Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beekdaelen 2021)

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beekdaelen 2021)

De raad van de gemeente Beekdaelen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen van 13 oktober 2020;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

(Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beekdaelen 2021)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaatsen:

  • o

   Slagboomsweg te Nuth;

  • o

   Daelderveld te Nuth;

  • o

   Molenweg te Schimmert;

  • o

   Oudenbosch te Wijnandsrade;

  • o

   Wissengracht te Hulsberg;

  • o

   Wilmenweg te Merkelbeek;

  • o

   Achter de kerk Schinnen.

 • b.

  graf: een zandgraf, grafkelder, urnengraf of columbarium;

 • c.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • o

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • o

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

  • o

   het doen verstrooien van as.

 • d.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • e.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • o

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

  • o

   het doen verstrooien van as.

 • f.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen.

 • g.

  urnennis: een nis, waarvoor het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het begraven van een stoffelijk overschot van een onvermogende, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders;

 • b.

  een opgraving indien deze geschiedt op rechterlijk gezag;

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten als die bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten als die bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2018' van 8 november 2017 van de voormalige gemeente Nuth, de “verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Onderbanken” van 29 maart 2012 en de “verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Schinnen 2014” van 19 december 2013 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2021.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beekdaelen 2021’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2020

De griffier,

Mevr. B.W.E. v.d. Wijst-Triepels

De voorzitter,

Dhr. ing. E. Geurts

Bijlage 1: Tarieventabel

als bedoeld in artikel 5 van de verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beekdaelen 2021

De rechten bedragen:

Grafruimte

enkele grafruimte;

dubbele grafruimte;

1.

a.

voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon ouder dan 12 jaar in een enkele grafruimte, incl. de ruiming van het graf na het verlopen van de termijn grafrecht

€ 580,00

b.

voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon ouder dan 12 jaar in een dubbele grafruimte, incl. de ruiming van het graf na het verlopen van de termijn grafrecht

 • -

  voor het eerste stoffelijk overschot

€ 580,00

 • -

  voor het tweede stoffelijk overschot

€ 580,00

2.

a.

voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon ouder dan 1 jaar, doch jonger dan 12 jaar in een enkele grafruimte, incl. de ruiming van het graf na het verlopen van de termijn grafrecht

€ 290,00

b.

voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon ouder dan 1 jaar, doch jonger dan 12 jaar in een dubbele grafruimte, incl. de ruiming van het graf na het verlopen van de termijn grafrecht

 • -

  voor het eerste stoffelijk overschot

€ 290,00

 • -

  voor het tweede stoffelijk overschot

€ 290,00

3.

a.

voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon jonger dan 1 jaar in een enkele grafruimte, incl. de ruiming van het graf na het verlopen van de termijn grafrecht

€ 145,00

b.

voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon jonger dan 1 jaar in een dubbele grafruimte incl. de ruiming van het graf na het verlopen van de termijn grafrecht

 • -

  voor het eerste stoffelijk overschot

€ 145,00

 • -

  voor het tweede stoffelijk overschot

€ 145,00

4.

voor het verkrijgen van een uitsluitend recht op een grafruimte voor de duur van:

 • -

  10 jaar

€ 1.100,00

€ 1.200,00

 • -

  20 jaar

€ 1.500,00

€ 1.600,00

 • -

  30 jaar

€ 1.900,00

€ 2.000,00

5.

voor de verlenging van het recht, genoemd onder 4.

voor een periode van telkens

 • -

  5 jaar

€ 440,00

€ 440.00

 • -

  10 jaar

€ 750,00

€ 750,00

6.

voor het opgraven van een stoffelijk overschot

€ 630,00

€ 630,00

7.

voor het opgraven van een stoffelijk overschot, het vervoer naar en het opnieuw begraven van dat stoffelijk overschot in een andere grafruimte

€ 1.250,00

€ 1.250,00

8.

voor de begraafplaats Daelderveld geldt, indien een echtpaar of een daarmee gelijk te stellen samenlevingsvorm, twee enkele grafruimten naast elkaar wenst te reserveren, eenmaal het tarief voor één dubbele grafruimte, zoals hiervoor onder 1, 2 en 3 opgenomen.

Urnenmuur/urnengraf:

nisruimte voor 1 urn

nisruimte voor 2 uren

9.

voor het plaatsen van een urn in een urnenmuur of urnengraf

€ 290,00

€ 290,00

10.

voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen plaatsen en geplaatst houden van urnen:

 • a.

  in een urnenmuur voor een periode van 10 jaar

€ 1.100,00

€ 1.200,00

 • b.

  in een urnenmuur voor een periode van 20 jaar

€ 1.500,00

€ 1.600,00

 • c.

  in een urnenmuur voor een periode van 30 jaar

€ 1.900,00

€ 2.000,00

11.

voor verlenging van het recht, genoemd onder 10 voor een periode van telkens

 • -

  5 jaar

€ 440,00

€ 440,00

 • -

  10 jaar

€ 750,00

€ 750.00

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2020

De griffier,

Mevr. B.W.E. v.d. Wijst-Triepels

De voorzitter,

Dhr. ing. E. Geurts