Verordening cliëntenparticipatie WSW -beleid Gemeente Valkenburg aan de Geul

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie WSW -beleid Gemeente Valkenburg aan de Geul

Verordening cliëntenparticipatie Wsw-beleid gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de Gemeente Valkenburg aan de Geul,

gelezen het voorstel van het College van B & W van 08-09-2009;

gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

overwegende dat de Raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het regelen van Cliëntenparticipatie in de Wsw, De cliëntenparticipatie Wsw houdt zich bezig met het beleid ten aanzien van de Wsw. Dit is de verordenende bevoegdheid van de Raad en ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Het College van B&W van de gemeente heeft de mogelijkheid om op gemeentelijk niveau nadere regels te stellen in een Regeling.

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening cliëntenparticipatie Wsw-beleid Gemeente Valkenburg aan de Geul

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop het Werkvoorzieningschap OZL Wsw-geïndiceerden betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke Wsw-beleid;

 • b.

  beleid arbeidsparticipatie: de samenhangende wijze waarop de Gemeente in al haar beleid en verantwoordelijkheden, werkt aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van Wsw-geïndiceerden en aangepaste arbeid waar nodig

 • c.

  uitvoeringsregeling: de Regeling die het college participeren in het Werkvoorzieningschap OZL heeft opgesteld ten behoeve van de lokale cliëntvertegenwoordiging Wsw

 • d.

  cliëntvertegenwoordiging: de door de Raad als zodanig erkende en actief zijnde cliëntvertegenwoordiging van Wsw-geïndiceerden;

 • e.

  Wsw-geïndiceerden:

1 Wsw-geïndiceerden op de wachtlijst;

2 Wsw-geïndiceerden als werknemer van een SW-bedrijf of;

3 Wsw-geïndiceerden als werknemer bij een reguliere werkgever;

4 en /of hun vertegenwoordigers die als zodanig gerechtigd zijn.

Artikel 2 Doelstelling

De cliëntenparticipatie Wsw-beleid heeft de volgende doelstellingen:

 • 1.

  het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het beleid inzake de uitvoering van de Wsw vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde beleid;

 • 2.

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het Wsw-beleid, gericht op het bieden van gelijke arbeidsmogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening wat bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap

Artikel 3 Beleidsterreinen

 • 1.

  Het college stelt een uitvoeringsregeling vast m.b.t. de betrokkenheid bij het WSW-beleid voor wat betreft:

  • a.

   de voorbereiding;

  • b.

   de uitvoering;

  • c.

   de evaluatie.

 • 2.

  Het legt de uitvoeringsregeling cliëntparticipatie WSW voor aan de Raad.

 • 3.

  De Raad toetst of deze uitvoeringsregeling voldoet aan de wet en aan deze verordening.

Artikel 4 Werkwijze

Benoeming

 • 1.

  Cliëntvertegenwoordigers WSW kunnen alleen als zodanig worden benoemd als ze voldoen aan de criteria onder artikel 1 lid e.

 • 2.

  Voor de groepen in artikel 1, lid e, sub 1, 2 en 3 geldt dat zij ingezetene dienen te zijn van de gemeente in welke ze als cliëntvertegenwoordigers WSW benoemd worden.

 • 3.

  Het College kan ervoor kiezen om naast vertegenwoordigers, zoals genoemd in artikel 1, ook deskundigen tot het overlegorgaan toe te laten. Indien zij hiervoor kiezen, nemen zij in de gemeentelijke uitvoeringsregeling nadere bepalingen op over de kwaliteit en omvang van deze deelname.

 • 4.

  Benoeming geschiedt zelfstandig door het College.

 • 5.

  Het college draagt zorg voor de toetsing of de beoogde cliëntvertegenwoordiging aan deze criteria voldoet.

 • 6.

  Het College legt in een uitvoeringsregeling vast hoe de benoeming cliëntvertegenwoordiger WSW verloopt en voor hoe lang de benoeming geldt.

 • 7.

  Het College legt in een uitvoeringsregeling vast binnen welke termijn de benoeming tot cliëntvertegenwoordiger ingetrokken wordt indien de indicatie van de betrokken cliëntvertegenwoordiger vervalt.

 • 8.

  Het college legt in een uitvoeringsregeling de omvang van de cliëntvertegenwoordiging WSW vast.

 • 9.

  Advies

 • 10.

  Het College stelt in een uitvoeringsregeling de werkwijze rondom de advisering door de cliëntvertegenwoordigers WSW vast en gaan daarbij tenminste in op de volgende zaken:

 • 11

  De wijze waarop periodiek overleg wordt;

 • 12

  De frequentie waarmee periodiek overleg wordt gevoerd;

 • 13

  De wijze waarop onderwerpen voor de agenda van dit overleg worden aangemeld;

 • 14

  De wijze waarop tijdig wordt voorzien in de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

 • 15

  De cliëntvertegenwoordigers WSW uit de bij het Werkvoorzieningschap OZL aangesloten gemeenten komen tenminste 1 maal per jaar bij elkaar.

  • 3.

   De samenwerking tussen het college van de gemeente en de cliëntenraad Wsw wordt jaarlijks geëvalueerd.

Artikel 5 Faciliteiten

1.Het college legt in een uitvoeringsregeling vast hoe zij de cliëntenraad Wsw zodanig faciliteert, dat de cliëntenvertegenwoordiging redelijkerwijze in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening de belangen te behartigen van de in de gemeente woonachtige Wsw-geïndiceerden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Wsw-beleid.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 01-01-2010.

het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts drs. M.J.A. Eurlings

algemeen directeur/gemeentesecretaris burgemeester