Regeling vervalt per 31-12-2025

Nadere regels stimulering bouw en gebruik authentieke houten punters Weerribben Wieden

Geldend van 01-12-2020 t/m 30-12-2025

Intitulé

Nadere regels stimulering bouw en gebruik authentieke houten punters Weerribben Wieden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland,

overwegende dat het wenselijk is nadere regels te geven voor het verstrekken van subsidie voor het stimuleren van het bouwen van en het varen met authentieke houten punters in Weerribben Wieden;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, en artikel 2, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

besluit vast te stellen de volgende:

Nadere regels voor subsidieverlening stimulering bouw en gebruik authentieke houten punters Weerribben Wieden.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Authentieke houten punter: een lancetvormig (motor)vaartuig met karakteristieke punt, rechtvallende achtersteven, scherpe kim en licht invallende boeisels, met de boeidelen, het berghout, roer en de binnenbetimmering volledig van massief eikenhout;

 • b.

  Punterwerf: een botenwerf binnen de gemeente Steenwijkerland waar authentieke houten punters worden gebouwd.

Artikel 2 Subsidiegerechtigden

Van deze subsidieregeling kunnen gebruik maken:

 • a.

  inwoners van Steenwijkerland;

 • b.

  personen, niet wonende in de gemeente Steenwijkerland met een ligplaats voor een authentieke houten punter binnen de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 3 Subsidieplafond en budgetverdeling

 • 1. er is een maximaal subsidiebedrag van € 200.000 beschikbaar dat als volgt wordt verdeeld over de jaren:

  • -

   2020: € 10.000,-

  • -

   2021: - 40.000,-

  • -

   2022: - 40.000,-

  • -

   2023: - 40.000,-

  • -

   2024: - 40.000,-

  • -

   2025: - 30.000,-

Artikel 4 Subsidiebedragen

Het college kan aan een subsidiegerechtigde een subsidie van € 5000,- toekennen voor de aankoop van een nieuwe authentieke houten punter die wordt gebouwd bij een punterwerf binnen de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

Een aanvraag moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders voorafgaand aan de aankoop van de punter via het door het college vastgestelde aanvraagformulier, voorzien van een actuele offerte van een punterwerf. Subsidiegerechtigden zoals bedoeld bij artikel 2b dienen eveneens een bewijs te overleveren dat er een vaste ligplaats voor een houten punter wordt ingenomen binnen de gemeente Steenwijkerland.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Subsidiegerechtigden bedoeld onder artikel 2b kunnen gedurende de looptijd van de regeling eenmalig een aanvraag indienen.

Subsidiegerechtigden bedoeld onder 2a kunnen naast een eenmalige aanvraag eveneens jaarlijks na 1 oktober van elke jaar waarin er nog budget beschikbaar is, nog een tweede aanvraag indienen.

Indien het budget in enig jaar is uitgeput worden aanvragen die dan nog worden ingediend afgewezen.

Artikel 6 Toekenning en uitbetaling

De subsidie wordt toegekend voorafgaand aan de formele aankoop bij de punterwerf. De uitbetaling van de subsidie vindt plaats na levering van de punter aan de subsidiegerechtigde en volledige betaling door de subsidiegerechtigde aan de punterwerf. De subsidiegerechtigde overlegt daartoe een kopie van de factuur en betaalbewijs aan het college waarna uitbetaling van de subsidie zal plaats vinden.

Artikel 7 Voorwaarde voor toekenning

De subsidiegerechtigde dient de authentieke houten punter minimaal 5 jaar na uitbetaling van de subsidie in eigendom te houden. Bij niet naleving kan terugvordering van een deel van de subsidie naar rato worden geëist.

Artikel 8 Looptijd van de regeling

Deze regeling geldt van 1 december 2020 tot en met 31 december 2025.

Artikel 9 Tussentijdse wijziging of beëindiging

Het college is bevoegd deze regeling tussentijds te wijzigingen of te beëindigen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 december 2020

Artikel 11 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels stimulering bouw en gebruik authentieke houten punters Weerribben Wieden’.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith de Groot

de burgemeester,

Rob Bats