Aanvullende subsidieregels algemene subsidie verordening Terneuzen 2017

Geldend van 25-11-2020 t/m heden

Intitulé

Aanvullende subsidieregels algemene subsidie verordening Terneuzen 2017

Artikel 1 Reikwijdte verordening

 • 1. Subsidies in het kader van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen Zelf aan Zet’ worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening Terneuzen 2017.

 • 2. De regels in het kader van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen Zelf aan Zet’ zijn van toepassing op alle subsidies verstrekt vanuit de middelen beschikbaarheid uit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen Zelf aan Zet’.

 • 3. Subsidies worden alleen verstrekt voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 van de Regio deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen Zelf aan Zet’.

 • 4. In aanvulling op de Algemene subsidieverordening Terneuzen 2017 kunnen subsidies in het kader van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen Zelf aan Zet’ ook worden verstrekt aan projecten buiten de grenzen van de Gemeente Terneuzen.

 • 5. Subsidies worden alleen verstrekt voor activiteiten als deze voldoen aan de voorwaarden van de van toepassing zijnde steunkaders waaronder begrepen een mededeling, richtsnoer, kaderregeling, besluit of vrijstellingsverordening op het gebied van staatssteun van de Europese Commissie of de Raad van de Europese Unie.

Artikel 2 Bevoegd orgaan

 • Het college van Burgemeester en Wethouders beslissen, over:

 • a. Het beschikbaar stellen van subsidies vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen Zelf aan Zet’.

 • b. Het vaststellen van subsidies vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen Zelf aan Zet’.

Artikel 3 Aanvraag

 • Het fiche Regio Deal geldt als subsidie aanvraag. Daarnaast bestaat de subsidieaanvraag uit:

 • a. Een concreet activiteitenplan met onderliggende begroting.

 • b. Indien van toepassing een staatssteuntoets op ongeoorloofde staatssteun.

 • c. Overige bescheiden in het kader van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Terneuzen 2017.

Artikel 4 Subsidieverstrekking

 • 1. Subsidie wordt besteed aan de uitvoeringsactiviteiten zoals bedoeld in de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen Zelf aan Zet’.

 • 2. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt worden uitgevoerd in de periode september 2020 tot uiterlijk 31 juli 2023.

 • 3. Indien de Gemeente Terneuzen de voor de subsidie bedoelde middelen nog niet volledig heeft ontvangen vanuit de Regio Envelop, wordt de subsidie verstrekt onder de opschortende voorwaarden dat deze middelen beschikbaar worden gesteld vanuit de Regio Envelop.

 • 4. Subsidie verstrekt aan overheden worden verstrekt met aftrek van de verrekenbare BTW. De subsidie wordt verminderd met de verrekenbare BTW en is beschikbaar binnen het BTW- compensatiefonds.

 • 5. De in rekening te brengen BTW bij niet overheden die kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze wordt terugbetaald, komt niet in aanmerking voor subsidie.

 • 6. Uitvoeringskosten zijnde kosten ten behoeve van Voorbereiding, Administratie en Toezicht zijn niet subsidiabel.

 • 7. Kosten zijn subsidiabel gedurende de periode 1 september 2020 tot uiterlijk 31 juli 2023.

Artikel 5 Weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden

 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Terneuzen 2017 weigeren burgemeester en wethouders de subsidie in ieder geval:

 • a. als de Europese Commissie overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag heeft vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de interne markt, of;

 • b. als het betreft een aanvrager tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun van Nederland onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

 • c. als de subsidieverstrekking niet is toegestaan totdat de Europese Commissie met toepassing van artikel 108, derde lid, van het Verdrag heeft vastgesteld dat de subsidie verenigbaar is met de interne markt.

 • 2. Onverminderd het vorige lid weigeren burgemeester en wethouders de subsidie in ieder geval als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een Europees steunkader omdat:

 • a. subsidie verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in het desbetreffende steunkader, of;

 • b. de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het desbetreffende steunkader.

Artikel 6 Verplichtingen subsidie ontvangers

 • 1. De subsidie ontvanger zendt jaarlijks voor 1 april en 1 oktober een inhoudelijke voortgangsrapportage over de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt.

 • 2. De inhoudelijke voortgangsrapportage bevat minimaal

 • a. Een ingevuld format voortgangsrapportage;

 • b. Overzicht van de uitvoeringsactiviteiten;

 • c. Gegevens en documenten op basis waarvan het ministerie van de minister een bestedingsplan kan opstellen voor de beschikbaarstelling van middelen uit de Regio Envelop met het oog op de bevoorschotting in het kader van de eenmalige specifieke uitkering Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aanzet’.

 • d. Informatie over initiatieven en projecten waaronder gegevens en documenten betreffende de wijze waarop aan de initiatieven en projecten, binnen de relevante wettelijke kaders en in overeenstemming met het Unierecht middelen beschikbaar zijn gesteld door de Regiopartners.

 • e. Een overzicht van de financiële voortgang.

 • 3. Indien de voortgang van de gesubsidieerde activiteit vertraagd, kunnen B&W van de Gemeente Terneuzen besluiten dat er aanvullende voortgangsrapportages dienen te worden verstrekt.

 • 4. Indien artikel 12 van de Financiële verhoudingswet van toepassing is op de subsidieverstrekking is de subsidieontvanger verantwoordelijk voor de financiële verantwoording van alle overheden waarvoor dit van toepassing is.

 • 5. De financiële administratie van een instelling ten behoeve van de verantwoording van de subsidie dient op een inzichtelijke wijze te worden gevoerd.

 • 6. Aan een subsidie verbinden we de verplichting dat de subsidieontvanger in zijn bekendmakingen of publiciteitsuitingen vermeld dat het project mede mogelijk gemaakt is in het kader van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen Zelf aan Zet’.

 • 7. Gedurende de looptijd van de Regio Deal kunnen omstandigheden en/of prioriteiten wijzigen, beoogde termijn van uitvoering. De subsidieontvanger doet direct melding van zaken die de uitvoering van de Regio Deal in gevaar brengen. In die gevallen kan in gezamenlijkheid, na bespreking in het Rijk-Regio-overleg, worden besloten door de partijen bij de deal tot bijvoorbeeld wijziging van verdeling en daarmee tot wijziging van de deal.

 • 8. Per subsidiebeschikking is door de subsidieontvanger een bedrag verschuldigd aan de Gemeente Terneuzen, dat gelijk is aan 3 procent van het te ontvangen subsidiebedrag vermeerderd met het geraamde bedrag aan cofinanciering.

Artikel 7 Betaling van de subsidie

 • 1. Voorschot verlening vindt plaats na subsidieverstrekking tot maximaal 70 procent van het totale subsidiebedrag.

 • 2. Een eerste voorschot op de subsidieverlening wordt verstrekt en vindt plaats medio december 2020 tot maximaal het bedrag dat Gemeente Terneuzen heeft ontvangen vanuit het Rijk.

 • 3. Een tweede voorschot op de subsidie wordt verstrekt medio december 2021, voor zover de Gemeente Terneuzen de middelen heeft ontvangen van het Rijk.

 • 4. Een tweede voorschot wordt verstrekt bij voldoende voortgang, aangetoond in een voortgangsrapportage en na beschikbaar stelling van de hiervoor benodigde middelen door het Rijk voor zover het maximum van 70 procent niet is overschreden.

 • 5. Bij onvoldoende voortgang van de uitvoeringsactiviteiten kan worden besloten tot opschorting van het voorschot.

Artikel 8 Verantwoording en vaststelling

 • 1. De verantwoording van de subsidie, voor subsidies waarop niet artikel 17 van de Financiële verhoudingswet van toepassing is wordt uiterlijk 31 december 2023 ingediend.

 • 2. De inhoudelijke verantwoording van subsidies waarop artikel 17 van de Financiële verhoudingswet van toepassing is wordt ingediend uiterlijk 31 december 2023, de financiële verantwoording vindplaats in de jaarrekening.

 • 3. De verantwoording bestaat uit een activiteitenverslag en een financieel verslag voorzien van accountantsverklaring of een activiteitenverslag en een financiële verantwoording via SiSa (artikel 17 Financiële verhoudingswet).

 • 4. Indien uit de verantwoordingsinformatie blijkt dat de specifieke uitkering niet volledig is besteed aan uitvoeringsactiviteiten waarvoor deze is verstrekt, of onrechtmatig is besteed, kan de uitkering ter hoogte van het niet of onrechtmatigheid bestede deel door de Gemeente Terneuzen worden teruggevorderd. De Gemeente Terneuzen doet binnen een jaar na ontvangst van de verantwoordingsinformatie mededeling van de terugvordering aan de ontvanger van de specifieke uitkering/subsidieontvanger.

De gemeenteraad van Terneuzen,

griffier

burgemeester

J.H.P. (Joost) de Jong

J.A.H. (Jan) Lonink

Ondertekening