Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de heffing en invordering van Binnenhavengeld (Verordening binnenhavengeld 2021)

Geldend van 10-12-2020 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de heffing en invordering van Binnenhavengeld (Verordening binnenhavengeld 2021)

De raad van de gemeente Meppel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020, nr. 1426781

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van binnenhavengeld 2021 (Verordening binnenhavengeld 2021).

b e s l u i t :

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Haven: de voor de openbare dienst bestemde wateren en voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen in de gemeente Meppel, zoals deze zijn aangegeven op de bij de verordening behorend kaart;

 • -

  Locatie: een op de bij de verordening behorende kaart specifiek aangeduid gebied van de haven;

 • -

  Ligbox: een in de haven aangebrachte inrichting voor het aanleggen van pleziervaartuigen;

 • -

  Vaartuig: elk drijvend lichaam dat blijkens zijn constructie is bestemd of wordt gebruikt voor het vervoer te water of voor het dragen van voorwerpen die al dan niet met het drijvende lichaam een geheel vormen;

 • -

  Binnenschip: een vaartuig dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor de vaart op de binnenwateren;

 • -

  Passagiersschip: een binnenschip dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van personen;

 • -

  Historisch vaartuig: een vaartuig dat aanvankelijk is gebouwd als bedrijfsvaartuig, dat een leeftijd heeft van minimaal 50 jaar en dat qua uiterlijk zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat van bouw en uitrusting wordt gehouden en in gebruik is voor permanente bewoning;

 • -

  Hospitaalschip: een binnenschip dat is bestemd of wordt gebruikt voor het vervoer van zieken en invaliden;

 • -

  Bedrijfsvaartuig: een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, niet-zijnde een binnenschip, hoofdzakelijk gebruikt of bestemd voor de uitoefening van enig bedrijf of beroep dan wel voor de uitoefening van sociaal-culturele activiteiten;

 • -

  Vissersschip: een binnenschip dat hoofdzakelijk is bestemd en wordt gebruikt voor het vangen van vis of andere levende rijkdommen van de wateren;

 • -

  Sleepboot: een binnenschip dat hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor het slepen of duwen van andere vaartuigen;

 • -

  Woonschip: een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot, een als hoofdverblijf geldend dag- of nachtverblijf van één of meer personen;

 • -

  Pleziervaartuig: een vaartuig hoofdzakelijk is bestemd of wordt gebruikt voor de recreatie.

 • -

  Lading: alle door een binnenschip geloste en ingenomen goederen en verpakkingsmateriaal, containers en trailers, doch zonder daarbij in aanmerking te nemen ballast, brandstof, proviand en andere voor eigen gebruik bestemde scheepsbenodigdheden, de handbagage van opvarenden voor zover deze met de opvarenden op hetzelfde schip vervoerd wordt, en schadelijke stoffen als bedoeld in art. 1 van de Wet voorkoming verontreiniging door die schepen (Staatsblad 1983, nr. 683);

 • -

  Meetbrief: het document als bedoeld in artikel 782, derde lid, van het Wetboek van Koophandel, juncto het besluit binnenschependocumenten van 24 oktober 1983, Stb. 548 (Besluit binnenschependocumenten);

 • -

  Laadvermogen: het in tonnen uitgedrukte laadvermogen, zoals dat blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief;

 • -

  Oppervlakte: het product van de lengte over alles en de grootste breedte, zoals blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief;

 • -

  Lengte: de lengte over alles, zoals blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief;

 • -

  Termijn: Een in de tarieventabel genoemd tijdvak waarin het gebruik van de haven plaats heeft;

 • -

  Ton: een massa van 1.000 kilogram;

 • -

  Havenmeester: havenmeester: de door het college als zodanig benoemde ambtenaar, alsmede diens plaatsvervanger(s);

 • -

  Tabel: De als bijlage openomen en de van deze verordening deel uitmakende tarieventabel;

In deze tabel wordt verstaan onder:

 • -

  1 dag: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren beginnende op 0.00 uur;

 • -

  7, 14 dagen: een aaneengesloten tijdvak van respectievelijk 7, 14 dagen;

 • -

  1 overnachting: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren beginnende op 16.00 uur;

 • -

  7 overnachtingen: een aaneengesloten tijdvak van 7 overnachtingen;

 • -

  Een maand: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag van die kalendermaand;

 • -

  Een kwartaal: een tijdvak van drie aaneengesloten kalendermaanden;

 • -

  Een jaar: een kalenderjaar;

 • -

  Een zomerseizoen: het tijdvak dat loopt van 1 april tot 1 oktober;

 • -

  Een winterseizoen: het tijdvak dat loopt van 1 oktober tot 1 april van het volgende jaar.

 • -

  Kortstondig gebruik haven: Vaartuigen niet zijnde pleziervaartuigen die kortstondig gebruik maken van één van de gemeentelijke havens teneinde te kunnen keren.

 • -

  Green Award Korting: Binnenschepen die in het bezit zijn van een Green Award Certificate komen in aanmerking voor een korting van 6% op het reeds betaalde binnenhavengeld. De korting wordt op verzoek en achteraf uitgekeerd.

 • -

  Kampeerterrein: locatie Westeinde

 • -

  Passantenligplaats: Ligplaats voor pleziervaartuigen in Meppel zonder vaste plaats;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "binnenhavengeld" worden rechten geheven ter zake van het gebruik van de haven, overeenkomstig de bestemming daarvan, met een vaartuig en/of ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met dat gebruik.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de kapitein, de schipper, de reder, de eigenaar van het vaartuig, degene aan wie het vaartuig in gebruik is gegeven, dan wel degene die als vertegenwoordiger voor één van de genoemde partijen optreedt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het binnenhavengeld wordt geheven naar de heffingsmaatstaf zoals aangegeven in de bij de verordening horende tabel.

Artikel 5 Tarief

 • 1. Het binnenhavengeld wordt geheven naar de in de tabel genoemde tarieven met inachtneming van de daarbij opgenomen bepalingen.

 • 2. Voor de toepassing van de tarieven:

  • a.

   geldt als laadvermogen van een vaartuig het aantal tonnen;

  • b.

   wordt de oppervlakte van een vaartuig gesteld op het product van de maximale lengte en de maximale breedte;

  • c.

   wordt de lengte van een vaartuig gesteld op de maximale lengte van het vaartuig;

  • d.

   wordt een gedeelte van een eenheid laadvermogen of oppervlakte voor een volle eenheid gerekend;

  • e.

   wordt de termijn steeds op de kortste van de in de tabel voor het betreffende soort vaartuig genoemde termijnen gesteld, tenzij voor een langere termijn aangifte is gedaan.

  • f.

   wordt het bedrag bij contante betaling op de gebruikelijke wijze afgerond op eenheden van 5 eurocent.

 • 3. Indien geen meetbrief wordt overgelegd, wordt de inhoud van het vaartuig ambtshalve bepaald.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. Het binnenhavengeld wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

 • 2. Aangifte wordt mondeling, dan wel schriftelijk gedaan.

 • 3. In afwijking van het eerste lid worden historische schepen en woonschepen, als bedoeld in 1.5 en 1.6 van de tarieventabel, geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Verschuldigdheid

 • 1. Het binnenhavengeld is verschuldigd zodra het gebruik van de haven, dan wel het genot van de verstrekte diensten in verband met dat gebruik, aanvangt.

 • 2. Het binnenhavengeld wordt binnen twee weken na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, voldaan.

Artikel 8 Termijnen

 • 1. Indien met een vaartuig binnen de termijn, waarover voldoening op aangifte heeft plaatsgevonden, meer dan eenmaal gebruik van de haven wordt gemaakt, geldt als tijdstip, bedoeld in artikel 7, eerste lid, de eerste maal dat gebruik wordt gemaakt van de haven.

 • 2. Indien het gebruik van de haven met een vaartuig wordt voortgezet nadat de termijn, waarover voldoening op aangifte heeft plaatsgevonden, is verstreken, vangt een nieuwe termijn aan.

 • 3. Het tweede lid is niet van toepassing indien het gebruik van de haven wordt beëindigd voor 12 uur ’s middags, volgend op de laatste dag van de termijn.

 • 4. In afwijking van het tweede lid, kan een termijn van zeven dagen worden verlengd tot een termijn van veertien dagen, indien het verzoek daartoe en de betaling binnen twee weken na het tijdstip, bedoeld in artikel 7, eerste lid, plaatsvindt.

Artikel 9 Vrijstellingen

Het binnenhavengeld wordt niet geheven ter zake van het gebruik van de haven:

 • 1.

  Met een vaartuig, in afwachting van het op of aan een scheepsreparatie-inrichting dokken of herstellen, het voor de eerste maal vaarklaar maken, het wisselen van bemanning, het ontschepen van zieken of doden, mits;

  • a.

   het gebruik niet langer duurt dan voor een en ander noodzakelijk is en de termijn van zeven dagen niet te boven gaat;

  • b.

   vooraf en onmiddellijk na afloop van de werkzaamheden hiervan aan de ambtenaar, belast met de heffing of de invordering van belastingen ingevolge artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c, van de Gemeentewet, schriftelijk kennis is gegeven onder overlegging van een door de beheerder van de betrokken scheepsreparatie-inrichting afgegeven bevestigende schriftelijke verklaring.

 • 2.

  Met een hospitaalschip, uitsluitend als zodanig in gebruik.

Artikel 10 Restitutie en overschrijving

 • 1. Het binnenhavengeld, dat wordt betaald naar een termijn van een jaar, kan, indien het gebruik van de haven definitief is beëindigd voor het verstrijken van de termijn, op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige worden gewijzigd in het maandtarief waarna restitutie kan worden verleend. De restitutie bedraagt het verschil tussen het betaalde jaartarief en het verschuldigde maandtarief over die maanden dat gebruik is gemaakt van de haven, met dien verstande dat het jaartarief hoger is dan het verschuldigde maandtarief. Uitgesloten is restitutie van het binnenhavengeld wanneer voor het gebruik van de haven geen maandtarief geldt.

 • 2. Van het binnenhavengeld, dat wordt betaald naar een termijn van verblijf in de haven, kan de havenmeester gedeeltelijk restitutie verlenen bij ziekte en/of ziekenhuisopname van de belastingplichtige. Het recht wordt verlaagd naar het tarief zoals aangegeven in de tarieventabel voor ledige binnenschepen op de daar aangewezen locatie, aangeduid met ****, met heffingsmaatstaf half laadvermogen.

 • 3. Indien een vaartuig wordt vervangen door een ander vaartuig, wordt het voor het vervangen vaartuig over de nog niet verstreken maanden van de lopende termijn betaalde binnenhavengeld op verzoek van de belastingplichtige verrekend met het verschuldigde binnenhavengeld over die maanden voor het vervangende vaartuig, met dien verstande, dat, indien het laatst genoemde binnenhavengeld lager is dan het betaalde, teruggaaf van het verschil niet plaatsvindt.

 • 4. Het na toepassing van de in het vorige lid bedoelde verrekening verschuldigde bedrag moet binnen 14 dagen na de vervanging overeenkomstig de aangifte worden betaald.

Artikel 11 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de binnenhavengelden.

Artikel 12 Kwijtscheldingen

Bij de invordering van de binnenhavengelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening binnenhavengelden 2012” van 15 december 2011, inclusief wijzigingen daarop, wordt met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. Het tijdstip van ingang van heffing is 1 januari 2021.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening binnenhavengeld 2021”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 november 2020.

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1 Toepassingsgebied binnenhavengelden

Bijlage 2 Tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening Binnenhavengelden (exclusief btw)

Hoofdstuk 1 Vaartuigen niet zijnde pleziervaartuigen

1.1

Binnenschepen per ton laadvermogen en ledige binnenschepen

op aangewezen locatie half tarief per ton laadvermogen:

1.1.1

tot en met 7 dagen

0,11

1.1.2

2 tot en met 14 dagen

0,17

1.1.3

per maand

0,40

1.1.4

per kwartaal

0,97

1.1.5

Green Award korting op reeds betaald havengeld

0,06

1.2

Passagiersschepen, vissersschepen en sleepboten per

vierkante meter oppervlakte

1.2.1

tot en met 7 dagen:

0,11

1.2.2

tot en met 14 dagen

0,17

1.2.3

per maand

0,40

1.2.4

per kwartaal

1,14

1.3

Kortstondig gebruik van een gemeentelijke haven:

Vaartuigen, niet zijnde pleziervaartuigen, die kortstondig

gebruik maken van één van de gemeentelijke havens teneinde

te kunnen keren, betalen het tarief zoals bepaald in artikel 1.1

tot en met artikel 1.2.4.

1.4

Bedrijfsvaartuig per vierkante meter oppervlakte, per jaar

12,58

1.5

Historisch vaartuig per vierkante meter oppervlakte, per jaar

7,82

1.6

Woonschepen per meter lengte, per week

1.6.1

van 0 tot 12 meter

2,49

1.6.2

van 12-18 meter

3,73

1.6.3

van 18-24 meter

4,90

1.6.4

van 24 meter of meer

6,07

1.7

Andere vaartuigen, niet vallende onder boven genoemde

categorieën, per vierkante meter oppervlakte:

1.7.1

tot en met 7 dagen:

0,11

1.7.2

tot en met 14 dagen

€ 

0,17

1.7.3

per maand

0,40

1.7.4

per kwartaal

1,15

1.8

Brugbediening buiten de officiële bedieningstijden per keer

55,24

**** Het tarief voor ledige vrachtschepen is van toepassing op

- ligplaats in de Buitenhaven, geldig gedurende het gehele jaar

- ligplaats aan Westeinde / Paradijsweg, geldig in de maanden januari en december

Hoofdstuk 2 Passantenligplaatsen

2.1

Pleziervaartuigen per meter lengte in zowel aangewezen

jachthavens als daarbuiten,

per overnachting

0,97

Hoofdstuk 3 Vaste ligplaatsen pleziervaartuigen

3.1

Buitenhaven, ligboxen in het water;

3.1.1

per jaar

119,14

3.1.2

per seizoen

59,58

3.2

Buitenhaven, ligplaats aan de wal;

3.2.1

per jaar

59,58

3.2.2

per seizoen

29,77

3.3

Schuttevaerhaven en Pr. Hendrikkade, per vierkante meter

oppervlakte ligbox;

3.3.1

per maand

1,96

3.3.2

per jaar

16,54

3.4

Schuttevaerhaven, vaartuigen > 4,50 meter, grenzend aan

particuliere kade,

per vierkante meter oppervlakte vaartuig

3.4.1

per maand

1,96

3.4.2

per jaar

16,54

3.5

Westeinde, per vierkante meter oppervlakte ligbox

3.5.1

per maand

2,92

3.5.2

per zomerseizoen

11,29

3.5.

per winterseizoen

9,73

3.5.4

per jaar

20,03

3.6

Westeinde, vaartuigen > 15.00 meter, per vierkante

meteroppervlakte vaartuig

3.6.1

per winterseizoen

9,73

3.7

Stadsgrachten en haven Rogat, per vierkante meter

oppervlakte vaartuig

3.7.1

per maand

2,00

3.7.2

per winterseizoen

6,13

3.8

Johan van den Boschkade per vierkante meter oppervlakte

vaartuig;

3.8.1

per zomerseizoen

6,81

3.9

Drijvende steiger

3.9.1

per steiger, per jaar

61,78

Hoofdstuk 4 Voorziening ten behoeve van de haven

Het tarief bedraagt:

4.1

voor afname krachtstroom (380 watt) per gemeten KwH

0,24

4.2

voor het gebruik van de wasmachine per keer

2,64

4.3

voor het gebruik van de droogtrommel per keer

2,64

4.4

inworp drinkwater- en doucheautomaat

0,44

Hoofdstuk 5 Overnachting kampeerterrein Westeinde per plaats

5.1

per overnachting

8,19

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 november 2020

De voorzitter, De griffier,