Regeling vervallen per 01-01-2022

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent de heffing en invordering van aanlegrechten uitweg (Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2021)

Geldend van 26-11-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent de heffing en invordering van aanlegrechten uitweg (Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2021)

De Raad van de gemeente Sittard-Geleen,

Gezien het voorstel van het college van 6 oktober 2020, gemeenteblad 2020, nummer 2637929,

Gelet op het bepaalde in artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen,

b e s l u i t :

Vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2021

(Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2021)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Uitweg (= In- en Uitrit): De ontsluiting van een perceel naar de openbare weg ten behoeve van voertuigen.

 • -

  Voorbereidings- en toezichtkosten: De kosten voor het voeren van overleg, het geven van opdracht voor het aanleggen of veranderen van de uitweg, het houden van toezicht, het controleren en het inspecteren tijdens de uitvoering, het voeren van administratie.

 • -

  Kennisgeving: Een schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag is vermeld.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “aanlegrechten uitweg” wordt een recht geheven wegens het door of vanwege de gemeente aanleggen of veranderen van een uitweg zoals bedoeld in artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen.

Artikel 3 Belastingplicht

De aanlegrechten uitweg worden geheven van degene die het verzoek zoals bedoeld in artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De aanlegrechten uitweg worden geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Wijze van heffing

De aanlegrechten uitweg worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanlegrechten uitweg worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. Betaling van de termijn zoals bedoeld in het eerste lid is mogelijk via automatische incasso, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de uitvoeringsregeling automatische incasso van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de aanlegrechten uitweg wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2020”, vastgesteld op 14 november 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2021”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad der gemeente Sittard-Geleen in zijn vergadering van

12 november 2020.

De plv. griffier

Mr. N.A.P.G. Bisschoff

De voorzitter

mr. J.Th.C.M. Verheijen

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Verordening aanlegrechten uitweg Sittard-Geleen 2021

1. Voorbereidings- en toezichtkosten van een uitweg

Het tarief bedraagt per vergunning:

1.1

een enkelvoudige uitweg

€ 237,25

1.2

voor 2 t/m 5 uitwegen

€ 371,15

2. Aanlegkosten van een uitweg

De aanlegkosten zijn gesplitst in:

 • 1.

  het aanleggen van de uitwegconstructie ter plaatse van de trottoirband langs de weg, bestaande uit betonstraatstenen, verlaagde trottoirbanden of inritelementen ten behoeve van een perceel met de geldende bestemming “wonen”;

 • 2.

  het aanleggen van de uitwegconstructie anders dan bedoeld onder 1;

 • 3.

  het veranderen van een bestaande uitwegconstructie ter plaatse van trottoirband langs de weg, bestaande uit betonstraatstenen, verlaagde trottoirbanden of inritelementen ten behoeve van een perceel met de geldende bestemming “wonen”;

 • 4.

  het veranderen van een bestaande uitwegconstructie anders dan bedoeld onder 3;

 • 5.

  de kosten voor het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorzieningen achter de uitwegconstructie gerealiseerd onder 1 of 3;

 • 6.

  de kosten voor het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorzieningen achter de uitwegconstructie anders dan bedoeld onder 5;

 • 7.

  de additionele kosten m.b.t. lichtmasten, bomen of straat- en trottoirkolken.

2.1 Het aanleggen van de uitwegconstructie ter plaatse van de trottoirband langs de weg ten behoeve van een perceel met de geldende bestemming “wonen”.

Een 3-tal uitwegconstructies worden onderscheiden, het tarief bedraagt

voor een:

 
 

Tarief per 4 m1

(standaard)

Verrekening per m1 extra breedte

2.1.1

Uitweg van betonstraatstenen

€ 874,64

€ 65,18

2.1.2

Uitweg van verlaagde trottoirband

€ 936,46

€ 77,55

2.1.3

Uitweg van inritelementen

€ 1.159,70

€ 138,81

Het type uitwegconstructie is geheel afhankelijk van de reeds in de straat aanwezige constructies. Indien er nog geen uitwegconstructie is wordt de “uitweg van betonstraatstenen” toegepast.

2.2 Het aanleggen van de uitwegconstructie anders dan bedoeld onder 2.1.

Bij een uitwegconstructie anders dan bedoeld onder 2.1 worden de aanlegkosten op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld welke voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager zal worden meegedeeld.

2.3 Het veranderen van een bestaande uitwegconstructie ter plaatse van trottoirband langs de weg ten behoeve van een perceel met de geldende bestemming “wonen”.

Een 3-tal uitwegconstructies worden onderscheiden, het tarief bedraagt voor een verandering van een:

 
 

Starttarief (verandering eerste m¹)

Verrekening per m1 extra verandering

2.3.1

Uitweg van betonstraatstenen

€ 609,08

€ 64,26

2.3.2

Uitweg van verlaagde trottoirband

€ 626,24

€ 77,55

2.3.3

Uitweg van inritelementen

€ 677,98

€ 137,90

2.4  Het veranderen van een bestaande uitwegconstructie anders dan bedoeld onder 2.3.

Bij een verandering van een uitwegconstructie anders dan bedoeld onder 2.3 worden de aanlegkosten op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld welke voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager zal worden meegedeeld.

2.5 De kosten voor het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorzieningen achter de uitwegconstructie ten behoeve van een perceel met de geldende bestemming “wonen”.

Het tarief bedraagt per m2 of gedeelte daarvan voor:

2.5.1

Aanpassen verharding in trottoir

€ 81,28

2.5.2

Aanleg verharding door plantstrook

€ 92,19

2.5.3

Aanleg verharding door gazon

€ 81,42

Bij bovenstaande kostenbepaling wordt uitgegaan van gebruik betontegels dik 6 cm.

2.6 De kosten voor het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorzieningen achter de uitwegconstructie anders dan bedoeld onder 2.5.

Bij het aanpassen van de verharding c.q. groenvoorziening ten behoeve van de uitweg anders dan bedoeld onder 2.5 worden de aanlegkosten op basis van werkelijke kosten in rekening gebracht, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld welke voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanvrager zal worden meegedeeld.

2.7 De additionele kosten m.b.t. lichtmasten, bomen of straat- en trottoirkolken.

Het tarief bedraagt per stuk voor:

2.5.1

Boom rooien en afvoeren

€ 265,12

2.5.2

Lichtmast verplaatsen

€ 813,35

2.5.3

Trottoirkolk verplaatsen

€ 523,29

2.5.4

Trottoirkolk vervangen door straatkolk (indien verplaatsen niet mogelijk is)

€ 727,00

2.5.5

Herplanten boom (als gevolg van herplantplicht)

€ 930,00

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Sittard-Geleen van 12 november 2020, nr. 2637929.

De griffier,

Mr. N.A.P.G. Bisschoff

De voorzitter,

mr. J.Th.C.M. Verheijen