Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling recreatieve en toeristische instelling 2020)

Geldend van 04-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent subsidie (Subsidieregeling recreatieve en toeristische instelling 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het in standhouden en verder ontwikkelen van voorzieningen en promotie ten behoeve van recreatie en toerisme voor eigen inwoners en toeristen;

overwegende dat het derhalve gewenst is nadere regels vast te stellen waarin is aangegeven welke activiteiten behorende tot het terrein van recreatieve en toeristische instellingen worden gesubsidieerd en de nadere voorwaarden vast te stellen waaronder subsidies worden verstrekt;

gelet op de toeristische visie 2016-2020 Vinden, Verbinden, Verrassen.

gelet op artikel 3, artikel 5 lid 1, artikel 6 lid 4, artikel 7 lid 1 en lid 4,artikel 8 lid 1 en lid 3 en artikel 9 lid 3 aanhef en onder g. van de 'Algemene Subsidieverordening Altena 2019';

besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling recreatieve en toeristische instelling 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene Subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Altena 2019;

 • b.

  instelling: een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die statutair gevestigd is in de gemeente Altena en zich in de gemeente Altena specifiek richt op het in stand houden en verder ontwikkelen van voorzieningen en publieksinformatie ten behoeve van recreatie en toerisme;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeesters en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doelgroep en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een instelling die is aangesloten bij een overkoepelende kennis-en netwerkorganisatie op het gebied van recreatie en toerisme en zich bezig houdt met de volgende activiteiten:

  • a.

   de instelling verzorgt de informatie en voorlichting over en het gastheerschap van toeristische voorzieningen in de gemeente Altena;

  • b.

   de instelling draagt zorg voor marktinformatie, marketing en promotie via eigen kanalen als de website en foldermateriaal;

  • c.

   de instelling adviseert gevraagd en ongevraagd toeristisch recreatieve ondernemers, de gemeente Altena en binnen verschillende samenwerkingsverbanden en behartigt belangen in het kader van toerisme en recreatie in Altena; en

  • d.

   de instelling werkt opgavegericht als projectbureau en is initiator van projecten.

 • 2. De instelling ontvangt geen subsidie voor een activiteit waarvoor reeds op basis van een andere subsidieregeling van de gemeente Altena aan de instelling subsidie is verleend.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen (subsidiabele kosten)

De subsidie wordt verstrekt ter dekking van de kosten die resteren na aftrek van de inkomsten en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in artikel 3 genoemde activiteiten.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie per instelling per kalenderjaar bedraagt maximaal € 136.500,00.

Artikel 6. Indieningvereisten aanvraag subsidie

Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en dient, naast de gegevens zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening, vergezeld te zijn van een jaarplan en begroting waarin de instelling de activiteiten zoals genoemd in artikel 3 en de kosten ten behoeve van de uitvoering van deze activiteiten schetst.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 1, wordt, conform artikel 7, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening, ingediend uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 8. Beslistermijn

Op een aanvraag om subsidie, als bedoeld in artikel 8 beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening, uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, lid 3, aanhef en onder g, van de Algemene Subsidieverordening kan subsidie worden geweigerd als:

 • 1. de subsidieaanvraag buiten de gestelde aanvraagtermijn wordt ingediend; of

 • 2. voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde (aanvullende) activiteit in hetzelfde kalenderjaar op grond van deze regeling reeds subsidie is verleend.

Artikel 10. Bevoorschotting

De subsidie voor een bepaald jaar wordt in vier gelijke termijnen beschikbaar gesteld. Deze bevoorschotting vindt plaats aan het begin van elk kwartaal.

Artikel 11. Overgangsbepalingen

 • 1. In afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 7 van deze regeling, wordt een aanvraag om een subsidie voor het kalenderjaar 2021 ingediend in de periode van 1 december 2020 tot en met uiterlijk 15 december 2020.

 • 2. Op een aanvraag om een subsidie voor het kalenderjaar 2021 beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 8 van deze regeling, uiterlijk op 1 februari 2021.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als: subsidieregeling recreatieve en toeristische instelling 2020.

 • 2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van openbare bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 november 2020.

het college van burgemeester en wethouders van Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM