuring van de aanvraag, bedraagt het tarief:

€ 0,00 (Nihil)

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges,

 

10,00%

2.3.1.3.1

met een maximum van

€ 1.299,80

 

Beoordeling gewijzigde gegevens

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van gewijzigde gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 218,60

 

2.3.1.4.1

Indien de in artikel 2.3.1.4 genoemde gewijzigde gegevens een aanpassing of aanvulling op het bouwplan betreft op verzoek of advies van de toetser en waarbij dat verzoek of advies de insteek heeft om te komen tot goedkeuring van de aanvraag, bedraagt het tarief

€ 0,00 (Nihil)

 

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 374,55

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 
 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 10, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 507,15

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 20, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 507,15

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 
 

2.3.3.3.1

indien de bouwkosten minder dan € 400.000,00 bedragen

€ 3.075,60

 

2.3.3.3.2

indien de bouwkosten € 400.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen

€ 6.288,55

 

2.3.3.3.3

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen

€ 9.502,40

 

2.3.3.3.4

indien de bouwkosten € 2.000.000,00 tot € 4.000.000,00 bedragen

€ 12.577,05

 

2.3.3.3.5

indien de bouwkosten € 4.000.000,00 of meer bedragen

€ 18.865,75

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 507,15

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 507,15

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 507,15

 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 507,15

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 507,15

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 10, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 507,15

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 20, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 507,15

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 
 

2.3.4.3.1

indien de bouwkosten minder dan € 400.000,00 bedragen

€ 3.075,60

 

2.3.4.3.2

Indien de bouwkosten € 400.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen

€ 6.288,55

 

2.3.4.3.4

Indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen

€ 9.502,40

 

2.3.4.3.5

Indien de bouwkosten € 2.000.000,00 tot € 4.000.000,00 bedragen

€ 12.577,05

 

2.3.4.3.6

Indien de bouwkosten € 4.000.000,00 of meer bedragen

€ 18.865,75

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, onder a, onder 2 van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 507,15

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 507,15

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 507,15

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 507,15

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 507,15

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.5.1.1

voor inrichtingen met een oppervlak van 0 tot 100 m2

€ 483,10

 

2.3.5.1.2

voor inrichtingen met een oppervlak van 100 tot 500 m2:

€ 485,05

 

2.3.5.1.2.1

vanaf 100 m2 vermeerderd per m2 met

€ 1,95

 

2.3.5.1.3

voor inrichtingen met een oppervlak van 500 tot 2.000 m2:

€ 1.264,60

 

2.3.5.1.3.1

vanaf 500 m2 vermeerderd per m2 met

€ 0,66

 

2.3.5.1.4

voor inrichtingen met een oppervlak van 2.000 tot 5.000 m2:

€ 2.253,20

 

2.3.5.1.4.1

vanaf 2000 m2 vermeerderd per m2 met

€ 0,14

 

2.3.5.1.5

voor inrichtingen met een oppervlak van 5.000 tot 50.000 m2:

€ 2.677,00

 

2.3.5.1.5.1

vanaf 5.000 m2 vermeerderd per m2 met

€ 0,03

 

2.3.5.1.6

Voor inrichtingen met een oppervlak van 50.000 m2 of meer:

€ 4.090,00

 

2.3.5.1.6.1

vanaf 50.000 m2 vermeerderd per m2 met

€ 0,02

 

2.3.5.2

Indien een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt aangevraagd voor een bouwwerk waarvoor reeds eerder een gebruiksvergunning of een omgevingsvergunning is afgegeven en deze vergunning door het college uit eigener beweging is ingetrokken, bedragen de leges het dubbele van de bedragen genoemd onder punt 2.3.5.1.

 
 

2.3.5.3

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning, voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, afwijkend van c.q. aanvullend op een eerder afgegeven gebruiksvergunning of omgevingsvergunning, wordt voor wat betreft het gewijzigde c.q. aanvullende gedeelte berekend volgens de onder punt 1 vermelde tarieven.

 
 

2.3.5.4

Het tarief ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo met een geldigheidsduur van een maand of gedeelte daarvan bedraagt

€ 92,55

 

2.3.5.5

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een toestemming, dan wel ontheffing als omschreven in een gebruiksvergunning c.q. veiligheidsverklaring of een omgevingsvergunning, ingediend na de in de vergunning, toestemming c.q. verklaring genoemde termijn bedraagt

€ 76,50

 

2.3.5.6

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende vergunning ten name van een ander dan aan wie de vergunning is verleend, bedraagt

€ 10,45

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Schiedam aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in de onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

van de kosten

 

1,10%

2.3.6.1.1.1

met een minimum van

€ 240,85

 

2.3.6.1.1.2

en een maximum van

€ 653,10

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

van de kosten

 

1,10%

2.3.6.1.2.1

met een minimum van

€ 240,85

 

2.3.6.1.2.2

en een maximum van

€ 653,10

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens de Monumentenwet of provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die wet of de provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

1,10%

2.3.6.2.1

van de sloopkosten, met een minimum van

€ 240,85

 

2.3.6.2.2

en een maximum van

€ 653,10

 

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.3.7.1.1

Indien de vastgestelde sloopkosten minder bedragen dan € 50.000,00

 

1,10%

2.3.7.1.1.1

van de vastgestelde sloopkosten, met een minimum van

€ 251,80

 

2.3.7.1.2

Indien de vastgestelde sloopkosten € 50.000,00 tot € 100.000,00 bedragen

€ 550,00

 

2.3.7.1.2.1

vermeerderd met 0,9 % over de vastgestelde sloopkosten > € 50.000,00

 

0,90%

2.3.7.1.3

Indien de vastgestelde sloopkosten

€ 100.000,00 tot € 400.000,00 bedragen

€ 1.000,00

 

2.3.7.1.3.1

vermeerderd met 0,8 % over de vastgestelde sloopkosten > € 100.000,00

 

0,80%

2.3.7.1.4

Indien de vastgestelde sloopkosten € 400.000,00 of meer bedragen

€ 3.400,00

 

2.3.7.1.4.1

vermeerderd met 0,7 % over de vastgestelde sloopkosten > € 400.000,00

 

0,70%

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 184,40

 

Uitweg/Inrit

 

2.3.9

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 184,40

 

Kappen

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 3 van de Bomenverordening Schiedam 2011 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het basistarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor één boom:

€ 181,45

 

2.3.10.1

vermeerderd voor twee of meer bomen, per boom met:

€ 36,25

 

2.3.10.2

tot een maximum van:

€ 580,20

 

2.3.10.3

Handelsreclame

 
 

2.3.10.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op (verlichte) handelsreclame die op of aan een onroerende zaak is bevestigd, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2 aanhef en eerste lid, onder h, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 242,00

 

2.3.10.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.10.3.1 (activiteit handelsreclame) tevens ziet op een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1. (bouwactiviteit), bedraagt het tarief voor de activiteit handelsreclame, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00 (Nihil)

 

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 437,40

 

2.3.11.2

Indien een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitat en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 437,40

 

Flora en Fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

2.3.12

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 437,40

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.15

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 319,45

 

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 319,45

 

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 545,25

 

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 

2.4.2

Indien de verklaring van bedenkingen als bedoeld in onderdeel 2.3.17.1.1 is vereist voor een aanvraag om omgevingsvergunning waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is bestaat aanspraak op vermindering van leges. De vermindering bedraagt van het legesbedrag dat is verschuldigd op grond van onderdeel 2.3.17.1

 

75,00%

2.4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in onderdeel 2.3.17. De vermindering bedraagt:

 
 

2.4.3.1

bij 5 tot 10 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2,00%

2.4.3.2

bij 10 tot 15 activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

4,00%

2.4.3.3

bij 15 of meer activiteiten: van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

5,00%

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in deze titel of om een vergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

75,00%

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken na het in behandeling nemen ervan van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

50,00%

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

100,00%

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning als bedoeld in deze titel of een vergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

50,00%

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning als bedoeld in deze titel of een vergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

40,00%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak of herroeping in het kader van een beslissing op bezwaar.

 
 

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling stellen van een aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten of de activiteit planologisch strijdig gebruik

 

2.5.4

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.6 en 2.3.7 buiten behandeling wordt gesteld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

2.5.4.1

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

75,00%

2.5.4.2

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges indien overduidelijk sprake is van een foutieve aanvraag

 

100,00%

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

2.5.5

Een bedrag minder dan € 100 wordt niet teruggegeven. Geen teruggaaf overige tarieven Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen die niet zijn genoemd in dit hoofdstuk wordt geen teruggaaf verleend.

€ 100,00

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 138,15

 

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 9.674,05

 

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 9.674,05

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning

€ 202,75

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

3.1.1.1

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 265,10

3.1.1.2

Vervallen (zie 3.1.4.3)

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet, waarbij sprake is van een wijziging in de inrichting (nieuwe situatie)

€ 29,80

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 22,90

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

3.1.4.1

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor de vestiging van een nieuw horecabedrijf of de (karakter-)wijziging van een bestaand horecabedrijf (exploitatievergunning)

€ 508,70

3.1.4.2

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor de ongewijzigde overname van een horecabedrijf (exploitatievergunning)

€ 193,40

3.1.4.2.1

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het wijzigen van de onderneming(-svorm), dan wel voor wijziging van terras en/of van openingstijden en/of van de aard van het bedrijf en/of uitbreiding van het aantal lokaliteiten binnen de inrichting (exploitatievergunning)

€ 101,45

3.1.4.3

het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet (drank- en horecavergunning), en/of het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning), indien de aanvraag het toevoegen en/of verwijderen van leidinggevenden respectievelijk houders betreft

€ 56,35

3.1.4.4

het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 2:29, achtste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing sluitingstijden)

€ 51,80

3.1.4.5

het verkrijgen van een ontheffing voor het anders dan om niet verstrekken van sterke drank voor gebruik te plaatse in een besloten ruimte als omschreven in artikel 2:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig

 

3.1.4.5.1

voor een dag

€ 14,00

3.1.4.5.2

tot wederopzegging

€ 130,15

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening, indien het betreft

 

3.2.1.1

een A-evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 57,40

3.2.1.2

een B-evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 434,80

3.2.1.3

een C-evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 518,70

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 35,05

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening of een ontheffing voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:21b van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 31,00

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:5, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor een seksbedrijf

 

3.3.1.1

met activiteit 1 (prostitutie) uitsluitend of in combinatie met activiteit 2,3 en/of 4

€ 806,80

3.3.1.2

met activiteit 2, 3 en/of 4

€ 691,50

3.3.2

tot het bijschrijven dan wel verwijderen van een exploitant of beheerder

€ 56,35

3.3.3.3

een exploitatievergunning in verband met de voortzetting van een seksbedrijf (activiteit 1, 2, 3 en/of 4), als bedoeld in artikel 3:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening indien deze ongewijzigd wordt overgenomen

€ 230,40

3.3.3.3.1

een exploitatievergunning op grond van artikel 3:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening in verband met wijziging van het beheer als bedoeld in 3:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 161,25

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verstrekken van informatie en/of advies in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Huisvestingswet 2014 vergunbaar is

€ 132,50

3.4.2

om een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 951,00

3.4.3

om een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 951,00

3.4.4

om een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 951,00

3.4.5

om een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

€ 951,00

3.4.6

om een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014, voor:

€ 951,00

3.4.6.1

0 t/m 5 appartementsrechten, per recht

€ 647,20

3.4.6.2

6 t/m 10 appartementsrechten

€ 3.236,00

3.4.6.2.1

per recht > 5 appartementen vermeerderd met

€ 323,60

3.4.7

om een vergunning of ontheffing om woonruimte voor toeristische verhuur in gebruik te geven als bedoeld in artikel 23c, eerste en tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 647,20

3.4.8

tot het verlenen van een tijdelijke onder 3.4.2 tot en met 3.4.5 genoemde vergunning

€ 253,45

3.4.9

tot het wijzigen van een onder 3.4.2 tot en met 3.4.5 genoemde vergunning

€ 253,45

3.4.10

Indien de aanvraag om een vergunning is voorafgegaan door een aanvraag tot het verstrekken van informatie en/of advies als bedoeld in artikel 3.4.1, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het verstrekken van informatie en/of advies van de aanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 4.

 

3.4.11

Als een aanvrager zijn aanvraag als bedoeld in de artikelen 3.4.2 tot en met 3.4.9, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

3.4.11.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan van de verschuldigde leges

75,00%

3.4.11.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken na het in behandeling nemen ervan van de verschuldigde leges

50,00%

3.4.11.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken op verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de verschuldigde leges

100,00%

3.4.12

Als de gemeente een aanvraag als bedoeld in de artikelen 3.4.2 tot en met 3.4.9 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

3.4.12.1

van de verschuldigde leges.

40,0%

3.4.12.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 3.4.12 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak of herroeping in het kader van een beslissing op bezwaar.

 

3.4.13

Als een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.4.2 tot en met 3.4.9 van de Huisvestingswet 2014 buiten behandeling wordt gesteld, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

3.4.13.1

van de verschuldigde leges

75,00%

3.4.13.2

van de verschuldigde leges indien overduidelijk sprake is van een foutieve aanvraag

100,00%

3.4.14

Minimumbedrag voor teruggaaf Bij teruggaaf als bedoeld in de onderdelen 3.4.11 tot en met 3.4.13 blijft tenminste verschuldigd het minimumbedrag van:

€ 100,00

Hoofdstuk 5 Vervallen

3.5.1

vervallen

 

Hoofdstuk 6 Ventvergunningen

3.6.1

Voor het verkrijgen van een ventvergunning met een geldigheidsduur van:

 

3.6.1.1

een dag, doch niet langer dan een maand

€ 31,00

3.6.1.2

langer dan een maand, doch niet langer dan een half jaar

€ 49,20

3.6.1.3

langer dan een half jaar doch niet langer dan een jaar

€ 87,75

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 17,65