Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2021

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 13 oktober 2020 inzake vaststellen Verordeningen op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting 2021;

overwegende, dat het noodzakelijk is om een nieuwe, integrale Verordening op de heffing en invordering van een belasting op honden vast te stellen in verband met wijziging van de tarieven;

gelet op de artikelen 216 en 226 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2021

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven op honden die binnen de gemeente worden gehouden.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is de houder van één of meer honden.

 • 2.

  Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond bezit, ter verzorging of onder toezicht heeft, tenzij blijkt dat een ander houder is.

 • 3.

  Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

 • 4.

  Als leden van het huishouden worden aangemerkt de bij het hoofd van het huishouden inwonende bloed- of aanverwanten, tenzij blijkt dat die personen tot verschillende op zichzelf staande huishoudens behoren.

 • 5.

  De houder van een of meerdere honden die bij een ander inwoont zonder tot diens huishouden te behoren is persoonlijk belastingplichtig.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven per hond.

 • 2.

  De belasting bedraagt per belastingjaar:

  • a.

   voor de eerste hond: € 59,88

  • b.

   voor de tweede hond: € 107,88

   en voor iedere volgende hond telkens € 46,32 meer dan voor de vorige hond wordt geheven.

 • 3.

  Voor het houden van honden in kennels, bedraagt de belasting per kennel per jaar: € 400,08. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder kennel verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of aflevering van nakomelingen.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen over aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het belastingjaar

 • 1.

  De belastingschuld is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting respectievelijk de hogere belasting in verband met het aantal toegenomen honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, kan aanspraak worden gemaakt op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het aanvangen, wijzigen en/of eindigen van de belastingplicht dient binnen zes weken na het tijdstip daarvan schriftelijk te worden doorgegeven.

Artikel 7 Minimumaanslagbedrag

 • 1.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,- worden niet geheven.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 8 Vrijstellingen

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren.

 • 2.

  De belasting wordt niet geheven met betrekking tot honden:

  • a.

   beneden de leeftijd van twee maanden, voor zover zij tegelijk met de moederhond worden gehouden;

  • b.

   boven het aantal van twee, indien de honden uitsluitend voor verkoop worden gehouden in een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren en waarbij geen sprake is van een kennel als bedoeld in artikel 3, derde lid van deze verordening;

  • c.

   die in een hondenasiel verblijven;

  • d.

   die uitsluitend dienen om blinde personen, doven of slechthorenden te leiden of personen met een motorische handicap behulpzaam te zijn dan wel hiervoor in opleiding zijn onder overlegging van een verklaring van een medisch specialist;

  • e.

   waarvan de houder in het bezit is van een geldig diploma van de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging, mits de houder zich verbonden heeft zijn hond met een geleider, aan wiens bevelen de hond gehoorzaamt, op aanvraag ter beschikking van de politie te stellen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 20.000,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen, waarbij de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De "Verordening hondenbelasting 2020", vastgesteld op 12 november 2019, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid bedoelde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening hondenbelasting 2021".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2020.

De griffier, De voorzitter,

A.E.T. Wepster A.W. Kolff